18.4.19

Eduzměna: Mezi rodiči roste počet nespokojených se vzděláváním. Jejich představy o podobě školy se však příliš nemění

V opakujících se šetřeních se míra spokojenosti rodičů se školami a vzdělávacím systémem pohybuje nyní okolo 50 %, před 10 lety to bylo 74 %. Zajímavé je, že zhruba dvě třetiny rodičů se nebrání změnám, ale 48 % z nich nevěří, že k nim dojde. Rodiče se dnes spíše domnívají, že odpovědnost za vzdělávání dětí má škola - 54 % spíše než rodina - 46 %, a co je zajímavé, tak 66 % rodičů vnímá nedostatečný důraz škol na kázeň a disciplínu.


Část studie Analýza výzev českého vzdělávání věnující se skupině rodičů, přináší například údaje o tom, jaké souvislosti jsou mezi očekáváním rodičů a vzdělanostní šancí jejich dětí. Pouze 36 % rodičů s maturitou očekává vysokoškolské vzdělání u svých dětí. Potvrzuje se také, že zásadní vliv na úspěšnost dětí ve vzdělávání má ekonomická situace rodičů, nekvalitní bydlení, zdravotní stav rodičů nebo rizikové prostředí, ve kterém děti vyrůstají.

Velmi zajímavou informaci přináší studie z mezinárodního výzkumu, který zjišťoval do jaké míry se rodiče domnívají, že by vlády měly více či méně utrácet za výdaje na vzdělávání v dané zemi. Výsledky jsou uvedeny v grafu níže. Vyplývá z nich, že ve všech zkoumaných státech si nadpoloviční podíl rodičů přeje, aby vlády investovaly více finančních prostředků do vzdělávání. Překvapivé ale je, že v České republice je mezi těmito zeměmi nejmenší podíl lidí, kteří si přeji větší investice do vzdělávání. Podobné postoje jsou přitom typické pro země jako Finsko, Norsko, Francie či Korea. Tedy země s výrazně vyššími výdaji na vzdělávání, než je typické pro Českou republiku.

Graf: Kolik by měly vlády utrácet za vzdělání / vzdělávací systémy v dané zemi? Zdroj ISSP 2016 (rodiče do 60 let).“Přestože se zvyšuje počet rodičů, kteří nejsou se stavem vzdělávání spokojeni, spolupráce rodičů a škol u nás stále není běžná. Rodiče často neví, jak se do života školy zapojit, někteří pak ve snaze zajistit svým dětem lepší vzdělání volí soukromé školy či zakládají vlastní. To však v celkovém důsledku naší společnosti, jak studie ukazuje, neprospívá. Proto chceme podpořit rodiče i školy v hledání nejlepších způsobů vzájemné spolupráce a partnerství”, říká Robert Basch, ředitel Nadace OSF, jedné ze spoluzakládajících nadací Nadačního fondu Eduzměna.

Zároveň lze najít v českém vzdělávání zajímavé inspirace, kde rodiče vstupují do kontaktu se školou a spolupodílí se na jejím fungování. Takovými příklady jsou aktivní spolky rodičů při školách (Spolek Patron), setkávání se v rámci vzdělávacích akcí určených rodičům (Rodičovské kavárny) nebo třeba zapojování rodičů do výuky (projekt Kulový blesk).5 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

"V opakujících se šetřeních se míra spokojenosti rodičů se školami a vzdělávacím systémem pohybuje nyní okolo 50 %, před 10 lety to bylo 74 %"

Tak jsem si tu analýzu prošla a nevěřím vlastním očím. V grafu č. 17 žádný takový pokles není patrný, spokojenost se ZŠ v letech 2013 až 2018 osciluje kolem 70 %, podobně je tomu i gymnázií, zmíněných 50 % se týká jen učňáků a ne celého vzdělávacího systému. Nicméně v analýze nad tímto grafem je věta:"Úroveň českého školství je hodnocena obecně jako přijatelná, se školstvím je v České republice velmi nebo spíše spokojeno 50 % českých rodičů."

Jmenuje se ta partyja autorů Eduzměna nebo Edumanipulace?

Jiri Janecek řekl(a)...

Není přece důležité, paní Adamová, jestli jsou fakta správně, ale jestli analytik, odborník a auditor (to je furt jedna osoba) a cílový rodič zažijí při čtení zprávy pocit radosti a uspokojení...

Radek Sárközi řekl(a)...

Graf je důležitější než pravda!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Mezi rodiči roste počet nespokojených se vzděláváním. Jejich představy o podobě školy se však příliš nemění.

Podle pytlikovské logiky autoři výroku konstatují, že se škola mění směrem k nesouladu s představami rodičů, kteréžto představy jsou v čase soudržné.
Autoři výroku zřejmě poměrně nešťastně formulovali úvahu, kterou chtěli patrně sdělit, že zatímco mnohé školy se už konečně začaly chovat podle představ odborníků na vzdělání, konzultantů a auditorů, tak rodiče v té dnešní překotně měnící se době zůstali většinově i nadále tupci.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ve světle popsaných skutečností pak pytlikům nezbývá, než se ptát, už výzkumníci z eduzměny maturovali z českého jazyka, a nebo už alespoň někdy napsali nějakou tu esej? Nebo co to teď frčí mezi experty.
Podle studie, kterou pytlici založili na výzkumu v bytovém domě, kde mají trvalé bydliště, jsou rodiče se vzděláváním svých dětí vesměs spokojeni. Třetí patro unisono dodává, že pokud tedy jejich děti nejsou ohlupovány matematikou nějakého hajného, či co.

Okomentovat