19.1.19

Stanovisko České školní inspekce k regulaci užívání mobilních telefonů ve školách

Jedním z často diskutovaných témat současnosti je problematika užívání mobilních telefonu ve školách. Mobilní telefony jsou v dnešní době běžnou součástí každodenního života, jsou důležitým komunikačním nástrojem a nástrojem pro získávání informací a jsou také součásti osobního vlastnictví jejich majitelů. Na úrovni školy je samozřejmě možné (a mnohdy i vhodné nebo dokonce nezbytné) užívání mobilních telefonů regulovat, je však třeba postupovat v souladu s platným právním řádem a vnímat patřičné souvislosti. Veškeré regulace je zároveň třeba činit prostřednictvím školního řádu.


Školní řád nemůže žákům zakázat (plošně, preventivně) nosit do školy věci osobní potřeby, mezi něž je třeba počítat také mobilní telefony (v tomto kontextu je třeba školou rozumět činnost, nikoli pouze místo; vztahuje se tedy i na akce školy mimo obvyklé místo poskytovaného vzdělávání, např. školy v přírodě apod.), Ustanovení, které by zakazovalo nošení mobilních telefonů do školy (plošně, preventivně), by bylo v rozporu s právním řádem. Pravidla pro užívání věcí osobní potřeby může upravovat školní řad v souladu s § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle uvedeného ustanovení školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Ředitel školy je tedy oprávněn prostřednictvím školního řádu stanovit pravidla pro používání mobilních telefonů žáky ve škole, a to např. v tom smyslu, že je zakázáno užívat mobilní telefony během vyučování (telefonovat, posílat SMS, sledovat internet apod.), a ze je lze používat pouze v době přestávek, volných hodin apod. Takto může škola postupovat především z důvodu rizika vyrušování během vyučovací hodiny, rizika podvádění či napovídání ze strany žáků, rizika zasahování do soukromí jiných osob (fotografování, natáčení na video), Omezení používání mobilních telefonů při vyučování koresponduje s právem žáka na vzdělávání podle $ 21 odst. 1 písm. a) školského zákona, které předpokládá, že nebude při vyučovaní rušen, i s povinností žáků řádně se vzdělávat, v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) školského zákona. Dalším důvodem může být snaha zajistit zákonem zaručené právo jiných žáků či zaměstnanců školy na ochranu osobnosti, resp. na ochranu jejich soukromí podle § 81 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Nelze ovšem bez relevantních důvodů zakazovat užívání mobilních telefonu o přestávkách ve volných hodinách apod., tedy mimo vlastní vzdělávací proces, neboť v tomto čase žáci nemají povinnost se řádně vzdělávat. Samozřejmě přitom platí, že užíváním mobilních telefonů o přestávkách, volných hodinách apod. nesmí být narušováno právo ostatních (žáků i zaměstnanců školy) na soukromí (např. tím, že by žáci o přestávce nebo volné hodině, kdy mohou svůj mobilní telefon používat, někoho bez jeho souhlasu na mobilní telefon natáčeli nebo fotografovali).

Samozřejmě ve specifických případech, jako je zejména závažná opakovaná kyberšikana, které se nedaří zamezit jiným způsobem, by bylo akceptovatelné omezit užívání mobilních telefonů v rámci zajištění ochrany a bezpečnosti žáků či zaměstnanci školy i o přestávkách, volných hodinách apod. Takový postup by pak byl v souladu s $30 odst. 1 písm. c) školského zákona, který umožňuje upravit prostřednictvím školního rádu podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Stejně tak nelze žákům odebírat mobilní telefony bez důvodu, preventivně, např. tak, že po příchodu do školy je všichni odloží vypnuté na předem určené místo a vezmou si je až při odchodu ze školy, případně že je odloží na začátku vyučovací hodiny a vezmou si je zpět na jejím na konci. K takovému postupu v danou chvíli neexistuje žádný relevantní důvod, jakkoli samozřejmě existuje riziko, že by žáci mohli využít mobilní telefon k vyrušování, podvádění apod. I zde je však třeba zmínit specifické případy, např. kyberšikanu, u nichž lze postupovat odlišně.

