7.9.18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rozvoji zařízení péče o děti pro malé děti s cílem posílit zapojení žen na trhu práce, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů a udržitelný růst podporující začlenění v Evropě

Dostupnost, přístupnost a finanční dostupnost kvalitních zařízení péče o děti jsou zásadní, aby se ženy i muži s pečovatelskými povinnostmi mohli zapojit do trhu práce. Kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče je také důležitým nástrojem pro řešení možného sociálního znevýhodnění dětí a je dobrý pro kognitivní a sociální rozvoj dětí od raného věku.

Tuto situaci projednalo již v roce 2002 zasedání Evropské rady v Barceloně a stanovilo cíle týkající se dostupnosti kvalitních a finančně dosažitelných zařízení péče o předškolní děti, a to jako dvě cílové hodnoty, tj. 90 % dětí od 3 let do dosažení věku pro povinnou školní docházku a 33 % dětí do 3 let.

Cílem této zprávy je posoudit v rámci provádění sdělení Komise na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečujících osob, do jaké míry pokročily členské státy při plnění barcelonských cílů od poslední zprávy v roce 2013.
Celkově byl barcelonský cíl splněn v zemích EU-28 u dětí ve věku do 3 let, což se týká 32,9 % dětí v EU, přestože mezi členskými státy přetrvávají významné rozdíly.

Cílová hodnota 33 % byla podle nejnovějších údajů z roku 2016 do velké míry dosažena ve 12 členských státech, přičemž v 7 členských státech EU z 12 má přístup k péči o děti mezi 33 % a 49 % dětí a v 5 členských státech EU má přístup k péči o děti 50 % nebo více dětí. Ve zbývajících 16 členských státech má přístup k péči o děti méně než 33 % dětí, přičemž v 10 členských státech navštěvuje zařízení péče o děti méně než 25 % dětí v nejmladší věkové skupině.

U dětí od 3 let do věku pro povinnou školní docházku barcelonský cíl zatím splněn nebyl. V roce 2016 se formální péče o děti účastnilo nebo předškolní zařízení navštěvovalo 86,3 % dětí od 3 let do věku pro povinnou školní docházku. Barcelonský cíl byl splněn v 12 členských státech a ve všech zbývajících 16 členských státech nebyla cílová hodnota zatím dosažena.

Dostupnost a využívání péče o děti jsou ovlivněny několika faktory: právním nárokem na péči o děti, přístupností a kvalitou. Důležitou roli hraje také adaptabilita služeb potřebám rodičů, včetně vzdálenosti do zařízení péče o děti a jejich provozní doba přizpůsobená pracovním rozvrhům a potřebám.

Protože hlavním důvodem nízké účasti žen na trhu práce jsou pečovatelské povinnosti, což představuje pro Evropu roční ztrátu 370 miliard EUR, mají barcelonské cíle přijaté Evropskou radou v roce 2002 stále zásadní význam i v roce 2018.

Žádné komentáře:

Okomentovat