2.3.20

Lýdie Valešová: Téměř polovina středoškoláků nestojí o školní výjezd do zahraničí

V letech 2015 a 2018 proběhlo v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti rozvoje výuky cizích jazyků i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Ze závěrů druhého dotazníkového šetření realizovaného v projektu P-KAP jasně vyplývá, že více než 60 % středních škol se pravidelně věnuje zahraniční mobilitě žáků. Přestože je mobilita poměrně běžným prvkem ve výuce škol, stále převládá mnoho překážek, se kterými se musí školy, zejména v začátcích, vyrovnat. Za jednu z nejčastějších překážek (uvádí 48 % škol vyjíždějících škol) je v dotazníkovém šetření překvapivě označována nízká motivovanost žáků účastnit se zahraničních výjezdů.

Motivaci žáků snižuje nejen možná obava z cizího prostředí, nedostatečná důvěra ve vlastní (zejména jazykové) dovednosti, ale také nepochopení důvodu, proč se vůbec zahraničních výjezdů účastnit. S tímto může pomoci zejména důkladná jazyková příprava, která je logickou součástí přípravy jakékoli mobility a může probíhat nejen v režii školy samotné, ale i jako součást povinné online jazykové průpravy projektů Erasmus+ (zkušenosti SŠ služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové naleznete zde).

To, zda si žáci skutečně osvojili očekávané jazykové znalosti, zlepšili své dovednosti, nebo jak byli s mobilitou celkově spokojeni, je možné zjistit pouze ze zpětné vazby. Zatímco v rámci projektů Erasmus+ je zpětná vazba povinnou součástí projektu, zpětná vazba mobilit jako např. výměnné pobyty, poznávací zájezdy a odborné praxe zůstává čistě na aktivitě školy a vyučujících. Nejúčinnější je pak zvolit ucelený systém metod a aktivit, které nejen prověří, ale zároveň upevní získané dovednosti. Gymnáziu Tachov například využívá online dotazníky připravované partnerskou školou, zpětnou vazbu formou esejů v cizím jazyce, v rámci mezipředmětové spolupráce je nejlepší novinový článek publikován nejen ve školním časopise, ale i v místním tisku. Samotná zpětná vazba může fungovat zároveň i jako motivace pro další zájemce o mobilitu. Tomuto záměru nahrávají zejména projektové dny, které zajišťují sdílení zkušeností v rámci celé školy (jazykové dny Gymnázium L. Pika) a potencionálním novým uchazečům o mobilitu dávají přehled o tom, co je čeká. Zkušeností získané mobilitou lze navíc dále zúročit např. v Evropském jazykovém portfoliu žáka, které může sloužit nejen v praxi, ale i jako zajímavý doplňkový nástroj zpětné vazby.

Je také důležité si uvědomit, že mobilita nemusí nutně znamenat vycestování do zahraničí. V dnešním technologicky vyspělém světě není změna místa nutnou podmínkou, o čemž svědčí zejména programy virtuální mobility např. e-Twinning. Tyto programy jsou vhodné zejména pro školy a žáky, kteří se zahraniční mobilitou nemají velké zkušenosti, a pobyt v domácím prostředí jim může první kontakty se zahraničními mluvčími značně usnadnit.Žádné komentáře:

Okomentovat