13.4.20

Prohlášení KoroNERV-20: O otevření škol je třeba rozhodovat na základě znalosti rizik, nikoliv na základě dojmů ovlivněných všeobecnou panikou

Nouzový stav ve vzdělávání ovlivňuje životy milionů lidí v ČR, žáků, studentů, rodičů i učitelů. Otevření škol patří vedle dalších důležitých otázek vyvolaných nouzovým stavem k jedněm z klíčových rozhodnutí, které bude muset vláda v následujících týdnech učinit. Je zcela zásadní, aby takové rozhodnutí padlo na základě co nejpřesnější znalosti o stavu imunizace české populace proti viru SARS-CoV-2. Nikoliv na základě nátlakových akcí a paniky. Je třeba chránit životy lidí, kteří jsou primárně ohroženi infekcí, stejně jako dlouhodobé existenční podmínky těch občanů, kteří kvůli nouzovému stavu přišli o příjmy či jejich podstatnou část. Čerstvá metastudie zveřejněná v časopisu The Lancet významně zpochybňuje vliv uzavření škol na omezení přímých dopadů nákazy koronavirem. I z mnoha dalších důvodů je nutné uvažovat o jejich rozumném, byť provizorním otevření.

Občanská iniciativa KoroNERV-20 vyzvala vládu, aby zveřejnila dostupná data o probíhající epidemii onemocnění Covid-19, na jejichž základě by měly být stanoveny další scénáře možného vývoje a rozhodnutí o karanténních opatřeních. Tato podmínka se týká i stanovení data pro otevření škol, přijímacích zkoušek, maturit či podoby vysvědčení.

Vláda v současnosti pracuje s různými scénáři. Podle oficiálních informací se počítá s otevřením škol v druhé polovině května 2020. Vedle toho je ale podle některých vládních činitelů ve hře možnost, že by školy zůstaly zavřené do konce školního roku.

Tuto variantu podporuje i petice, která vyzývá vládu, aby rozhodla o uzavření škol do konce školního roku. Žáci a studenti by se tedy vrátili k běžnému vzdělávání až 1. 9. 2020. Petice vyzdvihuje možná rizika, která otevření škol může přinést virem přímo ohrožené skupině obyvatel z hlediska dopadu infekce na jejich zdraví. To je nepochybně legitimní obava, ať už se týká zvýšené míry rizika ve veřejném prostoru (hromadná doprava) nebo přímo ve školách (starší učitelé).

Petice však nebere nijak v potaz situaci velkého množství rodin, které jsou postiženy nouzovým stavem. Rodiče a opatrovníci dětí navštěvujících MŠ a 1. stupeň ZŠ jsou v situaci, kdy se nemohou věnovat svému podnikání či zaměstnání, zcela či částečně. Pro mnoho z nich (zejména se to týká samoživitelek a samoživitelů) to znamená existenční ohrožení. Za současného stavu nemají reálnou možnost najít provizorní řešení. Nebere v potaz ani dosud jedinou studii zabývající se efektivitou uzavření škol při kontrole šíření viru. Ta dochází k závěru, že vliv uzavření škol na kontrolu šíření viru i smrtnost onemocnění je minimální.

