27.6.19

Chce ministr školství zlikvidovat kurikulární ústav a jako vedlejší efekt zastavit revizi RVP?

Redakce obdržela kopii několika dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze kterých vybíráme: ...slučuji s účinností od 1. 1. 2020 Národní institut pro další vzdělávání, sídlem Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, IČO 45768455, a Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, sídlem Weilova 1271/6, 10200 Praha 15, IČO 00022179. Dnem sloučení zaniká NUV a nástupnickou příspěvkovou organizací se stává NIDV." a "Za účelem přípravy a řádného průběhu sloučení Národního institutu pro další vzdělávání a Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků k 1. lednu 2020 v souladu s Opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 21 705/2019-1 a Opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 21 709/2019-1, kterým se převádí agenda zajišťování závěrečných zkoušek v oborech vzdělání s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání se stanovují úkoly v oblasti organizační, pracovněprávní, majetkové a ekonomické a v čl. 5 se stanovují úkoly koordinátora a osob uvedených v bodě a) 2. příkazu."
"


Připomeňme si pár momentů z minulosti. NIDV vzniklo za ministryně Buzkové jako pračka na evropské peníze sloučením krajských Pedagogických center. Nejprve se mělo slučovat VÚP a NIDV (2009) a ředitel NIDV se na poslední chvíli vzepřel a dostal padáka (dodnes v NIDV funguje...). Pak se Dobešovi znelíbila nová ředitelka VÚP a sloučili ho s NÚOV a IPPP (původně se v roce 2011 počítalo i s přičleněním NIDV). Pak v roce 2014 NIDV pohltilo NIDM. A teď se někdo domnívá, že kurikulární ústav je méně důležitý než další vzdělávání učitelů...

Předkládací zpráva


I. Úvod


V předběžném návrhu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2020 jsou kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) nařízena úsporná opatření nejen v rámci pracovních míst (celkem 115) a souvisejících platů a příslušenství, ale rovněž v rámci ostatních běžných výdajů. Vzhledem ke stupňujícím se krácením v posledních letech již nadále není možné krácení provádět bez optimalizace a rušení některých agend v rámci kapitoly MŠMT.


Tento ekonomický tlak, který nelze přijmout za určující hledisko pro rozhodování o strukturálních změnách v řízení resortu,  se navrhovaná opatření přes jeho negativa snaží naplnit s cílem systémově přehodnotit a redukovat činnosti vykonávané zejména  v rámci ostatních přímo řízených organizací (dále jen „OPŘO“) , které lze považovat za zbytné (zejména ty, které nevycházejí z právních předpisů), duplicitní či neaktuální s ohledem na  budoucí potřeby MŠMT pro následující období roku 2020 a dále.


Na základě prověření vykonávaných činností OPŘO a jejich souladu a návaznosti na činnosti vykonávané samotným  MŠMT se s účinností od 1. 1. 2020 navrhuje nové rozdělení působností v oblasti vzdělávání a na ně navazující rozdělení činností mezi MŠMT a OPŘO. Kromě toho bude dále prověřena možnost redukce činností a krácení počtu míst na dalších OPŘO (NTK, NPMK).


MŠMT řešilo transformaci OPŘO již v minulosti. Jejich redukce v roce 2011 vedla mimo jiné ke vzniku Národního ústavu pro vzdělávání (dále jen „NÚV“) a Národního institutu pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“). Po osmi letech jejich samostatné existence se ukazuje, že stále dochází k překryvu vykonávaných činností, k neefektivnímu rozdělení některých kompetencí nejen mezi uvedenými OPŘO, ale rovněž mezi nimi a MŠMT.


K výše uvedené redukci počtu míst v resortu MŠMT není přistupováno formou  plošného krácení v rámci MŠMT, ČŠI a OPŘO. Předkládá se návrh účelného zefektivnění vykonávaných činností v rámci celého resortu a jím zřizovaných organizací.  Posílení principu 3E a klientského přístupu ke školské veřejnosti i edukační realitě jako takové bude dosaženo prostřednictvím využití synergického účinku prováděných činností NIDV, NÚV a CZVV, přičemž v případě prvních dvou jmenovaných organizací se navrhuje provést změnu formou sloučení, jehož cílem je optimální využití personálních kapacit NIDV a NÚV, jejich rozpočtových zdrojů a nemovitého majetku v jejich hospodaření.


