18.5.20

MŠMT: FAQ - nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru (verze 18.05.2020)

Ministerstvo školství se v posledních týdnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s mimořádnými opatřeními ve školství v souvislosti s koronavirem. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Informace jsou průběžně aktualizovány. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, prosíme, kontaktujte speciální linky MŠMT, které v souvislosti s aktuální situací na MŠMT zřídili.

Manuály upřesňující hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol najdete ZDE

Nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví .

Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních Vlády ČR na jednom místě naleznete ZDE.

Nejčastější dotazy týkající se vysokých škol naleznete ZDE. 

FAQ k programu Erasmus+ pak naleznete ZDE

Legislativu k problematice přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek, včetně informace k zákonu a přehledných schémat najdete ZDE.


Ošetřovné
 • Pro rodiče dětí docházejících do ZŠ platí, že pokud žáka do školy nepošlou, nárok na ošetřovné v souladu se zákonem mají.
 • K problematice ošetřovného Poslanecká Sněmovna schválila pozměňovací návrh, který upravuje nárok na ošetřovné do 30. 6. 2020. Návrh zákona ještě není schválen, musí jej ještě posoudit Senát a prezident a může ještě dojít k jeho změnám.
 • MPSV k ošetřovnému uvádí: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
 • Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy nebo školky, bude nárok na ošetřovné?
  Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky.

 • Když se v červenci neotevřou školky, které jsou jinak během prázdnin otevřené, bude nárok na ošetřovné?
  Zákon upravuje nárok na ošetřovné nejdéle do 30. 6. 2020, pro prodloužení výplaty ošetřovného by musel Parlament schválit novelu zákona.“

 • Důvod pro neumístění dítěte ve škole je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu.

 • Pro více informací se obracejte na MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz https://www.mpsv.cz nebo https://www.cssz.cz/.


