28.5.20

MŠMT: FAQ - nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru (verze 27. 05. 2020)

Ministerstvo školství se v posledních týdnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s mimořádnými opatřeními ve školství v souvislosti s koronavirem. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Informace jsou průběžně aktualizovány. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, prosíme, kontaktujte naše speciální linky, které jsme v souvislosti s aktuální situací zřídili.

Manuály včetně aktualizací upřesňující hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol najdete ZDE.
Aktuálně platné mimořádné opatření v oblasti školství najdete ZDE.
Mimořádné opatření v oblasti školství platné od 1. 6. 2020 najdete ZDE.
Aktuálně platné mimořádné opatření pro nošení roušek najdete ZDE.
Nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví . 
Důležité informace o epidemii koronaviru a všech v té souvislosti vydaných opatřeních na jednom místě naleznete ZDE. 
Nejčastější dotazy týkající se vysokých škol naleznete ZDE.  
FAQ k programu Erasmus+ pak naleznete ZDE.
Legislativu k problematice přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek, včetně informace k zákonu a přehledných schémat najdete ZDE. 

Ošetřovné
 • Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Nárok na ošetřovné budou mít nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Kompletní informace k ošetřovnému včetně tiskopisů naleznete ZDE
Manuály, uvolňování – obecně
 • Manuály k provozu škol jsou ke stažení ZDE
 • Pravidla týkající se nošení roušek, vymezení bezpečné vzdálenosti, předkládání čestného prohlášení atd. jsou závazná. Pravidla týkající se úklidu, chození ven atd. jsou pro školu doporučující. Limit 15 dětí ve skupině na ZŠ a SŠ je závazný. Není možné vytvořit skupinu 16 dětí.
 • MŠMT nedoporučilo v manuálu ze dne 30.4.2020 chodit mimo areál školy vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, vzhledem k tehdy platným omezením pohybu na veřejnosti (nejvýše 10 osob ve skupině, povinnost dodržovat rozestupy atd.) a s cílem snížení kontaktu dětí nebo žáků s jinými osobami. Vzhledem k pozitivnímu vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření se však domníváme, že je nyní již možné za dodržování aktuální mimořádných opatření (zejm. nošení roušek) mimo areál školy chodit. O pohybu mimo areál školy by ale měli být informováni zákonní zástupci dětí a žáků. Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa, tedy typicky místa, kde se nepohybují lidé a je tedy minimální riziko přenosu viru.
 • Pokud má MŠ a ZŠ společný vchod, doporučujeme stále postupovat podle metodik určených pro MŠ i pro ZŠ. Doporučujeme pokusit organizačně se navzájem ZŠ i MŠ domluvit tak, aby docházelo ke kontaktům s různými osobami pouze v nezbytné míře.
 • Dítě, žák nebo student spadající do rizikové skupiny může navštěvovat školu, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce (zletilého žáka/studenta). Znamená to pouze, že svou účast ve výuce by měli zvážit s ohledem na tato rizika. Zákaz osobní přítomnosti ve výuce se vztahuje pouze na ty, kteří mají příznaky akutního virového infekčního onemocnění.
 • Škola nemůže stanovit pravidla, že nepřijme děti rodičů, kteří jsou na homeoffice, berou ošetřovné, jsou na mateřské/rodičovské dovolené, patří do rizikové skupiny atd.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Možnost zamezení docházky na vzdělávací aktivity se týká těch pravidel, která jsou stanovena mimořádnými opatřeními (například nošení roušky, absence virového onemocnění, předložení čestného prohlášení atd.).
Čestné prohlášení
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte nebo žáka (zletilý žák/student) písemné čestné prohlášení o:
 • neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a
 • seznámení s vymezením rizikových skupin.
 • Čestné prohlášení předkládá i veřejnost, která se účastní zkoušek (například ústní části maturitní zkoušky).
 • Čestné prohlášení lze vyplnit, i když dítě, žák nebo student patří do rizikové skupiny.
 • Žák nesmí být osobně přítomen ve škole, pokud má příznaky virového onemocnění (to platí bezvýjimečně bez ohledu na dříve odevzdané čestné prohlášení).
 • Žák odevzdává čestné prohlášení pouze jednou (pokud jej odevzdal již dříve – v době prezenční přípravy ve škole, tak jej nemusí znovu dokládat například před první částí maturitní zkoušky).
 • Požadovat čestně prohlásit jiné skutečnosti, než jsou uvedeny ve vzoru, není možné.
 • Zaměstnanci nemusí vyplňovat čestné prohlášení.
Mateřské školy – manuály, uvolňování
 • Manuál k provozu mateřských škol je ke stažení ZDE.
 • Provoz MŠ vláda nezakázala. Je na řediteli mateřské školy, aby s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem vyhodnotil, zda jsou nadále dány závažné důvody pro přerušení provozu mateřské školy, a aby rozhodl, k jakému dni obnoví provoz mateřské školy.
 • U mateřských škol zřizovaných podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. doporučujeme postupovat analogicky k základním školám a třídám zřizovaných podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.
 • Předškolní vzdělávání je povinné pouze pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavedla od školního roku 2017/2018. Ani dítě plnící povinné předškolní vzdělávání však nemusí do MŠ nutně do konce školního roku nastoupit.
 • Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje omezení 15 dětí. Třídy mateřské školy lze ráno a odpoledne spojovat.
