4.5.19

Petícia za modernizáciu vzdelávania na Slovensku

Přinášíme vám text petice, která vznikla vloni na Slovensku, z textu vybíráme: "Hlavnými nositeľmi zmeny v školstve sú angažovaní učitelia vybavení novými zručnosťami, ktoré zodpovedajú výzvam novej doby. Učitelia ako sprievodcovia a mentori by žiakov mali učiť stratégie práce s informáciami a zohrávať dôležitú úlohu pri konfrontácii žiakov s problémami, čím ich pripravia na reálny život. Získaná schopnosť žiakov zvládať životné problémy znamená vysokú pridanú hodnotu vytváranú školou. Od uvedomia si tohto faktu by sa mal odvíjať spoločenský status pedagógov. Tomuto statusu by malo zodpovedať aj primerané finančné ohodnotenie pedagógov a garantovanie ich autonómie pri realizácii vzdelávania a ich spoločenská podpora. Pre účinné reformné procesy a motivovanie zamestnancov škôl k ďalšiemu zlepšeniu školstva je tiež nevyhnutné zabezpečiť zapojenie učiteľov a vedenia škôl do modernizácie výchovno-vzdelávacieho systému."

Petícia za modernizáciu vzdelávania na Slovensku

1. Dňa 12. júna 2018 prijal Európsky parlament Uznesenie o modernizácii vzdelávania v Európskej únii (ďalej len „Uznesenie EP“), ktoré by malo členským štátom poskytnúť nový impulz pre rozvoj školských politík, vychádzajúc z nových vzdelávacích trendov v meniacom sa svete. Uznesenie EP nabáda členské štáty, aby pravidelne posudzovali a monitorovali relevantnosť vzdelávacích politík, stratégií a programov aj s ohľadom na spätnú väzbu od učiteľov a študentov s cieľom zabezpečiť, aby vzdelávacie systémy naďalej reagovali na meniace sa potreby a meniacu sa sociálno-ekonomickú situáciu v dotknutej krajine. Taktiež uvádza, že komplexný prístup k politike vzdelávania so silnou verejnou podporou je mimoriadne dôležitý pre reformný proces v oblasti vzdelávania a že v záujme dosiahnutia cieľov je nevyhnutné zapojiť tak spoločnosť ako celok, ako aj všetkých relevantných a zainteresovaných aktérov, vrátane rodičov.
2. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018-2027 (ďalej len „NPRVaV“), spracovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a schválený vládou Slovenskej republiky dňa 27.6.2018 na viacerých miestach uvádza potrebu zavádzania inovácií, vedúcich ku potrebnej zmene v cieľoch i v samotnom obsahu výchovy a vzdelávania, tiež vo vzdelávacích programoch, ako aj v spôsoboch, formách i metódach vzdelávania, zabezpečujúcich flexibilitu vzdelávacieho procesu i celkovej zmeny klímy školy; navrhuje participáciu všetkých aktérov vo vzdelávaní, ako aj potrebu širokej odbornej a verejnej diskusie pred uskutočnením akýchkoľvek významnejších zmien v systéme, v ktorej sa dosiahne čo najširšia spoločenská dohoda.

Zároveň bol v NPRVaV za inšpiratívny model ďalšieho smerovania slovenského školstva vybratý fínsky vzdelávací model. V zmysle NPRVaV sa má pri budovaní slovenského vzdelávacieho systému podľa fínskeho modelu sledovať najmä hodnotová orientácia, zásadné princípy zmien, dobrá prax a nástroje na dosiahnutie cieľov vo Fínsku.

3. Občianska iniciatíva Kvalitné školstvo pod vedením dvoch fínskych expertov, v úzkej spolupráci so zástupcami rodičov, učiteľov, škôl, univerzít, samosprávy neziskových organizácii a občianskych združení, pôsobiacich v oblasti školstva, vypracovala dňa 12.06.2018 Memorandum o transformácii slovenského školstva, ktoré zachytáva najdôležitejšie princípy fínskeho modelu, ktoré ako jeden nedeliteľný celok viedli vo Fínsku k reforme a inšpiratívnym príkladom dobrej praxe.

