5.10.18

Valná hromada Asociace středních průmyslových škol ČR nesouhlasí se zavedením centrálně stanoveného “cut-off” skóre v přijímacím řízení pro maturitní obory vzdělání a s dalšími kroky MŠMT

Z usnesení vybíráme: "Valná hromada A SPŠ ČR je znepokojena průběhem úprav RVP. Některé odborné sekce i přes projevenou snahu zapojit se do aktualizací RVP nedostaly příležitost navrhnout změny v jejich odborné části a ani se nemohly efektivně a smysluplně zúčastnit připomínkování navrhovaných změn. Výsledné návrhy těchto dokumentů jsou předkládány k vyjádření s velice krátkou lhůtou pro projednání a posouzení."


Usnesení Valné hromady Asociace SPŠ ČR ze dne 4.10. 2018

Valná hromada přijala následující stanoviska k odborným tématům:

a) Valná hromada A SPŠ ČR je znepokojena klesající úrovní počátečního vzdělávání a
vyzývá MŠMT, aby podniklo systémové a koncepční kroky ke zvrácení tohoto trendu. Za nutné považujeme plošné testování žáků v uzlových bodech základního vzdělávání. Současný trend přizpůsobování výuky žákům s nižším zájmem o vzdělávání vede k degradaci jeho kvality a demotivuje ostatní žáky. Nutné je také věnovat více pozornosti nadaným a talentovaným žákům.

b) Valná hromada A SPŠ ČR projednala návrh reformy financování regionálního školství.
Jednoznačně požadujeme zajistit dostatečnou výši nenárokových složek platů. Dostatečná výše objemu prostředků na nenárokové složky platů je základním řídícím nástrojem ředitelů škol pro motivaci zaměstnanců a stabilitu pedagogických sborů. Žádáme o garanci nenárokových složek platu ve výši min. 15 - 18%. Dále je nutné zveřejnit normativy pro další složky vzdělávání (řidičské oprávnění, svářečský kurz atd.). Také je nezbytné systémově dořešit financování segmentu VOŠ.

c) Valná hromada A SPŠ ČR nesouhlasí se zavedením centrálně stanoveného “cut-off”
skóre v přijímacím řízení pro maturitní obory vzdělání bez provedení dalších komplexních změn. Přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka nehodnotí studijní potenciál uchazeče ale pouze momentální stav jeho vědomostí v těchto předmětech, nikoliv jeho studijní předpoklady. Pokud by došlo k zavedení tohoto kritéria, muselo by být uplatněno pro všechna kola přijímacího řízení pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele i pro případné přestupy a přijetí do vyššího ročníku. Také upozorňujeme na nutnost počítat s řešením nutných změn kapacity různých druhů škol.

d) Valná hromada A SPŠ ČR zásadně nesouhlasí s možností opakování jednotných přijímacích zkoušek v maturitních oborech vzdělání. Jde o velmi neefektivní vynakládání prostředků státního rozpočtu a další administrativní zátěž škol. Tento model nelze na základě porovnání výsledků opakovaných zkoušek v roce 2017 a 2018 objektivně obhájit. Dále navrhuje administrativní zjednodušení přijímací zkoušky např. zavedením elektronické přihlášky ověřené základní školou.

e) Valná hromada A SPŠ ČR doporučuje zachovat současnou podobu společné části maturitní zkoušky s volitelností mezi zkouškou z cizího jazyka a matematiky. Při zvyšující se neúspěšnosti žáků u maturitní zkoušky považujeme náběh tří povinných zkoušek za velice riskantní a problematický. Opakované změny v této oblasti přinášejí nejistotu a zmatek jak rodičům a žákům, tak i učitelům i odborné veřejnosti. Dále navrhuje administrativní zjednodušení maturitní zkoušky zavedením elektronické přihlášky žáka.

f) Valná hromada A SPŠ ČR je znepokojena průběhem úprav RVP. Některé odborné sekce i přes projevenou snahu zapojit se do aktualizací RVP nedostaly příležitost navrhnout změny v jejich odborné části a ani se nemohly efektivně a smysluplně zúčastnit připomínkování navrhovaných změn. Výsledné návrhy těchto dokumentů jsou předkládány k vyjádření s velice krátkou lhůtou pro projednání a posouzení.

Špindlerův Mlýn
4. 10. 2018

Ing. Jiří Zajíček, v.r.


3 komentáře:

Josef Soukal řekl(a)...

"Přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka nehodnotí studijní potenciál uchazeče ale pouze momentální stav jeho vědomostí v těchto předmětech, nikoliv jeho studijní předpoklady."

Tohle souvětí snad nehodnotí myšlenkový potenciál autorů ale jen momentální stav jejich vědomostí, nikoli jejich myšlenkové předpoklady.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Za nutné považujeme plošné testování žáků v uzlových bodech základního vzdělávání.

A je to tady! Testokracie na postupu.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Také upozorňujeme na nutnost počítat s řešením nutných změn kapacity různých druhů škol.

Nebyl by překlad?

Okomentovat