 • Nošení roušky není v MŠ povinné pro děti ani pro pedagogické pracovníky. Nošení roušky dětmi v MŠ v situaci, kdy není její nošení požadováno mimořádným opatřením, je možné pouze po předchozím souhlasu zákonného zástupce.
 • Pro lesní MŠ platí stejná pravidla jako pro MŠ běžné. Většina jejich činností je venku, nejsou však ve veřejném prostoru, ale na svém pozemku, proto nemusí mít roušku.
Základní školy – manuály, uvolňování 
 • Manuál k provozu základních škol včetně aktualizace pro 2. stupeň ZŠ je ke stažení ZDE.
 • Manuál k provozu základních škol speciálních a škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 je ke stažení ZDE.
 • Školy včetně soukromých musejí žákům 1. stupně (od 25. května) a žákům 9. tříd (od 11. května) umožnit osobní přítomnost ve škole, nelze postupovat tak, že by se škola z nejrůznějších důvodů neotevřela.
 • Pokud rodiče žáka projeví zájem o výuku dítěte v rámci školní skupiny, ale předem avizují, že dítě nastoupí do školy později než 11., respektive 25. května, je možné takového žáka do školní skupiny přijmout. Čestné prohlášení stačí podepsat při prvním vstupu žáka do školy, ovšem podmínka bezinfekčnosti platí celou dobu pobytu ve škole.
 • Docházka žáka není povinná, není třeba dokládat potvrzení od lékaře.
 • Nošení roušky žáky ZŠ v situaci, kdy není její nošení požadováno mimořádným opatřením, je možné pouze po předchozím souhlasu zákonného zástupce.
 • Přípravné třídy se otevírají ve stejném termínu jako 1. stupeň základní školy, tj. 25.5.2020, a protože jsou zřizovány v základních školách, řídí se manuálem pro ZŠ. Žáky přípravných tříd a tříd 1. stupně lze kombinovat.
 • Pro 1. stupeň je nutný celotýdenní rozsah vzdělávacích aktivit ideálně do 16 hod.
 • Vyučující na 1. stupni ZŠ by se neměli měnit v rámci jedné školní skupiny. Co se týká výuky cizích jazyků, není nezbytné nabízet aktivity v cizích jazycích v rámci prezenční výuky, lze je ponechat jen v rámci vzdělávání na dálku.
 • Možnost obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky se vztahuje pouze na žáky 9. ročníků, ne na žáky 5. a 7. ročníků a ani na žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
 • Od 8. června se počítá také s možností dobrovolných konzultací či třídnických hodin pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol. Nikoliv však ve formě, jako tomu je u 1. stupňů, ale např. formou příležitostné hodiny, aby měli žáci možnost se před prázdninami ještě setkat se svými spolužáky či učiteli. Nemusí jít tedy o každodenní aktivity a škola tuto možnost využije dle personálních a jiných podmínek, které má.
 • Pro 9. třídu ZŠ (příprava na přijímací zkoušky) platí, že o rozsahu přípravy rozhoduje ředitel školy. Prezenční příprava tedy nemusí probíhat každý den.
 • Žáci 9. třídy by měli být primárně vzdělávání v předmětech, z nichž budou skládat přijímací zkoušky. Konečné složení předmětů a časový rozvrh je v kompetenci ředitele dané ZŠ.
 • Od 1. června se také ruší zákaz docházky žáků 1. stupně ZŠ školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a žáků základní školy speciální (1. i 2. stupně) a dítěte přípravného stupně základní školy speciální.
 • Žáci 2. stupně ZŠ nebo žáci SŠ třídy nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se budou moci účastnit konzultací nebo třídnických hodin ve stejném režimu jako žáci 2. stupně ZŠ nebo SŠ (viz výše).
 • Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se výuka plavání realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat. MŠMT je toho názoru, že současná situace je výjimečný případ a doporučuje výuku plavání přesunout do jiného ročníku; pokud to nelze, je možné ji nerealizovat.
Jednotné přijímací zkoušky 
 • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) se budou konat 8. června, na víceletá gymnázia pak 9. června.
 • Podmínky konání přijímacích zkoušek naleznete ZDE
 • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení. 
 • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení?
  Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je převis uchazečů. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los. 
 • Termíny školní přijímací zkoušky uvedené v Harmonogramu zkoušek vyhl. č. 232/2020 Sb. platí obdobně i pro obory vzdělání bez maturitní zkoušky.
 • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné). Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.
 • Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný, a to do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky. 
 • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná. 
 • Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 • Jednotné přijímací zkoušky do 4letých oborů středních škol se konají 8. 6. 2020, do víceletých gymnázií 9. 6. 2020, v náhradním termínu v obou případech 23. 6. 2020. Uchazeč se může z řádného termínu omluvit ve lhůtě 3 dnů po jeho konání, tj. nejpozději 11. 6. nebo 12. 6. 2020. Povinnost ředitele školy, která nekoná školní přijímací zkoušku, je zaslat uchazeči pozvánku k náhradnímu termínu konání jednotné přijímací zkoušky alespoň 10 pracovních dnů předem. Omluví-li se uchazeč až po konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, nelze lhůtu 10 pracovních dnů k zaslání pozvánky k náhradnímu termínu konání přijímací zkoušky zachovat. Ředitel v takovém případě zašle uchazeči pozvánku k náhradnímu termínu obratem poté, kdy řádnou omluvu obdrží. Současně ale platí, že termín konání náhradního termínu se zveřejňuje na webových stránkách školy nejpozději 10 pracovních dnů předem v souladu s § 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2020 Sb., tj. nejpozději 9. 6. 2020.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.
 • Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (tj. nahlížení do spisu) podle § 36 odst. 3 správního řádu nelze ani v této výjimečné situaci omezit. V souladu s doporučením Ministerstva vnitra pro obecní úřady, resp. správní orgány, nicméně ředitelé škol mohou kromě obvyklého fyzického nahlížení nastavit také možnost dálkového nahlížení do spisu, při které by se účastníku řízení na jeho žádost zaslaly ty části spisu, které potřebuje (jednotlivé dokumenty, soupis dokumentů atd.), nejlépe v elektronické podobě (scany apod.). Samozřejmě pouze je-li to možné a nebude-li to pro správní orgán nepřiměřeně zatěžující.
Střední školy a maturitní zkoušky 
 • Termíny státních maturitních zkoušek:
  Didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) – 1. června
  Didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) – 2. června
  Didaktický test (předmět Matematika+) – 3. června
  Písemná část (sloh) u žáků přihlášených k jarnímu termínu 2020 ve společné části maturit neproběhne.
 • Manuál k provozu středních škol včetně aktualizací je ke stažení ZDE. Na speciální střední školy/třídy středních škol se vztahují stejná pravidla jako na běžné střední školy.
 • Podmínky konání maturitních zkoušek naleznete ZDE
 • Pokud žák, vyučující či členové jejich rodin spadají do rizikové skupiny, neznamená to, že nemohou do výuky nastoupit. Znamená to pouze, že svou účast ve výuce by měli zvážit s ohledem na tato rizika. Zákaz osobní přítomnosti ve výuce se vztahuje pouze na ty, kteří mají příznaky akutního virového infekčního onemocnění.
 • Jak budou probíhat praktické maturitní zkoušky nebo maturitní práce? Tam, kde z organizačních a provozních důvodů nebude možné praktickou maturitní zkoušku či maturitní práci a její obhajobu před komisí konat tak, jak bylo původně stanoveno, může ředitel školy upravit podmínky konání této zkoušky. Zkoušku může například realizovat v prostředí školy, náhradním způsobem může být také například předložení jiné práce žáka, kterou ředitel uzná za maturitní práci nebo za vykonání praktické zkoušky, nebo uzná práci nedokončenou, na které žáci pracovali ještě před přijetím opatření souvisejících z epidemií. Stejně tak může řešitel určit i jiný termín konání. Praktickou maturitní zkoušku je tak možné realizovat již od 11. května. V žádném případě to však neznamená, že by se praktická zkouška vůbec nekonala či že by odborné kompetence žáků nebyly u maturitní zkoušky ověřovány.
 • Podmínky konání závěrečných zkoušek naleznete ZDE
 • Jak budou probíhat závěrečné zkoušky na učebních oborech vzdělání?
  Proběhnou obdobně jako maturitní zkoušky. I zde může ředitel školy v případě praktické zkoušky stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení. 
 • Jak bude probíhat hodnocení žáků na konci druhého pololetí?
  MŠMT k tomuto vydalo vyhlášku o hodnocení, dostupná je ZDE. Pokud je žák přihlášen na jarní termín k opravné písemné zkoušce a všechny ostatní části státní maturitní zkoušky už má splněny, písemnou zkoušku letos již nebude muset vykonávat a maturitu má splněnou.
 • Je možné, aby žák v posledním ročníku středního vzdělávání opakoval ročník, když podle vyhlášky č. 211/2020 Sb. nemůže být na vysvědčení za 2. pololetí hodnocen stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením?
  Školský zákon v § 66 odst. 7 stanovuje, že ředitel školy může povolit opakování ročníku tomu žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, a to po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
  Smyslem je umožnit těm žákům, kteří prokazatelně nemohli nabýt nebo nenabyli požadované znalosti, jejich nabytí při opakování ročníku. Důvody posuzuje vždy ředitel.
  V letošním školním roce dochází vlivem zásahu vyšší moci k tomu, že žáci nejsou po převážnou část 2. pololetí školního roku vzděláváni standardním způsobem. To však nemůže jít k tíži těch žáků, kteří by za normální situace byli hodnoceni stupněm „5 – nedostatečný“ nebo nebyli hodnoceni vůbec a kteří budou mít z daného předmětu na vysvědčení uvedeno „prospěl(a)“ nebo ekvivalentní slovní hodnocení. Ačkoli na základě této úpravy v letošním roce každý žák posledního ročníku na konci 2. pololetí prospěje, hodnocení bude formální a nikoli založené na reálných znalostech žáka.
  Z uvedené úpravy lze tedy dovodit, že žáci, kteří budou mít na vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku uvedeno „prospěl(a)“ (u jednotlivých předmětů) jsou ti žáci, kteří by za jiných okolností buď nebyli hodnoceni vůbec, nebo by měli být hodnoceni stupněm „5 – nedostatečný“. Materiálně se tedy k těmto žákům ve vztahu k naplnění podmínek pro možnost rozhodnout o opakování ročníku musí přistupovat tak, že se jedná o žáky, kteří v daném předmětu neprospěli nebo nebyli hodnoceni. Za standardní situace by takový žák v celkovém hodnocení neprospěl, a mohl by tedy požádat o opakování ročníku.
