5.7.18

Připomínkujte: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předkládaná novela vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb. představuje souhrn pozměňovacích ustanovení zejména v oblasti konání přijímacího řízení a jednotné zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. Změny reagují na poznatky ze dvou let plošného konání jednotné zkoušky do maturitních oborů vzdělání.

Předkládací zpráva

Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, představuje souhrn pozměňovacích ustanovení, která reagují na poznatky z praxe odrážející dílčí problémy při konání přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání a zejména dvou ročníků plošné realizace jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky, zadávané, administrované a vyhodnocované Centrem. Předkládaná novela má přispět k celkovému zkvalitnění procesu přijímání ke vzdělávání, s důrazem na definování přesnějších pravidel přijímání ke vzdělávání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří požádali o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.

V hlavním tématu stanovení pravidel přijímání ke vzdělávání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je zásadnějším způsobem novelizován § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a především jsou zařazeny dvě nové přílohy: příloha č. 1 upravující podmínky přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a definující kategorie uzpůsobení konání jednotné zkoušky podle druhu znevýhodnění uchazeče a příloha č. 2, která obsahuje vzor doporučení školského zařízení výlučně pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, včetně informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

Předkládaná novela nemá žádný další finanční dopad na státní rozpočet ani na rozpočet MŠMT. Návrh vyhlášky neidentifikuje žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a k rovnosti žen a mužů, ani dopady na podnikatelské prostředí.

Na základě rozhodnutí pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) Legislativní rady vlády bylo předkladateli sděleno, že u novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., není vyžadováno zpracování zprávy o hodnocení dopadu regulace – viz: https://ria.vlada.cz/plan-vyhlasek-na-rok-2018-s-vyznacenou-povinnosti-zpracovani-ria-schvalen/​

Předpokládaný termín předložení pracovním komisím LRV je stanoven na srpen 2018. Účinnost vyhlášky je stanovena k 15. září 2018.Ke stažení:


1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Připomínkování v době dovolené je skvělý nápad. Dík.

Okomentovat