17.6.20

ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 22. poradě vedení MŠMT dne 16. června 2020 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.


Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy, vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích částí.

Kritéria jsou zpracována v modifikacích pro mateřské školy, základní školy, střední školy – gymnázia, střední odborné školy, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, domovy mládeže se školou a internáty, střediska volného času, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy se školou a střediska výchovné péče a pro školská poradenská zařízení. S kritérii je možné pracovat také v rámci autoevaluačních aktivit jednotlivých škol a školských zařízení a také v rámci hodnocení škol a školských zařízení ze strany jejich zřizovatelů.

Hodnocení škol a školských zařízení je na základě těchto kritérií prováděno na čtyřstupňové hodnoticí škále stanovené a schválené Českou školní inspekcí, jejíž jednotlivé úrovně jsou označeny jako výborná, očekávaná, vyžadující zlepšení a nevyhovující. Vodítkem pro hodnocení jsou pak popisy jednotlivých úrovní u každého kritéria a interní metodické instrukce specifikující a sjednocující pohled na dílčí aspekty jednotlivých kritérií.

Ve zveřejněném dokumentu jsou kromě znění jednotlivých oblastí tzv. kvalitní školy a na ně navázaných hodnoticích kritérií k dispozici také popisy těchto kritérií (reflektující nejvyšší, tedy výbornou úroveň).

4 komentáře:

Vít Tomis řekl(a)...

To podstatné je zde:
ve spolupráci s externími odborníky

Ferda44 řekl(a)...

Takže kritéria? Nu dobrá - prosil bych ale definici a měřitelná kritéria například pro:
1) jasnost formulované vize a realističnosti strategie
2) AKTIVITU řízení lidí
3) USILOVÁNÍ o optimalizaci personálních a materiálních podmínek
4) AKTIVITU vzájemné spolupráce učitelů
5) SYSTEMATIČNOST promýšlení výuky v souladu s vědomostmi a potřebami žáků

Jen aby společným kritériem, a to i v dalším nebyl jen SUBJEKTIVNÍ názor inspektora...

S jistou nadsázkou by analogií by mohla být pravomoc policie na základě subjektivního názoru na způsob jízdy konkrétního řidiče jej pokutovat nebo možná i pro výstrahu zastřelit.

Silvie A. řekl(a)...

rovné příležitosti ke vzdělávání (...) bez ohledu na jeho (...) ekonomický status

Takže pokud VŠICHNI studenti bez rozdílu jsou oprávněni číst a stahovat studijní materiály ze školního webu, připadá mi tím rovná příležitost poskytnuta, a nestarám se, zda jeden každý student má doma NB nebo něco, čím si to stáhne a na čem si to bude číst.

Nebo používá ČŠI nějaký jiný výklad rovné příležitosti?

mirek vaněk řekl(a)...

Přichází mi na mysl slovo klasika.

Dejte blbovi funkci a on vymyslí lejstro.

Takže třeba:

"Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které
pedagogové sdílejí a naplňují."

Když bude mít škola jasně napsáno:
Nechceme nic žáky naučit ani zaměstnance přetěžovat, jen žáky pohlídáme a budeme dbát na to, aby se žáci i zaměstnanci cítili spokojeni.

Cíl je splněn???

A takhle můžeme pokračovat. K čemu to pak je?
Množství blábolů neurčuje kvalitu lejstra.

Okomentovat