V případě, že žák poruší školní řád tím, že používá při hodině mobilní telefon, nelze-li jinak, má vyučující právo mu mobilní telefon odebrat pro zbytek vyučovací hodiny, pokud je to takto vymezeno ve školním řádu. Učitel tak zamezí dalšímu vyrušování v rámci vyučovací hodiny případně dalšímu podvádění nebo nevhodnému zasahování do soukromí jiných (např. jejich natáčením). Odebírání mobilních telefonů na delší časový úsek (zbytek vyučovacího dne apod.) než do konce vyučovací hodiny není vhodné, pedagogický pracovník by tak zasahoval do práva na soukromí podle § 86 občanského zákoníku a vlastnického práva žáka podle § 1011 a násl. občanského zákoníku, více než je nutné. Navíc odpadá účel, pro který byl žáku mobilní telefon odebrán, tj. rušení při vyučovací hodině, podvádění apod. Pokud školní rád neupravuje regulaci mobilních telefonu, lze mobilní telefon odebrat v případě, že žák porušuje jeho využíváním jiný bod školního radu. Školní řád může upravovat, že žáci nesmí při vyučování vyrušovat. Pokud vyrušují tím, že používají mobilní telefon, lze mobilní telefon odebrat. Odebírání mobilních telefonů musí být účelné a přiměřené, je vždy potřeba takovou skutečnost opřít o školní rád a jak již bylo zmíněno, nelze je odebírat bez relevantního důvodu či preventivně.

Česká školní inspekce je ovšem přesvědčena, že na problematiku užívání a regulace mobilních telefonů ve výuce by nemělo být nahlíženo primárně optikou právních mantinelu, ale zejména z hlediska pedagogického a výchovného. Regulace na úrovni školy by v principu měly mít výchovný rozměr, a tedy i v případě úvah nad regulací užívání mobilních telefonů považuje Česká školní inspekce za nezbytné přemýšlet nad tím, kdy je taková regulace pozitivní a kdy má ještě výchovný rozměr, a kdy už jde jen o jednostranný zákaz bez respektu k souvislostem, jako je třeba významná role, kterou mobilní telefony v životě mladých lidi v současnosti hrají. Zároveň by žáci měli porozumět tomu, proč k regulacím dochází a proč jsou nezbytné a vhodné. Stejně tak je na místě s žáky v různých vzdělávacích oborech diskutovat problematiku korektního užívání mobilních telefonu v různých společenských situacích a na různých místech, stejně jako otázky bezpečné práce s mobilními zařízeními a bezpečného pohybu v online prostředí. Důležitý je také postoj a přístup zákonných zástupců žáků. V tomto smyslu lze za vhodnou považovat trojstrannou dohodu mezi školou, žáky a jejich zákonnými zástupci nad způsobem, rozsahem a účelem užíváni mobilních telefonů jak ve škole, tak doma.

Za velmi důležité pak Česká školní inspekce považuje to, aby školy uvažovaly také nad možnostmi didaktického využití mobilních telefonů ve vzdělávání i při volnočasových aktivitách žáků v rámci pobytu ve škole.

18 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Je nůž věcí osobní potřeby?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Ano, je. Nikdy jsem neslyšel o zákazu nošení nožů (zavíracích) do školy.

poste.restante řekl(a)...

Nikdy jsem neslyšel o zákazu nošení nožů (zavíracích) do školy.

Ale no tak.
Už zase začínáte ve "svatém boji" ztrácet soudnost.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Já vím. Už to nebudu dělat.

poste.restante řekl(a)...

Já mám vážně pocit, že vše podstatné už bylo řečeno. Ale zkopíruji sem kousek svého příspěvku na ČŠ:

Hernajs já pořád nechápu, co je komu do toho, jaká pravidla si daná škola ustaví ve svém školním řádu. Za souhlasu zástupců rodičů ve školské radě. Pokud se to nelíbí některým rodičům, mají několik cest, jak dosáhnout změny. Všem ostatním je po tom prdlajs.

Co když třeba chce být nějaká škola "bio", omezit "elektronický smog", pěstovat přímou komunikaci i o přestávkách a co já vím jaké jiné "alternativy"? - To jim to má někdo z vrchnosti zakazovat a vnucovat mobily, které nechtějí učitelé ani rodiče?
A naopak, když se nějaká škola profiluje jako informatická, třeba používá tablety i při výtvarce a na tělocvik rozdává fitness náramky - tak proč by jí měl nějaký zákon zakazovat tohle?

Nechejte školy, ať si stanoví pravidla samy. Jejich učitelé nejlépe znají své prostředí i žáky a umí posoudit, co právě jejich výuce prospívá a co škodí.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici někde slyšeli, že co zákon výslovně nezakazuje, je povoleno.
Který zákon zakazuje zakazovat mobily? A který zákon zakazuje je povolovat?

Jiří Kostečka řekl(a)...

Ad p.r.: Jako vždy tesat do carrarského mramoru.

