14.1.20

Podnět Asociace ředitelů základních škol k materiálu Strategie 2030+

Asociace ředitelů základních škol České republiky se domnívá, že existence víceletých gymnázií v českém vzdělávacím systému je problematická a má v mnoha případech za následek:
  1. selektivitu - princip předčasné selekce žáků po absolvování prvního stupně ZŠ vede ke vzniku nerovných podmínek pro určité skupiny a je naprosto v protikladu s principy inkluze. Protiinkluzivní je i snaha některých rodičů přeřadit své děti na víceletá gymnázia pouze proto, aby nebyly ve skupině se žáky s SVP.
  2. elitářství - vznikají skupiny tzv. elitních škol, které ve skutečnosti elitní nejsou (počet žáků přijímaných na VLG rozhodně neodpovídá počtu výjimečně nadaných dětí, pro které by měl tento typ školy opodstatnění), pouze si takto utvářejí vlastní image a skupiny žáků na těchto školách se sociálně “vyvyšují”, přerušují kontakty se svojí přirozenou sociální skupinou. Vzniká tak negativní jev “My a oni” místo principu “My všichni dohromady”.
  3. zaměření se na výkon, soutěžení, soupeření, honbu za známkami a porovnávání se navzájem, vzdělávaní pro maturitu a pro VŠ, ale už méně pro život v celém jeho širokém rozsahu.
  4. narušení přirozené struktury tříd na druhém stupni ZŠ - odchodem “dobrých žáků” chybí ve třídách lídři, kteří by je pozitivně vedli.


Jsme toho názoru, že zatím nebyla prokázána efektivita těchto škol při práci s nadanými žáky, o kterých se v souvislosti s těmito školami hovoří.

Jsme si vědomi toho, že úplné zrušení těchto škol není aktuálně reálné a ani s tímto názorem nesouhlasíme. Navrhujeme ale výraznou redukci těchto škol a jejich podporu tak, aby se z nich staly opravdu moderní, progresivní, reformované školy, které vzdělávají podle principů vzdělávání ve 21. století a jejich absolventi jsou kompetentní v široké oblasti stanovené Evropským referenčním rámcem. V tomto smyslu by se tyto školy mohly stát inspirací pro ZŠ při práci s nadanými žáky a partnerem při zkvalitňování práce základních škol. Zatím často pozorujeme spíše opačný trend - reformované základní školy a konzervativní víceletá gymnázia.

Upozorňujeme na nedostatečné ukotvení víceletých gymnázií ve školské legislativě (neexistující vyhláška o víceletých gymnáziích, sporadické zmínky ve školském zákoně) a na jejich možný negativní vliv při snaze o narovnávání sociálních a vzdělanostních nerovností (viz studie CloSe). Ze současné platné legislativy totiž nevyplývá, jaký je jejich smysl, účel, pro koho jsou určená a jaké jsou cíle jejich existence. To vede k mnohým problémům a nedorozuměním.
Znovu upozorňujeme na nespravedlnost a diskriminaci v rozdílných počtech hodin přímé vyučovací činnosti učitelů na těchto školách a na ZŠ, ačkoliv učí podle stejného RVP jako základní školy.

Navrhujeme proto jako jeden z konkrétních kroků, aby MŠMT provedlo co nejdříve řádnou objektivní analýzu přínosů, přidané hodnoty a všech pozitivních i negativních důsledků existence těchto škol pro vzdělávací soustavu ČR. Ocenili bychom také řešení nerovností v pracovně právním postavení učitelů a ředitelů škol působících ve vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku, což jsou víceletá gymnázia i základní školy.

Za Asociaci ředitelů základních škol České republiky

PaedDr. Michal Černý
Ing. Jaroslav Jirásko, MBA

10 komentářů:

krtek řekl(a)...

A bude Asociace ředitelů ZŠ stejně halasně postupovat proti soukromým školám, až se po zrušení víceletých gymnázií stanou cílem mnoha sociálně lépe situovaných rodičů?

Nicka Pytlik řekl(a)...

pouze proto, aby nebyly ve skupině se žáky s SVP

A proč by to měly dělat?
Pytlici měli původně dojem, že to má být vzájemně obohacující spolu zkompetentňování.

skupiny žáků na těchto školách se sociálně "vyvyšují"

Což by ty elity, kdyby na základní škole zůstaly, ale v žádném případě nedělaly.

vzdělávaní pro maturitu a pro VŠ, ale už méně pro život

Tak jen, že se běžně maturuje z nanejvýš čtyř předmětů. Takže žádná katastrofa. A ona ta vysoká škola sama o sobě není život?

chybí ve třídách lídři, kteří by je pozitivně vedli.

Možná to bude pro mnohé překvapivé zjištění, ale i ve skupině sestavené jen z elit, a nebo naopak jen z autsajdrů, se poměrně brzo vyprofilují autsajdři, a nebo naopak elity.