Vychádzajúc z Uznesenia o modernizácii vzdelávania v Európskej únii, z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a z Memoranda o transformácii slovenského školstva, táto petícia definuje nasledovné základné princípy modernizácie vzdelávania na Slovensku, ktoré sú pre dobrú reformu slovenského školstva kľúčové:

1. DETI NEPOČKAJÚ!

Deti potrebujú čeliť výzvam, stať sa aktívnymi slovenskými i európskymi občanmi, uspieť v živote a na pracovnom trhu a zároveň formovať budúcnosť sveta. K dosiahnutiu týchto cieľov potrebujú vzdelávanie, smerujúce k rozvoju celej osobnosti, najmä ich hodnotovej orientácie, kritického a tvorivého myslenia, emocionálnej inteligencie a umeleckých zručností, nielen k intelektuálnym výkonom. Cesta k dosiahnutiu uvedených cieľov vedie cez inovatívne, relevantné a pútavé učebné programy (kurikulá) a kvalitné aktívne vzdelávanie, založené na skúmaní, vypracúvaní projektov a riešení problémov, nie cez obsahovo prehustené kurikulá a chýbajúcu rozmanitosť používaných metód. Na Slovensku potrebujeme skutočnú reformu vzdelávania, nielen čiastkové zmeny. Aby sme deťom umožnili získať zručnosti potrebné pre budúcnosť, musíme urobiť kurikulárnu reformu a zabezpečiť slobodný prístup k rôznorodým metódam učenia sa už dnes. Je tiež potrebné zrýchliť a zefektívniť zavádzanie inovácií do praxe, pričom je potrebné brať na zreteľ, že používanie digitálnych technológií musí byť prispôsobené veku detí a technológie nemôžu nahradiť osobný kontakt a komunikáciu medzi deťmi a medzi deťmi a učiteľmi.

2. ŠKOLSTVO NIE JE POLITIKA

Školstvo je dlhodobý projekt, ktorý by sa mal posudzovať z dlhodobej perspektívy a z pohľadu budúcnosti, nie z pohľadu krátkodobého programu politickej strany. Zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania je nepretržitý proces, ktorý by na Slovensku mal zahŕňať dialóg medzi všetkými aktérmi, delenie sa o svoje skúsenosti a kladenie otázok v záujme dosiahnutia spoločného dobra celej spoločnosti. Konštruktívny, vecný a faktami podložený dialóg je základným predpokladom modernizácie vzdelávania.

3. ZMENU TVORIA UČITELIA, ŽIACI A RODIČIA

Hlavnými nositeľmi zmeny v školstve sú angažovaní učitelia vybavení novými zručnosťami, ktoré zodpovedajú výzvam novej doby. Učitelia ako sprievodcovia a mentori by žiakov mali učiť stratégie práce s informáciami a zohrávať dôležitú úlohu pri konfrontácii žiakov s problémami, čím ich pripravia na reálny život. Získaná schopnosť žiakov zvládať životné problémy znamená vysokú pridanú hodnotu vytváranú školou. Od uvedomia si tohto faktu by sa mal odvíjať spoločenský status pedagógov. Tomuto statusu by malo zodpovedať aj primerané finančné ohodnotenie pedagógov a garantovanie ich autonómie pri realizácii vzdelávania a ich spoločenská podpora. Pre účinné reformné procesy a motivovanie zamestnancov škôl k ďalšiemu zlepšeniu školstva je tiež nevyhnutné zabezpečiť zapojenie učiteľov a vedenia škôl do modernizácie výchovno-vzdelávacieho systému.

Žiaci by mali byť hlavnými aktérmi v procese učenia sa a mali by sa aktívne zúčastňovať na svojom vlastnom vzdelávaní prostredníctvom interakcie s učiteľmi, hľadať odpovede na otázku „Prečo?“ a dostať podporu pri rozvoji svojho talentu.

Rodičia majú právo, aby ich deti boli vychovávané a vzdelávané v súlade s ich hodnotami a náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením. Rodičia sú súčasťou vzdelávacieho trojuholníka pri podpore vzdelávania detí, ich účasť je dôležitá pre blaho detí ako aj pre rozvoj škôl, majú preto právo na dialóg o všetkých aspektoch výchovno-vzdelávacieho procesu na úrovni školy, samosprávy i štátu.

Školy všetkých stupňov poskytujú žiakom podporu. Na Slovensku by sme mali vychádzať z overeného faktu, že udelenie väčšej nezávislosti školám, pokiaľ ide o kurikulum, hodnotenie a financovanie, vedie k zvýšenej výkonnosti žiakov za predpokladu, že škola je efektívne riadená a nesie zodpovednosť za vzdelávanie žiakov. V centre efektívneho fungovania škôl by mali byť konkrétne potreby všetkých žiakov, im zodpovedajúce spoločné ciele a jasný program ich plnenia, posilnenie kompetencií riaditeľa a úzka spolupráca všetkých zainteresovaných strán.