  S ohledem na tuto mimořádnou situaci lze konstatovat, že ve vztahu k žákům, kteří v letošním druhém pololetí školního roku mají na vysvědčení z některých povinných předmětů namísto standardního hodnocení slovo „prospěl(a)“ nebo ekvivalentní slovní hodnocení, má ředitel možnost (nikoliv povinnost) po posouzení důvodů rozhodnout o umožnění opakování ročníku, protože v případě těchto žáků lze konstatovat, že materiálně neukončili ročník úspěšně, byť formálně se tak na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb. stalo.
 • Profilová část maturitních zkoušek se bude konat společně se státními maturitami dle stanoveného časového schématu.
Absolutorium na VOŠ 
 • Absolutorium proběhne podle stávajících pravidel. Manuál k provozu VOŠ z hlediska epidemiologického je ke stažení ZDE
 • Zvláštní pravidla pro vyšší odborné vzdělávání do konce školního roku a pro konání absolutorií na VOŠ a konzervatořích naleznete ZDE
 • MŠMT změnou vyhlášky umožňuje konání absolutoria v prodlouženém termínu do 31. 8. 2020. 
Domovy mládeže a internáty 
 • Manuál k provozu těchto zařízení je ke stažení ZDE.
 • Je možné ubytovat nové žáky/studenty, platí pro ně stále stejná hygienická pravidla.
Vzdělávání na dálku
 • MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly vzdělávání na dálku. O jeho způsobu rozhoduje ředitel školy. Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny. Zakázaná je osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve školách (kromě postupně uvolňovaných skupin žáků a studentů). MŠMT vytvořilo webové stránky https://nadalku.msmt.cz/cs, které dávají školám tipy ke vzdělávání na dálku, dále vysílá Česká televize s podporou MŠMT vzdělávací pořady pro žáky 1. a 2. stupně včetně přípravy na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Takové vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit. Absence se do třídní knihy nezapisují. 
 • Vzdělávání na dálku může probíhat synchronně i asynchronně. V synchronním režimu je učitel propojen se žáky zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Tento způsob klade vyšší nároky na kvalitu připojení k síti a časovou flexibilitu žáků a rodin (sdílení počítače ve stanovenou dobu atp.). V asynchronním režimu žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány mohou být rovněž nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání práce a poskytování zpětné vazby. Je třeba myslet na to, že zejména u mladších žáků je potřeba přímé komunikace s učitelem větší než u žáků starších. Pro ty je naopak důležitá možnost komunikace vzájemné. 
 • Pokud některý z žáků školy nemá k dispozici potřebné vybavení pro vzdělávání na dálku, je třeba umožnit poskytnutí podkladů pro vzdělávání na dálku jinou vhodnou formou (tištěné materiály, učebnice, pracovní sešity atp.) 
 • Pro výuku na dálku mohou učitelé používat celou paletu dostupných nástrojů, které jsou teď často poskytovány zdarma. Vzhledem k tomu, že i pro žáky se jedná o nezvyklou situaci a zároveň mnozí rodiče musí i v těchto dnech vykonávat své pracovní povinnosti, je zapotřebí, aby učitelé přistupovali k zadávání úkolů citlivě a měli na zřeteli možnosti konkrétních žáků. Pro zdárný průběh vzdělávání na dálku je potřeba udržovat zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem/rodiči, co do množství i obtížnosti učiva. 
 • V současné situaci je pro vzdělávání na dálku důležité, aby se alespoň v základní míře zapojila rodina, obzvláště u mladších žáků. Škola má však poskytovat sama žákům co nejúčinnější podporu a zpětnou vazbu a nepřenášet příliš tuto tíhu na rodinu žáka. Rodiče mnohých žáků mohou být v těchto dnech velmi vytížení. Škola by měla učinit maximum, aby zajistila prostředky pro domácí vzdělávání (zadání úkolů, zpětná vazba) i těm rodinám, které nedisponují veškerým vybavením pro komunikaci na dálku.  
 • Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Zadávání on-line testů je vhodnou příležitostí pro autoevaluaci žáků a možnost podpory práce s chybou. Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme upřednostnit formativní před sumativním hodnocením. MŠMT ke způsobu hodnocení ve 2. pololetí tohoto školního roku vydalo vyhlášku, dostupná je ZDE
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
 • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a tzv. pomaturitní jazykové vzdělávání (jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou) mohou začít fungovat od 11. 5. ve skupinkách max. 15 žáků. Manuál k provozu těchto škol je ke stažení ZDE
 • Ohledně podrobností k otevření soukromých jazykových škol Vám doporučujeme obrátit se na Ministerstvo průmyslu a obchodu – www.mpo.cz. 
Zkoušky z profesních kvalifikací, další vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů, další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 • Zkoušky z profesních kvalifikací, další vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů a další vzdělávání pedagogických pracovníků je možné organizovat:
  od 25. 5. 2020 do odvolání v počtu nejvýše 300 osob při dodržování odstupů 2 metry a zabezpečení dezinfekce na ruce. Znění celého opatření naleznete 
  ZDE
Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, otevírání a provoz sportovišť atd.