Provedené posouzení činností NÚV a NIDV na základě předložených Plánů hlavních činností na rok 2019 prokázalo dílčí duplicity ve vykonávaných činnostech ve vybraných oblastech a neaktuálnost činností, které lze zrušit či redukovat. Připravené sloučení NIDV a NÚV si klade za cíl především provazování obsahových agend, optimalizaci řídicích struktur, zefektivnění práce servisních útvarů, a také zachování a do budoucna i posílení působnosti regionálních pracovišť v jednotlivých krajích. Při transformaci bude brán zřetel především na odborné potřeby tak, aby byl na maximum využit odborný potenciál obou stávajících OPŘO.


V návaznosti na připravovanou Strategii vzdělávací politiky 2030+ a s vědomím úkolů vyplývajících ze stávající Strategie vzdělávací politiky 2020 se navrhuje nově definovat rozdělení rolí resortu ve vztahu k řízení vzdělávací politiky s cílem zvýšit efektivitu řízení na jednotlivých úrovních a stupních, promítnout aktualizaci úkolů vyplývajících z návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019 – 2023 do činností MŠMT a OPŘO.


V návaznosti na provedenou redukci činností dosud vykonávaných činností v rámci NÚV a NIDV od 1.1.2020 bude provedena změna systemizace sekce vzdělávání MŠMT a sekce sportu a mládeže, jejichž činnosti budou nově definovány tak, aby byly lépe provázány zejména z hlediska nastavení role MŠMT jako strategicko-koncepční instituce a nové sloučené OPŘO, která bude v souladu s každoročně schvalovaným Plánem hlavních úkolů zajišťovat výkon přesně stanovených činností a úkolů v souladu s upravenou zřizovací listinou. 


II. Postup při plánované transformaci ostatních přímo řízených organizací (OPŘO)


S ohledem na objektivní nutnost úspor ve státní správě a současně s ohledem na systémovou nutnost přehodnocení a optimalizace současných agend OPŘO při zachování těch klíčových, které OPŘO zřizované MŠMT obstarávají, je navrženo sloučit organizace NIDV a NÚV k 1. 1. 2020. Za účelem sloučení NIDV a NÚV, kde nástupnickou organizací bude NIDV+, k datu 1. 1. 2020, budou na MŠMT a obou slučovaných organizací provedeny v roce 2019 kroky uvedené v příloze č. 1 materiálu.


V souladu s harmonogramem budou v první fázi transformace řešeny především otázky věcné povahy tak, aby transformované NIDV bylo nadále schopno optimálně a efektivně zajistit stěžejní úkoly kurikulární, úkoly revizního pracoviště a úkoly související s těmi oblastmi dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které jsou jednou z hlavních priorit současného MŠMT.


Za účelem úspěšného vyřešení otázek věcné povahy (související s činnostmi obou slučovaných organizací) bude MŠMT ustavena Koordinační skupina pro sloučení NIDV a NÚV, jejíž členy budou zástupci ministerstva a obou slučovaných organizací (příloha č. 2 materiálu).


Předmětem činnosti této skupiny bude jednak koordinace všech procesů souvisejících s transformací, ale také eliminace všech rizik, která byla či budou při přípravě transformačního procesu identifikována.


Tato skupina bude dále řídit jednotlivé dílčí týmy, jež budou zodpovědné za zajištění všech dílčích úkolů v rámci daných oblastí a budou se skládat z pracovníků obou organizací s tím, že věcnou a odbornou podporu jim budou poskytovat všechny složky MŠMT do transformace zapojené. 


Zároveň se navrhuje s účinností od 1. 10. 2019 převedení agendy zajišťování závěrečných zkoušek v oborech vzdělání s výučním listem z NÚV na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZZV) tak, aby došlo k lepšímu provázání jednotlivých forem zjišťování výsledků vzdělávání předvídaných platnými právními předpisy. 


III. Silné stránky transformace


Reorganizace agend NIDV a NÚV tak, aby po efektivnějším nastavení procesů řízení mohl transformovaný NIDV+ realizovat vedle své nezastupitelné role v těch oblastech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které lze považovat za strategické a koncepční z pohledu státu, i činnosti kurikulární, metodické a PPP, které nyní realizuje NÚV. Cílem je posílit princip 3E při řízení OPŘO, zabránění duplicitám, provázání jednotlivých složek procesů i zlepšení implementace do území.


V obecné rovině je očekávaným pozitivem transformace rovněž finanční úspora a účelnější využití prostor (všichni na jednom místě). 