Jistá potíž je v tom, co si počít s žáky, kteří si nedělají nic ani z odůvodněných zákazů, ani z následných postihů, zejména na základce: „Nedám ho z ruky a nedám!“ To se s nimi učitel má o ten mobil prát? Když jsem přes všechnu snahu nedokázal ani na tzv. elitních gymnáziích s touhle nerovnou konkurencí bojovat, když nepomohly po hlasitém zazvonění mobilu ironické poznámky „snad to ten váš, děvče, vydrží do přestávky“, rozhodl jsem se jednoduše: vaše volba!; jediné, co chci, je, aby vám to v hodině nepípalo nebo nedejbože nezvonilo – rušíte ty, kteří se něco dozvědět chtějí.
Příliš bych to nedramatizoval: vzpomínám si, jak jsme kdysi na přírodovědné větvi gymnázia záviděli spolužákům na větvi humanitní, že při matematice hrají pod lavicí piškvorky, nebo dokonce mastí Vole, lehni! No – neměli z ní povinnou maturitu...

Ale co to tu povídám! Žáci se přece neučí kvůli známkám či výstupnímu papíru, nýbrž z hluboké vnitřní potřeby, jsouce motivováni trpělivým, laskavým, třebas i nekvalifikovaným učitelem, jehož morální kvality a nanejvýš humánní přístup přesvědčí i ty, kteří na jeho předmět kašlou, že stojí za to se v něm vzdělávat. Opak je vždy jen selháním učitele, nikdy ne žáka, rodiny nebo totálně rozvráceného školství.

poste.restante řekl(a)...

V oné diskusi jsem také napsal v reakci na kurzívou napsané věty jiného diskutéra:

Pokud se učitel rozhodne o pozornost bojovat, má k dispozici kázeňské prostředky včetně nejtěžších kalibrů.

Patřím mezi zastánce používání mobilů ve výuce a jejich zákazu tehdy, když výuku narušují. Napsal jsem o tom už celkem dost příspěvků, proto jen v rychlosti.

Citovanou větu považuji za vtip dne s aspirací na vtip týdne.

1. Předně, učitel nemá co s mobily "bojovat". Žák je prostě smí při výuce používat jen s jeho svolením. Ve škole je žák proto, aby se učil a nenarušoval výuku.

2.Ty "kázeňské prostředky" mne úžasně pobavily.
Můžete mi říci, jak moc si dnes dělá třeba sedmák z udělené třídní důtky?
Víte, že ČŠI hodnotí zadávání domácích úkolů "za trest" jako "nevhodné"?

Jasně, že z hlediska rozptylování při výuce je úplně jedno, zda si žáci pod lavicí čtou, hrají piškvorky, nebo čtou facebook či hrají hru na mobilu. Je ale pravda, že při vymýšlení čtverečkovaného papíru nebylo zaměstnáno několik dětských psychologů jen proto, aby papír děti zaujal tak, aby se od něj nemohly odtrhnout.

Učitelé nejsou magoři a vědí, že toho, co bude žáky rozptylovat a zajímat víc, nežli kvadratická rovnice, bude i bez mobilů dostatek. Chtějí jen, aby vůbec měli šanci pozornost získat a nemuseli víc než polovinu času z výukové hodiny ztrácet tím, že budou sjednávat pořádek.

Vždyť je to prosté. Když si bude v kině či divadle někdo pouštět hru na mobilu nahlas, vyvedou ho.
A ve škole? Schválně, co učitel smí, když žák odmítne vypnout mobil?
(konec citace)

Takže bych to viděl podobně jako kolega Kostečka.
Pokud dnes nesmí učitel v hodině sjednat pořádek a narušitele třeba i vykázat z výuky, proč by se měl s žákem přetahovat o mobil?

Občas říkám žákům:
Žijeme ve svobodné a demokratické zemi.
Každý má právo se svobodně rozhodnout, že zůstane blbý.


Z toho plyne závěr, že trvám na tom, aby nikdo výuku nenarušoval těm, kdo se učit chtějí.
A ani k tomu vlastně nemáme nástroje.

Ygrain řekl(a)...

Jako již nevím po kolikáté, souhlasím s poste.restante. Mobil je vhodný pomocník, k jehož využití při vhodných příležitostech vyzývám (kromě"dotazů na pana Googla mě to zbavuje problémů s těmi, kteří odevzdali test dříve) a zneužití penalizuji. Díky bohu, nejsem na základce, takže mám možnost dožadovat se referátů rozšiřujících obecně kulturní povědomí. Přednášených English, nečtených. Obvykle stačí zadat jen jednou, pak dotaz "k čemu teď potřebujete mobil?"obvykle vede k předvedení vyhledáváného slovíčka, nebo k rychlému odložení do aktovky.