Navrhujeme proto následující:
  • Nerozhodovat se dle nepřesné analýzy rizik. Za současné situace není možné posoudit dopad dvou rizik (přímé ohrožení Covid-19 u rizikových skupin v. existenční ohrožení rodin s malými dětmi) tak, že by uzavření škol zásadním způsobem eliminovalo riziko první, zato prokazatelně způsobuje druhé.
  • Testovat populaci. K rozhodnutí o otevření škol je třeba znát stav imunizace (viz předchozí výzva KoroNERV-20) a zároveň celkovou úroveň imunity české populace a tedy rizika fatálních dopadů možného onemocnění.
  • Identifikovat ekonomicky ohrožené rodiny s dětmi. Je nutné vyčíslit možné ekonomické dopady nouzového stavu na kriticky ohrožené části české společnosti (rodiny s dětmi a zejména samoživitelky a samoživitele).
  • Okamžitou pomoc ohroženým rodinám s dětmi i formou (ne)podmíněného příjmu. V případě rozhodnutí o uzavření škol do konce školního roku je třeba okamžitě navrhnout efektivní pomoc ohroženým rodinám. Nejen urychleným vyplácením ošetřovného, ale například poskytnutím (ne)podmíněného příjmu, jenž bude zčásti vázán na investice do vzdělávání.
  • Školní provizorium chránící rizikové skupiny a umožňující rodičům opt-out. Není nutné, aby všechny školy běžely za plného provozu. Starší učitelé a učitelé s oslabenou imunitou (stejně jako žáci) mohou zůstat doma. Školy ale mohou poskytovat vzdělávání drtivé většině dětí, pro které není Covid-19 vážným rizikem, zejména těm, které žijí ve svízelných sociálních podmínkách.
  • Rozumné podmínky vzdělávání (roušky ve třídách jsou nesmysl). Podle všech dostupných expertních posudků je nesmyslné, aby děti seděly ve třídách v rouškách, neboť jejich funkčnost ve smyslu zamezení přenosu viru je nulová. Způsobí naopak problémy při vzdělávání a diskomfort. Děti by měly roušky používat ve vnějším prostoru.
  • Navrhnout scénáře přijímacích zkoušek a maturit bez ohledu na termín otevření škol. V případě uzavření škol do konce školního roku je nutné, aby došlo co nejdříve k rozhodnutí o klíčových prvcích školního roku (přijímací zkoušky a maturity), aby všichni aktéři (žáci, rodiče, školy) měli jasnou představu o tom, na jaké podmínky se musejí připravit. Je nutné stanovit provizorní scénáře pro konání maturitních, závěrečných zkoušek (SŠ) a státních zkoušek (VŠ) i pro případ, že školy nebudou do konce školního roku otevřeny. Vyzýváme také MŠMT, aby tyto kroky komunikovalo přímo studentům, kteří se ocitají v nejistotě. Jak přímo, tak prostřednictvím škol.
  • Hodnocení nesmí diskriminovat. Rozdíly v úrovni vzdělávání budou v tomto školním roce vysoce rozdílné. Školy nutně musí zohlednit, že některé děti přijdou zpět do školy ve stavu vysoké míry zanedbání, aniž by měly možnost tuto skutečnost jakkoliv ovlivnit. Je nutné, aby MŠMT v tomto opakovaně žádalo školy o shovívavost a využití prvků formativního (podpůrného) hodnocení.
  • Pomoc škol (a OSPOD) sociálně slabým. V případě uzavření škol do konce školního roku je třeba, aby se vzdělávací systém soustředil v prvé řadě na pomoc těm dětem, jejichž rodinné či institucionální prostředí postrádá dostatečnou podporu, Zejména se jedná o žáky v prvních ročnících ZŠ a žáky, které čeká přijímací řízení na SŠ.
  • Využití příležitostí, které experimentální situace karantény poskytuje. Míra technologické progrese, hledání efektivnějšího pedagogického přístupu k žákům, revize obsahu vzdělávání, propojení formálního a neformálního vzdělávání, intenzivnější komunikace mezi školou a rodiči, to vše jsou klíčové příležitosti, jejichž překvapivý objev by neměl vyprchat s karanténou. Česká školní inspekce by měla na zadání MŠMT tyto trendy sledovat a vzdělávací systém by se měl pokusit fixovat jejich přítomnost ve vzdělávání.
Mariana Čapková za KoroNERV-20: “Uzavření škol přináší těžké a neřešitelné problémy dětem, které dlouhodobě žijí v nepříznivých podmínkách. Karanténa tyto problémy, jako je netečnost, trvale napjaté vztahy, agresivita či násilí prohlubuje. Domácí vyučování navíc může být v dlouhodobé perspektivě náročné nejen pro rodiny, kde kvůli péči o dítě rodiče nemohou docházet do práce či k němu nemají dostatečné technické vybavení, ale také tam, kde rodiče pracují osm hodin denně z domova, a k tomu pečují třeba ještě o mladší sourozence. Představa, že takové děti budou následně testovány ze znalostí a standardně klasifikovány, je nerealistická. Uzavření škol přineslo řadu problémů, které se prohlubují a na jejichž postupné sanaci bude třeba následně citlivě a efektivně pracovat.”

Bob Kartous za KoroNERV-20: “Podle epidemiologů není možné předpokládat potlačení Covid-19, musíme chtě nechtě připustit postupnou imunizaci populace. Je nutné tak učinit řízeným způsobem. K tomu ovšem musíme znát prozatímní stav rozšíření infekce, odhadnout imunitu v české populaci, ale také odhadnout efektivitu uzavření škol a pokusit se vytvořit scénář dalšího šíření. Pokud se ukazuje, že se během dalšího měsíce podaří dosáhnout potřebné míry imunizace, aniž by došlo k nezvladatelným situacím, je třeba uvažovat o otevření škol v zájmu žáků, rodičů i ekonomiky. Třeba s výjimkou pro ty učitele, kteří by mohli být ohroženi intenzivní expozicí v každodenním kontaktu s potenciálními nositeli viru a s možností pro rodiče rozhodnout, že jejich dítě do školy v tomto školním roce nepůjde.”