 • Manuály, uvolňování – obecně, čestné prohlášení
  • Manuály k provozu škol jsou ke stažení ZDE. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.
  • Pravidla týkající se nošení roušek, vymezení bezpečné vzdálenosti, předkládání čestného prohlášení atd. jsou závazná. Pravidla týkající se úklidu, chození ven atd. jsou pro školu doporučující. Limit 15 dětí ve skupině na ZŠ a SŠ je závazný. Není možné vytvořit skupinu 16 dětí.
  • Vycházky s dětmi/žáky mimo areál školy obecně nejsou povolené. Škola, která nemá zahradu ani hřiště, může chodit s dětmi/žáky mimo areál školy, v takovém případě je počet osob ve skupině maximálně 10 (včetně učitelky) s odstupem od další skupiny minimálně 2 metry. Pokud ale MŠ sídlí například v centru města a odstup při procházce by nebylo možné zajistit, doporučujeme na procházky nechodit. Na vycházky s dětmi mimo areál školy je možné chodit, například pokud sídlí škola v těsné blízkosti lesa či louky, kde by nebyl problém udržovat odstup skupiny nejméně dva metry od dalších lidí.
  • Pokud má MŠ a ZŠ společný vchod, doporučujeme stále postupovat podle metodik určených pro MŠ i pro ZŠ. Doporučujeme pokusit organizačně se navzájem ZŠ i MŠ domluvit tak, aby docházelo ke kontaktům s různými osobami pouze v nezbytné míře.
  • Dítě, žák nebo student spadající do rizikové skupiny může navštěvovat školu, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce (zletilého žáka/studenta). Znamená to pouze, že svou účast ve výuce by měli zvážit s ohledem na tato rizika. Zákaz osobní přítomnosti ve výuce se vztahuje pouze na ty, kteří mají příznaky akutního virového infekčního onemocnění.
  • Škola nemůže stanovit pravidla, že nepřijme děti rodičů, kteří jsou na homeoffice, berou ošetřovné, jsou na mateřské/rodičovské dovolené, patří do rizikové skupiny atd.
  • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte nebo žáka (zletilý žák/student) písemné čestné prohlášení o:
  • neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
  • seznámení s vymezením rizikových skupin
  • Čestné prohlášení lze vyplnit, i když dítě, žák nebo student patří do rizikové skupiny.
  • Žák nesmí být osobně přítomen ve škole, pokud má příznaky virového onemocnění (to platí bezvýjimečně bez ohledu na dříve odevzdané čestné prohlášení).
  • Žák odevzdává čestné prohlášení pouze jednou (pokud jej odevzdal již dříve – v době prezenční přípravy ve škole, tak jej nemusí znovu dokládat například před první částí maturitní zkoušky).
  • Požadovat čestně prohlásit jiné skutečnosti, než jsou uvedeny ve vzoru, není možné.
  • Zaměstnanci nemusí vyplňovat čestné prohlášení.
   Mateřské školy – manuály, uvolňování
   • Manuál k provozu mateřských škol je ke stažení ZDE.
   • Provoz MŠ vláda nezakázala. Je na řediteli mateřské školy, aby s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem vyhodnotil, zda jsou nadále dány závažné důvody pro přerušení provozu mateřské školy, a aby rozhodl, k jakému dni obnoví provoz mateřské školy.
   • U mateřských škol zřizovaných podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. doporučujeme postupovat analogicky k základním školám a třídám zřizovaných podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., viz manuály k základním školám ZDE
   • Předškolní vzdělávání je povinné pouze pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavedla od školního roku 2017/2018. Ani dítě plnící povinné předškolní vzdělávání však nemusí do MŠ nutně do konce školního roku nastoupit, zákonný zástupce také může oznámit, že dítě bude individuálně vzděláváno.
   • Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje omezení 15 dětí.
   • Nošení roušky není v MŠ povinné pro děti ani pro pedagogické pracovníky. Nošení roušky dětmi v MŠ v situaci, kdy není její nošení požadováno mimořádným opatřením, je možné pouze po předchozím souhlasu zákonného zástupce.
   • Pro lesní MŠ platí stejná pravidla jako pro MŠ běžné. Většina jejich činností je venku, nejsou však ve veřejném prostoru, ale na svém pozemku, proto nemusí mít roušku.
