22.12.18

Hana Havlínová: Revize RVP – 1. stupeň ZŠ (podkladová studie)

Pojmem revize rámcového vzdělávacího programu (RVP) rozumíme proces hodnocení RVP na základě vnějších podnětů a dat zjištěných při hodnocení kurikula. Při revizi RVP se ověřuje, zda stávající stav RVP zohledňuje nové vědecké a technologické poznatky, změny ve společnosti, nové trendy ve vzdělávání v zahraničí, změny v legislativě, soulad s aktuálními cíli vzdělávání apod. Zjišťujeme, zda RVP může být příčinou problémů zjištěných při hodnocení kurikula, při problémech v realizaci vzdělávání, ve výsledcích žáků apod.

Pro primární vzdělávání je revize RVP příležitostí zdůraznit požadavek obratu k dítěti, což stručně znamená:

• že se dítěti dostává příležitostí aktivně se projevovat, být iniciativní, ptát se, přicházet s vlastními nápady, čerpat z vlastních vnitřních zdrojů a spoluvytvářet situace, v nichž je vychováváno a vzděláváno;
• že se dítě setkává s chápajícími, vciťujícími se osobami, kterých si váží, které jsou pro něj přirozenou autoritou, které přijímá za svůj vzor a skrze které poznává, co to je vzájemná důvěra a úcta;
• že dítě žije své dětství, ale současně si postupně ujasňuje budoucnost jako horizont možností, pro jejichž realizaci je třeba něco dělat, někým se stávat [Helus, 2009, s. 12]. Chápání žáka jako rodící se osobnosti, zájem o kvalitu jeho celého života, nové způsoby komunikace ve vztahu učitel–žák při výuce, to jsou výzvy obsažené ve změněném přístupu k primární edukaci v edukační kultuře obratu.

Celostní pohled na žáka je založen na rozvojově-výkonovém pojetí primárního vzdělávání jako na dlouhodobém procesu, procesu seberozvoje, na postojích, zájmech, dovednostech, hodnotové orientaci a sebehodnocení. Tyto požadavky na model primární edukace, který pečuje o kvalitu života dětí ve školním vzdělávání a výuce, jsou zahrnuty již v současném RVP jako klíčové kompetence rozvoje žáků, které přesahují tradiční pojetí vzdělávání založené na osvojených vědomostech a dovednostech. „Mezi klíčové cíle primárního vzdělávání patří uvádění žáka do světa, který se mu stává srozumitelný a zároveň ho motivuje k dalšímu poznávání a rozvoji... Významnou změnu v hierarchii cílů primárního vzdělávání lze očekávat jen tehdy, bude-li východiskem výuky právě sledování kvality života dětí a jejich právo na hodnotné vzdělávání.“ [Lukášová, 2010, s. 85] Uvědomujeme si, že kurikulární dokument stanovením očekávaných výsledků učení nezajistí, aby učitel nevnímal vyučovací proces jako předávání informací, ale zároveň jako péči o rozvoj osobnosti žáka. Přesto považujeme za nutné na celostní přístup k pojetí žáka na tomto místě upozornit.

Vzhledem k tomu, že se předkládaná studie věnuje problematice revize RVP z pohledu primárního vzdělávání a zasahuje do všech vzdělávacích oblastí, nemohla postihnout všechny možné pohledy a různost názorů na danou problematiku. Věříme ale tomu, že poskytne pohled na řadu podnětů, které je třeba při revizích kurikula jednotlivých vzdělávacích oblastí vzít v úvahu, aby byl zajištěn dostatek času na upevnění znalostí a dovedností žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech a zároveň aby byla zachována jejich komplexnost a vzájemná provázanost, tak, jak tomu bylo v primární edukaci doposud. Další náměty na revize RVP přinášejí podkladové studie jednotlivých vzdělávacích oblastí.

Žádné komentáře:

Okomentovat