30.6.20

Ve ScioŠkole si vysvědčení psaly děti samy

S koncem koronavirové karantény jsme ve ScioŠkolách přemýšleli, jaké příležitosti nám tato doba přináší. Jednou z ní byla oblast hodnocení. „V době, kdy jsme děti mnoho týdnů neviděli, měly nejvíce informací o svém vzdělávání a rozvoji hlavně ony. Rozhodli jsme se proto, že letos zkusíme napsat vysvědčení společně s dětmi tak, aby jeho podstatná část tvořila sebehodnocení dítěte v první osobě,” vysvětluje průběh letošního hodnocení konce roku Jiří Hokeš, ředitel ScioŠkoly na pražském Chodově. „Mohli jsme tak zúročit naše pětileté úsilí směřující k rozvoji kompetencí, do kterých schopnost reflektovat a popsat vlastní učení patří. Vysvědčení založené na sebehodnocení v dětech posiluje odpovědnost za svoje vlastní učení,” dodává.

Žáci v devátých ročnících se v sebehodnocení často ohlíželi za celou školní docházkou např. takhle:

“Za všechny roky na této škole jsem se zlepšila ve spoustě věcech. Ty nejdůležitější pro život jsou však právě kompetence. Posunula jsem se ve všech, avšak největší pokrok jsem pozorovala u komunikace, samostatnosti, dobrých vztahů a řešení konfliktů. Tyto kompetence jsem rozvíjela během projektů, kolejí i během času stráveném v kolektivu jako takovém. Naučila jsem se mluvit před lidmi a s nimi. Umím dobře zformulovat, co si myslím, a v klidu předložit fakta i argumenty. Při prezentování jsem přirozená a jistá a prezentování jako takové mě hodně baví. Myslím, že to je jedna z mých silných stránek, a chci ji dál rozvíjet i používat v budoucnosti. Jsem samostatná, jsem schopna se sama rozhodovat a přijít na možné dobré řešení situace. Práce ve skupině mi však také nedělá problém. Naopak, je to můj oblíbený způsob učení a objevování. Umím si sama naplánovat svůj rozvrh a držet se ho. A jak jsem již uvedla výše, kompetenci řešení konfliktů jsem pilovala na koleji Mediátorů.”


Celé hodnocení si můžete přečíst v ukázce.

Rozvoji schopnosti sebehodnocení a reflexe učení věnují ScioŠkoly mnoho úsilí, nicméně děti bylo potřeba na proces psaní komplexního hodnocení připravit. „Došli jsme k závěru, že některé děti budou k sebehodnocení potřebovat nějakou kostru, o kterou se budou moct opřít, jiné by kostra zase mohla svazovat. Pro druhostupňové děti jsme vytvořili začátky vět, které děti mohly a nemusely použít. Od 4. ročníku výše si děti psaly sebehodnocení samy na počítači. Děti z 1-3. ročníku si psaly hodnocení na papír nebo vedly s průvodci rozhovory, které jsme poté pouze přepsali. V některých případech stačilo hodnocení celé použít a přidat k němu pouze krátký komentář, jindy byl poměr sebehodnocení a našeho komentáře trochu větší.” popisuje Hokeš průběh zavádění slovního sebehodnocení.

Vysvědčení ve Scioškolách tak bylo letos velkou událostí nejen pro žáky, ale i pro průvodce a vedení. „Byla to skvělá zkušenost, v jejímž procesu jsme se s dětmi lépe poznali. Ukázalo se také, do jaké míry jsou všechny naše skupinové reflexe a techniky sebehodnocení efektivní. Určitě budeme chtít stejný způsob psaní vysvědčení zachovat i do budoucna,” uzavírá konec školního roku ředitel Hokeš.

UKÁZKA: Sebehodnocení na konci školního roku ScioŠkolačky v 9. ročníku

Šedivě je její shrnutí projektů, splněných jader a výzev, hnědou barvou je vyznačené její hodnocení.

