28.8.18

Jaké jsou povinné vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školách?

Řešili jsme s kolegy otázku čtenáře, jaké jsou povinné vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školách a zda existuje nějaký veřejný seznam těchto povinně vyžadovaných vnitřních předpisů. Řada škol používá různé komerční služby, kde je až 200 vzorových dokumentů, počet dokumentů ve školách obvykle překračuje 50 směrnic, řádů a dalších předpisů. Marně jsme ale hledali metodickou podporu na webových stránkách MŠMT, ČŠI nebo NÚV. Proto jsme se obrátili i na Ondřeje Andryse, náměstka ústředního školního inspektora.

Ondřej Andrys úvodem uvedl:

Rozsah vnitřních předpisů se v jednotlivých školách skutečně velmi liší, přičemž bohužel platí, že mnoho škol si samo vytváří řadu interních předpisů a písemných norem, které by v zásadě vůbec nebyly potřeba a jejichž existenci nic nedefinuje ani neukládá. Mnohdy tak činí v přesvědčení, že takovým postupem samy sebe ochrání v případě problémů, které by se v dané oblasti vyskytly. Výsledkem je ovšem spíše další administrativa, která pak školám ubírá čas a prostor věnovat se podstatnějším věcem, které se váží na vlastní vzdělávání a s ním související činnosti. Platí totiž, že i když věnuje škola formální dokumentaci velkou pozornost, automaticky to neznamená, že je dobrá, protože kvalita školy se nehodnotí primárně podle dokumentace, ale zejména podle průběhu a výsledků vzdělávání, s respektem k podmínkám, které daná škola pro vzdělávání má.

V dokumentu Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019 je kromě jiného uvedeno "Škola má jasně nastavená efektivní pravidla a mechanismy k organizování vlastní činnosti školy (školní řád a další vnitřní předpisy), a to v souladu s právními předpisy a koncepcí a strategií rozvoje školy." Jaké vnitřní předpisy tedy Česká školní inspekce u škol vyžaduje a kontroluje?

Česká školní inspekce v rámci tzv. komplexní inspekční činnosti, čili klasické zpětnovazebné inspekci, kterou musí ve stanoveném cyklu projít každá škola, hodnotí od roku 2013 primárně pedagogické procesy (od roku 2013 postupně umenšujeme význam formálních kontrol ve prospěch hodnocení toho, co je ve škole z pohledu kvality vzdělávání mnohem důležitější, a to jsou právě pedagogické procesy). S tím samozřejmě souvisí také kontrola vybrané relevantní dokumentace, jejíž rozsah je ovšem od roku 2013 výrazně redukován a jejíž soupis je předem stanoven a škola dopředu ví, jaké dokumentaci se při inspekční činnosti bude Česká školní inspekce věnovat (informace o vybrané dokumentaci pro inspekční činnost je součástí oznamovacího dopisu, kterým Česká školní inspekce školy předem informuje o tom, že v dané škole bude provedena inspekce). Jde o následující dokumentaci: školní matrika, doklady o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, školní vzdělávací program, třídní knihy, školní řád, vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin, záznamy z pedagogických rad (aktuální a za poslední školní rok), výroční zpráva za poslední školní rok, protokoly a záznamy o provedených kontrolách ve vztahu k řízení školy, personální dokumentace zejména ve vztahu ke kvalifikovanosti sboru, mzdová a hospodářská dokumentace a účetní evidence (přidělené dotace, rozvojové programy apod.) a dokumentace výchovného poradenství a prevence rizikového chování dětí/žáků/studentů. Je ale třeba počítat s tím, že výčet této dokumentace může být v případě potřeby v odůvodněných případech upraven, zúžen nebo i rozšířen, s ohledem na zaměření inspekční činnosti, na zjištění učiněná v průběhu inspekční činnosti nebo při jiných typech inspekční činnosti, než je ta komplexní (např. šetření stížnost, samostatná kontrola apod.).


Má nebo připravuje Česká školní inspekce pro školy nějaký metodický materiál týkající se této problematiky? Pokud ne, kdo by ho měl připravit?


Jakkoli platí, že metodickou podporu by měly primárně poskytovat instituce, které jsou za tímto účelem zřízeny, poskytuje metodickou podporu ve vztahu ke kvalitě vzdělávání od roku 2013 také Česká školní inspekce. V rámci realizace projektu Komplexní systém hodnocení, v části věnující se propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy, tak připravujeme např. metodický web, který bude přehledným způsobem nabízet školám nejrůznější metodické informace, návody, dokumenty, materiály apod., které mohou školy využít ve snaze o kontinuální zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, včetně sady příkladů inspirativní praxe s popisem činností reálných českých škol, které mohou být pro jiné školy inspirací v některém z klíčových aspektů kvalitního vzdělávání (dle kritérií hodnocení vycházejících z modelu tzv. kvalitní školy). Součástí tohoto webu budou také vybrané vzorové dokumenty, které nejsou jen formálního charakteru, ale které jsou pro školu skutečně důležité z pohledu vzdělávacích souvislostí (např. školní vzdělávací program, rámec pro povinný obsah školních řádů apod.). Webové stránky by měly být školám zpřístupněny od příštího školního roku 2019/2020, v současné době diskutujeme i s dalšími organizacemi v rámci rezortu školství nad možnými propojeními na další agendy, jako je např. nabídka relevantního DVPP.

2 komentáře:

V. řekl(a)...

výčet této dokumentace může být v případě potřeby v odůvodněných případech upraven, zúžen nebo i rozšířen,
A bojácní ředitelé kvůi případnému rozšíření výčtu nechávají kantor(k)y vytvářet desítky papírů.
Kromě ČŠI vyžaduje papíry i spousta dalších "nezbytných kontrolních orgánů"...

Radek Sárközi řekl(a)...

Přehled měli zpracovat dávno...

Okomentovat