19.10.19

Z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny: Kdy dosáhnou učitelské platy 130 % průměrné mzdy?

Ze zápisu z 25. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, která se konala dne 2. října 2019, vybíráme: "Poslanec Martin Baxa upozornil na opakované veřejné výroky předsedy vlády, ve kterých přislíbil zvýšení o 15 % a toto naplněno nebylo (jen o 10 %) - sliby se stále opakují a způsobují ve školách frustraci."

Ze zápisu:

k bodu - Informace zástupce MŠMT o naplňování usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 z 19. prosince 2017 a usnesení Poslanecké sněmovny č. 421 z 19. prosince 2018

Místopředseda Karel Rais - přivítal ministra školství Roberta Plagu, zástupkyni náměstkyně Pavlu Katzovou.

Ministr školství Robert Plaga - přednesl stanovisko MŠMT, v němž zejména uvedl, že již v roce 2016 Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 1450 žádala postupné navýšení kapitoly MŠMT. Dále byla přijata usnesení č. 66 v roce 2017 a v roce 2018 č. 421. Vláda si cení podpory Poslanecké sněmovny, která podporuje cíl v programovém prohlášení vlády, tj. plat pedagogických a nepedagogických pracovníků ve výši 150 % výše platu roku 2017. 

K podílu veřejných výdajů na HDP směřujících do oblasti školství, jedná se nejen o výdaje kapitoly, ale i další v celé soustavě, např. od jiných ministerstev a z oblasti veřejné správy,  to zvedá hodnotu HDP, ale není to zdaleka 5 %. V roce 2018 byla výše cca 4 % HDP (přičemž přímo z kapitoly MŠMT 3,6 % HDP). 

Schválený rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2019 se vůči HDP meziročně navýšil o 0,3 % tzn. lze předpokládat, že konsolidované veřejné výdaje na oblast vzdělávání budou okolo 4,5 % HDP.  Uvedl, že Lucembursko a Irsko vykazují nižší podíl HDP, a to i přes to, že Lucembursko vynakládá nejvyšší částku na plat učitele při přepočtu na počet studenta v rámci zemí OECD. 

Poslanecká sněmovna navýšila od 1. 1. 2018 koeficient v rámci rozpočtového určení daní zohledňujícího počet žáků ve školách zřizovanými obcemi ze 7 na 9 - bylo tím zajištěno financováno na úrovni obcí ve výši cca 17 mld. Kč.

Navyšování platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců - v návrhu rozpočtu na rok 2020 kapitoly MŠMT po jednání vlády je zajištěn růst platů pedagogických pracovníků o 10 % a u nepedagogických zaměstnanců rovněž o cca 10 %. Zároveň je závazek z vládního prohlášení - úroveň platu ve výši 150% výše platů v roce 2017 - propsán i do roku 2021, v navýšení 9 % u pedagogických a 5 % u nepedagogických pracovníků. Vláda činí takové kroky, aby byl závazek naplněn. 

Upozornil, že cílování výše platu pedagogických pracovníků na budoucí výši ukazatele průměrné mzdy není zcela vhodným nástrojem, neboť ukazatel průměrné mzdy v sobě zahrnuje kromě mezd i platy a při očekávaném počtu cca 180 tisíc pedagogických pracovníků tak zvýšení jejich platů nepochybně zvýší i průměrnou mzdu v ČR, má to charakter „cyklického odkazu“, proto se v programovém prohlášení uvádí změřitelná hodnota.
Zpravodaj posl. Lukáš Bartoň - shrnul přednesenou informaci, tj. že v roce 2018 šlo do vzdělávání 4 % HDP, v roce 2019 bylo navýšení o 0,3 % ze státního rozpočtu, ale celkově je to 4,5 % HDP. Předpoklad na rok 2020 nebyl uveden. 

K naplňování usnesení č. 66 - souhlasí, že 130 % průměrné mzdy není dobře měřitelné, ale považuje to za vhodný ukazatel na cílenou částku.

Prosí pana ministra o doplnění odpovědí na otázky:
- o kolik by musel být navýšen rozpočet (s již počítaným navýšením platů o 10 %), aby bylo dosaženo 130 % průměrné mzdy;
- kolik % průměrné mzdy budou platy pedagogických pracovníků po navýšení o 10%.

