18.10.19

Dopis ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol a učitelům o jednání s odbory

Ze čtvrtečního dopisu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy ředitelům škol a učitelům o jednání se školskými odbory vybíráme: "Mezi mnou a Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství proběhlo několik jednání, v jejichž rámci jsem se snažil svůj návrh představit a zdůvodnit. Jak jste mohli sledovat v médiích, snažil jsem se vyjít požadavkům odborů co nejvíce vstříc, avšak při zachování mé základní filozofie v této věci. Ta spočívá v principu, aby tarifní složka platu vzrostla pro rok 2020 všem pedagogickým pracovníkům o stejnou částku 2700 korun a navíc, aby byl vytvořen prostor pro navýšení nadtarifních složek platu, aby ředitelé škol měli reálnou možnost finančně motivovat aktivní učitelky a učitele přenášející mezi své kolegy zkušenosti získané v průběhu svého působení ve školství (jak jsem v médiích v poslední době již několikrát zmínil)."

ROBERT PLAGA ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
Praha, 18. říjen 2019 Č. j.: MSMT- 33966/2019-1 
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní učitelko, Vážený pane učiteli, 
dovoluji si Vás oslovit tímto přímým a osobním způsobem, neboť považuji za nezbytné reagovat na současná mediální vyjádření i faktické kroky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství týkající se reformy financování regionálního školství a zvyšování platů pedagogických pracovníků v regionálním školství, popřípadě na další zavádějící informace, které se k Vám nyní různými způsoby dostávají. Uvědomuji si, že výše uvedené ve Vás může bez dalších potřebných informací vyvolávat pochybnosti, či dokonce znepokojení. 
První téma, o kterém Vám chci napsat, je aktuální vyjednávání o rozdělení schváleného 10% navýšení platu pedagogických pracovníků na tarifní a nadtarifní složky platu. 
Nejdříve se musím důrazně ohradit proti manipulacím hraničícím se lží obsaženým v dopise vedení ČMOS PŠ ze dne 11. 10. 2019, podle kterého „financování reformy regionálního školství není dostatečně zajištěno. Prostředky určené pro nadtarifní složky platu mají být využity k jiným účelům.“ Takovéto prohlášení je naprosto zavádějící pro celou školskou soustavu a pro mne a úřad, který řídím, až urážející (podrobněji se k němu vrátím ve druhé části tohoto dopisu)
Zároveň není pravda, že s odbory nejednám. Mezi mnou a Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství proběhlo několik jednání, v jejichž rámci jsem se snažil svůj návrh představit a zdůvodnit. Jak jste mohli sledovat v médiích, snažil jsem se vyjít požadavkům odborů co nejvíce vstříc, avšak při zachování mé základní filozofie v této věci. Ta spočívá v principu, aby tarifní složka platu vzrostla pro rok 2020 všem pedagogickým pracovníkům o stejnou částku 2.700 korun a navíc, aby byl vytvořen prostor pro navýšení nadtarifních složek platu, aby ředitelé škol měli reálnou možnost finančně motivovat aktivní učitelky a učitele přenášející mezi své kolegy zkušenosti získané v průběhu svého působení ve školství (jak jsem v médiích v poslední době již několikrát zmínil)
Ze strany odborů však nedošlo v průběhu jednotlivých jednání k žádnému posunu jejich výchozího stanoviska (10 % do tarifu), pouze se mění způsob jejich komunikace, 
a to od zpochybňování vypočtených objemů, až po vyvolávání nejistoty ohledně způsobu využití prostředků státního rozpočtu vyjednaných v souvislosti se změnou financování (viz výše)
Na posledním jednání dne 3. října 2019 jsem se snažil vytvořit prostor pro vzájemnou dohodu propojením vyjednávání o rozložení navýšení platů mezi tarifní a nadtarifní složky pro období dvou let - 2020 a 2021 s tím, že průměrný nárůst tarifů by za toto období činil cca 15,2 % – 17,9 % a zároveň by také vzrostly prostředky do nadtarifních složek platu. Mohl jsem si tento krok dovolit vzhledem k tomu, že poprvé v historii se ministerstvu povedlo propsat závazek navyšování platů pedagogických (i nepedagogických) pracovníků také do střednědobého výhledu pro rok 2021. Na tento návrh odbory nereagovaly a Vás o něm vůbec neinformovaly. 
Ve druhé části mého dopisu bych se rád věnoval oblasti, která se v aktuálních debatách poněkud ztrácí, ale z mého pohledu je pro budoucnost mnohem důležitější, a to je změna financování regionálního školství účinná od ledna 2020
Považuji za svou profesní i lidskou povinnost Vás tímto ujistit, že společně s kolegy z ministerstva školství činíme veškeré nezbytné kroky k tomu, aby spuštění nového systému financování regionálního školství od ledna 2020 proběhlo hladce a postupně naplnilo cíle, které si stát touto systémovou změnou vytyčil. Dovoluji si připomenout, že tato změna má přinést zejména: 
vyšší transparentnost a předvídatelnost financování ze státního rozpočtu pro každou jednotlivou školu, a to nejenom pro jejího ředitele, ale i jednotlivé zaměstnance, neboť již na konci ledna příslušného kalendářního roku ministerstvo každé škole zpřístupní (a zároveň zveřejní) její limit počtu pedagogických pracovníků realizujících výuku, objem finančních prostředků na zajištění jejich skutečných platových tarifů a objemy finančních prostředků na další nárokové a nenárokové složky jejich platu stanovené normativně (u nenárokových složek platů pak bude normativ zároveň zohledňovat zvýšenou náročnost pedagogické práce ve třídách s vyšší naplněností a s vyšší mírou inkluze)
skutečný prostor pro zvýšení kvality výuky - nový systém výrazně snižuje závislost rozhodujícího objemu finančních prostředků státního rozpočtu pro konkrétní školu na naplněnosti školy a jejích jednotlivých tříd – rozhodujícím parametrem bude skutečně realizovaný rozsah výuky, přičemž stanovený maximální objem výuky financovatelný ze státního rozpočtu otevírá prostor pro vyšší míru dělení tříd na skupiny pro určité předměty či aktivity, zavádění prvků tandemové výuky, rozšíření doby provozu mateřských škol a postupné snižování počtu dětí či žáků ve třídě
reálnější zohlednění skutečné potřeby nepedagogické práce přímo spojené se vzdělávací činností konkrétní školy, a to díky novému modelu nepedagogické práce, který není vázán čistě na počet dětí či žáků dané školy, ale na parametry ředitelství, třídy a dalšího pracoviště; i zde bude každá škola znát konkrétní limit počtu nepedagogických pracovníků spojených se samotnou činností školy a objem finančních prostředků státního rozpočtu již na konci ledna daného kalendářního roku, 
vyrovnání nedůvodných mezikrajových rozdílů ve financování obdobně organizovaných škol, a to díky centralizaci značné části pravomocí v této oblasti přímo na ministerstvo. 
Dále Vás ubezpečuji, že v rozpočtu ministerstva na rok 2020 jsou zajištěny nezbytné objemy na 10% zvýšení platu všech pedagogických pracovníků i vládou schválené navýšení platu nepedagogických zaměstnanců. Ještě k tomu jsou v souvislosti se spuštěním nového systému financování regionálního školství od ledna 2020 zajištěny také veškeré prostředky na platy učitelek a učitelů zajišťujících překryv pedagogické práce v mateřských školách v rozsahu doporučeném rámcovým vzdělávacím programem, na prodlouženou dobu provozu mateřských škol a zvýšení počtu hodin výuky v základních a středních školách v zájmu zvýšení kvality vzdělávací práce. Kromě toho je také rozpočtově zajištěn objem na platy v souvislosti s vyjednaným posílením počtu nepedagogických zaměstnanců vykonávajících činnosti přímo navázané na vzdělávací činnost mateřských, základních a středních škol. K těmto prostředkům se ještě podařilo navíc vyjednat plné finanční pokrytí vzdělávání nových dětí a žáků škol v návaznosti na aktuální demografický vývoj. 
Uvědomuji si, že každá změna (i ta, která je ve svém důsledku k lepšímu) vzbuzuje obavy a nejistotu. Jsem skutečně přesvědčen, že jsme v letošním roce udělali maximum proto, abychom konkrétní a průběžné informace k připravované změně a jejímu dopadu na jednotlivé školy dostaly až k Vám všem. 
Spoléhám na Vaši profesionalitu, pedagogický rozhled a nadhled, a proto Vás prosím, abyste nepodléhali nekonstruktivním prohlášením vyvolávajícím obavy, nerozhodovali se na základě emocí, ale na základě faktů. Pokud Vám nějaké konkrétní informace a fakta chybí, neváhejte se na mne obrátit na adresu ministr@msmt.cz

