15.9.18

MŠMT: Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol metodická doporučení k reformě financování regionálního školství. Přinášíme nově publikovaný materiál Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti z 14. září 2018.


 1. Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti jsou upraveny:
 • zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
 • zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálněpedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „nařízení vlády“),
 • vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „pracovní řád“).


Pracovní doba pedagogických pracovníků
Stanovená týdenní pracovní doba (odpovídající tzv. „plnému úvazku“) je pro pedagogické pracovníky, jako pro všechny ostatní zaměstnance, určena § 79 odst. 1 zákoníku práce na 40 hodin týdně.


Pedagogický pracovník vykonává v pracovní době:
 1. přímou pedagogickou činnost (dále též „PPČ“)
 2. práce související s přímou pedagogickou činností (též tzv. „nepřímá pedagogická činnost“, dále též jen „NPČ“)


Pedagogický pracovník vykonává:
 • přímou vyučovací,
 • přímou výchovnou,
 • přímou speciálněpedagogickou nebo
 • přímou pedagogicko-psychologickou činnost
přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání podle školského zákona.


Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí uvádí příklady prací souvisejících s PPČ (neuzavřený výčet):


 • příprava na přímou pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek,
 • hodnocení písemných, grafických a jiných prací žáků,
 • práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je
  • dohled nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a při akcích organizovaných školou,
  • spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence, s metodikem informačních a komunikačních technologií,
  • spolupráce se zákonnými zástupci žáků,
  • odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání,
  • výkon prací spojených s funkcí třídního učitele a výchovného poradce,
  • účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy nebo školského zařízení,
  • studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.


Důležité upozornění:
Někdy bývá týdenní rozsah PPČ nazýván úvazkem, což může vést k určitým nedorozuměním a mylným názorům, že pracovní doba pedagogických pracovníků je shodná s týdenním rozsahem PPČ. Při plném úvazku je týdenní pracovní doba pedagogických pracovníků 40hodinová.


Příklad č. 1: Učitel 2. stupně ZŠ při plném úvazku 40 hodin týdně má nařízením vlády č. 75/2005 Sb. stanoven týdenní rozsah PPČ  22 hodin týdně, na práce související připadá 18 hodin týdně.


Rozsah přímé pedagogické činnosti
Podle § 23 odst. 1 zákona stanoví ředitel školy pedagogickému pracovníkovi týdenní rozsah PPČ na období školního vyučování nebo na pololetí školního vyučování.


Podle § 23 odst. 2 zákona je ředitel školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí povinen stanovit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle prováděcího právního předpisu – nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu snižuje rozsah PPČ. Dle přílohy nařízení vlády stanoví ředitel školy každému pedagogickému pracovníkovi týdenní rozsah PPČ, a případně provede odpočet hodin PPČ za činnosti dle § 3 a § 5 odst. 2 nařízení vlády (rozsah PPČ se snižuje např. výchovnému poradci nebo metodikovi-koordinátorovi ICT).