Obecná rozprava

Ministr Robert Plaga - skutečnou hodnotou roku 2017, od které se vše bude odvíjet, je plat pedagogického pracovníka ve veřejných školách, tj. Kč 30.228,- Kč a mělo by být dosaženo Kč 45.342,-. 
Nyní bude uvádět pouze odhady - MF uvádí, že průměrná mzda pro rok 2020 je Kč 36.200, tak 130 % je Kč 47.060,-. Průměrný plat pedagogického pracovníka ve školách zřizovaných kraji, obcemi či svazky obcí je v roce 2019 Kč 38.231,-, tak navýšení by činilo Kč 8.829,- měsíčně - tj. celkem by navýšení mělo být (včetně odvodů) 26,3 mld. Kč.

Poslanec Martin Baxa - upozornil na opakované veřejné výroky předsedy vlády, ve kterých přislíbil zvýšení o 15 % a toto naplněno nebylo (jen o 10 %) - sliby se stále opakují a způsobují ve školách frustraci. (posl. Hyťhová, posl. Valachová a posl. Grebeníček - souhlasí. Min. Plaga - ano, ne všechny závazky se plnily a pouze vyvolaly očekávání - jsou různé důvody, např. 15 % růst platu, ale je-li to jen v tarifu, tak reálné navýšení o 12,5 %. Dalším problémem bylo navýšení platů od listopadu - byla zvednuta základna pro další rok, proto to nemohla být základna z konce roku předchozího. Od roku 2020 nebude možné peníze mezi pedagogy a nepedagogy přelévat, nápočty budou přesně stanoveny a pod širokou veřejnou kontrolou.)

Místopředseda Miroslav Grebeníček - upozornil, že v předloženém tisku 563 chybí informace, co v předchozím dlouhodobém záměru bylo splněno a co ne, není analýza, navíc je záměr předložen se zpožděním, s tím souvisí i např. stanovení plánu potřebného růstu podílu HDP na vzdělávání - stanovení 5 % považuje za pouhou proklamaci. 

Místopředsedkyně Kateřina Valachová - usneseními Sněmovny a výboru k předchozím rozpočtům bylo vyjádřeno, že je potřeba dosáhnout těchto cílů; stanovil se cílový plán. Hovořila o tom, že např. zdravotnickému personálu byly platy narovnány a zvýšeny, a to na rozdíl od pedagogů. 
Minulá a tato vláda učinila nejvíce z hlediska objemu prostředků vložených do vzdělávání. Kroky vlády podporuje. 

Místopředseda Lukáš Bartoň - v roce 2018 se zdálo, že by se mohlo dosáhnout plánovaných 130 % průměrné mzdy u platu učitelů, ale nyní průměrná mzda velmi rychle roste. Vzhledem k tomu musí růst průměrná mzda u pedagogů rychleji.
K nárůstu prostředků na vzdělávání vůči poměru HDP - navýšení o 0,3 % pro rok 2019, považuje se za reálné dosáhnout 5 % před rokem 2025 - jaký je odhad MŠMT? 

Místopředseda Karel Rais - je nutno zaměřit se i na kvalitu školství, ne jen na výši mzdy pedagogů. Nyní již dochází k nárůstu pracovníků v regionálním školství.

Nesmí se opomenout otázka objemu prostředků určených na chod vysokých škol. 

Poslanec Petr Gazdík - je důležité dbát na smysluplné vynakládání finančních prostředků. V době ekonomického růstu by se mělo dávat ještě více na vzdělávání.

Uvedl, že letos poprvé za posledních 10 let školy ve Zlínském kraji obdržely všechny navýšené prostředky na platy (přislíbené vládou). Vítá to. Pozitivně vnímá kroky ministra školství, zejména v oblasti dotahování reformy financování regionálního školství a za plnění daných slibů. Je možné chtít více, ale to by byla otázka spíše na premiéra či ministryni financí, tlak by musel být napříč politickým spektrem. 