A tak ještě nakonec... elita... jelita...
Co všechno učinili ti ředitelé pro to, aby jim dítka neprchala jinam?

Vít Tomis řekl(a)...

nich staly opravdu moderní, progresivní, reformované školy, které vzdělávají podle principů vzdělávání ve 21. století a jejich absolventi jsou kompetentní v široké oblasti stanovené Evropským referenčním rámcem.

Ne, tohle opravdu ne!

Laďka Ortová řekl(a)...

selektivita - princip předčasné selekce žáků po absolvování prvního stupně ZŠ vede ke vzniku nerovných podmínek pro určité skupiny a je naprosto v protikladu s principy inkluze.

Na principy inkluze jako rodič fakt nemám náladu. Chci, aby se moje dítě mohlo ve škole učit a aby jeho učitelé netrávili školní dopoledne potyčky s nezvedenci, kteří celou školu staví vzhůru nohama.Protiinkluzivní je i snaha některých rodičů přeřadit své děti na víceletá gymnázia pouze proto, aby nebyly ve skupině se žáky s SVP.

V první řadě nejde ani tak o SVP jako o nevychovanost, hulvátství a stupňovanou agresivitu, s kterou si nikdo neví rady. Rodiče mají celkem přirozeně protiinkluzivní snahy, což je naprosto pochopitelné - inkluze byla prosazená proti vůli většiny rodičů i učitelů, špatně naplánovaná, špatně zorganizovaná, špatně finančně, odborně a personálně zabezpečená a teď sklízí trpké plody. Představuje si snad AŘZŠ, že následky téhle šlamastyky mají nést jedenáctileté děti?elitářství - vznikají skupiny tzv. elitních škol, které ve skutečnosti elitní nejsou (počet žáků přijímaných na VLG rozhodně neodpovídá počtu výjimečně nadaných dětí, pro které by měl tento typ školy opodstatnění)

No, když se přijedete podívat do šestky na běžnou základku a pak do primy na VLG, uvidíte ten rozdíl hned. Děti na VLG nemusejí být výjimečně nadané. Stačí, že jsou i lehce nadprůměrné, pracovité, zvedené a motivované.zaměření se na výkon, soutěžení, soupeření, honbu za známkami a porovnávání se navzájem, vzdělávaní pro maturitu a pro VŠ, ale už méně pro život v celém jeho širokém rozsahu.

Na co se která rodina zaměřuje, do toho je ředitelům celkem nic. Kde by společnost byla bez ambiciózních lidí zaměřených na výkon a soutěžení!narušení přirozené struktury tříd na druhém stupni ZŠ - odchodem “dobrých žáků” chybí ve třídách lídři, kteří by je pozitivně vedli.

Lídři vedli svoje třídy 5 let a není jejich povinností asistovat marným snahám učitelů vtisknout náznaky vzdělání těm, kteří o něj nestojí.


Všemožné dokumenty (naposledy Strategie 2030+) se ohánějí přáním, aby každé dítě mohlo ve škole maximálně rozvinout svůj potenciál. Spousta dětí na běžných základkách tuto možnost nemá a rodiče tedy pro ně hledají prostředí, kde se rozvíjet mohou. Tomu se ředitelé základek diví?

Unknown řekl(a)...

Mrzí mě, že náš kolektivní text vyzněl takhle konfrontačně. Určitě si nemyslíme, že víceletá gymnázia jsou v principu horší školy než základky. Mezi jedněmi i druhými jsou školy dobré i horší. Pokud se někdo cítí uražen, omlouvám se mu.
Jde nám ale o systém. Všichni o tom mluví (= říkají názor), ale objektivní zhodnocení přínosu či nepřínosu víceletých gymnázií pro vzdělávací soustavu ČR nikdy nikdo neprovedl. Po tom voláme. Pokud se pozitivní přínos VLG prokáže, samozřejmě to uznáme.
Známe mezinárodní studie, které ukazují, že nejefektivnější pedagogické systémy jsou ty, kde k předčasnému větvení nedochází. Zároveň ale dobře víme, že mezinárodní zkušenosti jsou často nepřenosné a že třeba právě v našem českém systému to může být jinak.
Všichni také vidíme, že mnozí rodiče využívají víceletá gymnázia (a také soukromé školy) jako obranu před "inkluzí". Každý soudný člověk ale ví, že tohle přece nebyl jejich účel! V době jejich vzniku a ještě dlouho poté přece žádná "inkluze" nebyla... Tím pádem se na gymnázia často nedostávají děti nadané, ale z velké části děti, jejichž rodičům se nelíbí společné vzdělávání. Což pravděpodobně vede k poklesu jejich úrovně, mimo jiné (myslím gymnázií, nikoli dětí).
Nebo si opravdu myslíte, že by nebylo správné vliv gymnázií seriózně prozkoumat?
PaedDr. Michal Černý, ředitel školy, prezident AŘZŠ

Nicka Pytlik řekl(a)...

si opravdu myslíte, že by nebylo správné vliv gymnázií seriózně prozkoumat?

