15.4.20

Bořivoj Brdička: Personalizace podle EdTechTeacher

Jak aktuální problematiku personalizace vidí představitelé EdTechTeacher, amerického sdružení zabývajícího se vzděláváním učitelů. Příspěvek obsahuje popis několika příkladů dobré praxe z USA.

Do okruhu našich inspirátorů nepochybně patří americké sdružení vzdělávající učitele EdTechTeacher. Pracuje tam hned několik nám známých osobností – Justin Reich, Beth Holland, Richard Byrne. Dnes přidáme ještě Toma Driscolla, který je jinak vedoucím odboru digitálního vzdělávání obvodu Bristol Warren Regional School District z Rhode Islandu. V podání sdružení EdTechTeacher dostává pojem personalizace zřetelnější podobu.

Tom zakládá personalizaci na filozofii mastery learningu (často se používá též označení Proficiency Based Learning), kterou úzce propojuje s výukou orientovanou na kompetence (Competency Based Learning) [1]. Řekl bych, že se asi budeme muset rozhodnout, které označení používat. Odborná literatura je, jak už to tak bývá, nejednotná. Vždy je třeba brát v úvahu zrovna použitou definici. Tom pracuje se specifikací CBL od Aurora Institute, s níž jsme již měli příležitost se seznámit (Jak vypadá na kompetence orientovaná výuka?):
  1. Žáci jsou soustavně vedeni k tomu, aby dělali důležitá rozhodnutí ohledně svého učení – co se budou učit, jak budou aplikovat a demonstrovat výsledky.
  2. Hodnocení je smysluplná, pozitivní a posilující zkušenost žáků s učením, jež přináší včasné, relevantní a motivující důkazy.
  3. Žáci dostávají včasnou a diferencovanou podporu podle svých individuálních vzdělávacích potřeb.
  4. Žáci postupují na základě důkazů o mistrovství, nikoli v závislosti na době ve škole strávené.
  5. Žáci se aktivně učí různými způsoby a různou rychlostí.
  6. Strategie k zajištění rovnosti všech žáků jsou zakořeněny v kultuře i ve struktuře a pedagogice škol včetně celých vzdělávacích systémů.
  7. Očekávané výsledky učení (znalosti, dovednosti) jsou jasně definované, transparentní, měřitelné a přenositelné.
V prostředí CBL existuje sdílené porozumění, jaké znalosti a dovednosti by každý žák měl mít. Pojem kompetence může mít v různém kontextu odlišný význam. Mohou to být jasně definované kognitivní osobní cíle určené standardy (učivem), ale též nekognitivní (měkké) schopnosti potřebné pro život ve 21. st. Cíle má každý žák definovány prostřednictvím přehledné tabulky (v rámci LMS vždy existuje celkový přehled). Podle ní postupuje a plní je – některé přímo online, jiné jinak a výsledky vkládá do systému.

Cíle jsou neměnné. Proměnlivý je jen čas, který žák potřebuje k jejich dosažení. Důležitá je pomoc, které se mu při studiu dostává. Nejdůležitější její komponentou je průběžné formativní hodnocení dosažených výsledků. Skutečná personalizace však nastává teprve tehdy, když má žák možnost si na základě vlastních zájmů vybrat vlastní poznávací cesty a vlastní způsoby demonstrace toho, že dosáhl mistrovství (cíle naplnil).

Tom dále upozorňuje na několik důležitých pramenů pro studium, jak by personalizované CBL mělo vypadat, odkazuje na všeobecně známý materiál Digital Promise Competency Based Education Toolkit, a hlavně edX MOOC kurz Justina Reicha Competency-Based Education: The Why, What, and How, který je určitě tím nejlepším volně dostupným zdrojem poznatků pro každého, kdo o zavedení CBL uvažuje. Tom i Justin ukazují příklady dobré praxe, tj. obvody či školy, které již CBL s pomocí technologií úspěšně zavedly. Podívejme se na několik z nich.

Lindsay Unified Public Schools, Kalifornie

Obvod ve svých školách využívá kombinované metody výuky. Konkrétně to znamená, že pracuje s podporou LMS Empover Learning, který vede žáka po cestě kurzy, které připravují učitelé. Základem CBL je přehledná tabulka definující cíle na základě existujících standardů v rámci všech předmětů – tzv. Capacity Matrix. Smyslem je ukázat, jak jsou jednotlivé výukové aktivity provázány s cíli a hodnocením.


Charlotte-Mecklenburg Schools, Severní Karolína

Obvod realizuje Iniciativu (Charlotte-Mecklenburg District’s personalized learning initiative) umožňující žákům zvolit vlastní personalizovanou cestu. Možné vzdělávací cesty jsou v rámci kurzu nastaveny učitelem (např. Math Pathway Example, ELA Pathway Example). Výsledkem musí vždy být schopnost žáka demonstrovat zvládnutí cílů daných standardy (mistrovství).

I když je to, podobně jako jinde, skryto v pozadí, obvod používá LMS Canvas, který je nativně funkčně propojen s Google Suite for Education.


Montpelier High School, Vermont

Malá střední škola v malém městě, která se rozhodla zavést specifický systém CBL založený na sledování rozvoje 7 hlavních kompetencí (psaní, čtení, kreativita, metakognitivní schopnosti, občanská výchova, řešení problémů, komunikace) v rámci různých předmětů. Podstatou úspěchu je průběžné formativní hodnocení, které žákům poskytuje okamžitou odezvu, jak se jim daří cíle naplňovat. Celý systém funguje ve formě 8 pětitýdenních úseků vždy zakončených sumativním hodnocením podmiňujícím postup žáka dále.

Celý obvod používá systém řízení školy PowerSchool, který integruje řízení výuky (LMS) Schoology.



Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat