29.12.18

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přinášíme návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který je připraven pro jednání vlády po proběhlém připomínkovém řízení (verze z 27. prosince 2018).

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen

V souladu s programovými cíli vlády tento návrh v mezích předmětu úpravy zákona o pedagogických pracovnících posiluje postavení ředitelů škol a jejich odpovědnosti v oblasti odborné a pedagogické úrovně vzdělávání a školských služeb a v oblasti vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků [§ 164 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 561/2004 Sb.]. Návrhem se posílí odpovědnost ředitelů škol při zaměstnávání učitelů jak všeobecně-vzdělávacích předmětů, tak učitelů ve středním odborném školství, tzv. odborníků z praxe (možnost zaměstnat tyto osoby i v rozsahu stanovené pracovní doby, aniž by v době vzniku jejich pracovního poměru tyto osoby splňovaly předepsanou odbornou kvalifikaci) a při plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména pokud jde o vzdělávací aktivity průběžného vzdělávání (k prohlubování odborné kvalifikace). Návrhem současně dojde k posílení možností ředitelů škol zajišťovat účinné uvádění začínajících učitelů.

Zákon č. 563/2004 Sb. bude i po přijetí tohoto návrhu vycházet z principu, že jedním z předpokladů pro výkon činnosti pedagogických pracovníků je odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou pedagogický pracovník vykonává. Zákon stanoví požadavky na dosažení určitého formálního vzdělání jako předpokladu pro úspěšný výkon povolání. Výjimky z této zásady jsou dány specifiky některých skupin učitelů, u nichž již platné znění zákona č. 563/2004 Sb. volí zvláštní způsoby právní úpravy. Jedná se o pedagogy-rodilé mluvčí, kteří pracují v České republice a kteří zde mohou dosáhnout odborné kvalifikace jen obtížně, a dále o pedagogy, kteří jsou zároveň umělci, trenéry nebo odborníky z praxe, ve školách pracují pouze na menší část úvazku a u nichž je pro vzdělávání přínosem právě jejich činnost mimo obor školství. Nově sem návrh zařazuje pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, a učitele odborného výcviku. U těchto dvou skupin pedagogických pracovníků tento návrh přichází s možností splnit předepsanou odbornou kvalifikaci získáním odpovídající profesní kvalifikace podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Naopak tento návrh novely zákona zvyšuje požadavky na odbornou přípravu asistentů pedagoga a zpřesňuje požadavky na odbornou kvalifikaci speciálních pedagogů.

Návrh umožní řediteli školy uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo střední školy (všeobecně-vzdělávacích předmětů, odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku) osobě, která dosud nezískala odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost učitele, splňuje ale podmínku požadovaného stupně vzdělání a v případě tzv. odborníků z praxe též podmínku odbornosti (získala odpovídající vzdělání a praxi v oboru). Všechny tyto osoby, jimž ředitel školy uzná předpoklad odborné kvalifikace, budou moci přímou pedagogickou činnost vykonávat nejdéle po dobu tří let. Aby mohly i nadále ve svém zaměstnání setrvat po uplynutí těchto tří let, musí tyto osoby splnit předpoklad odborné kvalifikace, tedy tzv. doplnit si pedagogické vzdělání (v programu celoživotního vzdělávání vysoké školy nebo studiem pedagogiky). Tento návrh má za cíl otevřít vstup do profese učitele také kandidátům, kteří prošli odbornou přípravou v jiných oblastech vzdělávání a u nichž ředitelé škol v průběhu jejich započaté praxe shledají, že jsou pro povolání učitele vhodní.

Návrh rozšíří možnost splnit předpoklad odborné kvalifikace učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů základní nebo střední školy i ve vzdělávacích programech uskutečňovaných zařízeními pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 115 školského zákona) a akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Páteř sítě těchto zařízení tvoří především Národní institut pro další vzdělávání zřizovaný MŠMT podle § 169 odst. 2 písm. b) školského zákona a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zřizovaná kraji.

Z kategorie speciálních pedagogů se s ohledem na potřebu definovat odlišně požadavky na odbornou kvalifikaci vyčleňují speciální pedagogové vykonávající specializovanou logopedickou činnost (školští logopedové). Školští logopedové vykonávají specializovanou činnost výhradně v oblasti školství (nikoli ve zdravotnictví), přesně řečeno ve školském poradenském zařízení (§ 116 zákona č. 561/2004 Sb.), nikoli ve škole; jejich činnost ve školském poradenském zařízení je vymezena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Specializovaná činnost speciálních pedagogů v oblasti školské logopedie byla zavedena mezi specializované činnosti pedagogických pracovníků v roce 2013 [doplnění § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků]. Vzdělávací program pro speciální pedagogy v oblasti školské logopedie může uskutečňovat pouze vzdělávací instituce, která získala akreditaci MŠMT a má program akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací program je koncipován podle platného „Standardu studia k výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie, č. j. MSMT-50027/2013-1“ a absolvování tohoto programu se prokazuje osvědčením.

Hlavní principy navrhované právní úpravy nejsou v rozporu se zákazem diskriminace ani nemají vliv na rovnost mužů a žen.Klíčové změny


§ 7a

Společné způsoby získání odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy

Učitel druhého stupně základní školy a učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo na přípravu učitelů střední školy,

b) jiném než podle písmene a) a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy, nebo

3. studiem pedagogiky,

c) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, jen pro výuku odpovídajícího předmětu, nebo

d) podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka. (...)

§ 9a

(1) Zaměstnanci, který je absolventem akreditovaného magisterského studijního programu, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy za splněný na dobu nejdéle 3 let.

(2) Zaměstnanci, který je absolventem akreditovaného magisterského studijního programu, jehož zaměření odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a který vykonával souvislou praxi v oboru po dobu nejméně 5 let, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku za splněný na dobu nejdéle 3 let.

(3) Zaměstnanci, který je absolventem alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a který vykonával souvislou praxi v oboru po dobu nejméně 5 let, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku za splněný na dobu nejdéle 3 let.

(4) Zaměstnanci, který je absolventem alespoň středního vzdělání s výučním listem v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a který vykonával souvislou praxi v oboru po dobu nejméně 5 let, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele odborného výcviku za splněný na dobu nejdéle 3 let.

Zdroj: Úřad vlády

12 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

nejdéle po dobu tří let

Ha, ha, ha. To už tu bylo.

Eva Adamová řekl(a)...

V podstatě tam není nic nového. Nahoře si trošku zaslovíčkařili, a po pravdě řečeno, jsou s tím docela směšní.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Jen paragraf 7b mi není jasný. Mluví se tam o bakalářích. To bude stačit?

Eva Adamová řekl(a)...

To navazuje na předcházející text, ve kterém se hovoří o magisterském titulu jiném než pedagogickém, a to bakalářské studium je myšleno jen jako jedna z možností doplnění si pedagogického vzdělání.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Aha, je tam spojka a.

Už se těším na tu invazi odborníků hrnoucích se na druhý stupeň základních škol. Stávající zkušenost ukazuje spíše na příchod lidí v nouzi.

V. řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Eva Adamová řekl(a)...

"Stávající zkušenost ukazuje spíše na příchod lidí v nouzi."

Přesně, a je to tak po celých 30 let, co učím. Na naší škole se objevilo několik bývalých učitelek MŠ, které po jejich rušení při nízké porodnosti 90. let přišly o práci a nezbývalo jim nic jiného než si dodělat 1. stupeň dálkově. No a pak učí na naší škole a v okolí několik zemědělských inženýrů, kteří přišli o práci v zemědělství, které šlo v naší oblasti do pyhele. Jo a ještě dvě inženýrky chemie, které to sice vystudovaly, ale protože chtěly zůstat doma na vsi, neměly šanci se uplatnit ve svém oboru. Ovšem ani jeden ze zmíněných ing. neměl problém dodělat si pedagogické minimum či dokonce učitelský obor na VŠ, když už tedy zamířili do školství. Takže nějaké cancy o třech letech v zákoně a kecy v kleci o příchodu odborníků z praxe jsou směšné, protože tato možnost tu už léta je a zákon v tomto směru rozhodně nepřináší nic nového.

Jo a jen tak na okraj strojaři se nám do školství nějak nehrnou, přetože by je školy chtěly buď na výuku odborných předmětů nebo fyziky, protože práci mají, a to lépe placenou.

V. řekl(a)...

příchod lidí v nouzi
Tak tak... Asi nikdy nezapomenu na řidiče autobusu, který se ptal mé ženy, zda na místní škole nemají volné místo učitele, protože jeho syna vyhodili od maturity a tak aby do opravného termínu měl nějakou práci...

Nicka Pytlik řekl(a)...

syna vyhodili od maturity

Ale na co se hned zahrabávat někde ve škole?
S takovou kvalifikací má v té dnešní překotně měnící se době veškeré předpoklady k provozování lukrativní živnosti odborníka na vzdělání, konzultanta či auditora zdejšího školství. Postačí, když začne psát blogy ze svého školního života o biflovacím utrpení a zkaženém dětství. Pak je třeba nabiflovat výstupy z eduinu a s tím kafemlejnkem začít obcházet všelijaké kulaté stoly. Kdyby ještě založil nějakou iniciativu, namátkou 'učení neučením', může hnedle na ministerstvo.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

syna vyhodili od maturity

Třeba mu přiznají čtvrtý nebo pátý odboj. Nemá tam EDUin přihlášku?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

zákon v tomto směru rozhodně nepřináší nic nového.

Ale je to spousta užitečné práce, jak by řekl sir Humphrey Appleby.

Eva Adamová řekl(a)...

Jistě, pane Sotoláři.

Okomentovat