Ať se především seriozně prozkoumá vliv inkluze!
Nejspíš něco bude v nepořádku, když rodiče se svými dětmi radši prchají bůhvíkam. Hlavně ale ať ty průzkumy nedělají odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří, kteří se přiživují na výmyslech o prospěšnosti inkluze pro všechny zúčastněné šmahem. Viz 'Společné vzdělávání snižuje sociální rozdíly'.
Jak ředitelé základních škol chrání právo na klidné přežití školní docházky svých žáků, kteří musejí strpět roztaženost kdejakého nezvedeného spratka?
Už ředitelé zaslali nějaký podnět v tomto smyslu do obou komor parlamentu čr?

Laďka Ortová řekl(a)...

Pane Černý,
děkuji za Váš příspěvek, je výborné, že jste ochoten diskutovat.

Seriózně prozkoumat vliv gymnázií: vliv gymnázií na co? Vypovídací hodnotu by měl spíš výzkum, PROČ děti na VLG odcházejí. Inkluze inkluze inkluze! Už v 6. ročnících ovládají často atmosféru ve třídě, chování učitelů a koneckonců i rozsah učiva výrostci, s kterými si nikdo neví rady. Šikanují spolužáky, ponižují učitele, ruší výuku. Nic nezabírá, nic nepomáhá, se zvyšujícím se věkem potíže jenom narůstají. Kdo by se divil, že před tímhle uteče, kdo může. Obecně navrhovaná kauzalita - 2. stupeň ZŠ je špatný, protože úspěšní žáci odcházejí na VLG - je chybná. Platí: úspěšní žáci odcházejí, protože 2. stupeň na ZŠ je špatný. Ne vlivem VLG, ale kvůli zrušení ZŠP, chybějícím specialistům a bezmoci systému vůči nezvedencům.

Pokud snížíte počet VLG, jak v éteru zaznívá, zvýšíte tím tlak na páťáky a jejich rodiče a zavdáte příčinu k zakládání soukromých škol gymnaziálního typu.


Jana Karvaiová řekl(a)...

Pane Černý. Je zcela jedno, proč rodiče dávají děti na víceletá gymnázia. je to jejich volba.Tak, jako rodiče dávají děti např. hluché na základku, kde nemají takovou péči jako ve speciální škole. přesto také respektujeme jejich volbu. To druhé nazýváme údajnou inkluzí a dále to nezkoumáme. protože inkluze je propagována, a ono se to hodí do krámu. To první zkoumat musíme, protože si někdo vymyslel, že je to únik před inkluzí.Píšu vymyslel, protože vím, že ty gymply vznikly dávno předtím, než inkluze začala. A protože procento těch, co tak činí ,je zanedbatelné.I když připouštím,že tací být mohou. No a co? Mají právo unikat, protože tak je systém postaven. A když nebudou gymply, budou soukromé školy.
Vše popisuji ve svém článku nahoře a stojím si za tím.
Jako ředitelé byste se měli především postavit za to, aby žáci nadaní i postižení měli šanci v běžné škole prosperovat, což se nedaří a vy to nepřiznáváte. To vidím jako hrubou vaši chybu. nadaní mají jen málo šancí na základce vzkvétat. Byť vlastně patří také mezi inkludované (což asi tušíte). O problematiku se velmi zajímám, takže mě neopijete rohlíkem.

Unknown řekl(a)...

Vážení,
znám velké množství základních škol, kde se mohou úspěšně vzdělávat děti nadané i děti se speciálními potřebami a ty školy si s tím umí poradit. Znám také mnoho škol, kde se to, co nazýváte zjednodušeně inkluzí, nedaří. Problém je, že někdo vidí spíš ty první, někdo spíš ty druhé - podle toho, co chce dokázat. Já jsem ze své zkušenosti přesvědčen, že těch prvních je o něco více než těch druhých. Nicméně jsem normálním ředitelem normální ZŠ a problémy samozřejmě vidím. Je ale velmi nešťastné volat "zrušme inkluzi!" To je v Evropě v roce 2020 opravdu nemožné z mnoha důvodů. Správné je ale poukazovat na konkrétní chyby a volat "Dělejme inkluzi jinak a lépe!" S tím naprosto souhlasím.

Co se týče toho, co navrhujeme prozkoumat, připadá mi to jasné: prozkoumat vliv víceletých gymnázií na celkovou efektivitu vzdělávacího systému ČR. Prostě zkusit vědecky zhodnotit, zda by celkový výkon této soustavy byl lepší s VLG nebo bez nich. Co je na tom nepochopitelné?

A mimochodem, prozkoumat obdobně objektivně vliv společného vzdělávání, jak zde někdo navrhuje, vůbec není špatný nápad, děkuji za inspiraci.

Michal Černý

Nicka Pytlik řekl(a)...

jak zde někdo navrhuje

Pokazují na to pytlici. A ti nejsou jen tak někdo ani náhodou!!!!!

Okomentovat