16.9.20

MŠMT: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje materiál čj. MSMT-34107/2020 „Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020“.

čj. MSMT-34107/2020

Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ č. 1209, kterým Poslanecká sněmovna požádala vládu o „zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky“, v souladu s usnesením vlády č. 845 ze dne 17. 8. 2020 k žádosti o navýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení základních škol, z důvodu potřeby finančně podpořit implementaci změny Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělání v oblasti informatického myšlení a ICT a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků stanovuje:

I. Podmínky

a) Finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy a základní školy zřizované dle § 16 odst. 9 školského zákona (dále jen „škola“) s výjimkou základní školy zřizované při zdravotnickém zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí, které poskytují vzdělávání ve školním roce 2020/2021. 
b) Finanční prostředky se poskytují na ostatní neinvestiční výdaje. 
c) Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

II. Kritéria

a) Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 učitele se stanovuje ve výši 20 000 Kč.
b) Počet učitelů školy se určí z vykázaného stavu ve výkazu P1c-01, oddílu IVa v kombinaci druhu činnosti 21 nebo 52, skupiny profesí pedagogických pracovníků 1 a zdroje financování 11 za všechny platové třídy a platové stupně ke dni 30. 9. 2019.
c) Objem dalších finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby se určí jako součin počtu učitelů a normativu ostatních neinvestičních výdajů. 
d) V případě škol, které zahájily svou činnost od 1. 9. 2020 a nelze tak u nich určit počet učitelů podle písm. b), je krajský úřad oprávněn při postupu podle Čl. X odst. 1 Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-32965/2019, do úpravy rozpisu rozpočtu školy zahrnout další finanční prostředky uvedené v písm. c), přičemž počet učitelů se určí obdobně jako v písm. b) z vykázaného stavu ve výkazu P1c-01, oddílu IVa ke dni 30. 9. 2020. 

III. Účel

Finanční prostředky je škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky. Jedná se zejména o:
a) přenosné digitální zařízení s možností internetového připojení, kterým je zejména notebook nebo tablet; 
b) softwarové vybavení (např. licence nebo on-line služba využitelná při vzdělávání distančním způsobem či sloužící jako prostředek ke vzdělávání - výukový software, aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu);
c) příslušenství k přenosnému digitálnímu zařízení (např. dokovací stanice, externí kamera, mikrofon, náhlavní set, myš, klávesnice, konferenční systém či jeho prvky jako prostorový mikrofon či kamera).

IV. Další podmínky

Každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2021 o způsobu využití finančních prostředků. 

V. Účinnost

Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020 nabývá účinnosti dne 1. 10. 2020.

Žádné komentáře:

Okomentovat