Nicméně, nechci, aby to vypadalo, že se prsím vlastními pedagogickými dovednostmi, ono je to hlavně díky tomu, že máme vesměs slušné studenty.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Každý má právo se svobodně rozhodnout, že zůstane blbý.

'Ale uvědomte si, že do poslanecké sněmovny se vejde jen dvě stě lidí.'
Dodávají vždy pytlici.

DagmarŠ. řekl(a)...

Ad. J. K. Ten poslední odstavec je bohužel velice výstižný a stejně tak smutný.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak jen pro inspiraci:
Otec zabavil dceři mobil, zavolala na něj policii
Popravdě, kdyby se v mediálním prostoru nevířila otázka zákazu mobilů, pytlici by si ani nevšimnuli, jestli žáci nějaké mobily nebo tablety nebo co, mají. Mnozí žáci si pomocí těchto pomůcek činí poznámky, fotí si různé materiály, nahrávají průběh hodiny, hledají či ověřují informace, komunikují se světem, a pytlici neví co ještě. Stejně, jako pytlici nesledují, jestli si žáci činí poznámky do sešitu, a nebo jestli si je činí vůbec.
Nakonec, žáci po celou dobu zkompetentňování sedí u počítačů, a jestli ten čas tráví činností s tím zkompetentňováním nesouvisející, je jenom jejich věc. Stejně, jako jestli chodí do školy, jestli se připravují i doma, čím se zabývají, protože se jim to někdy hodí, čím se nezabývají, protože už dnes vědí, že to nikdy v životě nebudou potřebovat, a jak moc a jakým způsobem jsou ke zkompetentňování a zgramotňování motivováni. V té dnešní překotně měnící se době, samozřejmě.
Skutečnost, že není účinný nástroj, kterým by se dalo zabránit žákům, kteří ustavičně ruší ostatní žáky, a tím jim brání ve svobodném přístupu ke vzdělání a omezují jejich oprávněné vzdělávací zájmy a potřeby, je projevem ale naprostého selhání jedné ze základních funkcí a smyslu existence státní správy a samosprávy. To jest, aby jedni nebyli omezování druhými. To je, oč tu běží.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Dodnes jsem nepochopila, co je to ta právní subjektivita. Fakt ne. Protože škola si sama nemůže rozhodnout skoro nic.Nemůže šetřit a dělat si třeba několikaleté úspory, každý ji žvaní do způsobu práce se žáky, kde kdo chce upravit školní nebo klasifikační řády.

Unknown řekl(a)...

Skvělé! Ví ten "právní názor" na inspekci, jak to skutečně chodí na některých školách? Už mám několik nápadů, jak žáci zlikvidují hodinu. Jeden za druhým si bude hrát s telefonem, a učitel bude řešit celou hodinu odebrání. Až to skončí, tak bude mít na stole hromádku mobilů a do třídnice zapíše "Mediální výchova". A co ještě lepší? Načasovat si pípání na telefon v určitých intervalech - stačí tak 5 žáků a zahrají písničku. Potom se v třídnici zapíše "Hudební výchova". Také dobré je kobercový nálet-zazvoní naráz 10 mobilů od kamarádů-a šílený učitel bude pobíhat po třídě a řešit kdo je kdo. Škola tak podporuje tvořivost a kreativitu. Ale proč se čílit. Chceme mít tupé žáky a tupé občany? Tak do toho!

Unknown řekl(a)...

Já bych to neregulovala. Regulaci potřebují především učitelé. Osobně si myslím, když umí učitel studenty (děti) zaujmout, nemají pak potřebu hledat si jinou činnost. Učím na střední škole, ve třídě mám 30 kluků a nikdo mobily v ruce nemá. Když si vzpomenu na svá studia, měli jsme učitelku, při jejíchž hodinách jsme se opravdu nudili a polovina z nás si četla časopisy nebo dokonce hrála karty. Vše se opakuje, jen děti vyměnili časopisy za mobily.
Na vině je nejčastěji sám učitel. Zajímalo by mě, kolik učitelů si po hodině zhodnotí svůj výkon. Co a jak studentům předal, jak je zaujal, zda správně pochopili učivo, co by měl příští hodinu udělat jinak. Zpětná vazba je důležitá! Důležitější než dávat do školního řádu jakoukoliv zmínku o mobilu. Navíc, už většinou ve školním řádu je napsáno, že do školy nepatří cenné věci a mobily jsou poměrně drahé (i když je má každý).

Unknown řekl(a)...

