8.9.18

Jana Krajčová a Daniel Münich: Intelektuální dovednosti českých učitelů v mezinárodním a generačním srovnání

Tato studie detailně mapuje úroveň a rozdíly ve výše uvedených intelektuálních dovednostech národních populací a jejich učitelů. Konkrétně jde o: (a) mezinárodní srovnání starších a mladších dospělých populací a (b) mladších a starších generací učitelů. Naše srovnání se neomezuje na průměrné hodnoty skóre testů, ale odhaluje i velikost heterogenity dovedností v rámci příslušných populací jednotlivých zemí. Nabízíme tak detailní náhled na problematiku výběrovosti do učitelské profese, a to jak v mezinárodním, tak mezigeneračním srovnání.

Shrnutí klíčových skutečností

  • Kvalita učitelské práce je všeobecně vnímána jako klíčový spolu-determinant výsledků vzdělávání. Tato kvalita spoluurčuje mimo jiné tvorbu lidského kapitálu, budoucího ekonomického výkonu a kvality života zemí. Navzdory tomu zůstává kvalita práce učitelů fenoménem, který je extrémně obtížné definovat, natožpak měřit. Možnost nepřímého náhledu na kvalitu učitelů nabídla mezinárodní výběrová šetření PIAAC a ALL dovedností dospělých populací zúčastněných zemí. Ve výběrových vzorcích těchto šetření se nachází i pedagogičtí pracovníci českého regionálního školství. Šetření obsahují informace o obecných intelektuálních schopnostech a dovednostech pro běžný život ve formě dosažených skóre dospělých jednotlivců v testech čtenářské, matematické a ICT gramotnosti, tj. používání digitálních technologií.
  • Tato studie detailně mapuje úroveň a rozdíly ve výše uvedených intelektuálních dovednostech národních populací a jejich učitelů. Konkrétně jde o: (a) mezinárodní srovnání starších a mladších dospělých populací a (b) mladších a starších generací učitelů. Naše srovnání se neomezuje na průměrné hodnoty skóre testů, ale odhaluje i velikost heterogenity dovedností v rámci příslušných populací jednotlivých zemí. Nabízíme tak detailní náhled na problematiku výběrovosti do učitelské profese, a to jak v mezinárodním, tak mezigeneračním srovnání.
  • Studie se zaměřuje na situaci v České republice. Z analýzy vyplývá, že: (i) Průměrné intelektuální dovednosti českých učitelů v mezinárodním srovnání zůstávají průměrné, až mírně nadprůměrné, a to jak u starší, tak u mladší generace. (ii) Heterogenita dovedností zdrojových českých populací, starších i mladších, je poměrně nízká. (iii) Podobně jako v řadě dalších zemí je i v Česku patrná intelektuální výběrovost do učitelské profese. (iv) Heterogenita dovedností mezi českými učiteli je na průměrné mezinárodní úrovni, ale skrývá velmi dynamický nárůst heterogenity čtenářských a ICT dovedností u mladší generace učitelů. Nárůst je mimořádně vysoký a nesrovnatelný s tím, co pozorujeme v ostatních zemích. Heterogenita intelektuálních dovedností v rámci celé populace českých učitelů zůstává na průměrné úrovni díky poměrně vysokému podílu starších učitelů, kde je heterogenita nízká. Heterogenita dovedností českého učitelského sboru v dalším období pravděpodobně poroste s tím, jak bude klesat podíl málo heterogenních učitelů, kteří do profese vstoupili před rokem 1989.
  • Nárůst heterogenity mezi učiteli, pokud se promítá i do heterogenity kvality jejich pedagogické práce, ve svém důsledku znamená, že roste a poroste heterogenita vzdělání, která se dostává dětem v různých třídách, školách a regionech. Pokud růst heterogenity čtenářské gramotnosti u mladších generací českých učitelů potvrdí navazující výzkumy, mělo by to vést k přehodnocení nástrojů výběrovosti učitelské profese, ke změnám počátečního a dalšího vzdělávání učitelů a v neposlední řadě k výraznému nárůstu jejich velmi nízkého finančního ohodnocení.Žádné komentáře:

Okomentovat