3.8.18

ProtectThePug: Znepokojivá pravda o sportování v dětském věku

Nastal čas změnit nebezpečnou praxi. Omezme hlavičkování míče u dětí ve fotbale: chraňme vyvíjející se mozek dítěte.

(seznam autorů dle abecedy): prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.; Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.; MUDr. Petr Dušek, Ph.D.; MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D.; doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.; Mgr. Tomas Nikolai, Ph.D.; doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas; prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.; Candice Smith, A.B., M.Ed.; Coach Craig Smith, MUDr. Tomáš Uher, Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Vyvíjející se mozek dítěte je měkká, poddajná a křehká tkáň tvořená zranitelnými neurony, která je uzavřená v tuhé kostní schránce, lebce. Aby byl mozek co nejlépe chráněn před zevními silami, je obklopen mozkovými obaly a ochrannou vrstvou mozkomíšní tekutiny. Ta funguje jako tlumič nárazů a umožňuje bezpečně provádět běžné činnosti jako běhání a skákání, a to bez rizika poškození zranitelných neuronálních struktur v mozku.

Tři důležité faktory související s poškozením mozku:

  1. Pokud síla působící na hlavu překročí jistý práh, nemůže mozkomíšní tekutina efektivně ochránit mozkovou tkáň před kolizí s pevnou kostí lebky a dochází k mikrotraumatizaci mozku. Pokud jsou síly působící na mozek ještě větší, dochází k dobře známému otřesu mozku. Tento práh může být často překračován na sportovních hřištích nebo v kroužcích kontaktních sportů. Navíc je u dětí tento práh snížen méně bytelnou lebkou a vyšší zranitelností vyvíjející se mozkové tkáně.
  2. Na rozdíl od mnoha jiných buněk v lidském těle je regenerace mozku limitovaná, protože mozková tkáň se nemůže obnovovat množením neuronů.
  3. Podobně jako zánětlivé faktory postupně ničí kloub v případě jeho zánětu, bývá i poškození mozkové tkáně doprovázeno produkcí řady faktorů, např. tau proteinu. Tyto změny ukazují na pomalou a záludnou destrukci mozkové tkáně, přestože zjevné symptomy progredujícího neurologického postižení se projeví až roky po traumatické zátěži.

„Ti, co se nedokážou poučit z historie, jsou odsouzeni ji opakovat“
- Winston Churchill

Znepokojivá pravda o sportování v dětském věku

Uznávaný odborník, nestor české neurologie a někdejší přednosta (1936-1965) Neurologické kliniky Univerzity Karlovy, Prof. Karel Henner (1895-1967), nejednou sklidil posměch, když upozorňoval, že box může být škodlivý pro lidský mozek. Od té doby medicínský výzkum opakovaně prokázal, že měl pravdu, a box jako sportovní aktivita, zejména na amerických středních školách a univerzitách, byl zakázán. Stalo se tak poté, co výzkum nepochybně ukázal, že údery do hlavy způsobují onemocnění nazývané „boxerská demence“ (dementia pugilistica), která je dnes také popisována diagnózou „chronická traumatická encefalopatie“ (CTE).

Alarmující zjištění, které si nemůžeme dovolit ignorovat

Potvrzení diagnózy CTE u profesionálních a univerzitních hráčů a také středoškolských studentů hrajících americký fotbal a následný rozruch související s miliardovým finančním odškodněním některých z těchto sportovců spustily odbornou i laickou diskusi o možných zdravotních následcích chronické traumatizace mozku související s kontaktními sporty. Tyto události nevyhnutelně vyústily k zintenzivnění medicínského výzkumu a zahájení vědeckých studií, financovaných mnohamilionovými dotacemi, řešených věhlasnými světovými univerzitami (Harvard, Oxford, CTE centrum Bostonské univerzity). Publikované studie prokázaly propojení mezi údery do hlavy a následnými neurologickými problémy projevujícími se později jako Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba nebo CTE. Podrobný výzkum dále vedl k potvrzení CTE a dalších progresivních neurologických poruch u hráčů většiny kontaktních sportů jako jsou hokej, rugby, wrestling a dokonce i fotbal.

