20.7.18

EDUin: Inspirace pro dobrý volební program i praxi po volbách

Nabízíme vám materiál Vzdělávání před-vším v každém regionu ČR, který přináší inspiraci konkrétních existujících příkladů dobré praxe ve vzdělávání, které lze úspěšně realizovat přímo na komunální úrovni.
Vzdělávání přede-vším v každém regionu ČR(Inspirace pro dobrý volební program i praxi po volbách)


V české společnosti dorostla nová generace rodičů a vzdělávání se stalo důležitým tématem, které plní stránky médií. Rostoucí část veřejnosti si uvědomuje, že český vzdělávací systém nereaguje dost rychle na proměnu světa a z ní vyplývajících vzdělávacích potřeb. Pokusy o reformu se uskutečňují bez dat a jejich kvalitní analýzy, často i bez vize, cíle i strategie.  


Na regionální úrovni se ale dá vzdělávání zlepšit a změnit, a to i v rámci stávající legislativy. Pusťte se do práce sami ve svých obcích a regionech. Tento materiál popisuje příklady dobré praxe z míst, kde už s podporou změn začali. Z míst, kde se zlepšení daří. Inspirujte se pro své politické programy a v případě úspěchu ve volbách i pro svoji politickou praxi. Vyberte si jednu možnost nebo několik. I malý krok má smysl.


Výchozí data a informace, které se promítají do situace jednotlivých regionů ČR


- mezi regiony se prohlubují rozdíly v pojetí vzdělávání  a jeho kvalitě V ČR roste socioekonomická nerovnost a rozdíly se projevují zejména regionálně. V některých regionech, hlavně v severních a severozápadních částech ČR, se koncentrují vyloučené lokality, v nichž dochází k reprodukci různých forem chudoby a sociální deprivace (zdoj: Audit vzdělávacího systému v ČR 2017)

- svět se velmi rychle mění a český vzdělávací systém s tím nedrží krok Ve Finsku se od loňského roku vyučuje podle nového kurikula, které reaguje na změny ve světě. Totéž se snaží dělat v Jižní Koreji, Kanadě, Singapuru a řadě dalších zemí. Zpoždění ČR se zvětšuje.(zdroj: oficiální informace vlád jednotlivých zemí)
- Česká republika investuje do základního a středního školství varovně podprůměrný podíl HDP2,7 procenta oproti průměrným téměř 5 % v rámci OECD. (zdroj: Education at the Glance 2016, OECD, Studie CERGE Nízké platy učitelů - hodně drahé šetření 2017)
- role učitele se změní, nejsme na to připraveniZměny ve společnosti, přírodě i technologiích přinášejí dosud nevídané výzvy i možnosti pro vzdělávání. Povedou k ještě výraznější transformaci současné role škol a učitelů. Český vzdělávací systém ale nereaguje. (zdoj: Audit vzdělávacího systému v ČR 2017)
- lidé vnímají školství jako naléhavý problém  77% respondentů zařadilo problematiku školství do kategorie „velmi naléhavé nebo docela naléhavé“(zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, Naše společnost, únor 2017)       - čeští žáci mají vůbec nejvyšší nechuť ke škole v rámci zemí OECD(zdroj: mezinárodní šetření TIMSS, 2015)
- 70 % českých učitelů je ve své profesi nespokojeno(zdroj: mezinárodní šetření TIMSS, 2015)
- pouze 50% absolventů pedagogických fakult jde skutečně do praxe učit.(zdroj: průzkum agentury SC&C, 2017)
- na středních školách je 30 % učitelů starších 56 let(zdroj: Informační systém Ministerstva financí 2016)
- platy ředitelů a učitelů jsou srovnatelně nejnižší v zemích OECDprůměrný plat pedagogických pracovníků v ČR je o 20.000 Kč nižší než v bankovním a ICT sektoru, o 6.000 Kč nižší než v oblasti vědy a také o 2.000 Kč nižší než v oblasti veřejné správy(zdroje: MŠMT a ČSÚ pro ČMKOS, 2015, Education at a Glance, OECD, 2016, Studie CERGE Nízké platy učitelů - hodně drahé šetření 2017)  


Dlouhodobé většinové dopady:

·         prohlubují se rozdíly ve výsledcích vzdělávání mezi jednotlivými regiony