    Základní školy – manuály, uvolňování   
    • Manuál k provozu základních škol je ke stažení ZDE.
    • Školy včetně soukromých musejí žákům 1. stupně (předpoklad od 25. května) a žákům 9. tříd (od 11. května) umožnit osobní přítomnost ve škole, nelze postupovat tak, že by se škola z nejrůznějších důvodů neotevřela.
    • Pokud rodiče žáka projeví zájem o výuku dítěte v rámci školní skupiny, ale předem avizují, že dítě nastoupí do školy později než 11., respektive 25. května, je možné takového žáka do školní skupiny přijmout. Čestné prohlášení stačí podepsat při prvním vstupu žáka do školy, ovšem podmínka bezinfekčnosti platí celou dobu pobytu ve škole.
    • Docházka žáka není povinná, není třeba dokládat potvrzení od lékaře.
    • Přípravné třídy se otevírají ve stejném termínu jako 1. stupeň základní školy, tj. 25.5.2020, a protože jsou zřizovány v základních školách, řídí se manuálem pro ZŠ.
    • Pro 1. stupeň je nutný celotýdenní rozsah vzdělávacích aktivit ideálně do 16 hod.
    • Vyučující na 1. stupni ZŠ by se neměli měnit v rámci jedné školní skupiny, výjimka by mohla být na místě například u aktivit v cizích jazycích. Zároveň není nezbytné nabízet aktivity v cizích jazycích, lze je ponechat jen v rámci vzdělávání na dálku.
    • Možnost obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky se vztahuje pouze na žáky 9. ročníků, ne na žáky 5. a 7. ročníků a ani na žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
    • Pro 9. třídu ZŠ (příprava na přijímací zkoušky) platí, že o rozsahu přípravy rozhoduje ředitel školy. Prezenční příprava tedy nemusí probíhat každý den.
    • Žáci 9. třídy by měli být primárně vzdělávání v předmětech, z nichž budou skládat přijímací zkoušky. Konečné složení předmětů a časový rozvrh je v kompetenci ředitele dané ZŠ.
    • Speciální školy/třídy řeší manuál k provozu základních škol, konkrétně strana 8 - "Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona".
    • Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se výuka plavání realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat. MŠMT je toho názoru, že současná situace je výjimečný případ a doporučuje výuku plavání přesunout do jiného ročníku; pokud to nelze, je možné ji nerealizovat.
     Jednotné přijímací zkoušky 
     • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) se budou konat 8. června, na víceletá gymnázia pak 9. června.
     • Podmínky konání přijímacích zkoušek naleznete ZDE
     • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení. 
     • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení?Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je převis uchazečů. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los. 
     • Termíny školní přijímací zkoušky uvedené v Harmonogramu zkoušek vyhl. č. 232/2020 Sb. platí obdobně i pro obory vzdělání bez maturitní zkoušky.
     • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné). Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.
     • Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný, a to do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky. 
     • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná. 
     • Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
     • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.
     • Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (tj. nahlížení do spisu) podle § 36 odst. 3 správního řádu nelze ani v této výjimečné situaci omezit. V souladu s doporučením Ministerstva vnitra pro obecní úřady, resp. správní orgány, nicméně ředitelé škol mohou kromě obvyklého fyzického nahlížení nastavit také možnost dálkového nahlížení do spisu, při které by se účastníku řízení na jeho žádost zaslaly ty části spisu, které potřebuje (jednotlivé dokumenty, soupis dokumentů atd.), nejlépe v elektronické podobě (scany apod.). Samozřejmě pouze je-li to možné a nebude-li to pro správní orgán nepřiměřeně zatěžující.
      Střední školy a maturitní zkoušky 