4. MENEJ KONTROLY - VIAC DÔVERY A PODPORY PRE UČITEĽOV

Prioritne by mali byť do posúdenia toho, či a ako boli ciele vzdelávania dosiahnuté, zapojení žiaci a učitelia. Používanie štandardizovaných testov ako nástrojov na hodnotenie úrovne získaných vedomostí a zručností by malo byť na Slovensku obmedzené na nevyhnuté minimum. Kvalita vzdelávania by sa mala hodnotiť nielen na základe získaných poznatkov a kompetencií, ale aj schopnosti uskutočňovať a rozvíjať celoživotné vzdelávanie a kreatívne úsilie.

Učitelia majú vedúcu úlohu pri uplatňovaní inovácií v školskom prostredí. Je potrebné prostredníctvom decentralizácie a zjednodušenia systémov riadenia vytvoriť priestor pre tvorivosť učiteľov. Miestna a regionálna samospráva by mala mať reálne možnosti podporiť inovácie na školách v prospech miestneho a regionálneho rozvoja a rovnako tak i riaditeľ v prospech školy.

Učitelia potrebujú kvalitnú podporu, zahŕňajúcu mentorské programy, partnerské učenie sa a výmenu najlepších postupov ako aj prístup k rozmanitým vyučovacím metódam. Je potrebné posilňovať príležitosti a štruktúry vnútornej a vonkajšej spolupráce na úrovni škôl vrátane interdisciplinárnej spolupráce, výučby v tíme, zoskupení škôl, interakcií s aktérmi zapojenými do tvorby a realizácie vzdelávacích dráh a medzinárodnej výmeny a partnerstiev medzi školami.

5. ŠKOLA NÁSTROJ BUDÚCNOSTI – ŠKOLA ZMENA SPOLOČNOSTI

Výchova a vzdelávanie by na Slovensku mali prioritne posilňovať hodnoty humanizmu a reagovať na meniace sa potreby v spoločnosti. Všetky školy by mali byť nezávislými centrami na podporu kritického a kreatívneho myslenia, ako aj demokratických hodnôt a aktívneho občianstva.

6. ŠKOLA NIE JE OSTROV

Škola spája ľudí, je potrebné ju vytvárať ako centrum spoločenského diania v regióne, v lokalite a v miestnej komunite tak, aby sa dala využiť aj večer, aj cez víkendy, aj v lete pre rôzne skupiny podľa ich špecifických potrieb. Mali by sa v nej podporovať vzdelávacie a mimoškolské aktivity s cieľom uspokojenia individuálnych potrieb a záujmov detí a súčasne vytvárania väzieb s miestnymi komunitami, lokálnymi i regionálnymi aktérmi i so svetom práce, podporujúce rozvoj školy ako i miestny a regionálny rozvoj a inováciu.

7. RODIČ JE VOLIČ

Dokiaľ téma vzdelávania bude na Slovensku závislá od politiky, je potrebné vyvodzovať politickú zodpovednosť voči jej tvorcom. Minimálny slovenský politický štandard v oblasti školstva by v súčasnosti mal spočívať v zaručení účinnej podpory a slobody učiteľov s cieľom zabezpečiť dosahovanie vzdelávacích cieľov, stimulujúce školské prostredie, efektívne fungovanie a rozvoj škôl a riadenie založené na spolupráci.

8. PEKNÉ ŠKOLY

Súčasťou modernizácie školstva je aj zmena vnútorného usporiadania tried a školských priestorov, ako aj zmena architektúry školy a primeraná infraštruktúra vzdelávania, podporujúca zmenu myslenia a napomáhajúca novým procesom výchovy a vzdelávania, ako aj prevzatiu nových rol zo strany žiakov i pedagógov. Takáto zmena prostredia školy má viesť k tomu, aby mohli byť všetci aktéri vzdelávacieho procesu viac aktívni, viac komunikovať a spolupracovať a správali sa viac partnersky.

