4.9.20

Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

V případě laboratorně potvrzeného výskytu onemocnění covid-19 u jedinců ve školách a školských zařízeních se nařízení karantény týká pouze osob, které byly v rizikovém, epidemiologicky významném kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná krajská hygienická stanice na základě provedeného epidemiologického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce a době kontaktu s pozitivním případem, intenzitě kontaktu, vzájemné vzdálenosti osob, konkrétním zdravotním obtížím pozitivního jedince v prostředí školy, zavedeným opatřením v daném zařízení, používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest, dezinfekce rukou, povrchů i ploch atd. Každý takový případ je třeba řešit zcela individuálně. Jednotlivé situace se mohou odlišovat na základě řady více proměnných, jako je například typ a velikost školy, věková struktura a zdravotní znevýhodněnost dětí/žáků/studentů, členění objektu (samostatná budova, pavilony), prostorové podmínky školy, počet dětí/žáků/studentů ve třídě, režim výuky, režim a způsob větrání, plocha místností – tříd, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině a v zájmových kroužcích, sportovní a společenské aktivity i způsob dopravy do školy. Významně odlišná může být rovněž aktuální lokální epidemiologická situace. Z těchto důvodů není možné stanovit univerzální postup, použitelný pro všechny situace a zařízení. Přesto je možné vytvořit určité základní společné principy nařizování karantén v těchto zařízeních, které lze využít při rozhodování krajských hygienických stanic.

Tato metodická pomůcka byla navržena a schválena epidemiologickou skupinou MZ.


Definice karantény  
Karanténou se rozumí lékařské vyšetřování zdravé fyzické osoby, která byla ve styku s infekčním  onemocněním a její oddělení od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního  onemocnění touto osobou v období, kdy by se mohlo šířit. Po dobu trvání karantény se infekční  onemocnění u osoby v karanténě projeví/potvrdí, nebo neprojeví/nepotvrdí. 
Definice dle §2, odst.7a zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zní: „(karanténou) se rozumí  oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním  nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen "fyzická osoba podezřelá z nákazy"), od ostatních fyzických  osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v  období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.“ 
Cíl  
Cílem této metodické pomůcky je pomoci pracovníkům krajských hygienických stanic při  rozhodovacích procesech v rámci nařizování karantény ve školách a školských zařízeních nebo uzavření  a omezení provozu škol a školských zařízení v rámci společného postupu podle stejných základních  principů v celé České republice.  
Nařízení karantény  
V případě, že dojde k potvrzenému výskytu onemocnění covid-19 ve škole a školském zařízení, se  nařizuje karanténa u dítěte/žáka/studenta, pedagoga a ostatních pracovníků dle následujících kritérií.
  
