24.9.18

Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková, Bořivoj Brdička: Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu

Tak, jak se mění svět kolem nás, škola a prostředí, ve kterém se učení žáků odehrává, mění se i nároky na učitele. Již více než tři desetiletí do práce učitelů s různou mírou intenzity a úspěšnosti pronikají digitální technologie. O jejich účelném začleňování ale stále panují nejasnosti. Teprve před několika lety začaly v evropských institucích snahy o vytvoření systematického popisu digitálních dovedností a kompetencí, kterými by měli být vybaveni učitelé. Také bylo stále více zřejmé, že ve sbližující se Evropě je nutné hovořit i v této oblasti společnou terminologií. Výsledkem těchto snah je rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu.

DigCompEdu je výstupem dlouhodobé výzkumné činnosti Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre) Evropské komise, jehož úkolem je poskytovat nezávislé vědecké poradenství opírající se o důkazy a přispívat tak k tvorbě politik Evropské unie. Dnes zveřejňovaný český překlad tohoto rámce vznikl v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) Národního ústavu pro vzdělávání, který podporuje pedagogy základních a mateřských škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost a informatické myšlení žáků a dětí. Tento projekt zároveň řeší vybraná opatření Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV).

SDV ukládá v souvislosti s digitálními kompetencemi učitelů realizovat hned několik opatření. Jedním z prvních kroků bylo zmapování situace a ujasnění si, jak by výstupy projektu v souladu se schválenou strategií měly vypadat. Z tohoto důvodu byly zpracovány a v dubnu 2018 publikovány dvě studie [1], které dospívají k závěru, že nejvhodnějším obsahovým základem pro další aktivity bude DigCompEdu [2].

DigCompEdu je zdrojem pro standard digitálních kompetencí učitele, který NÚV připravuje v projektu PPUČ a ve spolupráci s MŠMT navrhuje jeho uplatnění v praxi (např. v rámci akreditace programů na vzdělávání učitelů). Na Metodickém portálu RVP.CZ bude na rámci DigCompEdu vytvořena nová aplikace Profil Učitel21, která bude sebehodnotícím nástrojem pro reflexi a plánování vlastních digitálních dovedností učitelů. Aplikace bude pilotně spuštěna/testována v příštím roce.
DigCompEdu vymezuje 22 digitálních kompetencí učitele sdružených v 6 oblastech:
  • Profesní zapojení učitele – pracovní komunikace; odborná spolupráce; reflektivní praxe; soustavný profesní rozvoj.
  • Digitální zdroje – výběr digitálních zdrojů; tvorba a úprava digitálních zdrojů; organizace, ochrana, sdílení digitálních zdrojů.
  • Výuka – vyučování; vedení žáka; spolupráce žáků; samostatné učení žáků.
  • Digitální hodnocení – strategie hodnocení; analýza výukových výsledků; zpětná vazba a plánování.
  • Podpora žáků – přístupnost a inkluze; diferenciace a individualizace; aktivizace žáků.
  • Podpora digitálních kompetencí žáků – informační a mediální gramotnost; digitální komunikace a spolupráce; tvorba digitálního obsahu; odpovědné používání digitálních technologií; řešení problémů prostřednictvím digitálních technologií.
Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat