25.2.19

Revize RVP: přehled podkladových studií

Seznam oblastí a aktuálních verzí již publikovaných studií na webu Národního ústavu pro vzdělávání. Práce na dokumentech zahrnují přípravu podkladových studií, diskuse a připomínky v odborných skupinách, "vyčištění" obsahu vzdělávací oblasti a nakonec projednávání v oponentních skupinách. Mezi podkladovými studiemi chybí studie pro vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk ekonomika a svět práce a Umění a kultura.

Oblasti vzdělávání

předškolní vzdělávání
základní vzdělávání
vzdělávací oblasti všeobecného vzdělávání
průřezová témata
obory středního vzdělávání

Všechny dokumenty

1. stupeň ZŠ
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
18 Informační technologie
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
23 Strojírenství
26 Elektrotechnika
28 Chemie silikátů
28 Technická chemie
29 Potravinářství
31 Textilní výroba a oděvnictví
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
33 Zpracování dřeva
34 Polygrafie
34 Polygrafie PŘÍLOHY
36 Stavebnictvi
37 Doprava
39 Speciální a interdisciplinární obory
39 Speciální a interdisciplinární obory PŘÍLOHY
41 43 Zemědělství
53, 78 Zdravotnictví a Zdravotmické lyceum


63, 64 Ekonomika a administrativa
65 Gastro
66 Obchod a marketing
68 Právní činnost
69 Osobní a provozní služby
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
75, 78 Pedagogika, sociální péče, lyceum
82 Umění
Cizí jazyky
Český jazyk a literatura
Člověk a technika
Člověk a zdraví
digitalní gramotnost.docx
Environmentální výchova
Fyzika
Globálně rozvojové vzdělávání
Informatika.docx
Matematika a její aplikace
Mediální výchova
Navrh_revizi_ICT.docx
Osobnostní a sociální výchova
Předškolní vzdělávání
Výchova demokratického občana

Předškolní vzdělávání     Předškolní vzdělávání
Základní vzdělávání 1. stupeň   Revize RVP - 1. stupeň ZŠ
2. stupeň    
Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk, komunikační a slohová výchova
Cizí jazyky
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace
Člověk a příroda Fyzika
Člověk a svět práce Člověk a technika
Člověk a zdraví Člověk a zdraví
Průřezová témata   Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana a Člověk v demokratické společnosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Environmentální výchova
Mediální výchova
Související témata   Porovnání segmentů kurikul Finska a ČR vzhledem k žákům se SVP

1 komentář:

Josef Soukal řekl(a)...

Pro kolegy češtináře:

Jaký je váš názor na návrhy obsažené v podkladové studii k revizi RVP z ČJL a na úroveň studie (viz níže)? Jste pro rozšíření očekávaných výsledků učení o část "používá metody kritického myšlení, studijního čtení, tvořivého psaní a naslouchání"? Souhlasíte např. s přesunutím syntaktického pravopisu až na střední školu? Souhlasíte s přesunutím učiva o zájmenu jenž na střední školu? Co podle vás ve studii chybí? ... a cokoli dalšího.

Okomentovat