Výsledky výzkumu byly publikovány předními vědci ve většině významných medicínských časopisů, jako jsou New England Journal of Medicine, Neurology, Jama a Nature. Současně vedly nejpodstatnější závěry těchto studií ke změnám právního nahlížení na zdravotní rizika související s kontaktními sporty, a to zejména ve fotbalu a americkém fotbalu.

Např. v USA byla zjištění z předmětných výzkumů využita nejen ke zvýšení povědomí veřejnosti, ale rovněž přiměla zákonodárce k zavedení zákazu hlavičkování míče ve fotbale u dětí mladších 10 let. Děti mezi 11 a 13 lety smí legálně hlavičkovat při tréninku, avšak nikoli při zápase.

Chceme se poučit z chyb druhých?

Pokud vezmeme v úvahu, že neexistuje léčba zmíněných neurologických postižení, pak zdravý rozum velí, že jedinou možností, jak předcházet traumatickému poškození mozkové tkáně, je prevence...

Vezmeme-li dále v úvahu, že nejvýznamnější světová univerzitní pracoviště mající bezkonkurenční přístup k vědeckým a finančním zdrojům a podílející se na mnoha současných medicínských objevech, došla k závěru, že mezi traumatizací hlavy a progresivním neurologickým postižením existuje nezvratná spojitost… (což vyústilo ve změnu právních předpisů zajišťujících větší ochranu laické a neinformované veřejnosti...)

A připustíme-li, že v České republice nebyla provedena žádná studie, která by rozporovala zjištění uvedených výzkumů...

Pak nás tyto skutečnosti nabádají a zavazují k přijetí obdobných opatření vedoucích k větší ochraně našich dětí zde v České republice.

Výzva k ochraně zdraví našich dětí

Znepokojivá pravda o sportování v dětském věku

Navzdory množství vědeckých důkazů a faktu, že v sázce je především zdraví naších dětí, existují stále lidé, jejichž názory odolávají jakýmkoli změnám. Proč? Nehovoříme o národní bezpečnosti. Hovoříme o přizpůsobení pravidel, která již byla odpovědně zavedena v USA, a která jednoduše zakazují hlavičkování míče u malých dětí, aby tak vyloučila možné poškození mozkové tkáně a progresivní neurologické postižení později během života. Nemluvíme zde o zákazu hry jako takové, ale o omezení hlavičkování míče u dětí, jenž je staré celá tisíciletí, o praxi, která může poškozovat jakoukoliv část mozku, nevyjímaje centra zodpovědná za atletické dovednosti a výkonnost.

Pokud jde o zdraví vašeho dítěte, budete věřit vašemu doktorovi nebo byrokratovi?

Nemůžeme si dovolit ignorovat pokroky dosažené moderní západní medicínou, jež akcentují znepokojivé spojení mezi nenápadnou traumatizací mozku a progresivním neurologickým postižením. Nemůžeme si dovolit, aby medicínsky nevzdělaní úředníci rozhodovali o zdraví našeho dítěte způsobem, kterého můžeme později litovat.

Zvyšme veřejné povědomí v České republice:

Občané České republiky by měli být obeznámeni s touto situací, aby jejich děti nebyly vystavovány poškození mozkové tkáně v kontaktních sportech. Měla by se přijmout závazná pravidla omezující hlavičkování u dětí mladších 13 let a než se tak stane, ať rodiče uvážlivě zváží účast svých dětí v diskutovaných sportech. Ve světle důkazů renomovaných vědeckých zdrojů odstraňme zaslepenost a hazard s budoucností změnou stávajících pravidel a zákonů v zájmu bezpečnějších sportovních aktivit našich dětí.

Nikdo nebude dávat pozor na vaše dítě, pokud to neuděláte vy!

PROTECTTHEPUG.ORG

Znepokojivá pravda o sportování v dětském věku

Prosím, podepište petici na: WWW.PROTECTTHEPUG.ORG která vyzývá k přijetí nařízení pro školy a dětské fotbalové organizace poskytovat rodičům informace o zdravotních rizicích spjatých s hlavičkováním míče ve fotbale. Vytvořili jsme tuto petici, protože chceme: A) aby školy měly povinnost poskytovat informace o neurologických rizicích (zrovna tak, jako je po výrobcích cigaret požadováno informovat spotřebitele o zdravotních rizicích kouření) a také B) navrhnout uzákonění zákazu hlavičkování u dětí mladších 13 let, tak, jak již bylo učiněno v USA. Jakmile počet podpisů pod peticí překročí 10 000, bude zaslána do školy vašeho dítěte a rovněž příslušným vládním úřadům. S vaší podporou můžeme ochránit naše děti. Konejte nyní.

