29.1.19

Laďka Ortová: Deklarace konzervativního rodiče

Chceme, aby se naše děti ve škole naučily tvrdým vědomostem a dovednostem a způsobům, jak se učit. Netrváme na tom, že u toho musejí být setrvale zaujaté, spokojené a úspěšné.

Deklarace konzervativního rodiče

1. Chceme, aby škola naše děti vzdělávala a v nezbytné míře vychovávala.
1.1 Prvním úkolem školy je předávat dětem informace a naučit je učit se.
1. 2 Vytvoření světového názoru, postojů, politická orientace, sexuální, finanční a interkulturní výchova je výsostné území rodiny a škola do něj vstupuje jen výjimečně a s maximálním respektem.

2. Chceme, aby děti získaly ve škole vzdělání, které jim umožní dále se vzdělávat a připravit se na své povolání.
2.1 Upřednostňujeme znalosti tvrdých dat a praktických dovedností
2.2 Prodlužování povinné školní docházky z jakýchkoliv důvodů považujeme za kontraproduktivní.

3. Vyžadujeme plně kvalifikované učitele se vzděláním též ve vývojové psychologii, pedagogice, didaktice a s odpovídající praxí.

4. Škola se soustředí především na výuku.
4.1 Škola nerozmělňuje svoje poslání do desítek aktivit, které vysilují učitele, děti i rodiče a jejichž přínos pro vzdělávání dětí je diskutabilní.
4.2 Návštěvy trhů a nákupních center, slavení všemožných svátků, předávání dárků, jakož i sledování zábavných filmů či zajištění mléčné a ovocné stravy je zcela v kompetenci rodiny.
4.3 Učitelé jsou odborníky na učení, nikoliv na zábavu. Prioritou je seznámit děti s učivem srozumitelnou, ne nezbytně zábavnou, formou.

5. Vedeme děti k respektu k učitelům a slušnému chování obecně a totéž vyžadujeme od učitelů.
5.1 Domácí úkoly a domácí příprava jsou výborným způsobem vedení k samostatnosti a upevňování povědomí o soustavnosti a odpovědnosti.
5.2 Je v pořádku, že děti nesmějí během vyučování používat mobilní telefon, hrubá slova a ponižování; totéž očekáváme od učitelů.

6. Chceme, aby se děti ve všech základních školách učily podle stejných osnov a kvalitně zpracovaných učebnic.
6.1 Mají-li mít děti ze všech oblastí republiky srovnatelné základní vzdělání, nelze nechat naplnění velmi široce definovaných rámcových vzdělávacích programů
na učitelích.
6.2 Promyšlené osnovy zajistí kompatibilitu všech škol a vedou i pasivnější učitele jasně vymezeným prostorem k předávání informací.
6.3 Silné stránky učitelů jsou v předávání informací a přímé práci s dětmi, nikoliv v psaní metodických materiálů typu školní vzdělávací program, k čemuž často nejsou kompetentní.
6.4 Učebnice musí být sjednocené obsahově i formálně, bez hrubých chyb a nepřeberného množství detailních informací.
6.5 Chceme vědět, jaké znalosti mají děti v jakém ročníku mít, nikoli se probírat dlouhým seznamem kompetencí a mezipředmětových témat, s kterými se děti mají seznámit.

7. Akceptujeme přijímací zkoušky do škol vyššího typu.
7.1 Přijímací testy jsou vytvořeny výhradně z učiva obsaženého v jednotných osnovách a učebnicích.
7.2 S typem testovacích otázek mají děti možnost seznámit se při běžné výuce a to tak, aby i bez specializovaných placených kurzů měli šanci u přijímaček uspět ti, kteří se soustavně a svědomitě připravují na vyučování.
7.3 Nepodkročitelnou bodovou hranici u přijímaček považujeme za rozumný diagnostický a motivační nástroj.
7.4 Maturanti mají možnost zkusit 5 kol přijímaček na vysokou školu, počítá se nejlepší pokus. Bylo by dobré dát tuto možnost i zájemcům o střední školu.

8. Očekáváme průběžné i závěrečné hodnocení dětí prostřednictvím známek.
8.1 Co přesně děti umějí a v čem mají rezervy, sledujeme při domácích úkolech a v průběžných testech.
8.2 Prostřednictvím třídních schůzek a konzultačních hodin je možné doptat se každého učitele na detaily.

9. Inkluzi lze akceptovat jen v okamžiku, kdy jsou pro všechny děti vytvořené stejné podmínky.
9.1 Nelze používat klam a podvádění při hodnocení různých výkonů stejnými známkami - inkludované děti buď podávají stejný výkon a jsou tedy hodnoceny stejně jako ostatní děti nebo mají při samostatné práci a následném hodnocení úlevy, a pak se na jejich vysvědčení musí objevit poznámka o hodnocení (popř. vzdělávání) v jiném režimu.