Konkrétní pozitiva transformace a silné stránky:


a) Odstranění překryvů a duplicit v činnosti OPŘO


Silnou stránkou transformace je odstranění překryvů a duplicit v činnosti současných OPŘO, lepší využití potenciálu pracovníků do této doby samostatných OPŘO, a tím i lepší koordinace a vyšší efektivita vykonávaných činností. Překryvy se týkají především oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kurikulární oblasti a metodického vedení. Dojde i k částečné úspoře pracovníků na úseku personální a ekonomické agendy (back office).


b) Komplexní pokrytí všech cílových skupin, především pedagogických pracovníků


Sloučením OPŘO dojde ke komplexnímu pokrytí cílových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství. Metodické vedení, obsah i vzdělávání těchto pracovníků budou řízeny z jednoho centra. Bude tak zajištěna větší přehlednost a efektivita probíhajících procesů s jeho účinnější implementací


c) Využití krajské „infrastruktury“ NIDV


Synergický efekt sloučení podpoří i možnost využití regionálních center profesního rozvoje a kariéry NIDV např. v oblasti metodické podpory škol v kurikulární oblasti (tvorba a revize školních vzdělávacích programů), s podporou inkluzivního vzdělávání (ve vazbě na vzdělávání pedagogických pracovníků), s podporou zájmového a neformálního vzdělávání apod. Tímto opatřením MŠMT reaguje mj. na trvalý požadavek na posílení metodické role v oblasti řízení škol a jejich podpory zejména na místní úrovni. V rámci připravované transformace se rovněž počítá s navýšením počtu pracovníků NIDV+ v jednotlivých regionech.
Infrastruktura NIDV+ v krajích bude dále využita k šíření metodických a dalších odborných materiálů, organizaci seminářů pro učitele a pracovníky v oblasti školství zejména na místní úrovni, získávání příkladů dobré praxe z různých činností (počáteční vzdělávání, další vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání apod.). Rozšíření spektra činností je pro regionální centra příležitostí pro další rozvoj, šancí na zvýšení statutu těchto pracovišť do budoucna.
Pro pedagogické pracovníky a pracovníky pro práci s dětmi a mládeží bude přínosem, že budou osloveni z jedné instituce, a naopak se mohou obracet na jednu instituci, která jim poskytne komplexní metodickou a vzdělávací podporu. Tato podpora bude dostupná přímo v regionech a přiblíží se určeným cílovým skupinám.


IV. Slabé stránky transformace


a) riziko odchodu kvalifikovaných odborníků z NÚV a NIDV a s tím související rizika při dokončení realizace běžících projektů ESIF,
b) s ohledem na předchozí zkušenosti lze očekávat negativní mediální odezvu, včetně možné negativní reakce ze strany odborné veřejnosti a politiků,
c) značný rozsah redukovaných činností v návaznosti na počet rušených pracovních míst se může do budoucna v některých oblastech ukázat jako zásadní a omezující výkon činností resortu.


V. Přehlednost řízení ze strany MŠMT 


Sloučení agend NIDV a NÚV do jedné OPŘO je rovněž příležitostí k optimálnímu nastavení řízení, komunikace a kontroly ze strany MŠMT (zejm. v oblasti poskytovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků).


Řízení NIDV od 1. 1. 2020 bude svěřeno příslušné sekci MŠMT a náměstkovi, v jehož gesci bude řízení NIDV+. V návaznosti na tuto změnu bude odpovídajícím způsobem změněn i organizační řád NIDV.


VI. Začlenění NÚV do NIDV 


Sloučením NÚV s NIDV vznikne na základě důkladné analýzy agend obou organizací nová organizační struktura NIDV+. Zachovány budou profilující obsahové části NIDV a NÚV, včetně krajské struktury NIDV. Základní posláním nové organizace tak bude podpora kurikula, další vzdělávání pedagogických pracovníků, které MŠMT pro každý rok určí a definuje, dále oblasti odborného vzdělávání, oblast metodické podpory pedagogicko-psychologického poradenství a institucionální výchovy a dokončení projektů IPs a projektového řízení v rámci organizace. Všechny tyto oblasti budou v rámci upravené ZL a nově definovány a upraveny s ohledem na nově stanovené potřeby resortu.

10 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...