Po společné reflexi s průvodcem níže shrnuji svou práci. Za uplynulý školní rok se mi podařilo dosáhnout vysoké úrovně naplnění výstupů a cílů souhrnně ve všech předmětech. V jednotlivých odstavcích níže shrnuji svou práci v předmětech Svět v souvislostech, Matematika, Anglický jazyk, Druhý jazyk a Tělesná výchova.

za uplynulý školní rok se mi podařilo výstupy a cíle souhrnně za všechny předměty naplnit v očekávané míře. V jednotlivých odstavcích níže shrnuji svou práci v předmětech Svět v souvislostech, Matematika, Anglický jazyk, Druhý jazyk a Tělesná výchova.

Svět v souvislostech
V uplynulém pololetí jsem absolvovala následující projekty a splnila jsem si na nich tyto jádra a výzvy: Metaidentita - Poznám fake, Blízké a vzdálené sousední země - Blízké a vzdálené sousední země, Audiokniha/Booktubering - Booktubering, Do Izraele - Talking about myself, Handyman - Umím si poradit v domácnosti, Jak funguje věda - Jak funguje věda? Hodnocení: Tento půlrok jsem se zaměřila na přijímací zkoušky na střední školu, i přesto si myslím že jsem projekty nezanedbávala a zvládla jsem se toho spoustu dozvědět a naučit. Projektová témata byla zajímavá, jedinou překážkou byl fakt, že výuka probíhala online. Myslím že průvodcům se podařilo s touto skutečností poprat a podařilo se jim nás toho spoustu naučit. Nejvíce mě bavily projekty Booktubering, Blízké a vzdálené sousední země a Do Izraele. Na projektu Booktubering jsem se zdokonalila v umění srozumitelného mluvení, mluvení před kamerou a psaní scénáře. Všechny částí tohoto projektu mě baví od knih až po mluvení, a proto pro mě byl tento projekt zážitkem. Na projektech Do Izraele a Blízké a vzdálené sousední země jsme se zaměřili na poznávání cizích zemí a kultur. Tyto témata jsou pro mě nanejvýše zajímavá a jsem velmi ráda že jsem se těchto projektů zúčastnila. Ne jen kvůli mým nově nabytých poznatků o zemích tohoto světa, ale také kvůli vysoké přítomnosti angličtiny v obou projektech. V budoucnosti se k tématům, které jsme probíral tyto dva trimestry, těchto projektů chci vrátit a nadále se jimi zabývat. Doufám že tuto příležitost budu mít na střední škole.
Mimo projekty jsem si splnila jádra a výzvy: Jsem divadelník/divadelnice, Jsem tanečník/tanečnice Hodnocení: Tyto výzvy jsem si splnila s dramatickým kroužkem. Plnění těchto výzev mě bavilo a ráda bych v podobných tématech pokračovala.
Doma jsem se věnovala…., naučila , udělala, vyrobila: Píšu všemi deseti, Umím prezentovat, Sama si vyberu a přečtu 3 knihy. Hodnocení: Plnění těchto výzev bylo lehké, protože mě všechny bavili nebo jsem se v nich chtěla dál rozvíjet. Psát na počítači všemi deseti se učím už asi dva roky ale ne s takovým úsilím a soustředěním jako dosud. Plnění této výzvy mi umožnilo se na psaní na klávesnici zaměřit a pomohlo mi posunout se dál než v minulosti. Čtení mě baví již od doby co jsem se naučila číst proto jsem byla ráda že jsem si mohla splnit tuto výzvu. I přesto že byla lehká, plnění mě bavilo, stejně jako prezentování knihy průvodci.
Na koleji jsem si splnila výzvy: Jak budeš argumentovat příště?, Jak získat, to co chceš, bez manipulace s druhými, Bojovat, nebo ustoupit?, O co komu jde? Hodnocení: V koleji Mediátorů jsme se zaměřili na kompetenci řešení konfliktů. Pomáhali jsme ostatním s jejich spory a snažili se s nimi přijít na nejlepší možné řešení. Podařilo se mi splnit všechny tyto výzvy a naučila se mnoho dalšího. Komunikace a psychologie mě baví a chci se v těchto tématech dál rozvíjet a víc se naučit. Doufám že i nadále najdu nějaký způsob v rozvoji v tomto směru.