Uvítal by navýšení o 15 % (ne o 10%), ale nesouhlasí s názorem odborů, že by celá částka měla jít do tarifu - je to fatálně demotivační. (Posl. Rais, posl. Hyťhová - bylo by to demotivační. Ředitel má mít právo rozhodnout o výši odměn.)

Místopředsedkyně Tereza Hyťhová - v kterém roce by bylo reálné dosáhnout 5 % HDP do vzdělávání? (min. Plaga - při promítnutí trendů a konsolidace - v roce 2022 či 2023.)

Místopředseda Jiří Mihola - oceňuje posun a nárůst, avšak sliby byly vyšší, měly by se dodržet, zejména v období ekonomického růstu. Při dostatečném navýšení platů vznikne konkurenční prostředí a bude výběr pedagogů - upozornil na to, že pokud navýšení nepůjde jen do základu, může být oceňována nejen kvalita, ale i např. loajalita ke konkrétní osobě.

Místopředsedkyně Kateřina Valachová - ředitel by měl mít určitý finanční obnos, který by rozdělil na odměny (dle odvedené práce), ale nyní, má-li být přidáno všem, je to jisté jen přidáním do tarifu. U částek nad tarify by mohlo dojít k přelivu např. na nepedagogické pracovníky. Požádala o informaci, ze které částky bude vycházeno při stanovování mezd nepedagogickým pracovníkům. (min. Plaga - v roce 2017 vycházeli z Kč 17.509,-. Pro rok 2020 je to navýšení o více než 7 % - vnímá zde nesoulad ve výpočtu částky vzhledem k výchozí hodnotě - skutečnost 2017 nebo rozpočtovaná částka pro rok 2017. Chtějí navýšení o 50 % oproti skutečné 2017). 
Ministr Robert Plaga - díky reformě financování regionálního školství budou řediteli známy informace o objemu finančních prostředků na platy pedagogů (na celý kalendářní rok) na konci ledna - nyní je to až na konci dubna -, umožní mu to lépe nastavit odměňovací politiku.

Uvedl, že se pokusí zacílit na oblast nástupů absolventů VŠ do pedagogické profese - současný návrh je takový, že pro první tři platové třídy, ve kterých jsou začínající pedagogové, se plat zvýší  přes 9 % v tarifu + další bonifikace + možné nadtarifní ocenění. Podíl odměňovací složky ve školství je oproti zbytku veřejného sektoru o 7 % nižší, pouze 13 %. To je další argument, proč celé navýšení nemá jít jen do tarifu a je nutno hledat balanc.

Místopředseda Miroslav Grebeníček - upozornil, že chybí cca 6 tis. učitelů, další budou končit v letošním roce. Výbor by měl trvat spolu se školskými odbory na naplnění usnesení výboru i Poslanecké sněmovny - přidat 15 % na platy pedagogům a 10 % nepedagogickým pracovníkům škol. Přiklání se k názoru, že by navýšení mělo být vloženo do tarifů. 

Místopředseda Lukáš Bartoň - požádal ministra školství Roberta Plagu o zaslání informace písemně.

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

sliby se stále opakují a způsobují ve školách frustraci

Že frustraci?
A od kdy je 'zklamání' synonymem 'nasrání'?

Radek Sárközi řekl(a)...

"Ministr Robert Plaga - předal paní zpravodajce Kateřině Valachové podklady, které si
vyžádala od NÚV, jedná se o přibližně 30 tis. stran (fyzicky i elektronicky). Ministerstvo
nechtělo zdržovat dodání podkladových materiálů a záměrně tím blokovat projednávání, ale
zpracování požadovaných výstupů bylo velmi náročné."

Ivo Mádr řekl(a)...

130% průměrné mzdy?

Mám před sebou graf limity posloupnosti od 1 do 100 let. Vytčenému cíli se stále limitně blížíme, ale nikdy ho nedosáhneme. Dejme si tedy závazek, že se vytčenému cíli budeme aspoň "trošilinku" přibližovat. Vidím to tak v rozmezí do těch 100 let. Školství je přece v současnosti 110% prioritou. A mám takový mírný pocit, že oněch 900,-Kč nadtarifu se rozplyne jako pára nad hrncem. Na školách ty peníze ani nezaregistrují.

Okomentovat