27.4.20

MŠMT: Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky a studenty s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole.

Stejně tak je třeba slevit z objemu učiva stanoveného v ŠVP. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv. V této složité situaci dětí i rodin doporučujeme vždy konat ve prospěch žáků. Hodnocení výchovných předmětů pak považujeme za zbytné. Přesto je možné hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ze strany školy spravedlivě provést, v tomto ohledu máme důvěru v odborné kompetence učitelů škol.

Základní principy hodnocení žáků:

  1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku. 
  2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby. 
  3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí, a to zejména na základních školách.
  4. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku (viz dále).
Školní řády nebo pravidla hodnocení výsledků vzdělávání schválená školskou radou mohou obsahovat pravidla, která by v nynějších podmínkách ztížila možnost hodnocení žáků, jelikož se v nich nepočítá s nestandardním obdobím vyučování na dálku. Například pravidla o minimálním počtu známek nutných ke klasifikaci v daném pololetí, nebo absenci možnosti brát v potaz jiné formy vzdělávání než prezenční. Přijatá Vyhláška se použije přednostně, tzn. pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nepoužijí.

Školy mohou přijmout změnu svých školních řádů nebo pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, nebo přijmout „ad hoc“ pravidla pro hodnocení v tomto školním roce stejným procesem, jakým se mění školní řád. Přijetí těchto změn nicméně není nutné a lze přímo postupovat podle Vyhlášky.

Z Vyhlášky plyne, že uvádět na vysvědčení u povinných předmětů slovo „nehodnocen(a)“ lze připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci prvního pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) hodnocen také slovem „nehodnocen(a)“, anebo se jedná o předmět vyučovaný pouze v druhém pololetí a nejsou absolutně žádné podklady pro hodnocení.

Dále platí, že pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení (stanovené právním předpisem nebo na základě individuálního vzdělávacího plánu), není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto Vyhláškou dotčeno. Výjimka z tohoto pravidla je však stanovena pro žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku (viz dále).

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.

V každém případě ředitel školy musí dle Vyhlášky informovat žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení na konci školního roku, a to zejména o pravidlech podle Vyhlášky a případně také o specifických pravidlech pro hodnocení na úrovni školy.

5 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům

A případné zlepšení výsledků žádoucí je?

Nicka Pytlik řekl(a)...

v tomto ohledu máme důvěru v odborné kompetence učitelů škol

Pytlici se zavazují, že kompetenční důvěru v nich kladenou, nezklamou.

mirek vaněk řekl(a)...

Aspoň tak. Hodnotit přístup k domácímu vzdělávání je možné.

Unknown řekl(a)...

Dá se s tím souhlasit.

Silvie A. řekl(a)...

Takže šikovní a pilní dostanou letos pěkné známky. A lemplové dostanou letos také pěkné známky, protože ministerská vyhláška. Vsjó jásno.

Jenže co bude napřesrok? Když napřesrok někoho vyhodím, nebude se soudit a nedá mu sou zapravdu, aby byla jako ta spravedlnost? Když to v roce 2020 mohli lemplové dostat zadarmo, proč by to lemplové neměli dostat zadarmo v roce 2021 ?

Jediná možná záchrana škol před žalobami nespokojených rodičů propadlíků je přetíženost právníků. Každý právník bude pilně žalovat český stát o úhradu ušlých zisků "podnikatelů".

Okomentovat