S úctou Váš 
Robert Plaga

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

na rok 2020 jsou zajištěny nezbytné objemy na 10% zvýšení platu všech pedagogických pracovníků

No paráda!
Takže pytlici ve dvanácté platové třídě a sedmém platovém stupni dostanou od ledna příštího roku přidáno 3733 korun. Jejich hrubá mzda bude tedy činit 41063 kč.
Pytlici předpokládají, že z pera ministra školství to není zavádějící informace.
A nebo dokonce lež!

krtek řekl(a)...

Když je dost peněz na 10% zvýšení, tak proč se nezvýší? To jako vážně budou ta 2 % dělat takovou částku, že se s ní dá požívat jako motivační?

E.Kocourek řekl(a)...

snažil jsem se vyjít požadavkům odborů co nejvíce vstříc, avšak při zachování mé základní filozofie v této věci. Ta spočívá v ...

Plagova základní filosofie spočívá v tom, aby se učitelům NEPŘIDALO. A současně aby se veřejnosti lhalo, že se učitelům přidává. ////

Blahopřeji odborářům a všem jejich podporovatelům (jako třeba komorníkům). Je skvělé vidět, jak se lhář a podvodník kroutí ... ////

Vzhůru do stávky! ////

Radek Sárközi řekl(a)...

Určitě panu ministrovi napište, jak žádá... Dokonce obratem odpovídá!

Oficiální kontakty na pana ministra Roberta Plagu a MŠMT: ministr@msmt.cz, posta@msmt.cz, robert.plaga@msmt.cz

Okomentovat