Důležité odkazy:


22 komentářů:

Ygrain řekl(a)...

"Čerstvá metastudie zveřejněná v časopisu The Lancet významně zpochybňuje vliv uzavření škol na omezení přímých dopadů nákazy koronavirem"

Zajímavá formulace. Já myslela, že jsme školy zavřeli proto, abychom zpomalili šíření, není mi jasné, jak bychom ovlivnili dopady.

"Nebere v potaz ani dosud jedinou studii zabývající se efektivitou uzavření škol při kontrole šíření viru."

Aha. Takže se budeme řídit dosud jedinou studií, místo abychom počkali, jestli dalších deset náhodou nebude tvrdit pravý opak?

"Ta dochází k závěru, že vliv uzavření škol na kontrolu šíření viru i smrtnost onemocnění je minimální."

Viz výše. Nechápu ale, proč se zmiňuje smrtnost - to jako někdo očekával, že při zavření škol přestanou rizikové kategorie umírat?

"Podle všech dostupných expertních posudků je nesmyslné, aby děti seděly ve třídách v rouškách, neboť jejich funkčnost ve smyslu zamezení přenosu viru je nulová. Děti by měly roušky používat ve vnějším prostoru."

Ale? A proč teda bombardujeme svět klipy, jak zarouškováním bráníme šíření? Autoři pravděpodobně mají na mysli, že se roušky stanou nefunkčními, když by v nich žáci seděli celý den, hmatali si na ně atd. Takže tedy na ochranu v uzavřeném prostoru a blízkém kontaktu zcela rezignujeme, ale budeme chtít, aby děti nosily roušky venku? To jako vážně? - Jistě, v běžných doma šitých rouškách se fakt učit nedá, ale to neznamená, že máme na ochranu rezignovat. Nemůžeme sedět doma věčně, ale potřebujeme vymyslet, jak to celé okočírovat, ne se na to prostě vykašlat. Zvlášť když "odborníci" vyvracejí emotivní argumenty jinými emotivními argumenty - a sorry, pánové a dámy, ale vážně čekáte, že někdo bude nadřazovat cizí finanční či sociální problémy riziku, že on či jeho dítě se stanou položkami ve statistice úmrtí?

Ygrain řekl(a)...

A ještě jedna věc - děti sice mají právo na vzdělání, ale učitelé mají právo být při práci chráněni, a ostatní děti taky. Na to prosím nezapomínejme.

Nicka Pytlik řekl(a)...

děti mají právo na vzdělání

Nechť se tedy vzdělávají chutě!

Ygrain řekl(a)...

Jistě. Autoři tím pravděpodobně chtěli říci, že někteří při realizaci tohoto práva potřebují značnou pomoc. V tom je ale ten zakopaný pes - už zase chtějí řešit problémy jedné skupiny plošným opatřením, které se negativně dotkne jiné skupiny.

Čímž se dostáváme k jinému problému - že ministerstvo školství stále ještě nemá žádný jiný plán než plošný. Žádné postupné otevírání po stupních či ročnících. Žádné školní družiny či individuální nebo skupinové konzultace/doučování pro potřebné, či jak tomu budeme říkat. Žádná spolupráce s firmami a jídelnami ohledně zajištění techniky a rozvozu obědů či vydání stravenek. Žádné pokyny školám, aby začaly připravovat náhradní rozvrh v omezeném rozsahu a pouze z hlavních předmětů. Žádné zajišťování ochranných pomůcek pro učitele i žáky. Prostě nic. Buď bude zavřeno nebo otevřeno, a vy si to už nějak zajistěte. No, děkuji ti, náčelníku, že ses mě zastal.

Nicka Pytlik řekl(a)...

děkuji ti, náčelníku, že ses mě zastal.

"V nouzi poznáš velitele!"

Silvie A. řekl(a)...

děti sice mají právo na vzdělání, ale

Vypadá to, že veškeré návrhy a plány, které padají ze slovutného MŠMT, mají se vzděláváním málo společného. Spíš jde o splnění jakýchsi úředních a administrativních požadavků.

Josef Soukal řekl(a)...

Děkuji Ygrain za komentáře, budu šířit po Fb. A NP za to, jak opět - abych si vypůjčil formulaci J. Wagnera - opět "zabil".