 • Tělocvičny, hřiště a další cvičiště při škole může škola i nadále pronajímat dalším subjektům, například sportovním kurzům, kroužkům atd., a to včetně kroužků a kurzů pro děti. V případě účasti na kroužku pořádaném externím subjektem mimo rámec vzdělávání se nejedná o vzdělávání a zákaz osobní přítomnosti na vzdělávání se na takový kroužek nevztahuje. Rovněž tak manuály vydané pro školy ani pravidlo uzavřených školních skupin se na takový kroužek nevztahuje. Je vhodné přijmout hygienická opatření (pravidelná dezinfekce atd.).
 • Jakákoliv osoba vstupující do budovy školy nicméně nesmí mít podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví příznaky virového onemocnění.
 • Ohledně dalších dotazů týkající se sportu doporučujeme obrátit se na Národní sportovní agenturu, do jejíž gesce sport spadá - http://www.agenturasport.cz/, email: info@agenturasport.cz
Střediska volného času 
 • Manuál k provozu středisek volného času je ke stažení ZDE
Neformální vzdělávání dětí a mládeže pořádané nestátními neziskovými i soukromými organizacemi (kroužky)
 • Neformální vzdělávání dětí a mládeže je možné konat od 11.5. za dodržení povinných opatření. Více informací naleznete ZDE
Oddílová činnost (skauti, pionýři, dobrovolní hasiči, tomíci, atd.)
 • V rámci uvolňovacího scénáře epidemiologických opatření platí od 11. 5. 2020 pro spolkovou činnost mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které umožňuje pořádat spolkové či vzdělávací akce v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření, a to zejména povinného nošení roušek (ochranných pomůcek nosu a úst), dodržení rozestupů 2 metry a zajištění nádoby s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Od 25. 5. 2020 se pak zmírňuje omezení počtu na nejvýše 300 osob. Viz ZDE.
 • Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje.
 • Na spolky se nevztahují pravidla určená pro střediska volného času (domy dětí a mládeže), která jsou školským zařízením zapsaným do školského rejstříku (viz https://10.6.4.53/ministerstvo-skolstvi-pripravilo-manualy-pro-vsechny-typy). Tzn. netýká se jich čestné prohlášení nebo omezení skupin na 15 osobách. Spolky pracující s dětmi a mládeží se mohou manuály k opatřením ve školství inspirovat, ale nejsou pro ně závazné.
 • Odkazujeme také na hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví pro zajištění sezóny zotavovacích a jiných podobných akcí: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf
Praktické vyučování
 • U středních a vyšších odborných škol je umožněna od 11. května praktická výuka pro žáky posledních ročníků zejména na školních pracovištích v souvislosti s přípravou na závěrečnou nebo maturitní zkoušku.  
 • Na VŠ je umožněna klinická a praktická výuka a praxe, a to pro studenty všech ročníků a bez omezení maximálního počtu.
 • Na VOŠ je od 25. 5. umožněna praktická příprava, a to pro studenty všech ročníků a bez omezení maximálního počtu. 
Pracovní povinnost studentů zdravotnických a sociálních oborů
 • Vláda z podnětu MŠMT zrušila s účinností od 11. května 2020 uložení pracovní povinnosti žákům a studentům v zařízeních k zajištění poskytování zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánu veřejného zdraví a k zajištění péče v zařízeních sociálních služeb. Žáci a studenti středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol, kterým byla uložena z důvodu nouzového stavu podle krizového zákona pracovní povinnost, se tedy mohou vrátit ke svým studijním povinnostem. Spolupráce se zařízením může případně pokračovat na dobrovolné bázi.
Školy v přírodě, školní výlety, zájezdy a další školní akce
 • Vícedenní akce škol (tedy i školy v přírodě) pro děti v MŠ a pro žáky v ZŠ, SŠ a konzervatořích zakazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Předpokládá se, že s ohledem na epidemiologickou situaci tento zákaz bude platit až do 30. 6. 2020. Jednodenní akce je možné pořádat pro žáky, kteří do školy docházejí, a v rozsahu podle mimořádného opatření (u žáků 1. stupně ZŠ může jít o jakoukoliv akci, u žáků 9. ročníků ZŠ se musí jednat o akci za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy). U ZŠ a SŠ musí být zachovány skupiny 15 žáků. Akce se nemůže účastnit žák, který není přihlášen do skupiny.
 • Otázka zrušení akce a odstupného se řídí smlouvou uzavřenou mezi školou a cestovní kanceláří (poskytovatelem). Povinnost zaplatit odstupné se také řídí smlouvou a dále pravidly občanského zákoníku. Podrobnosti pro případ smluv uzavřených s cestovní kanceláří nalezneteZDE.
Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ
 • Manuál k provozu ZUŠ je ke stažení ZDE.
 • Prezenční výuka v ZUŠ je již umožněna, a to s omezením na skupina nejvýše 15 žáků.
 • Výuka na ZUŠ používá výukové metody, které jsou kontaktní (např. oprava správného držení těla, držení nástroje, demonstrace a předehrávání učitelem, fyzický kontakt mezi žáky). Tyto metody hrají klíčovou roli v efektivitě vyučovacího procesu.
  • vyšší míra rizika: Hudební obor – zpěv a dechové nástroje; Taneční a literárně dramatický obor
  • nižší míra rizika: Hudební obor – výuka studijních zaměření, při které žák i učitel sdílejí stejný hudební nástroj; Výtvarný obor
U studijních zaměření nebo vyučovacích předmětů, které při daném počtu zapsaných žáků nelze z hygienických, prostorových nebo personálních důvodů realizovat v budově konkrétní ZUŠ, může ředitel umožnit úpravu způsobu výkonu pracovních povinností pedagoga, a to například zajištěním vzdělávání na dálku.
 • Doporučení k elektronické komunikaci a práci na dálku pro ZUŠ přehledně zpracovala Asociace ZUŠ. Materiál naleznete ZDE.  
 • 1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálkuProbíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.
 • 2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školyZákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy.
 • 3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereagujeNa základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.
 • 4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠZákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.
 • Pokud ZUŠ neposkytuje vzdělávání na dálku po delší dobu (tedy v této situaci), neposkytuje tedy veřejnou službu, úplata se nehradí, respektive se uhrazená úplata vrátí. Úplata se tedy nepožaduje, respektive se vrací žákům v oboru, kde neprobíhá výuka na dálku.
 • V ZUŠ soukromých zřizovatelů záleží na smlouvě a rozsahu poskytovaných služeb na dálku.
 • Přijímání uchazečů k vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2020/2021 
  • Škola se řídí platnou právní úpravou ve vyhlášce. Talentové zkoušky se mohou konat za níže uvedených podmínek. Platí § 2 odst. 2) vyhlášky č. 71/2005 Sb.: „…Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.“.
  • Pravidla pro konání přijímacího zkoušky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:
  -            zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m,
  -            přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m,
  -            doporučujeme zachovat omezený počet osob pro jakýkoliv typ zkoušky.
  Pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění a pro účastníky, zákonné zástupce a případnou veřejnost také povinnost předložit nebo na místě podepsat čestné prohlášení o absenci těchto příznaků. Zároveň platí výjimka z nošení roušek pro účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku v rámci místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m. Platí však, že přijímací zkoušky je možné konat distančním způsobem.
 • Jsou žáci povinni konat ve školním roce 2019/2020 postupové či závěrečné zkoušky?
  Povinnost konání postupové zkoušky uvedené v § 4 odst. 1 vyhlášky č. 71/2005 Sb. není přímo stanoveno právním předpisem (ale až ŠVP), proto spadá pod § 2 vyhlášky č. 211/2020 Sb. Od jejího konání je možné upustit, nebo ji konat v modifikované podobě případně ji konat na dálku (elektronickými prostředky komunikace na dálku) jako běžnou součást vzdělávání. Pokud, i přes její konání, žák zkoušku konat nebude, pak je hodnocen podle všech podkladů, které jsou k dispozici v souladu s § 1 vyhlášky 211/2020 Sb. § 2 vyhlášky č. 211/2020 Sb. se uplatní pouze v případě, že je konání zkoušky stanoveno přímo právními předpisy. Není-li její konání stanoveno, pak se hodnotí podle § 1 vyhlášky tedy primárně z podkladů získaných za dobu osobní přítomnosti žáků ve škole. Nicméně například zkouška podle § 5 nebo § 7 odst. 1 vyhlášky č. 71/2005 Sb. se konat musí, jelikož je stanovena přímo právním předpisem, a hodnocení se provádí na jejich základě. Zkoušky je však možné konat i distančním způsobem.
Školská poradenská zařízení 
 • Manuál k provozu ŠPZ najdete ZDE.
 • Případné provedení poradenské služby ze strany ŠPZ přímo v budově školy, jejímž je žák žákem (za účelem vyjití vstříc rodičům z pohledu dopravní obslužnosti, nutnosti konzultace s pedagogy školy apod.), nelze považovat za vzdělávací aktivitu realizovanou ze strany základní školy podle školského zákona, která je umožněna pro žáky 1. stupně ZŠ (po 25.5.) a pro žáky 9. ročníku ZŠ (od 11.5.), a na níž se v souladu s úvodní pasáží „manuálu“ tento manuál vztahuje. Ředitel základní školy je tedy oprávněn umožnit zaměstnancům ŠPZ realizovat poradenskou službu v prostorách základní školy (a povolit v této souvislosti vstup i zákonnému zástupci žáka do prostor základní školy) s tím, že pokud jde o hygienické a provozní podmínky, je v takovém případě na místě postupovat podle manuálu pro ŠPZ obdobně.
Výchovné a diagnostické ústavy, dětské domovy
 • Od 11. května je již povoleno vzdělávání ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách. 
 • V souvislosti s postupným uvolňováním opatření se i na dětské domovy vztahuje možnost dobrovolné docházky do škol pro jejich děti. Zdali dítě bude školu navštěvovat či nikoliv, je plně v kompetenci ředitele zařízení po dohodě s kmenovou školou. Je zřejmé, že ačkoliv dítě samotné nemusí patřit z hlediska symptomů do rizikové skupiny, je zde reálně vysoké riziko možnosti zavlečení nákazy zpět do zařízení. Proto doporučujeme tuto možnost využívat zejména u dětí, které se připravují na přijímací zkoušky, maturity, závěrečné zkoušky či absolutoria. I nadále lze využívat formu distančního vzdělávání.
