17.11.18

Další katalogový podvod: Seznam firem Czech s.r.o.

Dejte si pozor na další podvodný katalog firem, který podvedl již téměř stovku škol. Kolegyně se snaží na sociální síti i mailem varovat jedna z podvedených: "Dnes jsem si dala práci a obeslala snad většinu MŠ, které jsou uvedené na stránkách Seznam firem Czech. Myslím, že to je na nás velký podvod (na jaře přišla faktura a pokud jste ji uhradily, jste smluvně vázány platit téměř 3000 Kč/čtvrtletně za "propagaci"). Smlouva se dá vypovědět do 15.12.2018, pak přechází na dobu neurčitou. Pokud jsem Vás neobeslala (nebo si to raději samy zkontrolujte na jejich webu, zda není Vaše MŠ uvedena), vypovězte smlouvu včas - jestli o prezentaci nestojíte...".

Seznam firem Czech je klasickým katalogovým podvodem, který rozesílá nevyžádané proforma faktury a pokud je oběť zaplatí, požadují od ní další platby na základě nevýhodných obchodních podmínek (problematické pasáže vyznačeny žlutě):

Smluvní ujednání - Obchodní podmínky Seznam firem Czech s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (OP) jsou obsahem Smlouvy mezi společností
Seznam firem Czech s.r.o., se sídlem Platnéřská 90/13, 11000 Praha,
IČ: 03562662, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C,
vložka 233891 (dále jen SFCz) a příjemcem nabídky na uzavření Smlouvy - fyzickou
či právnickou osobou (výlučně pak v obou případech podnikateli), obcí či kraji,
nebo příspěvkovými organizacemi vstupujícími do hospodářské soutěže, které obdrží
předloženou nabídku a právním jednáním provedením úhrady první platby akceptovali předloženou
nabídku k uzavření Smlouvy (dále jen Klient). Předkladatel nabídky vylučuje uzavření
Smlouvy s nepodnikateli, zejména pak spotřebiteli. Veškeré údaje o oslovených
podnikatelích jsou výlučně z veřejných rejstříků a SFCz tyto údaje neshromažďuje.2. Poskytovaná služba

SFCz je provozovatelem internetového vyhledávacího portálu na adrese www.sf-czech.cz,
a za úplatu poskytuje službu uveřejnění informací o Klientovi na tomto portálu,
s uvedením jeho identifikačních, oborových nebo geografických údajů. SFCz tyto
informace Klienta uspořádává geograficky a oborově, umožňuje jejich vyhledávání a pomáhá tak
propagaci podnikatelské činnosti Klienta.3. Nabídka k uzavření Smlouvy

Doručení nabídky na této listině je právním jednáním SFCz, kdy adresátovi nabídky
nebo dalším zájemcům – podnikatelům nabízí uzavření Smlouvy ve smyslu §1731 a násl.
Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. o poskytování služeb uvedených v čl. 1,
za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami. Příjemce nabídky nebo jakýkoliv jiný
zájemce (vždy však výlučně podnikatel) akceptuje předloženou nabídku provedením úhrady na účet
a dle údajů na hlavní straně tohoto listu, a to za první období čerpání služeb.
V případě, že nabídku akceptuje jiný podnikatelský subjekt, je jeho povinností oznámit
a řádně identifikovat svou obchodní firmu a další údaje k uveřejnění tak, aby byla
zajištěna informační hodnota služeb SFCz. Nabídka k uzavření Smlouvy je platná
do 30. 4. 2018. Práva a povinnost stran z této Smlouvy nejsou dotčena
v případě, že fyzická osoba podnikatel po uzavření Smlouvy ukončí či přeruší
svou podnikatelskou činnost. Pro odstranění nejasností se má za to, že fyzická
osoba s řádným živnostenským oprávněním, která akceptuje nabídku bez uvedení
identifikačního čísla podnikatele, přijímá nabídku v rámci své podnikatelské činnosti
a nikoliv jako spotřebitel.4. Trvání smluvního vztahu, odstoupení od Smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne akceptace nabídky
do 31. 12. 2018 s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou.
V případě, že Klient písemně neoznámí ve lhůtě do 15. 12. 2018
k rukám SFCz, že na dalším trvání smlouvy nemá zájem, dochází automaticky
k prodloužení smluvního vztahu na dobu neurčitou. Klient je oprávněn odstoupit
od této Smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě 14 dní od provedení první platby
jako akceptace Nabídky, a to písemně. Účinky odstoupení jsou zachovány,
pokud je poslední den lhůty doručeno odstoupení na adresu sídla SFCz.
Z důvodu identifikace
Klientů a chybných údajů obsažených v jejich platbách, musí odstoupení
od Smlouvy obsahovat údaje o účtu, na který žádá odstupující vrácení finančních
prostředků, a uvedení data, kdy byla platba (akceptace provedena). V takovém případě
je SFCz povinno vrátit poskytnuté plnění k rukám Klienta do 30 dnů. V případě
platby spotřebitelem je SFCz povinen a oprávněn vrátit přijaté plnění bez odkladu poté,
co identifikuje plátce jako spotřebitele nebo je spotřebitelem vyzván,
a to na účet, z kterého bylo plnění přijato.5. Cena a platební podmínky

