18.8.20

Průvodní dopis ministra školství k Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Přinášíme ke stažení všechny manuály a z dopisu vybíráme: "I v novém školním roce se budeme muset vypořádávat s probíhající pandemií covid-19. Rád bych v této souvislosti nejprve poděkoval Vám i Vašim kolegům za to, jak dobře jste zvládli druhé pololetí minulého školního roku, který byl pandemií zasažen zásadním způsobem. Jsem si vědom a vážím si Vaší náročné a vysoce inovativní práce v tomto období: vím, že ačkoli probíhalo vzdělávání na našich školách v 2. pololetí v zásadně odlišných podmínkách, než jak jsme byli dosud zvyklí, a školy zůstaly po několik měsíců uzavřeny, probíhalo nepřetržitě intenzivní vzdělávání na dálku, které bylo pro učitelské sbory v mnohém náročnější. Váš přístup k jiným formám vzdělávání, schopnost rychle reagovat na novou situaci a zvládnout ji si získal respekt a uznání nejen odborné veřejnosti, ale především velké části rodičů."


Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás v souvislosti s přípravou nového školního roku 2020/2021 a jeho organizačním zabezpečením. I v novém školním roce se budeme muset vypořádávat s probíhající pandemií covid-19. Rád bych v této souvislosti nejprve poděkoval Vám i Vašim kolegům za to, jak dobře jste zvládli druhé pololetí minulého školního roku, který byl pandemií zasažen zásadním způsobem. Jsem si vědom a vážím si Vaší náročné a vysoce inovativní práce v tomto období: vím, že ačkoli probíhalo vzdělávání na našich školách v 2. pololetí v zásadně odlišných podmínkách, než jak jsme byli dosud zvyklí, a školy zůstaly po několik měsíců uzavřeny, probíhalo nepřetržitě intenzivní vzdělávání na dálku, které bylo pro učitelské sbory v mnohém náročnější. Váš přístup k jiným formám vzdělávání, schopnost rychle reagovat na novou situaci a zvládnout ji si získal respekt a uznání nejen odborné veřejnosti, ale především velké části rodičů.

Ve školním roce 2020/21 chci – spolu s Vámi – udělat všechno proto, aby byl provoz škol a školských zařízení zajištěn v maximálním možném rozsahu a aby epidemiologická situace co nejméně ovlivňovala vzdělávání našich dětí. Připravili jsme proto pro Vás několik dokumentů a podpůrných materiálů, které by Vám měly pomoci dobře se připravit na nový školní rok.

Jedná se o následující materiály:

Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19: pomůcka pro vedení škol pro organizaci poskytování vzdělávání a školských služeb v následujícím školním roce obsahuje kromě povinností a pokynů důležitá doporučení ze strany MŠMT spolu s užitečnými informacemi a povinnostmi danými platnými právními předpisy.
Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení: hlavní doporučení pro práci se vzdělávacím obsahem a hodnocením ve formě informačního letáku do sboroven a kabinetů.
Adaptace žáků po návratu do školy: hlavní doporučení pro adaptaci žáků s ohledem na jejich psychosociální pohodu ve formě informačního letáku do sboroven a kabinetů.
Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku: pomůcka pro vedení škol a učitelský sbor pro přípravu na efektivní přechod na vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd, kdyby to v následujícím školním roce bylo potřeba. Jako detailní materiál a jako shrnující leták do sboroven a kabinetů.

Přikládám také pokyny České školní inspekce “Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021“. Doufám, že Vám tato podpora bude užitečná a že Vám pomůže lépe zvládnout výuku v příštím školním roce.

S ohledem na minulý školní rok i školní rok následující bych na Vás chtěl apelovat, abyste se snažili aktuální situaci využít také jako příležitost znovu a jinak promýšlet, zlepšovat a inovovat vzdělávání ve Vaší škole.

První oblastí, které se dotknou změny, je práce se vzdělávacím obsahem. Je zřejmé, že ve 2. pololetí minulého školního roku nebylo možné v plném rozsahu naplnit ŠVP. Jedná se o zásah vyšší moci, nemusíte se tedy obávat toho, že byste nenaplnili svou zákonnou povinnost. ŠVP není nutné upravovat ani pro školní rok 2020/2021 a je možné upustit od plnění některých nerealizovaných vzdělávacích obsahů z minulého školního roku. Soustřeďte se zejména na základní výstupy obsažené v RVP a klíčové předměty v každém druhu a stupni škol. Získaná zkušenost s novými formami výuky a nový pohled na RVP/ŠVP může být očistným procesem kritizovaného přetížení žáků učivem a rychlejšímu zavedení žádoucích změn.

