17.10.18

NIDV: Základní informace o Stálé konferenci ředitelů

Národní institut pro další vzdělávání v rámci systémového projektu OP VVV s názvem „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (SYPO) vyhlásil výběrové řízení na členy Stálé konference ředitelů. Přihlášku do výběrového řízení je možné podat do 5. listopadu 2018. Hlavním posláním Stálé konference ředitelů (SKŘ) je být partnerem školám, státním a samosprávným orgánům při vytváření profesního rozvoje vedoucích pracovníků škol. Členy SKŘ jsou vedle vybraných ředitelů a zástupců ředitelů mateřských, základních, středních, vyšších odborných a základních uměleckých škol také zástupci státní správy, samosprávy, vysokých škol i odborné veřejnosti.

Stálá konference ředitelů (SKŘ) bude platformou sdružující ředitele (popř. zástupce ředitelů) mateřských, základních, středních, vyšších odborných a základních uměleckých škol, zástupce zřizovatelů škol, zástupce státní správy, zástupce vysokých škol a zástupce odborné veřejnosti.

Cílem SKŘ je být gestorem v oblasti poskytování aktuální a systematické metodické podpory vedení škol a tím přispívat ke zvyšování kvality řízení škol, vedení pracovníků ve školství a zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání i celého vzdělávacího systému.

Činnost SKŘ a spolupráce s vedením NIDV a MŠMT bude založena na vzájemné úctě, respektu, partnerské spolupráci a společném úsilí o celoživotní rozvoj lidských zdrojů České republiky, o zvyšování sociální soudržnosti a hospodářské konkurenceschopnosti ČR v rámci globální ekonomické soutěže.

Pro nastavení efektivního složení a procesů jednání SKŘ je plánována pilotáž SKŘ (v období 2018-2020). Členové SKŘ budou mít možnost spolupracovat na vyhodnocení, zda je nastavení a složení SKŘ funkční a vyhovující.

Stálá konference ředitelů bude naplňovat své poslání zejména těmito aktivitami:

 • Podílí se na formulaci a reflexi standardu kvality ředitele školy.
 • Podílí se na vytváření Modelu systému podpory profesního rozvoje vedení škol naplňující standard kvality, provádí jeho reflexi, navrhuje úpravy Modelu a aktivně se podílí na jeho implementaci ve školské praxi.
 • Formuluje aktuální priority v oblasti profesního rozvoje vedení škol i způsob vhodné metodické podpory pro jejich naplnění.
 • Poskytuje podporu školám v oblasti řízení škol, rozvoje a leadershipu.
 • Provádí reflexi aktuálního stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy.
 • Formuluje stanoviska a doporučení k profesnímu rozvoji vedení škol i k aktuální situaci ve školství a ke způsobu vedení týmů pedagogů s trvalým dopadem na zlepšování učení dětí a žáků v českých školách.
 • Spolupracuje s profesními asociacemi, vedením škol a dalšími partnery k naplnění účelu SKŘ.
 • Stálá konference ředitelů bude mít 37 členů s hlasovacím právem ve složení:
 • Předseda (jmenuje ředitelka NIDV), 6 zástupců ředitelů MŠ, 6 zástupců ředitelů ZŠ, 6 zástupců ředitelů SŠ a VOŠ, 6 zástupců ZUŠ, zástupce MŠMT, zástupce ČŠI, zástupce NIDV, zástupce NÚV, zástupce VŠ připravujících budoucí učitele, zástupce zřizovatelů obecních škol, krajských škol, soukromých škol a církevních škol (1 zástupce za každého zřizovatele) a 3 zástupci odborné veřejnosti či školských asociací.

Stálá konference ředitelů bude členěna na orgány a sekce:

 • Orgány SKŘ budou plénum, předsednictvo a předseda.
 • Sekcemi SKŘ budou Sekce mateřských škol, Sekce základních škol, Sekce středních a vyšších odborných škol a Sekce základních uměleckých škol.
 • Předpokládáme, že řádná zasedání pléna a předsednictva se budou konat jednou za čtvrtletí, jednání sekce jednou za 2 měsíce.

Žádné komentáře:

Okomentovat