 • Z hlediska opatření se výuka bude řídit pokyny kmenových škol. Pro běžný provoz zařízení platí dosud vydaná doporučení MŠMT ve vztahu k zařízením ústavní a ochranné výchovy.
Přítomnost pedagogů a nepedagogů ve škole
 • Bude-li to organizačně možné, může ředitel školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním vzdělávání na dálku. Záleží tedy na situaci v konkrétní škole a na rozhodnutí příslušného ředitele školy. 
 • Podrobné informace k pracovně-právním záležitostem zaměstnanců škol naleznete ZDE
 • Působení školního psychologa ve škole je možné pouze formou osobních individuálních konzultací, a to u těch žáků, kteří mají povolenou osobní přítomnost na vzdělávání (tedy od 11. 5. žáci 9. tříd a od 25. 5. žáci 1. stupně). Konzultace v rámci třídy ani konzultace s žákem a rodiči nejsou povoleny. Školní psychologové mohou poskytovat konzultace na dálku prostřednictvím on-line platforem.
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah práce
 • Nárok na příplatek za tzv. přespočetné hodiny v době krizových opatření závisí na tom, jakým způsobem vedení školy organizuje práci pedagogických pracovníků. Tento nárok může vzniknout typicky pedagogickému pracovníkovi, který vykonává práci spojenou s poskytováním vzdělávání na dálku – distančním způsobem. Naopak nárok na tento příplatek nemůže vzniknout, aniž by výkon přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah zaměstnanci nařídil nebo s ním dohodl zaměstnavatel (vedení školy). Pokud pedagogický pracovník koná práci na pracovišti, ředitel školy mu rozvrhuje práci a eviduje pracovní dobu. Pokud se pedagogický pracovník s ředitelem školy dohodl na práci z domova, tento zaměstnanec si rozvrhuje pracovní dobu sám. Je vhodné, aby v pracovní smlouvě, v dohodě o práci z domova nebo ve vnitřním předpise byly stanoveny podrobnosti týkající se zejména evidování pracovní doby. I v případě práce z domova platí, že ředitel školy mj. řídí, kontroluje a organizuje práci podřízených zaměstnanců. 
 • Ředitel může nařídit pedagogickému pracovníkovi tzv. přespočetné hodiny nejvýše v rozsahu 4 hodin týdně, další hodiny s ním může dohodnout. O tzv. přespočetné hodiny, za které náleží výše uvedený příplatek, tedy půjde pouze tehdy, pokud zaměstnanec tyto hodiny pracoval z rozhodnutí ředitele školy; v případě 5 a více hodin tehdy, pokud zaměstnanec tyto hodiny konal na základě dohody s ředitelem školy.
Studenti ze zahraničí
 • Souhrnné informace ke vstupu žáků a studentů ze zahraničí do České republiky najdete ZDE.
Erasmus, studium v zahraničí
 • Souhrnné informace k programu Erasmus+ najdete ZDE
Školní jídelny
 • Podmínky fungování školních jídelen jsou popsány v manuálech pro MŠ, ZŠ a SŠ (dostupné ZDE).
 • Svačit mohou žáci v lavici nebo venku. Vzhledem k tomu, že ke konzumaci je nezbytné mít sejmutou roušku, doporučujeme, aby bylo při svačině dbáno na dodržení rozestupů.
 • Spotřební koš - Pokud škola bude poskytovat běžné školní stravování, bude se plně řídit vyhláškou o školním stravování, a je potřeba dodržet i spotřební koš. Při zajišťování školního stravování formou studených balíčků není nezbytné spotřební koš dodržet. Pokud si žáci nosí vlastní stravu, nejde o školní stravování a spotřební koš se neřeší.
 • Pokud žáci nedochází do školy, nemají nárok na školní stravování. Školní jídelny mohou dál fungovat a připravovat jídlo pro zaměstnance školy, kteří mohou dál jídelnu navštěvovat. Co se týká nároku na dotované obědy pro zaměstnance školy, i když nejsou přítomni žáci, v takovém případě se postupuje podle vnitřních předpisů organizace (příspěvek z FKSP, příspěvek zaměstnavatele…). Jakým způsobem a jakou formou (stravenky) bude závodní stravování zabezpečeno, je na rozhodnutí ředitele školy. Toto se vztahuje i na případy, kdy zaměstnanec pracuje z domova. S dalšími dotazy k problematice závodního stravování se obracejte na Ministerstvo financí, do jehož gesce toto spadá.
Školné, úplata, poplatek za ubytování
 • U soukromých škol je v kompetenci ředitele/ky školy rozhodnout o prominutí nebo snížení úplaty, resp. záleží na smlouvě uzavřené mezi školou a zákonnými zástupci. Kroužky, které organizuje škola a nejsou nyní kvůli omezením vůbec organizovány, by neměly být hrazeny nebo by měla být vrácena část poplatku. I zde ale, obdobně jako u školného, záleží na smlouvě. 
 • Ve veřejných mateřských školách stanoví ředitel/ka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení provozu. Zákonný zástupce, který se rozhodne neposlat dítě do mateřské školy i přesto, že je její činnost obnovena, hradí úplatu.