Český jazyk
V českém jazyce jsem se v tomto období seznámil/a s rozvíjejícími větnými členy, větou jednočlennou a větným ekvivalentem, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami hlavními a interpunkcí ve větě jednoduché. Dále jsem se intenzivně připravoval na přijímací zkoušky, a to převážně prostřednictvím opakování mluvnice a vypracováváním cvičných testů. Splnil/a jsem si jádra a výzvy: Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent, Rozvíjející větné členy, Věta hlavní a vedlejší, Druhy vedlejších vět, Interpunkce ve větě jednoduché, Poměry, interpunkce v souvětí Hodnocení: Tento rok jsem se v češtině hodně posunula, i přesto že začátek byl velmi obtížný. Změřili jsme se na sklad vět a psaní čárek, což jsem věděla že bude výzva, ale pomocí Nely a celé skupiny se nezdála tak náročná. Věty teď umím rozložit a zase složit podle libosti a musím přiznat, že mě to baví. Psaní čárek je pro mě stále nevelkou překážkou, ale rozhodně jsem se zlepšila a také mě baví psát dlouhá souvětí se spoustou čárek. Tuto techniku jsem využila i při psaní tohoto dokumentu a ačkoli jsem čekala, že to bude těžká a únavná práce, byla pravým opakem a psaní tohoto vysvědčení jsem si užila jak nejlépe jsem mohla.

Matematika
V matematice jsem se v tomto pololetí seznámila s algebraickými výrazy a jejich úpravami, s lineárními rovnicemi a jejich soustavami a s různými geometrickými konstrukcemi. Vše jsem využila při řešení slovních úloh na různá témata včetně společné práce, úměrností, rychlosti. Soustředila jsem se také na opakování a prohloubení znalostí k přijímacím zkouškám. Splnila jsem si jádra a výzvy: 3D prostor, Jednoduché konstrukční úlohy, Složitější konstrukční úlohy, Kružnice a kruh, Mocniny, odmocniny, Pythagorova věta, Poměr a měřítko, Jazyk písmen-jednoduchá algebra, Úpravy algebraických výrazů, Procenta, Tvary ve 2D, Rovnice a slovní úlohy, Zavislosti a úměrnosti. Hodnocení: V tomto půlroce jsem opravdu zabrala a hodně jsem se zlepšila, a to ve velmi krátké časové době. Největší potíže mi činila algebra, poměr a měřítko - na začátku kvůli mé neznalosti, jakmile jsem však toto překonala, největší problém byla nepozornost. Ta mi stála v cestě ve více situacích, nakonec se mi ale podařilo ji zdolat. Nejvíce mě bavila geometrie, ve které jsem dobrá a je to jedno z mála matematických témat, které mě baví po celou dobu základní školy. Také mě bavilo počítání obsahu a povrchu těles. Věřím, že mi matematika s nově nabytými zkušenostmi půjde lépe i že mě učení matematiky bude více bavit.

Angličtina: Splnila jsem si jádra a výzvy: Listening ll. Hodnocení: Tento půlrok jsem se více zaměřila na jiné předměty než angličtinu. Myslím si však, že jsem se v angličtině hodně posunula, i přesto že jsem si již neplnila tolik výzev. Nejvíce mě bavil jazyk samotný a doufám že ho budu moci používat i v budoucnu.

