14.1.20

Zdeněk Sotolář: Zrušte inspekci, pane ministře, školy a učitelé si zaslouží důvěru

Nad českým školstvím nebezpečně roztahuje křídla moloch České školní inspekce. Ta křídla by jí měl někdo minimálně přistřihnout, optimálně by měl inspekci zrušit úplně. Proč?

Někomu by možná stačilo jen říci kouzelné zaklínadlo. Finsko. Inspekci totiž nemá právě tolik opěvované Finsko. U nás však ČŠI naopak zbytečně posiluje. Například při konkursech na ředitele. Kromě zástupce ČŠI v komisi zasedá odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog. Ten je ale jmenovaný opět Českou školní inspekcí. Na personalistu nebo psychologa nejsou dokonce stanoveny bližší kvalifikační požadavky. Proč posiluje právě inspekce, není jasné. Prostě moloch roztahuje křídla.

Česká školní inspekce teď ráda hodnotí tzv. gramotnosti. Právě vyšlo hodnocení v šesti různých gramotnostech. Jenomže tyto gramotnosti nejsou obsaženy v závazném kurikulárním dokumentu, tedy v RVP. Toho si všimla dokonce i Asociace ředitelů gymnázií: „Pokud má Strategie 2030+ pracovat s pojmem „gramotnosti“, musí být tento pojem legislativně ukotven. V současné době tomu tak není a dochází k matení pojmů. Cílem vzdělávání zůstává pro školy kompetenční rozvoj a není tak jasné, proč probíhají ze strany ČŠI šetření v oblasti např. sociální gramotnosti.“ Důvod je jasný. ČŠI si prostě dělá, co chce.

Strategie 2030+ plánuje dokonce dát ČŠI metodikou roli. Proč? Má snad Česká obchodní inspekce metodickou roli? Je snad Česká školní inspekce na tuto roli personálně připravená? A kdo vše bude mít tu metodickou roli? Má se budovat jakýsi střední článek, je tu projekt SYPO, jsou tu pedagogické fakulty. Ve školách chybí učitelé. Zrušením České školní inspekce by se řada učitelů mohla vrátit ke smysluplné práci, k práci s dětmi ve školách. Nebo opravdu platí, že kdo umí, učí, kdo neumí... Však víte.

Posilování České školní inspekce je především posilováním nedůvěry vůči školám a učitelům.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz.

6 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...

Posilování České školní inspekce je především posilováním nedůvěry vůči školám a učitelům

Ano. Stejně tak je projevem nedůvěry vůči školám a učitelům státní maturita. ////

ČŠI by měla být zrušena. Ale nepřestávat tam - stejně tak by mělo být zrušeno Ministerstvo školství. Jenže to by ubyla jedna trafika pro jednoho zbytečného politika a mnoho židliček pro úředníky. A kapři si rybník nevypustí. ////

Může školství fungovat bez Ministerstva? Jistěže může. Moje generace pamatuje, že ed.gov nemělo vůči školám ŽÁDNÉ pravomoci. ////

Eva Adamová řekl(a)...

Než testování gramotností mi spíše vadí, že ČŠI vyžaduje při inspekčních kontrolách na školách evaluaci školy, přičemž školy většinou provádějí přes soukromou firmu a děti si evaluaci musí platit. Jak může inspektor vyžadovat evaluaci, když stát na ni školám nedává peníze? Jistě odpovíte, že by si škola evaluační testy mohla zpracovat sama. Jenže ředitelé jsou tak předpo....., že to řeší většinou přes SCIO.

Ferda44 řekl(a)...

Doba, kdy mělo jakous takous logiku že školní inspektor subjektivně posuzoval pedagogickou práci učitelů a pedagogické vedení školy ředitelem končila tehdy, kdy ředitel přestal být přímým podřízeným úřadu školského odboru nebo školského úřadu. Tedy v dobách bolševika a možná ještě v době školských úřadů.
Dnes je škola právně subjektivní a to jediné, co má právo státní orgán kontrolovat je soulad činnosti školy s obecně závaznými právními předpisy. Až někdo v nějakém právním předpisu popíše měřitelná kritéria např. matematické gramotnosti nebo stanoví, že o mlžích se musí žáci učit v říjnu, zatímco o plžích stačí listopad, potom nechť je inspekci svěřena pravomoc podobné KONTROLOVAT. Zdůrazňuji termín KONTROLA. Problém nastal v okamžiku, kdy jednak byly zrušeny školské úřady (zrušení odvětvového řízení), zavedena povinná právní subjektivita všech škol a Buzková prosadila právo inspekce subjektivně hodnotit.
V dnešním stavu má mít ČŠI práva analogická jako obchodní inspekce, a to výlučně kontrolní.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Úvaha o zrušení inspekce se nabízí logicky.
Kdo ale bude vymýšlet záminky pro počerpávání dotací?

Petr řekl(a)...

ČŠI ze zákona č. 561:

a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy,

b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů a dále podmínky a průběh poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,

c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,

d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,

e) vykonává veřejnosprávní kontrolu40) využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 160 až 163.


To vše na základě plánu hlavních úkolů, předkládaného každoročně ÚŠI - MŠMT.

Dle a)
Naplňování jednotlivých gramotností je zjišťováno na jistém vzorku vybraných škol a výsledky následně zpracovává ústředí ČŠI v Praze za celou ČR. Pro jednotlivé školy, kde se gramotnost zjišťovala, z toho neplyne VŮBEC NIC. Tyto gramotnosti jsou jakýsi "folklór" posledních let a i kdyby se zjistilo, že škola XY je "totálně negramotná" :-) nevyplyne pro ni žádná sankce. Je to srovnatelné jako třeba TIMSS a PISA.

Dle b); c) - tam je to pro školu horší. Výstupem je Inspekční zpráva, kde je škola v závěru hodnocena a v případě nedostatků jsou ukládána opatření.

Dle d) a e) - výstupem je Kontrolní protokol, kde jsou kontrolovány vybraná ustanovení školského zákona s výsledkem buď porušení nebo neporušení. V případě porušení některého bodu jsou ukládána řediteli opatření a lhůty na odstranění.

Jinak Inspekční zpráva je veřejná, Protokol je neveřejný.

Asi tak je to se "slavnou" ČŠI :-)

Ferda44 řekl(a)...

Správně (jako očekávaný výstup) by zákon měl pro ČŠI, pokud vůbec má podobná instituce existovat, stanovit výlučně činnosti pod písmeny d) a e).
To by ale musel být ministr někdo, kdo je v oblasti školské problematiky gramotný.

Okomentovat