Na naší škole máme mobilní telefony zakázány plošně již tři roky a opatření se osvědčilo. Výjimky povoluje učitel, vstupem do budovy mají telefony vypnuté. Nejde jen o vyučovací hodinu, ale i přestávky - mobily žáci nesmí vytáhnout vstupem do budovy školy od 7:30 hod do 15:10 hod, kdy budovu opouští. A jsou to rázem jiná děcka... Nikdo si nestěžoval, většina rodičů uvítala.

Problém je v hlavách dětí, když stráví přestávku nad mobilem a "digitálně se uspokojí", nestihnou se vyčůrat, pobavit se spolužáky a připravit na další hodinu. Nehledě na fakt, že o přestávce vše nestihnout a mají tendenci při hodině ještě něco "doklikat". Tj. v hodině jsou zmatení, někdy agresivní, nedávají pozor a vyrušují.
Doporučuji k přečtení knihu "Digitální demence" od psychologa Manfreda Spitzera.

Až dostavíme nový pavilon školy, bude prostor na šatny se skříňkami, poté budou žáci nechávat mobily ve skříňkách stejně jako standardně pracující občané v továrnách, kterým se za porušení pracovní kázně (což je použití soukromého mobilu v pracovní době) strhává např. osobní ohodnocení nebo dostanou výtku či padáka. Z tohoto pohledu je zákaz mobilů výchovný.

ČŠI nám svým stanoviskem opět hází klacky pod nohy, schovávají se za informační kanály a osobní vlastnictví žáků a přitom se jen bojí dalších stížností rodičů.

Za nás pedagogy: pokud máme zodpovídat za vzdělávání a bezpečnost žáků, budou mobily v naší škole prostě vypnuté. Tečka.

Táta parťák řekl(a)...

Nicka Pytlík - s těmi zákony to tak, jak píšete, platí pro občany. Pro školu je to přesně obráceně - platí pro ni správní řád, především pak zásada legality správního řádu - tedy že povinnosti může ukládat pouze na základě zákona a v jeho mezích. Když to shrnu - žáci mohou mobily o přestávce používat, protože to zákon nezakazuje a školy to nemohou zakázat, protože neexistuje právní předpis, o který by takový zákaz mohly opřít.

Unknown řekl(a)...

Je mi líto našich dětí!
Ve školách sice mohou používat mobilní telefony, ale nemohou si ani opéct vlastního buřta...
Dnešní střet s realitou mě dostal do kolen, Před několika dny jsem četla Stanovisko České školní inspekce k regulaci užívání mobilních telefonů ve školách http://www.pedagogicke.info/…/stanovisko-ceske-skolni-inspe…
Budiž, co s tím jako rodič mohu dělat, když s tím nesouhlasím? NIC
Na proti tomu mi přijde dítě domů, že mají akci s dužinou, kde si budou opékat buřty... Aktivity naší družiny podporuji, jsou skvělé, dříve družina zajistila buřty, sešli se rodiče a děti, všichni společně poklábosili a upevňovali se mezilidské vazby...
Dnes? Rodič díky bezpečnostnímu systému družinářku ani nevidí neboť si dítě vyzvedne přes video telefon... Pokud je družina ochota udělat společenskou akci, musí mít každý vlastní špekáček, aby náhodou nebyl zkažený. A v důsledku všech bezpečnostních opatření je nejlépe, aby si ten vlastní špekáček opeklo dítě pod dozorem rodiče. Dítě by si totiž mohlo spálit (šestileté dítě asi není schopné pochopit, že oheň pálí) nebo by si mohlo propálit bundu a maminka by si mohla stěžovat. Pokud rodič nemá čas se dostavit, tak má dítě smůlu a špekáček si neopeče (pokud neexistuje hodná paní družinářka, která by si zodpovědnost vzala na sebe - ale co když narazí na maminku, která by si mohla stěžovat, že má dítě propálenou bundičku - to si pak už neopeče špekáček nikdo...)
Máme svobodu a právo, děti vědí co mohou, ale pokud nemají správnou výchovu tak nevědí co musí (na to bohužel zákon není!). Ti co se starají o naše děti svazuje jen strach, aby při problému nenarazili na rodiče, co budou dělat problém ze všeho a nevezmou v úvahu svou účast na situaci vlastní výchovou. Výsledek je, že se bojí s dětmi dělat cokoli by je mohlo ohrozit (u nás v dužině se nemůže kvůli bezpečnosti jezdit ani na bobech, protože co kdyby.... )
Doporučení: stáhněte dětem na youtube jak se opékají špekáčky, aby se jim nic nestalo. Můžou se na to dívat v dužině na mobilu!

Okomentovat