Druhou oblastí je potřeba diferenciace učiva a důraz na maximální individualizaci výuky a adaptaci žáků po návratu do školy. Je třeba vnímat a pracovat i s novými stresory, které na žáky působí (ztráta pravidelného režimu, obava o své zdraví či zdraví blízkých, nová socioekonomická situace v rodinách, ztráta přátel, ukončení některých zájmových aktivit...), ale i s riziky vyššího výskytu sociopatologických jevů ve školách i mimo ně jako šikana či užívání omamných látek a další. V prvních týdnech doporučujeme ověřovat dosažené znalosti bez nutnosti hodnocení známkou, reflektovat dosažený pokrok u každého žáka, nezvyšovat tlak na okamžitý výsledek. Zvláštní pozornost by měli dostat především žáci, kteří měli nepříznivé podmínky pro vzdělávání, téměř nebo vůbec se ho neúčastnili anebo výrazně zaostávají. V této souvislosti připravilo MŠMT společnou iniciativu s pedagogickými fakultami a Člověkem v tísni, v rámci které jsme zprostředkovali možnost realizace praxí studentů pedagogických fakult formou doučování dětí na základních školách. Pokud by Vaše škola tuto formu pomoci uvítala, lze se registrovat do formuláře na webové adrese www.zapojmevsechny.cz/doucovani. Vaši poptávku zpracují kolegové z Národního pedagogického institutu a předají ji kontaktní osobě na regionálně příslušné pedagogické fakultě.

Podařilo se nám rovněž získat mimořádné prostředky ze státního rozpočtu pro veřejné základní školy na nákup mobilní výpočetní techniky, softwaru a další technologické podpory pro učitele i některé žáky pro distanční výuku. Prostředky ve výši více než 1,2 mld. Kč budou odeslány v říjnu formou ONIV všem veřejným základním školám, a to ve výši 20.000 Kč na jeden úvazek učitele ZŠ. Školy mohou posílit technické vybavení již na začátku školního roku. MŠMT bude pokračovat v metodické podpoře práce ICT s intenzivnějším zapojením kapacit regionálních pracovišť NPI, kabinetů ICT, centrálních webminářů a dalších nástrojů podpory.

Méně příjemnou informací, kterou jsem povinen Vám sdělit, jsou změny v aktivitách, které doplňovaly výuku a byly motivací pro žáky, studenty i učitele, a to jsou soutěže a přehlídky. Ty musí doznat změn v souladu s epidemiologickou situací. Některé mohou proběhnout s menší či větší úpravou v organizaci, jiné, kde docházelo k masové účasti a vysokému sociálnímu kontaktu (zejména sportovní soutěže), jsou nejméně pro první pololetí rizikové a nebudou se konat. V souladu s vývojem situace budeme školy dále informovat pro období druhého pololetí.

Důležitou roli při zvládání kritické situace má jednotný tok informací. MŠMT během dvou dnů po březnovém uzavření škol vytvořilo centrální informační bod, rozcestník nadalku.msmt.cz, který navštěvovalo tisíce osob. Webináře k výuce na dálku, hodnocení a dalším tématům měly sledovanost vyšší než 150.000. Koronalinku pak využilo více než 12.500 osob. U všech nástrojů pracujeme intenzivně na jejich zdokonalení.

Novinkou pak bude linka přímo určená ředitelům (vedení) škol (na mailu koronavirus@msmt.cz a tel. číslech +420 771 139 410 a +420 771 139 398), kde Vám rádi pomůžeme a zodpovíme Vaše případné dotazy spadající do působnosti MŠMT.

Další informace budeme průběžně zveřejňovat na webu “nadalku.msmt.cz”.

Závěrem mi dovolte popřát Vám, vážená paní ředitelko/vážený pane řediteli, dobrý vstup do nového školního roku, který bude vyžadovat po všech vysoce odpovědné chování, po Vás pak vyšší míru rozhodování ve zcela nových situacích.

Přeji rovněž všem učitelkám a učitelům úspěšný školní rok 2020/21.

Společně to zvládneme!

V úctě

Robert Plaga

Ke stažení:

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

V prvních týdnech doporučujeme ověřovat dosažené znalosti bez nutnosti hodnocení známkou

Pytlici velmi doporučují zrušit vysvědčení za první pololetí.
Záhy se ukáže totiž, že je to příklad velmi dobré praxe i pro pololetí druhé.

Okomentovat