21.6.19

Zpráva za rok 2018 o stavu vyřizování stížností podaných proti ČR k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv

Ze Zprávy za rok 2018 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv, vybíráme z části k rozsudku ve věci D. H. a ostatní: "Podíl počtu romských žáků vzdělávaných podle nového rámcového vzdělávacího programu s upravenými výstupy činil 24,7 % ze všech žáků vzdělávaných podle tohoto vzdělávacího programu (v předchozím školním roce šlo o 26,2 %); u bývalé přílohy k rámcovému vzdělávacímu programu pro žáky s lehkým mentálním postižením tento podíl činil 39,0 % (v předchozím školním roce 34,8 %). Bylo konstatováno, že 17,3 % z celkového počtu žáků, kteří se v prvních třídách vzdělávali podle upraveného vzdělávacího plánu, je romských. Podle tohoto upraveného rámcového vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením se vzdělávalo 3,5 % všech romských žáků, kteří nastoupili do prvních ročníků základních škol."


2.3.1.1. Rozsudky vyžadující přijetí obecných opatření (str. 16)

V současné době přetrvává potřeba přijmout obecná opatření k nápravě v důsledku jediného odsuzujícího rozsudku. Jde o rozsudek ve věci D. H. a ostatní (č. 57325/00, rozsudek velkého senátu ze dne 13. listopadu 2007) v záležitosti nadměrného umisťování romských dětí do bývalých zvláštních škol (dnes základních škol praktických), jehož výkon trvá již více než 11 let a je ze strany Výboru ministrů předmětem tzv. posíleného dohledu.

V únoru 2018 předložila Česká republika aktualizovaný akční plán výkonu rozsudku. Výbor ministrů v něm byl zejména informován o novelizacích vyhlášky č. 27/2016 Sb., jejichž cílem bylo odstranění nedostatků, které byly zjištěny během prvního roku uplatňování podpůrných opatření v praxi (vyhlášky č. 270/2017 a 416/2017 Sb.), reformě financování společného vzdělávání a reformě regionálního financování, vzdělávání pedagogických a poradenských pracovníků a prvotních poznatcích z fungování revizního pracoviště v oblasti diagnostiky.

Výbor ministrů byl zároveň zpraven o výsledcích statistických zjištění za školní rok 2017/2018, které mj. ukázaly, že 85,4 % romských žáků bylo vzděláváno podle běžného vzdělávacího programu (v předchozím školním roce šlo o 85 %), 12,7 % romských žáků bylo vzděláváno ve vzdělávacích pro- gramech upravených pro žáky s lehkým mentálním postižením (v předchozím školním roce šlo o 13,1 %) a že romští žáci tvořili 29,5 % všech žáků vzdělávaných v programech pro žáky s lehkým mentálním postižením (v předchozím školním roce šlo o 30,9 %). Podíl počtu romských žáků vzdělávaných podle nového rámcového vzdělávacího programu s upravenými výstupy činil 24,7 % ze všech žáků vzdělávaných podle tohoto vzdělávacího programu (v předchozím školním roce šlo o 26,2 %); u bývalé přílohy k rámcovému vzdělávacímu programu pro žáky s lehkým mentálním postižením tento podíl činil 39,0 % (v předchozím školním roce 34,8 %). Bylo konstatováno, že 17,3 % z celkového počtu žáků, kteří se v prvních třídách vzdělávali podle upraveného vzdělávacího plánu, je romských. Podle tohoto upraveného rámcového vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením se vzdělávalo 3,5 % všech romských žáků, kteří nastoupili do prvních ročníků základních škol.

V červnu 2018 byl aktualizovaný akční plán vyhodnocen Výborem ministrů, v druhém roce po sobě bez zařazení na ústní projednání. Výbor ministrů přijal rozhodnutí, v němž mj. přivítal úsilí a komplexní přístup vnitrostátních orgánů při naplňování reformy inkluzívního vzdělávání a skutečnost, že je situace romských žáků a naplňování reformy monitorována ze strany příslušných orgánů, které mají oprávnění přijmout či doporučit nápravná opatření, přičemž vyzdvihl význam dohledu a revizí v oblasti diagnostiky. Závěrem vyjádřil silné očekávání, že v nadcházejících školních letech bude reforma více ukotvena v praxi a stále méně romských žáků se bude vzdělávat mimo hlavní vzdělávací proud.

Další zprávu Česká republika předložila Výboru ministrů v březnu 2019.

Lze mít za to, že pokud budou opatření posilující inkluzívní vzdělávání romských žáků v běžných základních školách uplatňována v praxi a počet romských žáků vzdělávajících se podle upraveného vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením či mimo běžné základní školy bude výrazněji klesat, nebude třeba přijímat další opatření a Výbor ministrů uzavře dohled nad výkonem rozsudku. Prozatím však údaje zjištěné sběrem dat dostatečný pokrok neukazují, a to ani data shromážděná za školní rok 2018/2019. Uzavření dohledu nad výkonem rozsudku tak patrně nelze v roce 2019 očekávat. Klíčové tedy bude, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokračovalo v cestě nastoupené novelou školského zákona z roku 2015 a aby při tom mělo podporu ostatních příslušných orgánů a politické reprezentace.Zdroj: Justice.cz

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jak se v Česku přistupuje ke sledování vzdělávacích aktivit všech zde žijích etnik? Jaké je etnická sruktura studentů vysokých škol, a jejich úspěšnost ve studiu?
A jak je to v celé Evropě? Sledují to třeba v USA? Je někde nějaký přehled o počtu negramotných občanů jednotlivých států v průběhu řekněme padesáti let?

Okomentovat