 • Pokud školní družina (školní klub, středisko volného času) veřejných zřizovatelů je uzavřena po delší dobu (tedy v této situaci), neposkytuje vzdělávání na dálku, neposkytuje tedy veřejnou službu, úplata se nehradí, respektive se uhrazená úplata vrátí. Úplata se tedy nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k činnostem, které neprobíhají nebo nemohou probíhat na dálku. Pokud by např. žák byl zapsaný na kroužek a ten probíhal na dálku, úplata se na něj vztahuje. V zařízeních soukromých zřizovatelů záleží na smlouvě a rozsahu poskytovaných služeb na dálku.
 • V ZUŠ se úplata nehradí, respektive se uhrazená úplata vrátí, jen pokud ZUŠ neposkytuje po delší dobu vzdělávání na dálku. V ZUŠ soukromých zřizovatelů záleží na smlouvě a rozsahu poskytovaných služeb na dálku.
   Ministerstvo dříve na některé dotazy odpovídalo, že se úplata nevrací. To platí nicméně pouze tam, kde k přerušení poskytování služeb došlo pouze na krátký čas (například výpadek vzdělávání od zákazu osobní přítomnosti do nastavení dálkového vzdělávání).

 • U výuky plavání se otázka úplaty řídí smlouvou uzavřenou mezi školou a tím, kdo zajišťuje výuku plavání. Povinnost zaplatit úplatu, případně nárok na slevu, se také řídí smlouvou a dále pravidly občanského zákoníku. 
 • Poplatek za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o přiměřeném snížení je v kompetenci ředitele/ky (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). 
 • Poplatek za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován. 
 • Poplatek za ubytování na kolejích, pokud se uzavřely, je v gesci konkrétní vysoké školy.
Zajištění péče o děti zaměstnanců ve zdravotnictví a v jiných důležitých povoláních
 • Školy určené pro péči o děti zaměstnanců IZS pečovaly o tyto děti do 17. května. Děti zaměstnanců IZS by se po znovuotevření škol měly primárně vzdělávat ve svých kmenových školách. Pokud to nebude možné např. proto, že jejich MŠ nebo ZŠ stále neotevřela nebo má omezený provoz, kraj může zajistit péči o tyto děti náhradním způsobem (např. u zaměstnavatele). Po 17. květnu škola poskytuje v souladu se školským zákonem vzdělávání dětem a žákům, kteří jsou řádně přijati do této školy. Jiným dětem a žákům by mohla poskytovat péči pouze v rámci povolené doplňkové činnosti.
Třídní kniha
 • K vyplňování třídních knih při vzdělávání na dálku jsou bližší informace ZDE.
Financování činnosti škol a školských zařízení v roce 2020
 • Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených školským zákonem poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a poskytovatelů vzdělávání v zahraničí. Výše finančních prostředků je stanovena na celý kalendářní rok, v případě soukromých škol a školských zařízení na školní rok. Omezení vyplývající z nouzového stavu nebo v návaznosti na nouzový stav v případě mateřských škol nemá vliv na stanovenou výši prostředků/dotace pro příslušnou právnickou osobu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. Nelze však vyloučit, že omezený provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí nebo kraji po dobu déle trvajícího nouzového stavu může být ze strany obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu zohledněn při hodnocení oprávněnosti požadavků na úpravu rozpisu rozpočtu pro jednotlivé právnické osoby z rezervy krajského úřadu v průběhu roku 2020 (např. z důvodu nižšího objemu prací konaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo z důvodu nižšího rozsahu tzv. přespočetných hodin přímé pedagogické činnosti). Předpokládáme, že případné úspory realizované po dobu nouzového stavu zohlední sami ředitelé při formulování svých požadavků na úpravy z rezervy krajských úřadů. 
 • V případě soukromých škol bude objem dotace vypočtený způsobem stanoveným zákonem na daný školní rok krajským úřadem i nadále zálohově poskytován ve stanovené výši.   
 • V případě zvyšování mzdových nákladů se postupuje podle Čl. VIII nebo X směrnice MŠMT č. j. MSMT-14281/2018. Úprava výše krajské rezervy není vyloučena. 
Letní tábory 2020
 • Letní tábory mohou probíhat již od soboty 27. června (ředitelé škol mohou na dny pondělí 29. a úterý 30. června využít ředitelského volna).
 • Ministerstvo zdravotnictví pro potřeby táborů vytvořilo soubor hygienických opatření, který najdete ZDE.
Financování podpůrných opatření 
 • Finance na vykázaná (a poskytovaná) podpůrná opatření rozepíší krajské úřady školám a školským zařízením v rámci úpravy normativního rozpočtu na rok 2020. Např. pokud škola poskytuje podpůrné opatření asistenta pedagoga nebo speciálního pedagoga, na tato podpůrná opatření jí bude přidělen i odpovídající objem financí. Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V případě překážky v práci na straně zaměstnavatele zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Uvedené platí bez ohledu na způsob financování podpůrného opatření.​ 
Šablony - tandem, ICT ve výuce, Technik ve výuce, Doučování
 • K šablonám funguje samostatná konzultační linka: 
  tel.: (+420) 234 814 777; email: dotazyzp@msmt.cz
 • Podrobné informace k šablonám najdete ZDE.
NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ NA SVŮJ DOTAZ?
OBRAŤTE SE NA NĚKTEROU Z NAŠICH LINEK:
+420 771 139 410
+420 773 759 645
+420 775 854 058 
Linka je v provozu ve všední dny od 9.00 do 18.00 hodin

Žádné komentáře:

Okomentovat