Španělština: Ve španělštině jsem si opakovala především slovesa. Umím popsat základní činnosti (jíst, vařit, kupovat, bydlet...), vím, že existují tři skupiny sloves: ar, er, ir a umím je vyčasovat. Během karantény jsem měl/a za úkol vyplnit pracovní list, kde jsem doplňoval/a správné formy sloves a odpovídal/a na jednoduché otázky. Umím vytvořit jednoduché věty. Brzy jsem zjistila že mě španělština hodně baví. I přesto že jsem se k výuce připojila až 2. trimestr, myslím že se mi podařilo se do hodin zapojit a dosti se toho naučit. Myslím že nejvíce pokroku jsem učinila během online výuky, kdy jsme měli sami pracovat na Duolingu, a mně se podařilo učit se každý den, asi 15 minut, po 40 dní. Na počátku bylo těžké zvyknout si na nový styl výslovnosti oproti francouzštině, ale počáteční blok jsem brzy překonala. Rozhodně toho mám ještě hodně před sebou a mám se toho hodně co učit. Vím ale že mě studium španělského jazyka bude bavit a o to snazší bude můj rozvoj tohoto učiva.

Tělesná výchova Splnila jsem si jádra a výzvy: Hýbu se
Hodnocení: Pohyb mě baví, třeba že v něm nijak zvláštně nevynikám a velmi často jsem zahálčivá. I přes všechny tyto překážky, i nelehkou dobu ve které jsme se ocitli, se mi podařilo v tomto půlroce cvičit a hýbat se. Třikrát týdně jsem jsem přidala k mámě, která cvičí s profesionální trenérkou. V dny kdy jsme neměli trénink jsme s celou rodinou chodili na pěti kilometrové procházky. Předtím než jsme začala cvičit s mámou jsme chodila každý den. V dny kdy nebylo možné ani jedno, jsem jezdila na rotopedu, hodinu v kuse rychlým tempem. Chci se takto hýbat i nadále a doufám že mi moje zahálčivost nebude stát v cestě.

Klíčové kompetence a chování
Mé hodnocení klíčových kompetencí včetně chování: Za všechny tyto roky na této škole jsem se zlepšila ve spoustě věcech, ty nejdůležitější pro život jsou však právě kompetence. Posunula jsem se ve všech, avšak největší pokrok jsem zpozorovala u komunikace, samostatnosti, dobrých vztahů a řešení konfliktů. Tyto kompetence jsem vyvíjela během projektů, kolejí i během času stráveném v kolektivu jako takovém. Naučila jsem se mluvit před lidmi a s nimi. Umím dobře zformulovat co si myslím a v klidu předložit fakta i argumenty. Při prezentování jsem přirozená a jistá, a prezentování jako takové mě hodně baví. Myslím že to je jedna z mých silných stránek a chci ji dal rozvíjet i používat v budoucnosti. Jsem samostatná, jsem schopna se sama rozhodovat a přijít na možné dobré řešení situace. Práce ve skupině mi však nedělá problém, naopak je to můj oblíbený způsob učení a objevování. Umím si sama naplánovat svůj rozvrh a držet se ho. A jak jsem již uvedla výše, kompetenci řešení konfliktů jsem pilovala na koleji Mediátorů.


11 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Plnit výzvu být oblíbenými v kolektivu pytliky baví, i když je nikdo nemá rád.
Naštěstí si ale pytlici uvědomují, že jsou fakt dobří zejména v kompetenci k řešení problémů kohokoli jiného ve svůj vlastní prospěch."

Josef Soukal řekl(a)...

Inventura vlastní aktivity a sebehodnocení má určitě smysl. Z hlediska češtináře mne ale zajímá, zda jisté nedostatky ve výchozím (šedém) textu padají na vrub toho, kdo osnovu k hodnocení pro žáky vytvářel.
Dívčin text vykazuje z češtinářského hlediska nedostatky různého typu. Dostane v tomto ohledu žák(yně) od příslušného "průvodce" zpětnou vazbu? (Mám na mysli rozumnou formu zpětné vazby, např. společnou úpravu textu.) Pevně doufám, že toto hodnocení není součástí oficiálního výstupního dokumentu.

Eva Adamová řekl(a)...

Já vám nevím, tak mi to trošku přijde, že ta děcka mají docela solidně vymytý mozek.

