14.4.20

MŠMT: Možnosti ověřování výsledků učení a kompetencí distanční formou

Omezení prezenční výuky na vysokých školách v době mimořádné situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 vyvolalo náhlou potřebu dočasně zásadně revidovat podobu vzdělávání. MŠMT připravilo návrh mimořádného zákona, který v případě schválení poskytne vysokým školám větší flexibilitu pro rychlou transformaci prezenční výuky na distanční. Tento dokument navazuje na návrh zákona (t.č. čekající na schválení Parlamentem) a předkládá vysokým školám soubor doporučení a zdrojů informací k otázce ověřování výsledků učení a kompetencí distančními metodami.

Text dokumentu vznikl v těsné spolupráci pracovníků ministerstva s odborníky z oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni a České asociace distančního univerzitního vzdělávání a zohledňuje dostupné zahraniční zkušenosti a soubory doporučení.

Aktuální verze zákona v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou je k dispozici zde.

PDF verze tohoto dokumentu je k dispozici ke stažení.

Tento text navazuje na již dříve zveřejněný článek věnovaný metodám distančního vzdělávání a online nástrojům pro něj. Na rozdíl od něj se v tomto případě zaměřujeme specificky na metody ověřování výsledků učení studujících a kompetencí uchazečů o studium (“hodnocení online”).

Kvalitní vzdělávání musí zahrnovat vyváženou kombinaci hodnocení formativního (zpětná vazba pro další učení) a sumativního (kontrola dosažení výsledků učení, známkování). Zatímco v případě formativního hodnocení je realizace distanční formou relativně neproblematická, u sumativního hodnocení vyvstává nutnost zajistit transparentnost a férovost procesu a předcházet podvodům. V tomto textu se tedy věnujeme zejména sumativnímu hodnocení v různých situacích - přijímací zkoušky, zápočty a zkoušky v jednotlivých předmětech, státní závěrečné zkoušky - a formulujeme doporučení, jak zajistit jejich realizaci v podmínkách nouzového stavu.

V době, kdy je tento text připravován, není zřejmé, jak dlouho zůstanou mimořádná opatření v platnosti, a zda tedy nebude možné konat zkoušky prezenčně. Je možné, že k opětovnému povolení fyzické přítomnosti studujících v prostorách škol dojde před koncem semestru a většina zde popsaných opatření nebude nutná. Vysoké školy se nicméně musí připravovat i na alternativu, že hodnocení studujících, stejně jako přijímací řízení, bude nutné provádět distanční formou. I pokud budou současná mimořádná opatření uvolněna, je možné distanční hodnocení zůstane jedinou variantou pro zahraniční studenty.

Jedním z nejsložitějších úkolů při přechodu z prezenční na distanční výuku bude nalezení vyváženého přístupu a rozumné “střední cesty”. Na jednu stranu nemožnost realizovat výuku tradičními metodami nesmí vést k rezignaci na vzdělávání a hodnocení. Není přijatelné celý semestr “vynechat”, výuku zastavit a studující nenechat skládat žádné zkoušky, nebo je naopak předměty nechat absolvovat “zadarmo”. Na druhou stranu ale nelze očekávat, že distanční vzdělávání bude naprosto identické a povede ke stejným výsledkům jako prezenční forma. Změna nejen formy, ale často i obsahu výuky je v řadě případů nutná a sama o sobě neznamená snížení standardů, pouze jejich uzpůsobení podmínkám. Nastalá mimořádná situace je složitá a přináší nečekané výzvy, ale věříme, že s ochotou kreativně hledat nejlepší možná řešení společně najdeme cestu, jak ji zvládnout s co nejmenšími negativními dopady na kvalitu vzdělávání.

Dokument je určen jak vedení vysokých škol, tak jednotlivým vyučujícím a garantům studijních programů, kteří musí učinit konkrétní rozhodnutí o způsobech zkoušení. Zde obsažená opatření nejsou, a ani nemohou být, zcela vyčerpávající. Každá škola, fakulta, katedra a studijní program budou muset hledat způsoby, jak obecná doporučení vztáhnout na specifika své disciplíny a jednotlivých předmětů. Jsme si zároveň vědomi toho, že řada škol, fakult i jednotlivých vyučujících již různé formy hodnocení online zavedla nebo zavádí a mají konkrétní zkušenosti, které mohou být užitečné i pro ostatní členy akademické obce. Děkujeme proto všem, kdo se podělí o další zkušenosti a doporučení (např. k využití jednotlivých metod, nejvhodnějším technologickým řešením atd.) a vloží je do otevřeného dokumentu, na základě kterého bude obsah článku dále aktualizován.

Tento dokument má tři části:
  1. obecná doporučení k zavádění online hodnocení a jeho organizačnímu zajištění, včetně doporučení pro přijímací zkoušky a státní závěrečné zkoušky,
  2. přehled metod online hodnocení obsahující identifikaci výhod a nevýhod jednotlivých metod, jejich rizik a doporučení pro úspěšnou implementaci,
  3. soubor odkazů na další relevantní zdroje, texty a příklady konkrétních zkušeností ze zahraničí a jednotlivých vysokých škol.

Odkazy na další relevantní zdroje a zkušenosti

Zprávy z projektů a soubory doporučení pro hodnocení online

Příklady dobré praxe a konkrétní zkušenosti

Žádné komentáře:

Okomentovat