Příklad č. 2: Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy má týdenní rozsah při plném úvazku 21 hodin PPČ a na práce související připadne 19 hodin týdně.
Při zkráceném rozsahu PPČ např. na 18 hodin bude jeho úvazek 0,857. Pokud bude tento učitel vykonávat navíc výchovného poradce ve škole do 150 žáků, sníží se mu jeho rozsah PPČ o 1 hodinu, tzn. na 17 hodin při úvazku 0,857.
Pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitele školy nebo jeho zástupce je nejdříve nutné určit počet tříd (organizačních jednotek). Problematiku počtu tříd (organizačních jednotek) rozhodného pro určení rozsahu PPČ upravuje nařízení vlády v § 4 odst. 1 písm. a) – řediteli školy a jeho zástupci se započítávají třídy, oddělení, kurzy, skupiny a speciálně pedagogické centrum.
Dále podle § 2 odst. 4 nařízení vlády platí, že u právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah PPČ ředitele školy a jeho zástupce podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze k tomuto nařízení vlády stanovena PPČ nejnižší.
Příklad č. 3: Rozsah hodin PPČ ředitele právnické osoby vykonávající činnost více druhů škol
Ředitel školy, který řídí mateřskou školu (3 třídy), základní školu s prvním stupněm (3 třídy) a školní družinu (1 oddělení), celkem 7 organizačních jednotek, bude mít rozsah PPČ 9 hodin týdně podle přílohy nařízení vlády, neboť je tento rozsah pro něho nejnižší.
Ředitel školy, který řídí pouze činnost základní školy (6 tříd základní školy s prvním stupněm a 1 oddělení školní družiny, celkem 7 organizačních jednotek), má rozsah PPČ 10 hodin týdně.
Je-li ve škole ustaveno více zástupců ředitele, stanoví se každému z nich rozsah PPČ podle počtu tříd, které každému z těchto zástupců ředitel školy přidělil (§ 4 odst. 2 nařízení vlády).
Příklad č. 4: Zástupce ředitele právnické osoby vykonávající činnost více druhů škol
Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy (3 třídy), základní školy s prvním stupněm a druhým stupněm (9 tříd) a školní družiny (4 oddělení).
 • Pro stanovení týdenního rozsahu PPČ při plném úvazku 40 hodin určí ředitel školy svému zástupci pro ZŠ rozhodný počet jednotek – 13 (9 tříd a 4 oddělení). Podle přílohy nařízení vlády pak stanoví rozsah PPČ na 11 hodin týdně.
 • Pro stanovení týdenního rozsahu PPČ při plném úvazku 40 hodin určí ředitel školy svému zástupci pro MŠ rozhodný počet jednotek – 3 třídy. Podle přílohy nařízení vlády pak stanoví rozsah PPČ na 25 hodin týdně.
V dalším kroku se pro stanovení týdenního rozsahu PPČ ředitele a zástupce ředitele provede odpočet hodin za činnosti dle § 3 a § 5 odst. 2 nařízení vlády.
Další příklady týdenního rozsahu hodin PPČ a prací související s přímou pedagogickou činností (NPČ) při plném úvazku 1,0 (40 hod./týden) podle nařízení vlády:


 1. Mateřská škola
Týdenní rozsah hodin PPČ učitelky mateřské školy při plném úvazku 1,0 (40 hodin týdně) je 31 hodin, na práce související s přímou pedagogickou činností připadne 9 hodin. Vedoucí pracovníci mají délku PPČ stanovenou v souladu s NV č. 75/2005 Sb., a to v rozsahu uvedeného v příloze k tomuto NV. Podle ustáleného výkladu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je veškerá práce učitelů mateřských škol s dětmi (včetně dohledu nad dětmi) přímou pedagogickou činností. NPČ nemusí učitelka mateřské školy vykonávat pouze na pracovišti. Pokud ji vykonává v době provozu MŠ  přímo na pracovišti, a v této době nemá rozvrženou PPČ, může vykonávat související činnosti uvedené níže.
       Příklady nepřímé pedagogické činnosti (NPČ) učitele v MŠ (neuzavřený výčet):

        příprava na přímou pedagogickou činnost, např. příprava pomůcek, materiálu, apod.
        příprava výchovně vzdělávacích akcí (výlety, kulturní akce, školy v přírodě…)
        účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy
        spolupráce se zákonnými zástupci dětí
        spolupráce s pedagogy ZŠ (příprava na vstup do 1. roč., reflexe na vstup dětí, které již do 1. třídy nastoupily)
        spolupráce s ostatními pedagogy školy a nepedagogickými pracovníky
        spolupráce s ostatními MŠ a sdílení praxe
        spolupráce s ŠPZ, případě pediatrem
 • studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků pokud do doby účasti nespadá rozvržená PPČ (v době DVPP se může jednat o výkon činnosti jako PPČ a pokud je DVPP nad rámec této doby, jedná se již o NPČ)
 • vedení dokumentace třídy (třídní kniha, plánování PPČ, vedení diagnostiky dětí, tvorba plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů, hodnocení pedagogického procesu…)
 • veřejné akce prezentující školu a příprava na tyto akce (vystoupení, dny otevřených dveří…)

 1. Školní družina
Týdenní rozsah hodin PPČ vychovatelky ve školní družině při plném úvazku 1,0 (40 hodin týdně) je 28 – 30 hodin, na práce související s přímou pedagogickou činností připadne 12 – 10 hodin týdně. Za přímou pedagogickou činnost se také ve školní družině považuje veškerá práce vychovatelů s dětmi/žáky, kterou se naplňuje školní vzdělávací program školní družiny.


