16.7.18

SKAV: Rozpracování Desatera principů ve vzdělávání

V roce 2013 jsme za SKAV poprvé představili Desatero principů ve vzdělávání. O těchto principech a jejich finální podobě členská základna diskutovala dva roky a nebylo vůbec jednoduché se na nich shodnout. Je to dáno také pestrou tematickou skladbou 28 členských organizací, protože SKAV je mezioborová platforma. Dalo by se říct, že SKAV je takovým „lakmusovým papírkem“ diskuze o vzdělávání, na němž lze testovat debatu o rozvoji vzdělávání. V rámci české vzdělávací politiky ale tento potenciál SKAV doposud nebyl dostatečně využit, snad se to do budoucna změní. Nakonec jsme tedy po dvou letech diskuzí ke společnému výsledku dospěli a vyšli s ním ven na naší konferenci Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole v roce 2013. Mile nás překvapilo, že bylo naše desatero odbornou veřejností přijato pozitivně a některé organizace mimo SKAV ho dokonce integrovaly do svých dokumentů.


Motivovalo nás to k tomu, abychom se pustili do jeho dalšího rozpracování, i když jsme tušili, že to nebude jednoduchý proces. Nad touto prací členové strávili nad rámec svých běžných činností tento školní rok a materiál je aktuálně ve fázi finalizace. Celý obsah by měl být hotov a publikován k dalším veřejným konzultacím na přelomu června a července 2018. Je potřeba zmínit, že za vznik tohoto nového materiálu vděčíme také Nadačnímu fondu rodiny Orlických, který tento náš záměr finančně podpořil. Každá teze bude nově zahrnovat vysvětlující text, jak tomu ve SKAV rozumíme, aby nemohlo v rámci obecnosti principů docházet k nedorozuměním a možným dezinterpretacím. A zároveň jsme mezi členy posbírali příklady z praxe, které jednotlivé teze a jejich význam naplňují. Malou ochutnávku můžete najít níže, jedná se o vysvětlující část k prvnímu bodu desatera.

Usilujeme o společnost, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu prostředí, založenou na svobodě a zodpovědnosti každého jedince.

Vysvětlení:

První bod Desatera vyjadřuje základní hodnoty, na kterých celé Desatero stavíme. Ty se mají promítat do vzdělávání nejen prostřednictvím cílů a obsahů vzdělávání, ale především organizací a kulturou každé vzdělávací instituce. To znamená, že se nejen učíme o společnosti a pro budoucí život ve společnosti, ale zejména že v takovém učícím se, sociálně soudržném, spravedlivém a ohleduplném společenství žijeme.

Sociální soudržností míníme vzájemný respekt mezi všemi jednotlivci a skupinami ve společnosti, toleranci k odlišnostem, která umožňuje naplňovat individuální potřeby a důstojný život pro každého.

Spravedlností rozumíme dodržování a zajišťování základních lidských práv a svobod, rovnost před zákonem pro každého jedince.

Ohleduplnost nejen k lidem, ale i k přírodě a planetě považujeme za základní činitel kvality života na Zemi.

Svobodu vnímáme jako právo jedince realizovat svá přání, tužby a plány bez zbytečných omezení. Svoboda je principiálně limitována jen a pouze nutností ohleduplnosti k ostatním lidem, živé i neživé přírodě, zachováním spravedlnosti a závazků vůči společnosti. Tato omezení definují základní zodpovědnosti jedince.Zdroj: Zpravodaj SKAV č. 11/červenec 2018

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ten druhý bod o smyslu vzdělávání je ale doopravdy hrubě sebestředný.
Smyslem vzdělávání je být ku prospěchu společenství! Na tom pytlici bazírují.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jo, a neopsali oni ten bod 7 od pytliků?

Vít Tomis řekl(a)...

Takovou snusku obecnych frazi jsem naposledy cetl snad jen zaverech sjezdu KSC.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

toleranci k odlišnostem

Třeba tolerance k sociální odlišnosti, k bohatství, které umožňuje, aby se někdo exkludoval do soukromé školy se 100 000 školným? Z toho jistě vzejde sociální soudržnost.

Okomentovat