9. INOVÁCIA NIE JE TAJOMSTVO

V čoraz viac globalizovanom a digitalizovanom svete sú potrebné inovatívne a relevantné metódy učenia sa, ktoré umožňujú skupinovú prácu a tímovú výučbu a stimulujú kreatívne myslenie a riešenie problémov. Inovácie v oblasti metodiky predstavujú aj na Slovensku potenciálny nástroj na rozšírenie prístupu ku obsahu a vedomostiam žiakov, sú prostriedkom na poskytovanie nových príležitostí v oblasti vzdelávania, účinnejšie uspokojovanie individuálnych potrieb vzdelávajúcich sa osôb a posilnenie flexibility pri vzdelávaní a výučbe, prispôsobenia individuálnym potrebám a zodpovednosti, ako aj na podporovanie interaktívnych foriem spolupráce a komunikácie. Vedúcu úlohu pri uplatňovaní inovácií v školskom prostredí majú učitelia a vedenie škôl. Je potrebné podporovať učiteľov pri začleňovaní inovácií do výučby tým, že sa im budú poskytovať potrebné finančné zdroje na zabezpečenie si relevantnej podpory ako aj slobodný, odborný, partnerský a transparentný proces experimentálneho overovania nových metód. Inovácie by mali byť na Slovensku transparentne zdieľané medzi školami i medzi ostatnými aktérmi v školstve, na lokálnej i národnej úrovni, v záujme všetkých detí.

10. ŠKOLSTVO JE SPOLUPRÁCA

Všetky uvedené princípy transformácie, tvoriace jeden celok, sa dajú presadiť iba spoluprácou všetkých aktérov. Vzdelávanie súčasných a budúcich generácií musí byť podporované úzkou spoluprácou medzi učiteľmi, rodičmi, školskými organizáciami a všetkými ďalšími relevantnými a zainteresovanými aktérmi. Posilnená spolupráca medzi učiteľmi, výskumnými a akademickými pracovníkmi na školách je taktiež prospešná pre všetky dotknuté strany a jej výsledkom je zlepšenie a aktualizácia obsahu výučby, vzdelávacích postupov a pedagogiky, ako aj podpora inovácií, kreativity a získavania nových zručností.

Na základe tejto petície o modernizácii školstva na Slovensku žiadame MŠVVaŠ SR, aby:
  1. Pri tvorbe ďalších stratégií a legislatívnych návrhov rešpektovalo princípy, ktoré sú obsahom petície.
  2. Doplnilo ešte v roku 2018 NPRVaV a Implementačný program k NPRVaV o princípy petície, ktoré doposiaľ nie sú ich súčasťou.
  3. Revidovalo časový rámec Implementačného programu k NPRVaV na rok 2019 tak, aby počas neho došlo k objasneniu hodnôt a cieľov vzdelávania, stanoveniu jeho obsahu, metód a foriem, konkrétnych krokov ku zabezpečeniu autonómie učiteľov a ich prípravy vrátane ich ďalšieho efektívneho vzdelávania.
  4. Postavilo zmeny v kurikulárnych dokumentoch na výsledkoch výskumov v oblasti vývinovej psychológie a neurovedy, prognóz vývoja spoločnosti v budúcnosti, najmä v súvislosti s vývojom techniky a nadnárodných stratégií (najmä stratégií prijatých na pôde Európskeho parlamentu a OECD).
  5. Vytvorilo legislatívne i nelegislatívne podmienky pre to, aby Školský vzdelávací program mohol v praxi skutočne zohľadňovať špecifické potreby školy na základe požiadaviek rodičov, návrhov a potrieb zamestnávateľov, ale aj samotných detí a žiakov a ďalších zainteresovaných, čím sa zvýši predpoklad pre ich lepšiu prípravu na život, lepšiu zamestnanosť a uplatnenie v praktickom živote.
  6. Zverejnilo do konca februára 2019 projekty, záverečné správy a rozhodnutia o uplatnení experimentálnych overovaní od roku 1994 do súčasnosti ako zdroj inšpirácie pre tvorbu školských vzdelávacích programov alebo ich použitie ako školských vzdelávacích programov a zabezpečilo ich preskúmanie nezávislou skupinou (platformou) odborníkov v rámci spracovania dôvodovej správy pred akýmkoľvek novým legislatívnym návrhom ohľadom zavádzania inovácii.
  7. O uplatnení výsledkov experimentálneho overovania rozhodovalo transparentne v súlade so zákonom a s ustálenou judikatúrou súdov SR formou tzv. správneho konania.
Petičný výbor:

JUDr. Daniela Čorbová, Kuzmányho 49, Košice
PaedDr. Viera Grohová, Letná 34,Poprad
Mgr. Ladislav Baranyai, PhD., M. Rázusa 16, ZvolenZdroj: KvalitneSkolstvo.cz

1 komentář:

E.Kocourek řekl(a)...

Nehorázný blábol, na několika místech v rozporu sám se sebou. Pokud by učitelům byla garantována autonomie, mohli by se na veškeré reformy vykašlat. ////

Hlavnými nositeľmi zmeny v školstve sú angažovaní učitelia -- Znám jednu školu, kde působí jedna taková nositelka změn. Její kolegové ji pečlivě hlídají ... ////

Okomentovat