Nicka Pytlik řekl(a)...

psaní tohoto vysvědčení jsem si užila jak nejlépe jsem mohla

A to je hodně, a nebo málo?
Pytlici se zabývají otázkou, kde se v kom bere ta opovážlivost, aby se šťoural v dětské mysli a nutil jej, aby zpytovalo veřejně svoje svědomí a sepisovalo traktáty o svých pohnutkách. Škoda, že se nikdy nikdo nedozví, kolik děti mělo sto chutí napsat, seru vám na to! A kolik dětí je tímto pokleslým pokusničením tlačeno k čirému pokrytectví. Je to tedy síla...

mirek vaněk řekl(a)...

Tak nevím, jestli to sebehodnocení deváťáka by spíš nepříslušelo páťákovi. A to sebejisté používání kompetencí a frází vzbuzuje nedůvěru, zda dítě ví o čem mluví.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A jak si uživali psaní vysvědčení svojí školní práce učitelé a ředitel školy?
Nebyly by k dispozici také nějaké ukázky?

Pepa řekl(a)...

Jestli to tu nikoho nezajímá, tak mě jo: jaká je tedy konečná známka z M a CJ na vysvědčení, které bude předkládat dotyčná na SŠ, protože k nástupu musí dokladovat úspěšné zakončení základky? Jestli se nemýlím, i SCIOškola je povinna slovní hodnocení převést na obvyklou stupnici. Abych měl představu, rozumíte, jen tak pro srovnání...

Jiri Janecek řekl(a)...

"A to sebejisté používání kompetencí a frází vzbuzuje nedůvěru, zda dítě ví o čem mluví."

Sebejiste pouzivani frazi je nejdulezitejsi kompetenci pro zivot ve spolecnosti 4.0. Podivejte na Kartouse...

Jinak prijde mi trochu divne, ze holcicka neni v nicem spatna... Jak sebehodnoti sve sebevedomi?

Vladimír Stanzel řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Vladimír Stanzel řekl(a)...

Se zpětnou vazbou to asi nebude nejvalnější, soudě dle této rodičovské zkušenosti. Cituji:

"a Učitel ani vychovatel za to zodpovědnost nenese. „My jsme jim to odvykládali, a jestli nedávali pozor, smůla“. Neopakuje se, neprocvičuje, neopravuje („chyb si časem všimnou sami“) a hlavně nekontroluje - to by bylo v rozporu se zásadami.

Zodpovědnost za učení mají totiž jen děti. Plnou. A potom rodiče a potom už nikdo. Kdo nechce, nic se nenaučí. Javík se třeba snažil. A posledních pár měsíců byl zoufalý. Škola stojí za tím, že děti, když jim dáte absolutní svobodu, začnou chtít sami. A když chtějí, tak si pro učení musí sami vytvořit podmínky. Třeba umravnit spolužáka na botníku. Musí sami řešit spory, když čtyři spolužáci zhltají jídlo pro všechny, musí to zvládnout vyřešit, nebo se smířit s hladem.

Učitelé shodně řeší vše frázemi, jako: “Já u toho nebyl.„ „Nevím, komu to říkala…“ „Obejděte si ostatní učitele“ „To není moje kompetence.“ „Od toho tu nejsme.“ Mě to časem začalo štvát, a unavovat. A po této zkušenosti si myslím, že děti mají právo být dětmi, mít oporu v dospělém a že v absolutní zodpovědnosti je velký kus nesvobody.
"

Nicka Pytlik řekl(a)...

Psaní čárek je pro mě stále nevelkou překážkou, ale rozhodně jsem se zlepšila a také mě baví psát dlouhá souvětí se spoustou čárek. Tuto techniku jsem využila i při psaní tohoto dokumentu a ačkoli jsem čekala, že to bude těžká a únavná práce, byla pravým opakem a psaní tohoto vysvědčení jsem si užila jak nejlépe jsem mohla.

Je to žákyně deváté třídy. Pytlici se tedy zdrží všech komentářů.
Ale přece jen... kolik čárek tam děvče nenapsalo, jakkoli by mělo?
Zvláště pak, když ji to baví a když si to užívá, jak nejlépe může.

Okomentovat