14.7.18

Ze sociálních sítí: Označování budovy školy státním znakem aneb Pozor na šmejdy!

Na sociální síti Facebook se objevil dotaz: "Dnes mi bylo vytčeno, že nám na budově veřejné mateřské školy chybí státní znak. Vážně tam být musí? Existuje nějaká vyhláška nebo nařízení? Nebo jen chtěl dotyčný vydělat, protože ho nabízel?"

Odpověď, na kterou upozornil jeden z diskutujících, nalezneme na stránkách Jihočeského kraje. Jde o odpověď ředitele legislativního a právního odboru MŠMT na dotaz vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu:

Vzhledem k tomu, že za současného právního stavu neexistuje prováděcí právní předpis, který by výslovně řešil relativně detailní problematiku označování budov škol a školských zařízení, a k tomu, že jakkoli takového předpisu není, požadavek dostatečného objektivního označení škol a školských zařízení z povahy věci trvá, je pro řešení předmětné problematiky třeba hledat obecnější východiska:

1. Označení budovy školy nebo školského zařízení bylo v minulosti řešeno formou vyhlášky (např. § 2 odst. 5 vyhlášky č. 291/1991 Sb.), ještě dříve se uplatňovaly i instrukce ministerstev (např. čl. 3 odst. 3 instrukce č. 22 221/85-210 ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 25. července 1985, č. j. OP 0634-17.7.85, kterou se stanoví podrobnosti o středních školách, publikovaná v č. 8/1985 Věstníku MŠMT ČSR). V současné době se však jedná o již zrušené předpisy, a to v části předmětné problematiky bez zcela ekvivalentní náhrady. Za nynějšího stavu proto konstatujeme:

Pokud se týká obsahu označení budovy, kde je činnost školy nebo školského zařízení vykonávána, je třeba označit budovu školy nebo školského zařízení příslušným názvem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, a popř. druhem nebo typem školy nebo školského zařízení, a to s východiskem v obecnějším § 8a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se týká provedení označení konkrétní budovy školy nebo školského zařízení, lze podle našeho názoru připustit určitou volnost s tím, že tato volnost je limitována logickými požadavky vhodnosti (provedení, umístění), hospodárnosti atd. Současně se domníváme, že zcela bez významu není ani přihlédnutí k dosavadní praxi (a v rámci toho i ke zrušeným předpisům), to však pouze z důvodu praktičnosti zachování určitého úzu a s vědomím právní nezávaznosti takové praxe.

2. Ani otázka užívání státního znaku školou nebo školským zařízením není platným právem explicitně partikulárně upravena. Při jejím řešení je třeba vyjít z obecného předpisu – ze zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 2 odst. 1 lit. r) tohoto zákona jsou oprávněny užívat státní znak též „(...) školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku podle zvláštního zákona“; ustanovení § 4 odst. 1 citovaného zákona upravuje užívání státního znaku na budově.

Na dílčí otázku, zda existuje povinnost užívat státní znak na budově školy nebo školského zařízení, je třeba ze striktně právního hlediska odpovědět, že za současného právního stavu nelze dovozovat existenci právní povinnosti označení budov škol nebo školských zařízení uvedených v naposled citovaném ustanovení státním znakem, neboť zákon operuje pouze se subjektivní normativní modalitou oprávnění. Z (poněkud jemnějšího) hlediska tradice lze však podle našeho názoru předpokládat, že se státní znak k označování budov škol a školských zařízení skutečně užívat bude.

Výkon práva užívat státní znak podléhá ustanovením citovaného zákona (§ 1 odst. 2, § 2 odst. 2, § 4 až 5).

2 komentáře:

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Nemusíte, zato zákaz kouření ten musíte.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Škola není státní instituce. To je třeba soud. Je to pouze příspěvková organizace, takže jaký státní znak. Ale rafinovanost šmejdů nezná mezí. Je známá škola, kde ředitel podepsal fakturu na revizi odpadů. A divíte se? Při tom všem, co se na hlavy ředitelů naházelo za povinnosti se opravdu není čemu divit. Měli jste už hloubkovou kontrolu BOZP? Nechte si někdy ty příběhy vyprávět. Přijdou na revizi prodlužovaček, která je každý rok a klidně u toho zkontrolují i bojlery a sporáky, i když jsou jen za tři roky. Jenže jak tohle má všechno ředitel vědět. Ve firmách na to má správce budovy.
Jenže to je ten problém. Ředitel firmy řídí firmu. Nedohaduje se s revizáky, nic nekupuje od šmejdů, nechodí do výroby si zavyrábět. Ředitel školy dělá všechno. Za třetinový plat. A pak nejsou ředitelé. A když jsou tak, no...….. A opravdu, dívíte se?

Okomentovat