Příklady nepřímé pedagogické činnosti (NPČ) vychovatele (neuzavřený výčet):
 • příprava na přímou pedagogickou činnost, např. příprava pomůcek, materiálu, aktivit, apod.
 • nákup materiálu na aktivity spojené s přímou prací u dětí
 • plánování a zajišťování aktivního a kvalitního využití volného času dětí
 • účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy a školní družiny
 • spolupráce se zákonnými zástupci dětí, s pedagogy školy
 • administrativní práce související s chodem oddělení
 • samostudium a další vzdělávání
 • podílení se na akcích školy (dny otevřených dveří, akce pro rodiče, projektových dnů)


 1. Asistent pedagoga
Týdenní rozsah hodin PPČ asistenta pedagoga při plném úvazku 1,0 (40 hodin týdně) je 20 – 40 hodin, na práce související s přímou pedagogickou činností připadne 20 – 0 hodin týdně. Podle charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka doporučí školské poradenské zařízení (dále jen „ŠPZ“) rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti asistenta. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje. Platí, že i rozsah přímé pedagogické činnosti konkrétního zaměstnance na pozici asistenta pedagoga určuje ředitel, nicméně musí vždy zabezpečit rozsah přímé pedagogické činnosti z doporučení ŠPZ. Pokud by tuto podporu poskytovaly například dva zaměstnanci, může rozsah pedagogické činnosti mezi ně ředitel určit podle svého uvážení. Jestliže např. ŠPZ doporučí 36 hodin přímé pedagogické činnosti, obdrží v rámci financování podpůrných opatření ředitel i finanční prostředky na 4 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností. Pravomoc ředitele určit rozsah této činnosti podle výše uvedených předpisů tím ale není dotčena, poměr 1:9 uvedený ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje, v jakém poměru je financována PPČ a práce související s přímou pedagogickou činností pro asistenta pedagoga ze státního rozpočtu.


Příklady PPČ asistenta pedagoga (neuzavřený výčet):


 • individuální práce s žákem se SVP ve třídě
 • skupinová práce s žáky se SVP ve třídě
 • individuální práce s žákem se SVP mimo třídu (pod vedením pedagoga)
 • skupinová práce s žáky se SVP mimo třídu (pod vedením pedagoga)
 • práci s ostatními žáky (žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb)
 • individuální práce s žákem se SVP mimo budovu školy (v případě dlouhodobých absencí)
 • podpora žáka se SVP při přípravě na výuku
 • podpora žáků se SVP ve školní družině nebo na kroužcích organizovaných školou


Příklady prací souvisejících s přímou pedagogickou činností – NPČ (neuzavřený výčet):


 • dohled
 • podpora učitele v přípravě pomůcek a studijních materiálů
 • konzultace a společné přípravy s učitelem (doporučení z praxe: 1 hod. týdně) a dalšími pracovníky školy
 • účast na pedagogických radách a dalších poradách učitelského sboru
 • komunikace se zákonnými zástupci žáků


Další podrobné informace k odměňování pedagogických pracovníků a k posuzování „přespočetných hodin“ jsou zveřejněny na stránkách MŠMT:
5 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...

Jo jo. Před léty, kdy školství ještě fungovalo, byla přímá pedagogická činost učitele 19h a třídnická hodina byla nad úvazek.
Neexistovali koordinátoři ani projekty EU. Dopisy rodičům psala sekretářka. Neevidovala se pracovní doba. Učitel měl čas učit. Učitelský sbor byl sbor, který spolupracoval a nesoutěžil.

V mezinárodních šetřeních byli naši žáci nadprůměrní.

Ivo Mádr řekl(a)...

Ano, vzpomínám na toto období. Tehdy jsem opravdu jen učil žáky. Od té doby to jde se školstvím z kopce. Posledním hřebíčkem do rakve byla nepodařená inkluze po českém způsobu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Neskuhrejte, nebo vás peťani srovnají do latě.
Pravdou ale je, že za marie terezie bývalo líp. Ve škole se doopravdy učilo a absolventi školy povětšinou v praxi ostudu nedělali.

mirek vaněk řekl(a)...

Zajímavější jsou ty metodiky. Jak nezaplatit učiteli další odučenou hodinu.
Když jede na exkurzi či na soutěž, tak neodučí základní úvazek a nedostane zaplaceny hodiny nad úvazek či za kolegy navíc.
Tedy na exkurze či soutěže jezdí jen blázen, nadšenec nebo neschopný učitel, kterému se vedení neodváží dát hodinu navíc.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Příklady PPČ asistenta pedagoga (neuzavřený výčet):


individuální práce s žákem se SVP ve třídě
skupinová práce s žáky se SVP ve třídě
individuální práce s žákem se SVP mimo třídu (pod vedením pedagoga)
skupinová práce s žáky se SVP mimo třídu (pod vedením pedagoga)

Pod vedením? A KDE JE PŘÍPLATEK ZA VEDENÍ?

Okomentovat