2.12.18

MŠMT: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (v připomínkovém řízení)

Návrh novely vyhlášky reaguje především na praktickou potřebu upravit některá její ustanovení, tak jak ukázala dosavadní praxe, a to zejména s cílem, aby při výběru kandidátů na pozici ředitele školy nebo školského zařízení bylo posíleno hledisko odbornosti při posuzování vhodnosti uchazečů.


ODŮVODNĚNÍ
A. Obecná část
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů
Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, je vydána na základě zmocnění v § 166 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška upravuje náležitosti vyhlašování konkursních řízení, složení konkursních komisí a pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování konkursních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování na pracovní místa
  • ředitelů školských právnických osob zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), krajem, obcí nebo svazkem obcí,
  • ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí,
  • vedoucích organizačních složek státu vykonávajících činnost škol a školských zařízení.
Návrh novely vyhlášky reaguje především na praktickou potřebu upravit některá její ustanovení, tak jak ukázala dosavadní praxe. Věcně návrh novely využívá zejména poznatků České školní inspekce a podnětů, které od vydání vyhlášky ministerstvu došly. Poznatky České školní inspekce jsou opřeny o informace z 1465 konkurzních řízení realizovaných v období od března 2018 do července 2018, resp. z 1325 konkurzních řízení, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb. účastnila. Další informace obsahuje závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace.
Předmětem návrhu novely vyhlášky č. 54/2005 Sb. je zejména
  • posílení hlediska odbornosti při posuzování vhodnosti uchazečů o pracovní místo ředitele, a to tím, že dojde ke zvýšení počtu členů konkursní komise tak, aby byli zastoupeni vždy dva odborníci určení Českou školní inspekcí (vedle účasti školního inspektora),
  • výslovné zavedení hledisek pedagogických aspektů práce ředitele školy, pedagogické vize uchazeče, jeho představ o vedení pedagogického sboru, znalostí v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnosti koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání jako témat pro vedení řízeného rozhovoru s uchazečem,
  • možnost využít vedle řízeného rozhovoru též jiné objektivizující nástroje výběru,
  • zvýšení demokratičnosti výběru zástupců pedagogických pracovníků, a to tím, že dojde k určení formy vzniku určení tohoto zástupce.
Návrh novely též vychází vstříc dalším praktickým potřebám zřizovatelů, a to pokud jde o možnost delegovat agendu tzv. prvního jednání konkursní komise na příslušný orgán nebo útvar zřizovatele. Dalším zjednodušením administrativy a ulehčením pro orgány územních samosprávních celků je návrh vypuštění institutu formálního vyřazení uchazečů, kteří nesplnili podmínky vyhlášeného konkursního řízení.
II. Zhodnocení souladu navrhované vyhlášky se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání
Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje zřizovatel na vedoucí pracovní místo na základě jím vyhlášeného konkursního řízení [§ 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích) náležitosti vyhlášení konkursního řízení, složení konkursních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa uvedená v odstavci 2 a pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování těchto konkursních komisí. Zákonné zmocnění je naplněno a návrh je s ním v souladu.
III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie
Ve smyslu čl. 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie je společná politika všeobecného a odborného vzdělávání vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských států.
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu.  
IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny se věnuje závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace.
V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Navrhovaná vyhláška nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty, jejž by nebylo možné zabezpečit v jejich současném rámci. V souvislosti s navýšením počtu členů konkursní komise se může poměrnou částí zvýšit objem finančních prostředků určených na občerstvení členů komise, popřípadě též na cestovní náhrady, pokud je jejich uhrazení dohodnuto. Návrhem se na druhou stranu významné části zřizovatelů škol umožňuje zajistit tzv. první jednání konkursní komise v režii vlastního úřadu, čímž dojde k úspoře nákladů na účast všech externích členů konkursní komise.
VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí
Dopady na podnikatelské prostředí, sociální dopady, dopady na rodiny nebo dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí se nepředpokládají. Návrh novelizace je však také vedena zájmem posílit objektivitu a odbornost hodnocení konkursní komise, a tím pomoci zvýšit atraktivitu ucházení se o práci ředitele školy.
VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen, neboť žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje.
VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů
Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí ani osobních údajů.
IX. Zhodnocení korupčních rizik
Navrhovaná právní úprava nemá z hlediska korupčních rizik žádné významné dopady. Vyloučit se nedá, že by byl ze strany osoby, která má zájem ovlivnit složení konkursní komise v případě konkursních řízení konaných v jednotlivých regionech, vyvinut v tomto směru tlak na krajské inspektoráty České školní inspekce. Toto riziko však bude eliminováno v rámci interních pravidel České školní inspekce. Podle školského zákona se Česká školní inspekce organizačně člení na ústředí v Praze a krajské inspektoráty, ale úkoly jsou přiděleny České školní inspekci jako instituci. Rozhodnutí o tom, jaký úkon v rámci plnění svěřených úkolů jednotlivé organizační části úřadu či útvary vykonávají, je pravomocí České školní inspekce na základě interních řídicích aktů. Tedy i provádění příslušných nominací bude řešeno takovými mechanismy, které riziko možného ovlivnění výběru konkrétních osob na úrovni krajských pracovišť velmi významně sníží.
X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá jakékoliv dopady na bezpečnost nebo obranu státu.
B. Zvláštní část
K Čl. I
K bodům 1 a 11 (§ 1 odst. 1 a § 6 odst. 1)
V souladu s pojmoslovím zákoníku práce se navrhuje na dotčených místech vyhlášky nahradit pojem „funkce“ slovy „pracovní místo“ ředitele.
K bodu 2 (§ 2 odst. 1 až 3)
Navržené úpravy početně posilují skupinu odborníků v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy – v praxi bývají těmito odborníky především ředitelé odpovídajících škol; tyto členy komise bude zřizovatelům nominovat Česká školní inspekce, a to obdobně, jako je tomu u nominací školních inspektorů, nebo jako je tomu u nominací člena komise určeného ředitelem krajského úřadu. Tato změna má posílit odbornost a objektivitu komise. Návrh má dále umožnit, aby Česká školní inspekce vedle odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy mohla nominovat též psychologa nebo personalistu.
V případě konkursních řízení na pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se navrhuje zrušit obligatorní zastoupení nominanta obce, v níž má organizace sídlo, a to ve prospěch posílení zastoupení zřizovatele. Dojde tím k vzájemnému přiblížení konstrukce konkursních komisí všech zřizovatelů. Zástupce obce, v níž má organizace sídlo, bude ministerstvo moci přibrat jako odborníka s hlasem poradním (§ 2 odst. 5) nebo jej může jmenovat členem komise za zřizovatele.
Dále navrhovaná změna výslovně upravuje způsob nominace člena komise, jímž je pedagogických pracovník a člen komise, kterým je člen školské rady. Na žádost zřizovatele ředitel školy (nebo jiná osoba v jeho postavení) zajistí tajnou volbu pedagogickou radou a zřizovatele o nominaci vyrozumí. Členem konkursní komise, kterým je člen školské rady, bude závazně pouze její člen zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků nebo studentů; doplněn bude způsob určení člena – volbou školskou radou.
K bodům 3 až 5 a 12 (§ 3 odst. 1 a 2 a § 6 odst. 1)
Změna reaguje na pojmosloví zákoníku práce a upřesňuje požadavek na identifikaci pracovního místa a právnické osoby, na místo jejíhož ředitele se vyhlašuje konkursní řízení.
Návrh dále výslovně počítá i s využitím jiných nástrojů personálního výběru, než je řízený pohovor nebo znalostní test. V novém odstavci 2 se stanoví, že rozhodne-li zřizovatel o využití (ještě) jiného nástroje personálního výběru, informuje o tom již s vyhlášením konkursu. Jinými nástroji personálního výběru jsou vedle již zavedeného a využívaného znalostního testu zejména psychodiagnostické a personalistické nástroje výběru (zejm. dotazník, reference). Účel doplňkového hodnocení je vyjádřen v § 5 odst. 1 – musí sloužit k posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon činnosti ředitele. Podrobnější informaci o doplňkovém hodnocení se uchazeči dozví společně s pozvánkou ke konkursu podle § 4 odst. 5. Zadání doplňkového hodnocení bude zahrnuto i do zápisu o průběhu konkursu (§ 6 odst. 1).
K bodu 6 (§ 4 odst. 4 a 5)
Návrh změny v § 4 odst. 4 má za cíl umožnit zřizovatelům pověřit svůj orgán nebo útvar provedením úkolů, které má konkursní komise na svém tzv. prvním jednání, tj. posouzení, zda uchazeči se svými přihláškami splňují podmínky stanovené ve vyhlášení konkursního řízení: předpoklady pro výkon činnosti ředitele (zejména odborná kvalifikace, délka praxe) a obsahové náležitosti přihlášky a termín jejího podání.
Dále se z důvodu ulehčení administrativy navrhuje upustit od formalizovaného procesu vyřazování uchazečů, kteří nesplňují podmínky stanovené ve vyhlášení konkursního řízení, zřizovatelem (tedy typicky nutnosti projednat návrh na vyřazení takovýchto uchazečů radou kraje nebo obce). Toto zjednodušení nijak nezhoršuje právní postavení uchazečů, ti mají i nadále možnost podat na postup zřizovatele např. stížnost, která bude projednána podle pravidel pro vyřizování stížností vydávaných kraji nebo obcemi, popřípadě nelze vyloučit ani možnost obrany soudní cestou. Informaci o důvodu vrácení přihlášky uchazeč od zřizovatele obdrží. Přihlášky nesplňující podmínky konkursu bude uchazečům vracet zřizovatel (fakticky bude zajišťovat tajemník konkursní komise - § 1 odst. 2 vyhlášky).
Vypuštění ustanovení o usnesení komise o využití znalostního testu souvisí s navazujícím návrhem úpravy v § 5.
Návrh změny v § 4 odst. 5 doplňuje další možnosti doručení pozvánky ke konkursu ze strany zřizovatele. Nově se doplňuje jako další náležitost pozvánky ke konkursu informace o zadání a podmínkách doplňkového hodnocení, pokud o jeho použití zřizovatel rozhodl. Současně se navrhuje upřesnit, že pozvánku ke konkursu odesílá zřizovatel (jako právní subjekt a jako vyhlašovatel a organizátor konkursu, který nese finanční náklady konkursu); fakticky tento úkol bude plnit tajemník konkursní komise, kterým je zaměstnanec zřizovatele.
K bodům 7 až 10 (§ 5 odst. 1 až 6)
Návrh změny § 5 odst. 1 výslovně konkretizuje, na základě jakých hledisek má konkursní komise uchazeče zejména hodnotit. Těmito hledisky jsou zejména pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogická vize uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru a jeho osobnostní kvality.
Návrh dále upřesňuje, kdo vyrozumívá uchazeče o výsledném pořadí konkursu – toto jednání činí svým jménem zřizovatel, tedy subjekt, který konkursní řízení vyhlásil, organizuje, odpovídá za správnost postupů konkursního řízení a nese jeho finanční náklady. Konečně se navrhuje posílit význam výsledného pořadí uchazečů pro další postup zřizovatele, a to výslovným uvedením, že výsledné pořadí má pro zřizovatele závazný charakter. Toto opatření navazuje na další opatření tohoto návrhu, tedy výrazné posílení odborné stránky a objektivity hodnocení uchazečů. V důsledku toho, pokud první uchazeč z výsledného pořadí uchazečů odstoupí nebo nakonec odmítne na pracovní místo ředitele nastoupit, bude zřizovatel jmenovat uchazeče druhého v pořadí. V případě, že i druhý nebo další uchazeč v pořadí odstoupí nebo odmítne nastoupit, nebo pokud zřizovatel nebude chtít jmenovat uchazeče podle výsledného pořadí, vyhlásí se nové konkursní řízení.
K Čl. II
Přechodné ustanovení, podle něhož se na již vyhlášená konkursní řízení použije znění vyhlášky, které bylo účinné v době vyhlášení konkursního řízení.
K Čl. III
Účinnost vyhlášky se navrhuje patnáctým dnem po jejím vyhlášení, neboť není dán naléhavý obecný zájem na tom, aby vyhláška nabyla účinnosti dříve, a není ani důvod navrhovat její účinnost pozdější (např. s ohledem na organizaci vzdělávání ve školách nebo s ohledem na poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu).odok.cz

2 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

ČŠI zřejmě popila redbull a roztahuje křídla. I když by měla být zrušena.

Josef Soukal řekl(a)...

Po tom, co slýchám o konkurzech, nemám námitek. Ještě bych zavedl právo vetovat jmenování toho, kdo nesplňuje odborné požadavky.

Okomentovat