Je to logický krok, který chtěl udělat už ministr školství Fiala v roce 2013. Jeho odložení vedlo k mnoha škodám. J.Týř

Viz i
Bude vyšetřeno NÚVí hnízdo?

http://www.ceskaskola.cz/2019/06/vyzva-k-zastaveni-revizi-ramcoveho.html

TORNÁDO KAT ANEB VLÁDNÍ JADERNÝ VÝBUCH Z PERA MINISTRYNĚ VALACHOVÉ
MŠMT: Máme cíle Strategie 2030+ k diskusi aneb Aktivistický kozel si zase zazahradničil?
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

http://www.ceskaskola.cz/2019/06/tri-ctvrtiny-pedagogu-ohrozuje-vyhoreni.html

Unknown řekl(a)...

Před pár lety MŠMT zrušilo Ústav pro informace ing Zeleného, IPPP dr. Zapletalové a Výzkumný ústav pedagogický pana ředitele Jeřábka a vytvořilo novou megaorganizaci NÚV. Teď se zase NÚV ruší a slučuje s NIDV. Prostě, každý ministr přijde s novým a "geniálním" řešením a naprosto novou a neotřelou koncepcí pedagogického výzkumu, ale ve své podstatě je diskontinuita v českém školství nesmrtelná.
V zahraničí fungují podobné instituce pedagogického výzkumu 30 a někdy i 50 let. Mají nejen tradici a personální zázemí, ale snad právě proto i světové renomé.
S čím asi tak přijde další ministr školství?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Klasicka ukazka naproste nekoncepcnosti. Slouceni je zase jen setreni.
Resenim melo byt hlavne a predevsim zasadni prereformovsni vyzkumu a propojeni jeste vice s praxi.

Simona CARCY řekl(a)...

A kde je slavný resortní informační systém, který měl usnadnit merging dat, sdílení informací? No nikde. Očividně bez vědomí ministra došlo ke zrušení zadávacího řízení, což má navíc vedlejší efekt ztráty evropských dotačních peněz. Tedy - MŠMT umí rušit, bohužel jen nedokáže vytvářet.

tyrjir řekl(a)...

To, co udělal ministr Dobeš v r. 2011 se neosvědčilo. Zanikly osvědčené ústavy (např. i NÚOV) a zůstala "duplicitní rozpolcenost" mezi NÚV a NIDV. NÚV ani NIDV své úlohy v mnoha ohledech nezvládaly. Odejito bylo mnoho schopných lidí a vznikly a utužily se nové struktury podivného mnohdy až klientelistického typu. Tohle, bohužel, hrozí i teď poté, co byl NÚV déle než tři roky bez řádného ředitele a co ani pak nový ředitel svou úlohu zajistit řádné fungování NÚV nezvládl. Efekt toho na první pohled zdánlivě docela žádoucího sloučení nemusí být nutně pozitivní. Naopak, za určitých okolností, mezi něž, myslím, patří i nevyšetření dosavadních nesrovnalostí a aktivistický tým pro Strategii vzdělávání 2030+, může být dokonce i záporný. Například v tom, že dosavadní průšvihy NÚV a a NIDV budou tím sloučením "zahlazeny" či posvěceny, schopní lidé odejiti a aktivistický klientelismus resp systémová korupcd v MŠMT celkově posílí. J.Týř

Vít Tomis řekl(a)...

vedlejší efekt ztráty evropských dotačních peněz.
Každá ztráta dotace je velké plus.

tyrjir řekl(a)...

KARIÉRNÍ ŘÁD A REVIZE RVP: PROČ MŠMT ČR JEDNALO A ZŘEJMĚ DOSUD JEDNÁ AKTIVISTICKY A PROTIPRÁVNÉ, KDYŽ JE NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ MÁ JEDNAT SPRÁVNĚ?

POVEDE SLOUČENÍ NIDV A NÚV K OMEZENÍ NEBO POSÍLENÍ NESROVNALOSTÍ HRANIČÍCÍCH SE SYSTÉMOVOU KORUPCÍ?


Podle Ústavy a Listiny práv a svobod mají občané právo a stát povinnost zajišťovat bezplatné počáteční vzdělávání. Nikoli výchovu nebo převýchovu. Podle Kompetenčního zákona MŠMT jako jediné ministerstvo odpovídá (je povinno) zajišťovat koordinaci věcí kolem vzdělávání. Slovo výchova se ve školském zákonu vyskytuje jen jednou jedinkrát v jednom jediném paragrafu ve dvojici slov vzdělávání a výchova. Podle zákona i z logiky věci o Revizi RVP rozhoduje MŠMT. Doufám, že Revize RVP byla zastavena pro její evidentní hrubý nesoulad s s výše jmenovanými právními předpisy. Pokud by to tak nebylo a byl to projev dalšího ministerského podléhání aktivismu, šlo by, myslím, o projev tzv. systematické či systémové korupce.

