4.8.20

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2019

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je nástrojem přispívajícím k naplňování strategie „Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ v České republice (ČR). Implementace programu byla zahájena v roce 2015. Program je financovaný z Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky. Jeho hlavním cílem je přispět k posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Řídicím orgánem (ŘO) je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Výroční zpráva o provádění OP VVV za rok 2019 představuje informace o průběhu implementace do 31. 12. 2019.

V roce 2019 byla ze strany EK na základě naplnění výkonnostního rámce stanoveného pro rok 2018 definitivně přidělena výkonnostní rezerva a celková alokace programu tak byla potvrzena ve výši 3,44 mld. EUR (včetně národního spolufinancování), z toho příspěvek z Evropských strukturálních a investičních fondů činí (tzv. EU podíl) 2,77 mld. EUR.

Od začátku implementace programu již bylo vyhlášeno celkem 72 výzev, prostřednictvím kterých získalo podporu 14 557 projektů v celkové výši 83,2 mld. Kč, což odpovídá téměř 95 % celkové alokace programu. K 31. 12. 2019 činila celková výše výdajů, které příjemci podpory použili na realizaci projektů, a které ŘO v souladu s nastavenými pravidly schválil, 31,1 mld. Kč. Tato částka představuje 35,3 % celkové alokace programu.

ŘO usiluje o maximální míru zjednodušení požadavků na realizaci projektů zejména prostřednictvím výzev pro předkládání zjednodušených projektů, které využívají jednotkové náklady a které žadatelé vytvářejí na základě předdefinovaných šablon. Tento typ projektů využívají zejména příjemci z oblasti regionálního školství a tvoří významný podíl na celkovém počtu podpořených projektů. K 31. 12. 2019 bylo podpořeno celkem 11 431 projektů základních a mateřských škol. Celková částka poskytnutá mateřským a základním školám na tyto zjednodušené projekty narostla na více než 9,5 mld. Kč. Další významnou skupinu tvořily zjednodušené projekty středních a vyšších odborných škol, kterých bylo podpořeno celkem 1 650 ve výši 1,76 mld. Kč.

U většiny podpořených projektů v roce 2019 probíhala realizace, 1713 projektů však bylo k 31. 12. 2019 již ukončeno.

Věcně je OP VVV rozčleněn do tří tematických prioritních os (PO1, 2 a 3); prioritní osa 4 (PO4) je zaměřena na podporu činností ŘO OP VVV v oblasti přípravy, monitorování, administrativní a technické podpory a kontroly, které jsou nezbytné pro účinnou implementaci programu.

Celkem bylo v roce 2019 ve třech tematických prioritních osách vyhlášeno 11 výzev s celkovou alokací cca 9,1 mld. Kč (zahrnuty celkové způsobilé výdaje (CZV), tj. výše podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů (tzv. EU podíl) a národní spolufinancování).

PO1 je zaměřena na podporu výzkumu, infrastruktur pro výzkumně vzdělávací účely a na podporu strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). V roce 2019 byla vyhlášena výzva Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II s alokací 60 mil. Kč. Jednalo se o poslední výzvu plánovanou v této prioritní ose.

ŘO si je plně vědom závěrů Country reportu Czech Republic 2019 a podporuje doporučení Rady k Národnímu programu reforem 2019 „Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému“. V OP VVV proto podporuje rozvoj podmínek pro kvalitní výzkum, včetně budování a rozvoje dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou. Projekty v této oblasti jsou úspěšně a bez závažných komplikací realizovány. V současné době se intenzivně připravují možná opatření, která by tuto oblast měla řešit cíleně i v budoucím programovém období.

PO2 je zaměřena na zkvalitnění vzdělávání a strategického řízení na vysokých školách (VŠ), rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj vč. podpory výuky spojené s výzkumem a na zlepšení infrastrukturních podmínek a otevřenost vzdělávání na VŠ. V roce 2019 byly vyhlášeny čtyři výzvy: Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ s alokací 1 mld. Kč, Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III s alokací 150 mil. Kč, Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací s alokací 1 mld. Kč a Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II s alokací 1,1 mld. Kč. V roce 2019 probíhala příprava výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA – IF IV, která je plánována k vyhlášení v roce 2020.

PO3 je zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvýšení kvality předškolního vzdělávání, rozvoj strategického řízení, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy. V roce 2019 bylo vyhlášeno šest výzev: Pregraduální vzdělávání II s alokací 400 mil. Kč, Zvyšování kvality neformálního vzdělávání s alokací 300 mil. Kč, Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) s alokací 700 mil. Kč, Inovace v pedagogice s alokací 250 mil. Kč, Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s alokací 500 mil. Kč a Implementace krajských akčních plánů II s alokací 3,65 mld. Kč. Probíhala též příprava výzev Šablony III pro území méně i více rozvinutých regionů, vyhlášení výzev je plánováno v roce 2020.

V roce 2019 proběhla 3 prezenční zasedání Monitorovacího výboru OP VVV a 3 elektronická projednávání formou per rollam, relevantní dokumenty včetně zápisů z jednání jsou k dispozici na webových stránkách opvvv.msmt.cz/o-programu.

Za účelem ověření efektivity nastavených procesů a ověření dosažení projektových i programových výsledků jsou v rámci OP VVV realizovány evaluační aktivity. Závěry evaluačních aktivit jsou promítány do strategických a koncepčních dokumentů MŠMT a jsou zohledňovány v podporovaných aktivitách výzev OP VVV i v intervencích budoucího programového období. Výsledky ukončených evaluačních aktivit jsou k dispozici na webu OP VVV opvvv.msmt.cz/vice/evaluace-op-vvv.

V roce 2019 též pokračovala intenzivní komunikační kampaň OP VVV. Hlavními komunikačními nástroji roku 2019 byly:

  • Výroční konference na téma Společné vzdělávání a jeho podpora z OP VVV (28. 11. 2019),
  • tematické veletrhy a konference (např. konference Řízení školy, Gaudeamus, Veletrh vědy),
  • publikační aktivity: 2 newslettery NoVVVinky, 27 tiskových zpráv, 13 testimonialů, kniha Projekty OP VVV ve fotografiích, letáky k vyhlášeným výzvám,
  • přímá komunikace: semináře a workshopy pro žadatele a příjemce, konzultační linka pro žadatele a příjemce tzv. Šablon,
  • mediální kampaň Pomáháme pomáhat, učit a bádat (ukončení v roce 2019),
  • webové stránky OP VVV opvvv.msmt.cz/default.aspx včetně v roce 2019 zpřístupněné Mapy projektů.

V roce 2019 byla na webových stránkách databaze.opvvv.msmt.cz/ spuštěna a je průběžně naplňována Databáze výstupů projektů OP VVV, která je veřejně přístupným portálem, jenž vedle základních informací o jednotlivých podpořených projektech umožňuje odborné i laické veřejnosti prohlížet, stahovat a využívat materiály vzniklé s přispěním OP VVV.

Za účelem informování široké laické i odborné veřejnosti je využíván webový portál opvvv.msmt.cz, na kterém jsou k dispozici všechny výše uvedené výstupy, aktuálně vyhlášené i již ukončené výzvy a mnoho dalších důležitých informací o programu.

Žádné komentáře:

Okomentovat