Cena Služeb dle čl. 1. se sjednává na 2381,-Kč vč. DPH za kalendářní čtvrtletí
poskytování služeb. Úplata za každé kalendářní čtvrtletí je splatná do 14. dne
příslušného kalendářního čtvrtletí. Klient bere na vědomí a zavazuje se,
že bude hradit cenu služby na účet SFCz automaticky. SFCz se zavazuje, že bude
fakturovat cenu služby čtvrtletně v souladu s termíny splatností řádnými daňovými doklady
zasílanými obyčejnou poštou, a pro případ jejich vyžádání je Klientovi bez odkladu
elektronicky poskytne v souladu se svými zákonnými povinnostmi. Povinnost Klienta
k platbě služby řádně a včas není dotčena vadami v poštovní rozesílce daňových dokladů.
Pro případ prodlení s platbou sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,05% denně
z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.6. Obsah uveřejnění, parametry služby

Klient akceptací nabídky dává souhlas, aby SFCz údaje Klienta po celou dobu smluvního vztahu
uveřejňovalo komerční veřejně dostupné údaje Klienta, tyto spravovalo, třídilo a opravovalo
zjevné chyby či neaktuální data, a též použilo případné grafické symboly, loga či vizuály
Klienta za účelem propagace inzerce Klienta na portále sf-czech.cz. Klient nese
odpovědnost za správnost údajů a dalších prvků to, že jejich užití není v rozporu
s právem ani veřejným pořádkem, zejména pak neporušuje duševní vlastnictví třetích osob.
V případě, že obsah uveřejnění Klienta bude zjevně porušovat práva duševního vlastnictví
třetích osob, bude hanlivé, urážlivé, rasistické či jinak zjevně v rozporu
s dobrými mravy, je SFCz oprávněn uveřejněné údaje opravit či zcela smazat tak,
aby k porušování práv třetích osob či zákona nedocházelo. SFCz garantuje
dostupnost služeb v rozsahu 95% SLA za kalendářní měsíc při MTTR maximálně 48 hodin.
Servisní a technické podněty ze strany Klientů přijímá SFCz
na adrese: info@sf-czech.cz, která je též kontaktní adresou pro úpravu
uveřejňovaných údajů.7. Ochrana osobních údajů

SFCz oslovuje a rozesílá nabídky na svou činnost výlučně na základě veřejně
dostupných údajů ve veřejných rejstřících, přičemž nekupuje databáze dodané třetími osobami.
SFCz neshromažďuje a neuchovává data oslovených, kteří s SFCz nejsou
ve smluvním vztahu, a o svých klientech uchovává pouze a výlučně údaje veřejně
dostupné či klientem aktivně poskytnuté. Aktivním právním jednáním ve formě uhrazení
nabídky dává klient SFCz výslovný souhlas se zpracováním a shromážděním svých osobních údajů
ve shora uvedeném rozsahu za účelem poskytování služby ze strany SFCz, a to
po celou dobu trvání smluvního vztahu.
S ohledem na povahu služby SFCz pak dává
i pokyn a souhlas k uveřejnění a propagaci klienta a jeho podnikatelských
aktivit na stránkách SFCz. Po ukončení smluvního vztahu má klient právo žádat SFCz
o výmaz a zapomenutí osobních údajů klienta v držení SFCz a odstranění
jakékoliv informace o klientovi na stránkách SFCz.8. Řešení sporů

Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy, budou rozhodnuty s vyloučením
pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení dle zákona č. 216/1994 Sb.,
o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Strany se dohodly, že spor
bude rozhodovat rozhodce jmenovaný statutárním orgánem Společnosti rozhodců s.r.o., IČ 26816113
a vybraný z řad rozhodců pro spotřebitelské spory se sídlem v obcích
Olomouc či Brno. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona
č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního
jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Dále se smluvní strany
dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši
3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH.

Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen
se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit
důkazy na podporu svých tvrzení. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor
může rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Smluvní vztah mezi stranami se řídí
zák. č. 89/2912 Sb. platným v ČR.9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání smluvního vztahu.
Tato listina je nabídkou k uzavření smlouvy, výslovně pak není daňovým dokladem.

Zveřejnění v online katalogu je naprosto zbytečné, nikdo tam školy nehledá...

1 komentář:

Ilja Hynek - Propagace firem, s.r.o. řekl(a)...

Plně souhlasím, a aby jste měli jistotu, že pošta došla, pošlete jim ji do datové schránky sem: 7bvscmx Jakoukoli firmu , zda má datovou schránku, si ověříte zde: https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome.do

Okomentovat