Viz např.

TŘI EPICENTRA VLÁDNÍHO JADERNÉHO VÝBUCHU VE ŠKOLSTVÍ - STAV 2019-06

Domnívám se, že ta epicentra jsou tři:

1) MŠMT ČR, ČŠI a Národní ústav pro vzdělávání
2) Expertní tým MŠMT pro Strategii vzdělávání 2030+ a jemu partnerské aktivistické neziskovky Eduin a Eduzměna
3) Některé Pedagogické fakulty v čele s PedF UK

Viz např.

MŠMT "V POZADÍ"?
Máme ministerstvo školství nebo ministerskou zahrádku pro aktivistické kozly?

Zdá se, že pan ministr se rád baví s aktivisty a řádné řízení MŠMT je kdesi "v pozadí":

Viz např.

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

MŠMT: Máme cíle Strategie 2030+ k diskusi aneb Aktivistický kozel si zase zazahradničil?
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

http://www.ceskaskola.cz/2019/05/michal-komarek-vychova-ucitelu-v-cechach.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/iva-stuchlikova-za-chvili-se-nebudeme.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/konference-176-ucime-se-pro-zivot-ci.html

http://www.ceskaskola.cz/2019/06/tri-ctvrtiny-pedagogu-ohrozuje-vyhoreni.html

tyrjir řekl(a)...

Podle mého názoru jde o trestuhodnou kombinaci naivity, mediální, politické a finanční zainteresovanosti odpovědných (povinných) osob v ministerském resoru, která by měla být před zjednáním nápravy řádně vyšetřena:

Přispět k tomu by, myslím, mohly a měly i příslušné ústavně právní výbory Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Například tím, že dají, společně s parlamentními školskými výbory prostřednictvím Parlamentu ČR české vládě podnět k vyšetření korupce v čerpání EU dotací, K PROŠETŘENÍ NESROVNALOSTÍ PŘI TVORBĚ NÁVRHU TZV. KARIÉRNÍHO ŘÁDU PRO UČITELE, REVIZI RVP, NESROVNALOSTÍ PŘI TVORBĚ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2030+ a k narovnání školského rozpočtu a platů učitelů na jinde obvyklou úroveň.

http://www.ceskaskola.cz/2019/06/tri-ctvrtiny-pedagogu-ohrozuje-vyhoreni.html

Bude řádně prošetřeno NIDV a NÚVí hnízdo, anebo i Vláda a Parlament ČR poněkud protiprávně podlehnou nevědeckému aktivismu MŠMT ČR "dirigovanému" aktivistickými nevládními neziskovkami?

Národní ústav pro vzdělávání, myslím, prokazatelně nesplnil ve věci Revize RVP uložený úkol tím, že ho, nevědecky a aktivisticky zpackal a prokazatelně tím promrhal peníze, čas a pracovní energii lidí. Teď se mu Eduin snaží formou aktivistické výzvy vystavit jakousi nevládně aktivistickou omluvenku a žádá, aby se tom resortním aktivismu mrhajícím penézi, časem a pracovní energií lidí v MŠMT pokračovalo buhví dokdy. To je podle mého názoru z více závažných hledisek nepřijatelná věc.

Co bude dál? Bude řádně vyšetřeno. proč NÚV a MŠMT tak nevědecky, aktivisticky a marnotratně jednaly?

Anebo bude pokračovat zkorumpovaný aktivismus MŠMT s požehnáním Vlády a Parlamentu ČR?


Viz např.

NASTANE ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY NEBO POKROČÍ POKROČILÁ AKTIVISTICKÁ PARALÝZA* MŠMT ČR?
Bude vyšetřeno NÚVí hnízdo?

http://www.ceskaskola.cz/2019/06/vyzva-k-zastaveni-revizi-ramcoveho.html


Viz
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/pro-mou-tridni-jsem-trapna-rekla.html


OBÁVÁM SE, ŽE DOJDE-LI KE SLOUČENÍ NIDV S NŮV V SOUČASNÉ MINISTERSKÉ A VLÁDNÍ KONSTELACI BEZ ŘÁDNÉHO PROŠETŘENÍ VÝŠE POPSANÝCH NESROVNALOSTÍ A BEZ DOHLEDU PARLAMENTU ČR, MŮŽE TO SLOUČENÍ MÍT I V KOMENTÁŘÍCH VÝŠE POPSANÉ A I V MINISTERSKÉ ZPRÁVĚ ZMÍNĚNÉ ZÁPORNÉ ÚČINKY.


