29.8.18

MŠMT: Financování zájmového vzdělávání

V návaznosti na novelu školského zákona se mění způsob financování regionálního školství mj. pro školní družiny . Z tohoto důvodu musely být novelizovány příslušné prováděcí vyhlášky, tedy i vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 163/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání nově nastavuje některé zpřesňující definice a upravuje organizaci školní družiny a stanoví pravidla pro tvorbu oddělení školních družin. Ve vztahu ke změně financování byly nastaveny hodnoty PHmax pro školní družiny zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí.

1. Upozorňujeme, že novela školského zákona č. 167/2018 Sb., odkládá aplikaci nového způsobu financování regionálního školství od 1. ledna 2020, tím dochází k odložení aplikovatelnosti některých ustanovení novely vyhlášky o zájmovém vzdělávání § 10 odst. 9 až 11 a přílohy, která stanovují závazné hodnoty PHmax ve vztahu k novému systému financování přímé pedagogické činnosti ve školních družinách. (Ustanovení, která se vztahují k aplikaci PHmax, jsou součástí právního řádu, nicméně se začnou aplikovat až od 1. ledna 2020.).

Přesto již nyní byla zveřejněna podrobná Metodika stanovení PHmax pro školní družiny, aby se školská zařízení mohla na změnu připravit.

2. Upozorňujeme však, že ostatní právní úprava obsažená v novele vyhlášky č. 74/2005 Sb., jež se vztahuje k doprovodným otázkám nastavení nových pravidel organizace, zejména pravidel o tvorbě oddělení a o počtech účastníků družin, nabývá účinnosti k původnímu předpokládanému datu účinnosti, tj. k 1. 9. 2018 a školní družiny jsou povinny ji k tomuto datu aplikovat a postupovat v souladu s ní.

Platné znění vyhlášky s vyznačením data nabytí účinnosti naleznete zde.

Na tomto místě shrnujeme některé nejzásadnější změny, stanovené vyhláškou č. 163/2018 Sb., výčet zdaleka není úplný, je tedy nezbytné se podrobně seznámit s právním předpisem jako celkem:

Pravidelnou denní docházkou se rozumí přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně 4 dny
v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců.

Pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v rozsahu nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, které není pravidelnou denní docházkou.

Družina má nejméně 20 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v průměru na 1 oddělení.

Družina, jejíž činnost vykonává stejná právnická osoba jako činnost základní školy s třídami pouze prvního stupně, a má pouze 1 oddělení, má nejméně
  1. 5 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v případě, že je základní škola tvořena 1 třídou,
  2. 15 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v případě, že je základní škola tvořena 2 třídami,
  3. 18 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v případě, že je základní škola tvořena 3 třídami.
Je-li oddělení tvořeno pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, je nejnižší a nejvyšší počet účastníků v oddělení shodný s nejnižším a nejvyšším počtem žáků ve třídě zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona stanoveným jiným právním předpisem.

Další oddělení lze zřídit, pouze pokud na oddělení připadá v průměru více než 27 účastníků.

Druhé oddělení lze zřídit i při nižším průměrném počtu účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, než je uvedeno v odstavci 2, pokud je celkový počet účastníků vyšší než 27 a počet účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, vyšší než 20. Třetí oddělení je možné zřídit i při nižším průměrném počtu účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, než je uvedeno v odstavci 2, pokud je celkový počet účastníků vyšší než 54 a počet účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, vyšší než 40.

3. Financování školních klubů a středisek volného času zůstává stávajícím systém financování prostřednictvím republikových a krajských normativů.

Žádné komentáře:

Okomentovat