2.7.18

Kateřina Valachová: Nemůžeme uvrhnout školy do nejistoty

Z projevu při projednávání návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v Poslanecké sněmovně ve pátek 29. června 2018, vybíráme: "Co se týká zrušení garance míst pro děti mladší tří let v mateřských školách od roku 2020, tak jenom chci zopakovat, že tato Sněmovna, pokud rozhodne o zrušení této garance, tak rozhoduje především o tom, že se nebudou dobudovávat povinně kapacity mateřských škol pro počty dětí, které odpovídají těmto populačním ročníkům, a tedy ani v roce 2020 nebude míst pro předškolní vzdělávání dětí mladších tří let dostatek. To, co tady zaznívá ze strany většiny předřečníků ve všech čteních, tzn. stávající nevyhovující podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let v mateřských školách, tak to je určitě pravdou, je to pravdou a musí se změnit a zlepšit. Jenom chci zdůraznit, že toto naše hlasování o zrušení garance míst situaci nijak neposune."


Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také já přičinila několik slov k podaným pozměňovacím návrhům do této novely školského zákona.

Za paradoxně nejdůležitější změnu, byť to samozřejmě nikdo nepředpokládal při předložení tohoto poslaneckého návrhu, podle mého soudu je nutno považovat posunutí startu nového financování našich mateřských, základních a středních škol. Samozřejmě není šťastné, jakým způsobem se tato změna projednávala v Poslanecké sněmovně, tedy s jakou rychlostí a bez příslušných rozprav. A není samozřejmě šťastné také to, že v tuto chvíli účinnost příslušných pravidel nového financování mateřských, základních a středních škol začíná již od 1. září, a je tedy jasné, že v tuto chvíli řada ředitelů škol neví, podle jakého způsobu financování tedy nakonec bude pokračovat.

K novému financování mateřských, základních a středních škol se chci vyjádřit zejména proto, co tady zaznělo z úst předkladatele. Mateřské, základní a střední školy jsou v tuto chvíli financovány tak, že nemáme žádnou jistotu z hlediska objemu rozpočtu, tak jak ho schválíme tady jako poslanci, poslankyně v Poslanecké sněmovně, že také tyto finanční prostředky doputují ve stejné míře k dětem ve všech krajích v České republice. A toto si myslím, že je špatně. Stejně tak je špatně, že nemáme jistotu jako zákonodárci, nebo ti, co schvalují státní rozpočet, že budou zvýšeny platy učitelů, učitelek našich škol stejným způsobem, jak zákonodárce předpokládá, ani nemáme jistotu u mezd nepedagogických pracovníků. A stávající systém financování tak žádným způsobem nereaguje na to, jaká je struktura škol v tom či onom kraji. Výsledek je samozřejmě nespravedlivé financování škol, nepředvídatelné. Ředitelé škol nemohou plánovat rozvoj svých pedagogických týmů, nemají jistotu ani jasné transparentní pravidlo, kolik dostanou finančních prostředků rok co rok na zkvalitňování výuky vzdělávání ve školách.

Z mého pohledu, tak jak prostřednictvím pana předsedajícího navrhl řešení stávající situace pan poslanec Vondrák svým pozměňovacím návrhem, to znamená, jedná se o jakési posunutí zejména přechodných ustanovení reformy financování regionálního školství tak, abychom učinili řekněme komfortnější situaci pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při zavedení reformy, tak tento pozměňovací návrh je tedy krajně přijatelný.

V žádném případě podle mého soudu nemůžeme uvrhnout školy do nejistoty, že by se o další dva roky, to je tedy ten druhý pozměňovací návrh, odkládala reforma. To by bylo velmi neodpovědné, a tak jak mám možnost hovořit se školami a s řediteli škol, také by to nebylo ze strany terénu v žádném případě vítáno. Chtěla bych připomenout, že jsme v předchozím projednávání tady úplně jiného zákona, kde byl pokus o odložení reformy financování škol o deset let, informovali poslance a poslankyně o nesouhlasu napříč a většinově stran všech školských asociací, ale také Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Zejména Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv je podle mého soudu hlas, který bychom měli v případě nového financování školství, pokud nám opravdu záleží na vzdělávání našich dětí do budoucna, slyšet.

Takže shrnuji za sebe - byť se zatnutými zuby, ale přesto budu podporovat pozměňovací návrh pana poslance Vondráka.

Druhou záležitostí je tzv. povinné předškolní vzdělávání. Tady budu stručnější. Domnívám se, že tato změna nastala teprve před rokem a že bychom jako zákonodárci neměli dělat rychlé soudy a dát spíše čas tomu, jak toto předškolní vzdělávání od pěti do šesti let zlepší či nezlepší úspěšnost vzdělávání dětí následně při plnění povinné školní docházky. Proto také je podle mého soudu namístě tuto úpravu ponechat.

Co se týká zrušení garance míst pro děti mladší tří let v mateřských školách od roku 2020, tak jenom chci zopakovat, že tato Sněmovna, pokud rozhodne o zrušení této garance, tak rozhoduje především o tom, že se nebudou dobudovávat povinně kapacity mateřských škol pro počty dětí, které odpovídají těmto populačním ročníkům, a tedy ani v roce 2020 nebude míst pro předškolní vzdělávání dětí mladších tří let dostatek. To, co tady zaznívá ze strany většiny předřečníků ve všech čteních, tzn. stávající nevyhovující podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let v mateřských školách, tak to je určitě pravdou, je to pravdou a musí se změnit a zlepšit. Jenom chci zdůraznit, že toto naše hlasování o zrušení garance míst situaci nijak neposune.

Proto bych si vás dovolila požádat o podporu pozměňovacích návrhů, které jednak ukládají povinnost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy upravit ve vyhlášce podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let, abychom mohli opravdu garantovat, nejenom slibovat, ale garantovat učitelkám mateřských škol, že pokud takové děti, podotýkám, po této změně dobrovolně v rámci mateřské školy jsou a vzdělávají se, tak aby také tyto podmínky byly jasně stanoveny a učitelky mateřských škol se jich mohli dovolat a mohly si je vynutit. Protože když neuděláme nic, tak se to nestane. A stávající počet zhruba 50 tis. dětí mladších tří let nebude mít v mateřských školách, a zejména paní učitelky, jistotu, že také tyto podmínky se budou zlepšovat.

Naposledy jsme předložili pozměňovací návrh, který byl pokusem, řekněme, pozitivním způsobem řešit předškolní péči dětí mladších tří let a rozdělit ji mezi mateřské školy a dětské skupiny a nabídnout obcím a městům pro vzdělávání dětí mladších tří let také možnost zřizování dětských skupin, popř. uzavírání smluv se zřizovateli těchto dětských skupin. Také tento pozměňovací návrh doporučuji vaší pozornosti, protože si myslím, že je fér dát možnost nejenom obcím, městům, ale také samozřejmě rodičům, jakým způsobem předškolní péči o své děti zajistit.

Dále nebudu hovořit a požádám vás tedy o souhlas s pozměňovacími návrhy C1, C2 a C3, to jsou ty pozměňovací návrhy, které by měly garantovat mateřským školám úpravu podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let tam, kde také dobrovolně se dál vzdělávat budou, anebo umožnit obcím a městům uzavírat smlouvy pro děti mladší tří let také s dětskými skupinami.

Děkuji vám za pozornost.

Žádné komentáře:

Okomentovat