J.Týř

tyrjir řekl(a)...

POZNÁMKA KE SLOUČENÍ NIDV a NÚV

Únor 2011:

Podle dosud neoficiálních zpráv nebude v procesu slučování kurikulárních organizací nástupnickou organizací Výzkumný ústav pedagogický v Praze, ale Národní ústav odborného vzdělávání. Toto rozhodnutí ministra se údajně pracovníci realizující sloučení dozvěděli po několika měsících práce. Osobní válka a boj o moc ředitelů přímo řízených organizací MŠMT pokračuje...

Výzkumný ústav pedagogický v Praze se měl již v dubnu 2009 sloučit s Národním institutem dalšího vzdělávání po zhruba třičtvrtěroční přípravě. Ke sloučení nedošlo, protože se tehdy ředitel NIDV Nekola doslova několik hodin před vlastním sloučením vzepřel MŠMT, přestože na sloučení do poslední chvíle spolupracoval...

NIDV vznikl direktivně za ministrování Petry Buzkové sloučením krajských Pedagogických center s důvodem vytvoření centrální "pračky peněz" z projektů z Evropského sociálního fondu v operačním programu Rozvoj lidských zdrojů v letech 2004-2007...

V kurikulární oblasti Národní ústav odborného vzdělávání, založený před šedesáti lety v době adorace dělnické třídy, připravuje kurikula jen pro velmi malou část žáků v odborném školství, zatímco Výzkumný ústav pedagogický v Praze připravuje kurikula pro mateřské, základní a umělecké školy a pro gymnázia. NÚOV realizoval a realizuje celou řadu národních projektů financovaných z ESF, vesměs s neúměrně vysokými náklady na jednotlivce z cílových skupin.

Volba NÚOV jako nástupnické organizace je velmi problematická. Zarážející je ale především způsob změny, kdy po několika měsících práce, kdy měl být nástupnickým kurikulárním ústavem VÚP, došlo ze dne na den ke změně bez jakéhokoliv zdůvodnění...


http://www.ceskaskola.cz/2011/02/jan-wagner-ministerske-slucovaci.html

V roce 2011, zdá se, ministr Dobeš (vláda ODS a VV) politicky účelové setřásl škrtem pera, bez patřičné odborné diskuse a bez součinnosti s Parlamentem ČR, osvědčené výzkumné organizace do nefunkčního celku NÚV kolidujícího s NIDV.


V roce 2019 se, myslím, děje něco podobného. Opět škrtem pera, bez odborné diskuse, bez součinnosti s Parlamentem ČR a bez prošetření dosavadních nesrovnalostí, se pokouší ministr Plaga setřást dohromady dvě systémově důležité organizace MŠMT, přičemž:


1) Nebyly prošetřeny nesrovnalosti v práci NÚV a NIDV při realizaci tzv. systémových vzdělávacích projektů (z poslední doby viz např. pochybná úspěšnost či úplný kolaps dotovaných projektů Inkluze, Kariérního řádu a Revize RVP)

2) MŠMT jedná v rozporu se svou zákonem mu určenou odpovědností. Ministr, který nezajistil řádné fungování slučovaných organizací, jmenoval vedle toho aktivistický tým k přípravě Strategie vzdělávání 2030+ a MŠMT participuje na aktivitách aktivistických nevládních organizací za situace, kdy v NIDV a NÚV je zoufalý nepořádek projevující se i v nechopnosti MŠMT zodpovědněji zapojit do přípravy Strategie odbornou veřejnost včetně škol a jejich zřizovatelů, včetně Pedagogických fakult a včetně zástupců výborů Parlamentu ČR. Věc došla tak daleko, že aktivisté z Eduinu a Eduzměny postupně čím dál víc přebírají iniciativu v tom, zač je odpovědné MŠMT, a ministerstvo jim čím dál víc a častěji vyhovuje mnohdy i ve zřetelném rozporu se svou zákonem mu určenou odpovědností.

Bude řádně prošetřeno NIDV a NÚVí hnízdo, anebo i zřizovatelé škol, Vláda a Parlament ČR podlehnou aktivismu MŠMT ČR "dirigovaného" aktivistickými nevládními neziskovkami? Například tím, že umožní ministrovi Plagovi provést škrtem pera částečné zahlazení stop v komentářích výše popsané systémové korupce?


J.Týř

Okomentovat