      • Termíny státních maturitních zkoušek:
      • Didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) – 1. června
      • Didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) – 2. června
      • Didaktický test (předmět Matematika+) – 3. června
      • Písemná část (sloh) u žáků přihlášených k jarnímu termínu 2020 ve společné části maturit neproběhne.
      • Manuál k provozu středních škol je ke stažení ZDE. Na speciální střední školy/třídy středních škol se vztahují stejná pravidla jako na běžné střední školy.
      • Podmínky konání maturitních zkoušek naleznete ZDE
      • Pokud žák, vyučující či členové jejich rodin spadají do rizikové skupiny, neznamená to, že nemohou do výuky nastoupit. Znamená to pouze, že svou účast ve výuce by měli zvážit s ohledem na tato rizika. Zákaz osobní přítomnosti ve výuce se vztahuje pouze na ty, kteří mají příznaky akutního virového infekčního onemocnění.
      • Jak budou probíhat praktické maturitní zkoušky? Tam, kde z organizačních a provozních důvodů nebude možné praktickou maturitní zkoušku či maturitní práci a její obhajobu před komisí konat tak, jak bylo původně stanoveno, může ředitel školy upravit podmínky konání této zkoušky. Zkoušku může například realizovat v prostředí školy, náhradním způsobem může být také například předložení jiné práce žáka, kterou ředitel uzná za maturitní práci nebo za vykonání praktické zkoušky, nebo uzná práci nedokončenou, na které žáci pracovali ještě před přijetím opatření souvisejících z epidemií. Stejně tak může řešitel určit i jiný termín konání. Praktickou maturitní zkoušku je tak možné realizovat již od 11. května. V žádném případě to však neznamená, že by se praktická zkouška vůbec nekonala či že by odborné kompetence žáků nebyly u maturitní zkoušky ověřovány.
      • Podmínky konání závěrečných zkoušek naleznete ZDE
      • Jak budou probíhat závěrečné zkoušky na učebních oborech vzdělání?
      • Proběhnou obdobně jako maturitní zkoušky. I zde může ředitel školy v případě praktické zkoušky stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení. 
      • Jak bude probíhat hodnocení žáků na konci druhého pololetí?
      • MŠMT k tomuto vydalo vyhlášku o hodnocení, dostupná je ZDE. Pokud je žák přihlášen na jarní termín k opravné písemné zkoušce a všechny ostatní části státní maturitní zkoušky už má splněny, písemnou zkoušku letos již nebude muset vykonávat a maturitu má splněnou. 
      • Profilová část maturitních zkoušek se bude konat společně se státními maturitami, tedy až po opětovném zahájení výuky.
       Absolutorium na VOŠ 
       • Absolutorium proběhne podle stávajících pravidel. Manuál k provozu VOŠ je ke stažení ZDE
       • Podmínky konání absolutorií na VOŠ a konzervatořích naleznete ZDE
       • MŠMT změnou vyhlášky umožní konání absolutoria v prodlouženém termínu do 31. 8. 2020. 
        Domovy mládeže a internáty 
        • Manuál k provozu těchto zařízení je ke stažení ZDE.
        • Je možné ubytovat nové žáky/studenty, platí pro ně stále stejná hygienická pravidla.
         Vzdělávání na dálku
         • MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly vzdělávání na dálku. O jeho využití rozhoduje ředitel školy. Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny. Zakázaná je osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve školách. MŠMT vytvořilo webové stránky https://nadalku.msmt.cz/cs, které dávají školám tipy ke vzdělávání na dálku, dále vysílá Česká televize s podporou MŠMT vzdělávací pořady pro žáky 1. a 2. stupně včetně přípravy na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Takové vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit. Absence se do třídní knihy nezapisují. 
         • Vzdělávání na dálku může probíhat synchronně i asynchronně. V synchronním režimu je učitel propojen se žáky zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Tento způsob klade vyšší nároky na kvalitu připojení k síti a časovou flexibilitu žáků a rodin (sdílení počítače ve stanovenou dobu atp.). V asynchronním režimu žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány mohou být rovněž nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání práce a poskytování zpětné vazby. Je třeba myslet na to, že zejména u mladších žáků je potřeba přímé komunikace s učitelem větší než u žáků starších. Pro ty je naopak důležitá možnost komunikace vzájemné. 
         • Pokud některý z žáků školy nemá k dispozici potřebné vybavení pro vzdělávání na dálku, je třeba umožnit poskytnutí podkladů pro vzdělávání na dálku jinou vhodnou formou (tištěné materiály, učebnice, pracovní sešity atp.) 
         • Pro výuku na dálku mohou učitelé používat celou paletu dostupných nástrojů, které jsou teď často poskytovány zdarma. Vzhledem k tomu, že i pro žáky se jedná o nezvyklou situaci a zároveň mnozí rodiče musí i v těchto dnech vykonávat své pracovní povinnosti, je zapotřebí, aby učitelé přistupovali k zadávání úkolů citlivě a měli na zřeteli možnosti konkrétních žáků. Pro zdárný průběh vzdělávání na dálku je potřeba udržovat zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem/rodiči, co do množství i obtížnosti učiva. 