Karanténa dětí/žáků/studentů  
Nařizuje se pouze v celé jedné třídě, kde byla potvrzena nákaza za předpokladu, že: 
byl zjištěn dlouhodobý a úzký kontakt (více než 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 m) všech osob  ve třídě s pozitivním dítětem/žákem/studentem v této třídě v období dvou dnů před  potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a 
nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu  a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95 a vyšší) všemi osobami ve třídě po celou dobu  dlouhodobého a úzkého kontaktu s pozitivním jedincem v období dvou dnů před potvrzením  nákazy nebo rozvojem klinických příznaků. 
Nařizuje se vybraným osobám ve více třídách, pokud byla potvrzena nákaza pouze v jedné třídě za  předpokladu, že: 
byl zjištěn vzájemný dlouhodobý a úzký kontakt (více než 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 m)  osob v těchto třídách s covid-19 pozitivní osobou z jiné třídy v období dvou dnů před  potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a 
nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu  a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95) všemi osobami v daných třídách po celou dobu  dlouhodobého a úzkého kontaktu s pozitivním jedincem v období dvou dnů před potvrzením  nákazy nebo rozvojem klinických příznaků. 
Karanténa se nemusí nařizovat všem dětem/žákům/studentům z jiné třídy, než je třída s pozitivním  jedincem, ale jen těm s vyhodnoceným epidemiologicky významným kontaktem, kteří nepoužívali  odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu a úst. 
V oddělení školní družiny, školním klubu či kroužku realizovaném ve škole, kde byla potvrzena  nákaza, se karanténa nařizuje za předpokladu, že: 
byl zjištěn vzájemný dlouhodobý a úzký kontakt (více než 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 m)  všech osob ve skupině s pozitivním dítětem/žákem/studentem v této skupině v období dvou  dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a 
nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu  a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95) všemi osobami ve skupině po celou dobu  dlouhodobého a úzkého kontaktu v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem  klinických příznaků. 
Karanténa se nemusí nařizovat všem dětem/žákům/studentům z jiného oddělení školní družiny,  školního klubu či kroužku, než je oddělení, klub, kroužek s pozitivním jedincem, ale jen těm  s vyhodnoceným epidemiologicky významným kontaktem, kteří nepoužívali odpovídajícím způsobem  osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu a úst. 
Karanténa pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy či školského zařízení  
Pokud dojde k potvrzení nákazy ve třídě daného pedagogického pracovníka, je karanténa  pedagogickému pracovníkovi nařízena za předpokladu, že: 
byl zjištěn dlouhodobý a úzký kontakt (více než 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 m)  pedagogického pracovníka s pozitivním dítětem/žákem/studentem v této třídě v období dvou  dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a
nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu  a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95) pedagogickým pracovníkem po celou dobu  dlouhodobého a úzkého kontaktu v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem  klinických příznaků. 
Za epidemiologicky závažnější lze považovat kontakt s pozitivním dítětem/žákem/studentem u  pedagogických pracovníků, kteří v rámci jednoho dne v dané třídě vyučují více hodin, než u  pedagogického pracovníka, který působil například pouze jednu hodinu v daném dni ve třídě, kde se  provádí častější dezinfekce povrchů přípravky s virucidním účinkem, dezinfekce rukou a pravidelné  intenzivní přirozené větrání čerstvým vzduchem. Lze přihlížet i k typu výuky a pohybu pedagogického  pracovníka ve třídě. 
Pokud dojde k potvrzení nákazy u zaměstnance školy nebo školského zařízení, je karanténa  nařízena: 
těm zaměstnancům školy nebo školského zařízení a dětem/žákům/studentům, u nichž byl  zjištěn vzájemný dlouhodobý a úzký kontakt (více než 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 m)  s pozitivním zaměstnancem v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem  klinických příznaků a 
nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu  a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95) zaměstnancem a dětmi/žáky/studenty po celou  dobu dlouhodobého a úzkého kontaktu v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo  rozvojem klinických příznaků. 
Pokud zaměstnanec školy nebo školského zařízení, u kterého se potvrdila nákaza covid-19, používal  osobní ochranné prostředky dýchacích cest -nosu a úst (roušky nebo respirátor FFP2/N95) po celou  dobu kontaktu v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků,  karanténa se, po zvážení konkrétní situace, nemusí nařídit. 
Nařízení uzavření či omezení provozu školy  
V případě, že dojde k potvrzenému výskytu onemocnění covid-19 nebo nařízení karantény ve škole a  školském zařízení u více jak 30 procent pedagogických pracovníků a dětí/žáků/studentů, kterému předchází narůstající trend nemocnosti, je riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů  nákazy tak veliké, že je doporučeno nařídit uzavření či omezení provozu školy nebo školského zařízení (jednotlivé budovy či pracoviště). Je tedy možné a důvodné omezovat provoz školy i částečně, na  konkrétní budovy, pokud škola či školské zařízení působí ve více budovách.  

Ve výše uvedené situaci by další provoz celé školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště)  představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, rozhodnutí o uzavření  školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště) vydává místně příslušná krajská hygienická  stanice. V méně závažných situacích nebo v případě, že provoz školy není možný z důvodu  personálního nedostatku pedagogů díky jejich karanténě, provede místně příslušná krajská hygienická  stanice individuální posouzení a doporučí po dohodě s ředitelem školy případný jiný režim uzavření  školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště) – škola postupuje podle § 24 odst. 2 nebo 3  školského zákona, resp. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.


Žádné komentáře:

Okomentovat