17.8.18

MŠMT: Metodika stanovení PHmax pro předškolní vzdělávání

Pro mateřské školy stanovuje školský zákon nastavení pedagogické práce učitelů mateřských škol hodnotami PHmax, které jsou upravené ve vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Z tohoto důvodu připravilo ministerstvo metodiku k novému způsobu financování mateřských škol podle vyhlášky, která přináší úpravy ve financování mateřských škol zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí v rámci zmocnění školského zákona.

Na základě skutečnosti, že novela školského zákona č. 167/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsahuje odložení aplikace nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok, tedy až k 1. lednu 2020, dochází k odložení aplikovatelnosti některých ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 151/2018 Sb. aplikovatelnost se tak odkládá u pravidel stanovených v §1d a v přílohách č. 1 až 3, která se vztahují k závazným hodnotám PHmax ve vztahu k novému systému financování přímé pedagogické činnosti v mateřských školách. Ustanovení, která se vztahují k aplikaci PHmax jsou součástí právního řádu, nicméně se začnou aplikovat až od 1. ledna 2020.

Upozorňujeme však, že ostatní právní úprava obsažená v novele vyhlášky č. 14/2005 Sb., jež se vztahuje k doprovodným otázkám nastavení nových pravidel organizace, zejména počtu dětí ve třídách, nabývá účinnosti k původnímu předpokládanému datu účinnosti, tj. k 1. 9. 2018 a školy jsou povinny ji k tomuto datu aplikovat a postupovat v souladu s ní.

Novela vyhlášky stanovuje v podobě PHmax maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu na mateřskou školu podle počtu tříd v jednom pracovišti (samostatné budově) výše uvedených zřizovatelů.

Dle § 1d odst. 2 novelizované vyhlášky se hodnota PHmax za mateřskou školu stanoví jako součet hodnot PHmax za každé pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola. Dále jsou zohledněny druhy provozu mateřské školy – polodenní, celodenní a internátní. Hodnoty PHmax jsou samostatně nastaveny také pro mateřské školy při zdravotnických zařízeních.

Žádné komentáře:

Okomentovat