10. Zásadní změny ve školství se mají dít po celospolečenské diskusi (a ideálně též konsensu), nikoliv působením aktivistických organizací bez přímé zodpovědnosti.
10. 1 Není v pořádku, aby neziskové organizace, které získaly přístup do médií, k ministrům a k rozhodovacím mechanismům, soustavným tlakem otáčely MŠMT dle svých představ o vzdělané společnosti.
10.2 Nenesou bohužel ani minimální zodpovědnost za důsledky prosazení svých cílů, a přitom mají nesrovnatelně větší možnosti ovlivňovat veřejné mínění než učitelé, rodiče a další lidé ve školství.

Jsme rodiče 4 dětí povinných školní docházkou. Tři jsou na běžné základní škole, jedno ve školce.
Postřehy, zážitky a informace, které jsme za posledních 9 let získali, nás často zneklidňují, ještě častěji zlobí. Nemáme jak a komu dát najevo svou frustraci a jen bezmocně sledujeme zavádění změn, případně jednání o dalších, bez možnosti se k nim vyjádřit a dopídit se jasné argumentace v jejich prospěch. Neslyšíme ve společnosti hlas, který by hájil konzervativní pozice, ačkoliv předpokládáme, že podobně naladěných rodičů je víc.

Spousta čtenářů by pravděpodobně nepřijala Deklaraci bezvýhradně, třebaže s některými body i souhlasí. Nepsali jsme tyto body s ohledem na rodiče postižených dětí (inkluze), na učitele (osnovy), experty (celospolečenská diskuse), ministerstvo (učebnice), zanedbávané děti (aktivity přímo nesouvisející s výukou).

Naše děti jsou normálně nadané, normálně motivované, nevyžadují zvláštní zacházení. My rodiče do školy docházíme především na konzultační hodiny. Až na výjimky máme s učiteli výborné zkušenosti, především s těmi prvostupňovými. Mají zájem o děti, dávají jim solidní základy do života a k dalšímu postupu vzdělávacím systémem, v klidu komunikují s rodiči. Máme též zkušenosti s pasivními učiteli, kteří nemají jasnou představu o obsahu učiva ani učebních metodách, tápou ve výběru studijních materiálů pro děti, neznají podobu svého předmětu na dalších školách. Aktivní a nadšení učitelé se jistě těší na připravované volnější rámcové vzdělávací programy, jejichž specifikace v podobě školních vzdělávacích programů jim dá křídla a umožní nabídnout dětem dobrá témata, stravitelnou formou a s různorodými písemnými materiály. Jak s tím ale naloží děti a jejich rodiče, pokud na škole působí především méně aktivní a neaprobovaní učitelé? Budou muset akceptovat, že se žáci z atraktivních škol vzdalují na míle daleko a tuto vzdálenost že se jen stěží podaří někdy zkrátit? Nemohli bychom dopřát všem dětem stejné základní vzdělání?

Převzato z autorčina blogu na iDNES.cz

9 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

To jakože fakt? To je nějaká legrace nebo sázka, ne?
I kdyby rodiče takového postoje skutečně existovali, pytlici se obávají, že jejich děti, posbírány po celé republice, nedaly by dohromady třídu.

Jirka řekl(a)...

Jako konzervativní rodič i učitel bych ještě o mnohém diskutoval.

Aktivní a nadšení učitelé se jistě těší na připravované volnější rámcové vzdělávací programy, jejichž specifikace v podobě školních vzdělávacích programů jim dá křídla a umožní nabídnout dětem dobrá témata, stravitelnou formou a s různorodými písemnými materiály.

Redbull nepiji a volnější RVP už si nepředstavím ani v erotickém snu. Na konzervativního učitele nechoďte s křídly. Na nás jedině s otvírákem.

Vít Tomis řekl(a)...

Za precteni stoji i dalsi clanky autorky, i kdyz uz jsou starsi.

Unknown řekl(a)...

zajímavé, stojí za inspiraci, takových soudných rodičů by mohlo býti více... domácí úkoly povinné, návrat učebních osnov atp. Myšlenka dobrá, mohli by si to přečíst na MŠMT. S nadsázkou lze říci, že mi tam chybí už jen povinná vojenská služba.

Charlie řekl(a)...

Po přečtení se lidi z EDUINu minimálně orosit. Nebál bych se ani predikce zvýšeného tlaku. Ale alespoň jako konzervativní rodič nejsem sám, při diskuzi s některými alternativci jsem si připadal jako exot.

Veronika Valíková řekl(a)...

Pěkné, že se ozývají. Zavřela bych tři zástupce konzervativních a tři alternativních rodičů na tři dny do jedné místnosti. Ti, kteří přežijí, by se mohli stát poradním hlasem v připravovaných reformách. :)

Nicka Pytlik řekl(a)...

V prostorech, kde dost dobře nelze zvesela třepotat křídly, se alternativci zpravidla zhroutí do tří minut. Takže s tím zavíráním opatrně...

Eva Adamová řekl(a)...

My tedy máme konzervativních rodičů plnou dědinu, noviny neodebírají, Eduin neznají. Zaplať Pánbůh za to.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Připojuji se k deklaraci jako konzervativní děda zatím půltuctu vnoučat školou záhy povinných.

Okomentovat