12.9.18

ČŠI: Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

Součástí vzdělávacího programu jsou i náměty k využití digitálních technologií jak ve výuce, tak při hodnocení. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET v modulu školního testování.

Vzdělávací program navazuje na obdobně koncipovaný program zaměřený na využívání úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015, který Česká školní inspekce realizovala od podzimu 2017 do jara 2018 a kterého se zúčastnily již téměř 3 000 učitelů ze všech krajů České republiky. Na základě zpětné vazby od účastníků je v tomto programu ještě více posílena didaktická složka na úkor teoretických informací o jednotlivých mezinárodních šetřeních.

Vzdělávací program je tvořen dvěma typy seminářů a jako celek synergicky postihuje vzdělávání na nižším stupni základních škol (seminář č. 1) i vyšším stupni základních škol a na středních školách (seminář č. 2).


Seminář č. 1 zaměřený na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodního šetření TIMSS 2015 je určen zejména učitelům prvního stupně základních škol.

Seminář č. 2 zaměřený na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodního šetření PISA 2015 je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií a středních škol.

Na každý seminář se může přihlásit i více účastníků z jedné školy.

Účast na semináři je zcela zdarma.

Jednodenní semináře (9:00 – 15:00) pro skupiny max. 15 účastníků se od září do prosince 2018 uskuteční ve většině krajských měst České republiky, a to s následujícím obsahem a v následujících termínech:

Seminář č. 1 pro učitele 1. stupně ZŠ - uvolněné úlohy z TIMSS 2015

Rámcový program

Pojetí matematiky a přírodovědy v TIMSS 2015
 • Seznámení se základními informacemi o šetření TIMSS a s pojetím testovaných oblastí.
 • Získání přehledu o výsledcích českých žáků v mezinárodním kontextu (nejen v posledním testování, ale i z hlediska dlouhodobého vývoje).
 • Ukázka některých aspektů vzdělávání v českých školách v porovnání se situací v zahraničí, které vyplynuly z dotazníků pro učitele i žáky zadávaných v rámci testování.
Práce s uvolněnými testovými úlohami
 • Seznámení se zdroji, z nichž lze uvolněné úlohy čerpat.
 • Ukázky vybraných uvolněných úloh a diskuze nad různými možnostmi jejich didaktického využití.
 • Seznámení se způsoby vyhodnocování úloh a diskuze nad analýzou výsledků českých žáků v konkrétních testových úlohách.
 • Praktická ukázka dalších možných aktivit, které mohou podpořit porozumění žáka dané problematice řešené v úlohách.
 • Možnost gradace úloh jako nástroj možné individualizace výuky dle vzdělávacích potřeb žáka.
Tvorba úloh, práce v hodině
 • Seznámení s metodikou tvorby testových úloh TIMSS 2015.
 • Tvorba vlastních úloh.
 • Ukázky práce učitele (videonahrávky), analýza a následná diskuze nad vybranými momenty činnosti učitele i reakcemi žáků jako dvou předních aspektů ovlivňujících průběh vzdělávacího procesu.
Práce s uvolněnými úlohami TIMSS v modulu InspIS SET 
 • Účel a určení systému InspIS, základní seznámení s moduly InspIS.
 • Základní komponenty systému (katalog úloh – využití úloh z veřejné databanky České školní inspekce, možnost tvorby vlastních úloh; katalog testů – využití testů z veřejné databanky České školní inspekce, možnost tvorby vlastních testů).
 • Průvodce zadáním, realizací a vyhodnocením testu ve zjednodušeném režimu školního testování.
 • Praktické ukázky využití uvolněných testových úloh z mezinárodních šetření.
 • Praktické ukázky sestavení vlastního testu.
 • Možnosti využití školního testování a mobilní aplikace InspIS SETmobile.

Místa a termíny konání:


Seminář č. 2 pro učitele 2. stupně ZŠ, nižšího stupně víceletých gymnázií a středních škol – uvolněné úlohy z PISA 2015

Rámcový program

Mezinárodní šetření PISA
 • Seznámení se základními informacemi o šetření PISA a získání přehledu o vývoji výsledků českých žáků.
 • Seznámení s pojetím testovaných oblastí šetření PISA se zaměřením na přírodovědnou gramotnost v PISA 2015.
 • Získání přehledu o hodnocení, sledovaných dovednostech a znalostech a o jejich vazbě na uvolněné testové úlohy.
Úlohy a otázky v šetření PISA, rozbor vybraných přírodovědných a matematických úloh 
 • Seznámení s metodikou tvorby testových úloh PISA pro oblast přírodovědné gramotnosti.
 • Seznámení s ukázkami uvolněných testových úloh z přírodovědné a matematické gramotnosti (PISA 2015 a PISA 2012).
 • Praktické ukázky rozboru úlohy, seznámení se způsobem vyhodnocování úloh, diskuze nad didaktickým využitím úloh.
 • Seznámení se zdroji, z nichž lze uvolněné úlohy čerpat.
Rozbor úloh PISA 2015 a tvorba vlastních testových úloh
 • Praktická ukázka rozboru, diskuze nad didaktickým využitím a vyhodnocováním interaktivních úloh PISA 2015.
 • Seznámení s ukázkami vybraných ICT nástrojů využitelných při výuce.
 • Dílna – tvorba testových úloh (skupinová i individuální forma).
 • Diskuze nad specifiky a možnostmi elektronického zadávání testových úloh.
Práce s uvolněnými úlohami PISA v systému InspIS SET 
 • Účel a určení systému InspIS, základní seznámení s moduly InspIS.
 • Základní komponenty systému (katalog úloh – využití úloh z veřejné databanky České školní inspekce, možnost tvorby vlastních úloh; katalog testů – využití testů z veřejné databanky České školní inspekce, možnost tvorby vlastních testů).
 • Průvodce zadáním, realizací a vyhodnocením testu ve zjednodušeném režimu školního testování.
 • Praktické ukázky využití uvolněných testových úloh z mezinárodních šetření.
 • Praktické ukázky sestavení vlastního testu. 
 • Možnosti využití školního testování a mobilní aplikace InspIS SETmobile.

Místa a termíny konání:


Pozvánky jsou školám v jednotlivých krajích zasílány také adresně prostřednictvím e‑mailové zprávy, a to vždy s několikatýdenním předstihem před prvním termínem konání vzdělávacího programu v daném regionu.

Veškeré informace a instrukce k přihlášení učitelů na příslušné semináře jsou uvedeny v přiloženém dokumentu, který je školám zasílán spolu s pozvánkou (registrace je realizována přes systém InspIS E-LEARNING, registrují se přímo jednotliví učitelé, nikoli prostřednictvím ředitele školy – tomu jsou ovšem zasílány pozvánky).

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto vzdělávacích akcí využijte prosím systém InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI.

Informace pro přihlášení k účasti na vzdělávacím programu naleznete zde

1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Zkvalitnění výuky, nebo nácvik testů?

To by duchu ČŠI odpovídalo více. Ostatně soudím, že ČŠI musí být zrušena.

Okomentovat