         • V současné situaci je pro vzdělávání na dálku důležité, aby se alespoň v základní míře zapojila rodina, obzvláště u mladších žáků. Škola má však poskytovat sama žákům co nejúčinnější podporu a zpětnou vazbu a nepřenášet příliš tuto tíhu na rodinu žáka. Rodiče mnohých žáků mohou být v těchto dnech velmi vytížení. Škola by měla učinit maximum, aby zajistila prostředky pro domácí vzdělávání (zadání úkolů, zpětná vazba) i těm rodinám, které nedisponují veškerým vybavením pro komunikaci na dálku.  
         • Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Zadávání on-line testů je vhodnou příležitostí pro autoevaluaci žáků a možnost podpory práce s chybou. Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme upřednostnit formativní před sumativním hodnocením. MŠMT ke způsobu hodnocení ve 2. pololetí tohoto školního roku vydalo vyhlášku, dostupná je ZDE
          Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
          • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a tzv. pomaturitní jazykové vzdělávání (jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou) mohou začít fungovat od 11. 5. ve skupinkách max. 15 žáků. Manuál k provozu těchto škol je ke stažení ZDE
          • Ohledně podrobností k otevření soukromých jazykových škol Vám doporučujeme obrátit se na Ministerstvo průmyslu a obchodu – www.mpo.cz
           Zkoušky z profesních kvalifikací, další vzdělávání vč. rekvalifikačních kurzů 
           • Zkoušky z profesních kvalifikací, další vzdělávání vč. rekvalifikačních kurzů a další vzdělávání pedagogických pracovníků bude možné konat od 11. 5. v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření, a to zejména povinného nošení roušek (ochranných pomůcek nosu a úst) a dodržení rozestupů 2 metry. Je-li rekvalifikační vzdělávání zabezpečováno Úřadem práce, je nutné respektovat podmínky stanovené Generálním ředitelstvím Úřadu práce a MPSV. Více informací naleznete ZDE.
           Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, otevírání a provoz sportovišť atd.
           • Tělocvičny, hřiště a další cvičiště při škole může škola i nadále pronajímat dalším subjektům, například sportovním kurzům, kroužkům atd., a to včetně kroužků a kurzů pro děti. V případě účasti na kroužku pořádaném externím subjektem mimo rámec vzdělávání se nejedná o vzdělávání a zákaz osobní přítomnosti na vzdělávání se na takový kroužek nevztahuje. Rovněž tak manuály vydané pro školy ani pravidlo uzavřených školních skupin se na takový kroužek nevztahuje. Je vhodné přijmout hygienická opatření (pravidelná dezinfekce atd.).
           • Ohledně dalších dotazů týkající se sportu doporučujeme obrátit se na Národní sportovní agenturu, do jejíž gesce sport spadá - http://www.agenturasport.cz/, email: info@agenturasport.cz
            Střediska volného času 
            • Manuál k provozu středisek volného času je ke stažení ZDE
            Neformální vzdělávání dětí a mládeže pořádané nestátními neziskovými i soukromými organizacemi (kroužky)
            • Neformální vzdělávání dětí a mládeže bude možné konat od 11.5. v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření, a to zejména povinného nošení roušek (ochranných pomůcek nosu a úst) a dodržení rozestupů 2 metry. Více informací naleznete ZDE
            Praktické vyučování  
            • U středních a vyšších odborných škol je umožněna od 11. května praktická výuka pro žáky posledních ročníků zejména na školních pracovištích v souvislosti s přípravou na závěrečnou nebo maturitní zkoušku.  
            • Na VŠ je umožněna klinická a praktická výuka a praxe, a to pro studenty všech ročníků a bez omezení maximálního počtu. 
             Pracovní povinnost studentů zdravotnických a sociálních oborů
             • Vláda z podnětu MŠMT zrušila s účinností od 11. května 2020 uložení pracovní povinnosti žákům a studentům v zařízeních k zajištění poskytování zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánu veřejného zdraví a k zajištění péče v zařízeních sociálních služeb. Žáci a studenti středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol, kterým byla uložena z důvodu nouzového stavu podle krizového zákona pracovní povinnost, se tedy mohou vrátit ke svým studijním povinnostem. Spolupráce se zařízením může případně pokračovat na dobrovolné bázi.
             Školy v přírodě, školní výlety, zájezdy a další školní akce
             • Školy v přírodě a další školní akce nejsou povoleny. 
             • Otázka zrušení akce a odstupného se řídí smlouvou uzavřenou mezi školou a cestovní kanceláří (poskytovatelem). Povinnost zaplatit odstupné se také řídí smlouvou a dále pravidly občanského zákoníku. Podrobnosti pro případ smluv uzavřených s cestovní kanceláří nalezneteZDE.
              Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ 
              • Manuál k provozu ZUŠ je ke stažení ZDE.
               • Výuka na ZUŠ používá výukové metody, které jsou kontaktní (např. oprava správného držení těla, držení nástroje, demonstrace a předehrávání učitelem, fyzický kontakt mezi žáky). Tyto metody hrají klíčovou roli v efektivitě vyučovacího procesu.
                vyšší míra rizika: Hudební obor – zpěv a dechové nástroje; Taneční a literárně dramatický obor
               • nižší míra rizika: Hudební obor – výuka studijních zaměření, při které žák i učitel sdílejí stejný hudební nástroj; Výtvarný obor
                U studijních zaměření nebo vyučovacích předmětů, které při daném počtu zapsaných žáků nelze z hygienických, prostorových nebo personálních důvodů realizovat v budově konkrétní ZUŠ, může ředitel umožnit úpravu způsobu výkonu pracovních povinností pedagoga, a to například zajištěním vzdělávání na dálku.
                • Doporučení k elektronické komunikaci a práci na dálku pro ZUŠ přehledně zpracovala Asociace ZUŠ. Materiál naleznete ZDE.  
                • 1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálkuProbíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.
                • 2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školyZákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy.
                • 3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereagujeNa základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.
                • 4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠZákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky.
                • Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.
                • Přijímání uchazečů o vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2020/2021 
                • Škola se řídí platnou právní úpravou ve vyhlášce. Talentové zkoušky se budou konat po otevření škol tak, aby byl dodržen § 2 odst. 2) vyhlášky: „…Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.“ Termín je tedy možno vyhlásit již v okamžiku, kdy bude s jistotou znám termín ukončení zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách. 
                Školská poradenská zařízení  
                • Manuál k provozu ŠPZ najdete ZDE.
                • Případné provedení poradenské služby ze strany ŠPZ přímo v budově školy, jejímž je žák žákem (za účelem vyjití vstříc rodičům z pohledu dopravní obslužnosti, nutnosti konzultace s pedagogy školy apod.), nelze považovat za vzdělávací aktivitu realizovanou ze strany základní školy podle školského zákona, která je umožněna pro žáky 1. stupně ZŠ (po 25.5.) a pro žáky 9. ročníku ZŠ (od 11.5.), a na níž se v souladu s úvodní pasáží „manuálu“ tento manuál vztahuje. Ředitel základní školy je tedy oprávněn umožnit zaměstnancům ŠPZ realizovat poradenskou službu v prostorách základní školy (a povolit v této souvislosti vstup i zákonnému zástupci žáka do prostor základní školy) s tím, že pokud jde o hygienické a provozní podmínky, je v takovém případě na místě postupovat podle manuálu pro ŠPZ obdobně.
                 Výchovné a diagnostické ústavy, dětské domovy
                 • Od 11. května je již povoleno vzdělávání ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách. 
                 • Pro zařízení ústavní a ochranné výchovy se připravují metodiky.
                 • V souvislosti s postupným uvolňováním opatření se i na dětské domovy vztahuje možnost dobrovolné docházky do škol pro jejich děti. Zdali dítě bude školu navštěvovat či nikoliv, je plně v kompetenci ředitele zařízení po dohodě s kmenovou školou. Je zřejmé, že ačkoliv dítě samotné nemusí patřit z hlediska symptomů do rizikové skupiny, je zde reálně vysoké riziko možnosti zavlečení nákazy zpět do zařízení. Proto doporučujeme tuto možnost využívat zejména u dětí, které se připravují na přijímací zkoušky, maturity, závěrečné zkoušky či absolutoria. I nadále lze využívat formu distančního vzdělávání.
                 • Z hlediska opatření se výuka bude řídit pokyny kmenových škol. Pro běžný provoz zařízení platí dosud vydaná doporučení MŠMT ve vztahu k zařízením ústavní a ochranné výchovy.
                  Přítomnost pedagogů a nepedagogů ve škole
                  • Bude-li to organizačně možné, může ředitel školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním vzdělávání na dálku. Záleží tedy na situaci v konkrétní škole a na rozhodnutí příslušného ředitele školy. 
                  • Podrobné informace k pracovně-právním záležitostem zaměstnanců škol naleznete ZDE
                  • Působení školního psychologa ve škole je možné pouze formou osobních individuálních konzultací, a to u těch žáků, kteří mají povolenou osobní přítomnost na vzdělávání (tedy od 11. 5. žáci 9. tříd a od 25. 5. žáci 1. stupně). Konzultace v rámci třídy ani konzultace s žákem a rodiči nejsou povoleny. Školní psychologové mohou poskytovat konzultace na dálku prostřednictvím on-line platforem.
                   Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah práce
                   • Nárok na příplatek za tzv. přespočetné hodiny v době krizových opatření závisí na tom, jakým způsobem vedení školy organizuje práci pedagogických pracovníků. Tento nárok může vzniknout typicky pedagogickému pracovníkovi, který vykonává práci spojenou s poskytováním vzdělávání na dálku – distančním způsobem. Naopak nárok na tento příplatek nemůže vzniknout, aniž by výkon přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah zaměstnanci nařídil nebo s ním dohodl zaměstnavatel (vedení školy). Pokud pedagogický pracovník koná práci na pracovišti, ředitel školy mu rozvrhuje práci a eviduje pracovní dobu. Pokud se pedagogický pracovník s ředitelem školy dohodl na práci z domova, tento zaměstnanec si rozvrhuje pracovní dobu sám. Je vhodné, aby v pracovní smlouvě, v dohodě o práci z domova nebo ve vnitřním předpise byly stanoveny podrobnosti týkající se zejména evidování pracovní doby. I v případě práce z domova platí, že ředitel školy mj. řídí, kontroluje a organizuje práci podřízených zaměstnanců. 
                   • Ředitel může nařídit pedagogickému pracovníkovi tzv. přespočetné hodiny nejvýše v rozsahu 4 hodin týdně, další hodiny s ním může dohodnout. O tzv. přespočetné hodiny, za které náleží výše uvedený příplatek, tedy půjde pouze tehdy, pokud zaměstnanec tyto hodiny pracoval z rozhodnutí ředitele školy; v případě 5 a více hodin tehdy, pokud zaměstnanec tyto hodiny konal na základě dohody s ředitelem školy.
                    Studenti ze zahraničí
                    • Souhrnné informace ke vstupu žáků a studentů ze zahraničí do České republiky najdete ZDE.
                    Erasmus, studium v zahraničí
                    • Souhrnné informace k programu Erasmus+ najdete ZDE
                    Školní jídelny
                    • Podmínky fungování školních jídelen jsou popsány v manuálech pro MŠ, ZŠ a SŠ (dostupné ZDE).
                    • Svačit mohou žáci v lavici nebo venku. Vzhledem k tomu, že ke konzumaci je nezbytné mít sejmutou roušku, doporučujeme, aby bylo při svačině dbáno na dodržení rozestupů.
                    • Spotřební koš - Pokud škola bude poskytovat běžné školní stravování, bude se plně řídit vyhláškou o školním stravování, a je potřeba dodržet i spotřební koš. Při zajišťování školního stravování formou studených balíčků není nezbytné spotřební koš dodržet. Pokud si žáci nosí vlastní stravu, nejde o školní stravování a spotřební koš se neřeší.
                    • Pokud žáci nedochází do školy, nemají nárok na školní stravování. Školní jídelny mohou dál fungovat a připravovat jídlo pro zaměstnance školy, kteří mohou dál jídelnu navštěvovat. Co se týká nároku na dotované obědy pro zaměstnance školy, i když nejsou přítomni žáci, v takovém případě se postupuje podle vnitřních předpisů organizace (příspěvek z FKSP, příspěvek zaměstnavatele…). Jakým způsobem a jakou formou (stravenky) bude závodní stravování zabezpečeno, je na rozhodnutí ředitele školy. Toto se vztahuje i na případy, kdy zaměstnanec pracuje z domova. S dalšími dotazy k problematice závodního stravování se obracejte na Ministerstvo financí, do jehož gesce toto spadá.
                    • V případě ostatních strávníků – veřejnosti  - pro ně může jídelna připravovat jídlo, ale pokud nemá „zahrádku“, musí jim je vydat "přes okénko", nemohou si je zkonzumovat v jídelně. Žáci mohou být v tomto případě také veřejnost; cena stravování není regulována a určí ji ředitel příslušného zařízení.
                     Školné, úplata, poplatek za ubytování
                     • U soukromých škol je v kompetenci ředitele/ky školy rozhodnout o prominutí nebo snížení úplaty, resp. záleží na smlouvě uzavřené mezi školou a zákonnými zástupci. Kroužky, které organizuje škola a nejsou nyní kvůli omezením vůbec organizovány, by logicky neměly být hrazeny nebo by měla být vrácena část poplatku. I zde ale, obdobně jako u školného, záleží na smlouvě. 
                     • Ve veřejných mateřských školách stanoví ředitel/ka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení provozu. Zákonný zástupce, který se rozhodne neposlat dítě do mateřské školy i přesto, že je její činnost obnovena, hradí úplatu. Na vrácení úplaty není právní nárok.
                     • Ve školní družině (školním klubu, středisku volného času) veřejných zřizovatelů záleží vracení školného na nastavení konkrétních podmínek v daném zařízení. Zpravidla, pokud zůstanou děti účastníky daného zařízení, tak zůstane povinnost hradit úplatu.  Na vrácení úplaty není právní nárok. U soukromých zřizovatelů záleží na smlouvě. 
                     • V základních uměleckých školách veřejných zřizovatelů je úplata podle vyhlášky stanovena na celý školní rok a vrací se jen ve vymezených případech, mezi které dočasné uzavření škol nepatří. Na vrácení části úplaty tedy není právní nárok. V ZUŠ soukromých zřizovatelů záleží na smlouvě. 