Jiri Janecek řekl(a)...

"Je zcela zásadní, aby takové rozhodnutí padlo na základě co nejpřesnější znalosti o stavu imunizace české populace proti viru SARS-CoV-2. Nikoliv na základě nátlakových akcí a paniky."


Tak premyslim, jestli je prohlaseni neformalni obcanske iniciativy natlakovou akci, nebo neni…

Jinak teda NERV byla za nejake vlady Narodni Ekonomicka Rada Vlady… Neni na to asi urcite ochranna znamka, ale stejne mi to od Kartouse a spol. prijde trochu matouci. Mozna namet do hodin kritickeho mysleni a medialni gramotnosti…

Zdeněk Sítař řekl(a)...

S těmi ochrannými pomůckami je to dobrý postřeh. Jak by se to řešilo? Kdo by za to zodpovídal, případně kdo by to vymáhal? Chodily by tam kontroly z hygieny? A samozřejmě, při prvním případu nákazy půjde škola do karantény, a z výuky nic nebude.

Ivo Mádr řekl(a)...

"A samozřejmě, při prvním případu nákazy půjde škola do karantény, a z výuky nic nebude."

"Jakápak karanténa. Jede se až do posledního kantora". Pane Zdeňku, až tak daleko naše "elity" nedohlédnou. Určitě si vymyslí nějaké číslo nemocných při kterém ještě školy pojedou naplno.

Petr Portwyn řekl(a)...

Pan Janeček
Pokud vím, tak do tohoto "KoroNERVu" se dotyční najmenovali sami.

Petr Portwyn řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...

Jinak se mi moc líbí formulace
Starší učitelé a učitelé s oslabenou imunitou (...) mohou zůstat doma.
Škoda, že si odborníci neuvědomují, že tyto kategorie na mnoha školách obsahují většinu učitelského sboru.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

...uvažovat o otevření škol v zájmu žáků, rodičů i ekonomiky. Třeba s výjimkou pro ty učitele, kteří by mohli být ohroženi intenzivní expozicí v každodenním kontaktu s potenciálními nositeli viru - fascinuje mě užití modálního příslovce "třeba" ve spojení s námi učiteli. Možná, snad, popřípadě - to mě nesmírně uklidňuje.
Stran aktivit Bobíka Kartouse už si připadám jako v tom normalizačním vtipu: Otevřu noviny – Lenin. Otevřu rádio – Lenin. Otevřu televizi – Lenin. Bojím se otevřít konzervu...

Ivo Mádr řekl(a)...

"Bojím se otevřít konzervu..." Bob.

poste.restante řekl(a)...

Doteď Kartous a jeho parta jenom škodili.
Teď už začínají být nebezpeční.

Zdeněk Sítař řekl(a)...

"Třeba s výjimkou pro ty učitele, kteří by mohli být ohroženi intenzivní expozicí v každodenním kontaktu s potenciálními nositeli viru"....To jsou snad všichni, ne?

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Bojím se otevřít konzervu..." Bob

Šejkspír by prý neméně činorodý.
Pytlici někde četli, že to snad byl celý autorský tým.
To by v tomto případě docela sedělo. Stačí se ty statě nabiflovat nazpaměť...

Jiri Janecek řekl(a)...

"Stačí se ty statě nabiflovat nazpaměť..."

Jestli zustanou rousky, tak postaci neco sestrihat na magnetak a pak pod rouskou treba zvykat tabak.
V dnesni prekotne se menici dobe muzeme byt vsichni experty na vzdelavani nebo treba brichomluvci…

---

Ja jsem si samozrejme dohledal, ze KoroNERV jsou banda samozvancu, ale ta velka pismena na konci mi prave pripomnela ten tehdejsi NERV (coz teda taky byli myslim vesmes blbci)…
A prijde mi to podobne, jako kdyz se Parlamentni listy jmenuji parlamentni… Trochu smejdovske…

Ygrain řekl(a)...

"Doteď Kartous a jeho parta jenom škodili.
Teď už začínají být nebezpeční."

To teda jo - včera mi tak zvedli tlak, že jsem do půlnoci nemohla usnout.

Zdeněk Sítař řekl(a)...

Jen aby se k koroNERVáků nakonec nestali koroneři....

poste.restante řekl(a)...

Trochu smejdovske…
Jen trochu? Dle mého hodně.

Na vznešeně znějící názvy si dávám pozor už od dob Harvardských fondů.

Okomentovat