PROTECTTHEPUG.ORG

Znepokojivá pravda o sportování v dětském věku

Literatura

Stamm J. M., Bourlas A. P., Baugh C.M., Nathan G.F., Daneshvar D.H., Martin B.M., McClean M.D., Tripodis Y., Stern R.A. Age of first exposure to football and later-life cognitive impairment in former NFL players. 17;84(11):1114-20. doi: 10.1212/WNL.0000000000001358. Neurology. 2015.

Ling H., Morris H.R., Neal, J.W. et al., Mixed pathologies including chronic traumatic encephalopathy account for dementia in retired association football (soccer) players. 133: 337. Acta Neuropathol. 2017.

McKee A.C., Cairns N.J., Dickson D.W., Folkerth R.D., Keene C.D., Litvan I., Perl D.P., Stein T.D., Vonsattel J.P., Stewart W., Tripodis Y., Crary J.F., Bieniek K.F., Dams-O’Connor K., Alvarez V.E., Gordon W.A., TBI/CTE group. The first NINDS/NIBIB consensus meeting to define neuropathological criteria for the diagnosis of chronic traumatic encephalopathy . Jan;131(1):75-86. doi: 10.1007/s00401-015-1515-z. Acta Neuropathol. 2016.

Bieniek K.F., Ross O.A., Cormier K.A., Walton R.L., Soto-Ortolaza A., Johnston A.E., DeSaro P., Boylan K.B., Graff-Radford N.R., Wszolek Z.K., Rademakers R., Boeve B.F., McKee A.C., Dickson D.W. Chronic traumatic encephalopathy pathology in a neurodegenerative disorders brain bank. Dec;130(6):877-89. Doi: 10.1007/s00401-015-1502-4. Acta Neuropathol. 2015.

Ling H., Holton J.L., Shaw K., Davey K., Lashley T., Revesz T. Histological evidence of chronic traumatic encephalopathy in a large series of neurodegenerative diseases. Dec;130(6):891-3. Doi: 10.1007/s00401-015-1496-y. Acta Neuropathol. 2015.

Noy S., Krawitz S., Del Bigio M.R. Chronic Traumatic Encephalopathy-Like Abnormalities in a Routine Neuropathology Service. Dec 1;75(12):1145-1154. Doi: 10.1093/jnen/nlw092. J Neuropathol Exp Neurol. 2016.

Crane P.K., Gibbons L.E., Dams-O’Connor K., Trittschuh E., Leverenz J.B., Keene C.D., Sonnen J., Montine T.J., Bennett D.A., Leurgans S., Schneider J.A., Larson E.B. Association of Traumatic Brain Injury With Late-Life Neurodegenerative Conditions and Neuropathologic Findings. Sep 1;73(9):1062-9. Doi: 10.1001/jamaneurol. JAMA Neurol. 2016.

Poděkování:

Katedře cizích jazyků 1. LF UK:
PhDr. Šárce Blažkové Sršňové, Ph.D. ; PhDr. Stanislavu Citovi, CSc.
Studentské organizaci při ProtectThePug
Absolventům 1.LF UK při ProtectThePug

Právnímu zástupci ProtectThePug:
JUDr. Lukáši Haasemu

Zdroj: iDNES.cz

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

chraňme vyvíjející se mozek dítěte

Pytlikům se nechce věřit, že až tolik žákyň a žáků školy tráví denně několik hodin tím devastačním hlavičkováním.

Simona CARCY řekl(a)...

Děti mezi 11 a 13 lety smí legálně hlavičkovat při tréninku, avšak nikoli při zápase.

To mi připadá jako rozdělit bazén na část "nesmí se močit" a část "smí se močit".
Omlouvám se za příměr, ale od 14 do 15 odpoledne bude žák hlavičkovat, protože trénuje a od 16 hodin se na to vykašle, protože má zápas? Proč tedy blbnul tu hodinu s něčím, co nebude dělat?

Okomentovat