                     • U výuky plavání se otázka úplaty řídí smlouvou uzavřenou mezi školou a tím, kdo zajišťuje výuku plavání. Povinnost zaplatit úplatu, případně nárok na slevu, se také řídí smlouvou a dále pravidly občanského zákoníku. 
                     • Poplatek za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o přiměřeném snížení je v kompetenci ředitele/ky (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). 
                     • Poplatek za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován. 
                     • Poplatek za ubytování na kolejích, pokud se uzavřely, je v gesci konkrétní vysoké školy.
                      Zajištění péče o děti zaměstnanců ve zdravotnictví a v jiných důležitých povoláních
                      • Školy určené pro péči o děti zaměstnanců IZS pečují o tyto děti do 17. května. Děti zaměstnanců IZS by se po znovuotevření škol měly primárně vzdělávat ve svých kmenových školách. Pokud to nebude možné např. proto, že jejich MŠ nebo ZŠ stále neotevřela, kraj může zajistit péči o tyto děti náhradním způsobem (např. u zaměstnavatele). Po 17. květnu škola poskytuje v souladu se školským zákonem vzdělávání dětem a žákům, kteří jsou řádně přijati do této školy. Jiným dětem a žákům by mohla poskytovat péči pouze v rámci povolené doplňkové činnosti.
                      Třídní kniha
                      • K vyplňování třídních knih při vzdělávání na dálku jsou bližší informace ZDE.
                      Financování činnosti škol a školských zařízení v roce 2020
                      • Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených školským zákonem poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a poskytovatelů vzdělávání v zahraničí. Výše finančních prostředků je stanovena na celý kalendářní rok, v případě soukromých škol a školských zařízení na školní rok. Omezení vyplývající z nouzového stavu nebo v návaznosti na nouzový stav v případě mateřských škol nemá vliv na stanovenou výši prostředků/dotace pro příslušnou právnickou osobu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. Nelze však vyloučit, že omezený provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí nebo kraji po dobu déle trvajícího nouzového stavu může být ze strany obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu zohledněn při hodnocení oprávněnosti požadavků na úpravu rozpisu rozpočtu pro jednotlivé právnické osoby z rezervy krajského úřadu v průběhu roku 2020 (např. z důvodu nižšího objemu prací konaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo z důvodu nižšího rozsahu tzv. přespočetných hodin přímé pedagogické činnosti). Předpokládáme, že případné úspory realizované po dobu nouzového stavu zohlední sami ředitelé při formulování svých požadavků na úpravy z rezervy krajských úřadů. 
                      • V případě soukromých škol bude objem dotace vypočtený způsobem stanoveným zákonem na daný školní rok krajským úřadem i nadále zálohově poskytován ve stanovené výši.   
                      • V případě zvyšování mzdových nákladů se postupuje podle Čl. VIII nebo X směrnice MŠMT č. j. MSMT-14281/2018. Úprava výše krajské rezervy není vyloučena. 
                       Letní tábory 2020
                       • Letní tábory mohou probíhat již od soboty 27. června (ředitelé škol mohou na dny pondělí 29. a úterý 30. června využít ředitelského volna).
                       • Ministerstvo zdravotnictví pro potřeby táborů vytvořilo soubor hygienických opatření, který najdete ZDE.
                        Financování podpůrných opatření 
                        • Finance na vykázaná (a poskytovaná) podpůrná opatření rozepíší krajské úřady školám a školským zařízením v rámci úpravy normativního rozpočtu na rok 2020. Např. pokud škola poskytuje podpůrné opatření asistenta pedagoga nebo speciálního pedagoga, na tato podpůrná opatření jí bude přidělen i odpovídající objem financí. Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V případě překážky v práci na straně zaměstnavatele zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Uvedené platí bez ohledu na způsob financování podpůrného opatření.​ 
                        Šablony - tandem, ICT ve výuce, Technik ve výuce, Doučování 
                        • K šablonám funguje samostatná konzultační linka: 
                        • tel.: (+420) 234 814 777; email: dotazyzp@msmt.cz  
                        • Podrobné informace k šablonám najdete ZDE.
                         NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ NA SVŮJ DOTAZ?
                         OBRAŤTE SE NA NĚKTEROU Z NAŠICH LINEK:

                         +420 771 139 410
                         +420 773 759 645
                         +420 775 854 058
                         Linka je v provozu ve všední dny od 9.00 do 18.00 hodin 

                         Žádné komentáře:

                         Okomentovat