·         zvětšuje se rozdíl mezi výkony českých žáků v závislosti na jejich socioekonomickém zázemí (ve smyslu čím horší zázemí, tím horší výsledky)

·         obsah výuky je odtržený od reálného života

·         učitelé i ředitelé jsou unavení, přetížení administrativou, nedostatečně zaplacení a chybí jim podpora

·         děti nemají zájem o své vzdělávání, ve škole se nudí

·         je nedostatek pedagogů, pedagogické fakulty vzdělávají pro jiné oblasti více, než pro výuku ve školách

·         veřejnost konečně začíná vnímat školství jako dlouhodobý problém (rodiče zakládají malé inovativní školy nebo usilují o vznik inovativních tříd)


Návrhy možných zlepšení na regionální úrovni

Navržená opatření pocházejí z různých míst a jsou ověřena praxí konkrétních škol, radnic a organizací.


Podporujeme školy a učitele
Školy a jejich zřizovatelé si mohou být velmi prospěšní a užiteční. Společnými silami dokážou víc, než se postarat o dobrý technický stav školy a její prosté fungování. Voliči mluví o stavu škol ve svých městech a obcích. Je to důležité téma. Většinou jsou rodiči nebo prarodiči a někdy dokonce studenty. Hlasují tzv. nohama. Zapisují se a chodí tam, kde je to pro ně dobré. Hledají kvalitu. Přemýšlejí o tom, co to je kvalitní vzdělání.

Snažíme se školám ulehčit od narůstající byrokracie tím, že nad rámec povinného rozpočtu navyšujeme prostředky zřizovatele na další administrativní sílu nebo externí služby, aby učitelé mohli především učit (Úvaly).
Zaměstnáváme přímo na úřadu člověka, který za školy připravuje projekty a žádosti o finanční prostředky tak, aby se tím samotné školy nemusely zatěžovat. (Svitavy).
Vytipováváme si priority, které pak podporujeme celkově na všech školách a na to tvoříme společné projekty - např. společné vzdělávání, podpora polytechniky apod. (Svitavy)
Přilepšujeme školám finančně, aby si mohly zajistit  podpůrné profese jako například speciální pedagogy, psychologa, logopeda, etopeda, rodilé mluvčí pro výuku jazyků, lektory češtiny jako druhého jazyka, asistenty pro ředitele/ku, sociální pedagogy (mohou být i sdílení mezi několika školami) či kariérové poradce. Kromě toho  pomáháme školám získat na tyto služby finanční podporu z kraje (Psáry).
Víme, že druhý stupeň ZŠ je kriticky důležitý, snažíme se tedy podpořit kvalitu vzdělávání na druhém stupni ZŠ - vytváříme podmínky  pro dělení do menších skupin při výuce, rozšířenou nabídku volitelných předmětů, podporujeme neformální vzdělávání (pořádáním besed, a veřejných přednášek) a pedagogy  (Psáry).
Podporujeme rozvoj všeobecné gramotnosti na středních odborným školách (např.digitální, čtenářské, jazykové, finanční) (EDUin).
Nabízíme (a dotujeme) DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) v inovativních oblastech (Psáry).
Vychováváme prostřednictvím škol ke zdravému lokálnímu partriotismu - motivujeme děti, aby z našeho regionu neodcházely (Kolín).
Podpoříme vznik žákovského městského parlamentu, který se spolupodílí na rozhodování věcí týkajících se dětí a studentů (Dvůr Králové)
Zajištujeme hospitace našich učitelů v jiných školách a podporujeme vzájemné učení od inspirativních škol v našem městě, jiných městech nebo regionech ČR (Psáry, Kolín).
Podporujeme praxi studentů pedagogiky v párových dvojicích s učiteli. (Učitel naživo).
Nabízíme školám, aby začaly s měřením kvality a zlepšováním klimatu ve školách. Dostupné jsou autoevaluační nástroje MŠMT: Cesta ke kvalitě a ČŠI: Kvalitní škola http://www.csicr.cz/cz/Kvalitni-skola (EDUin, ČOSIV)
Využíváme  dostupné nástroje pro vyhodnocování kvality škol zřizovatelem http://www.nuov.cz/ae/doporuceni-pro-zrizovatele-k-hodnoceni-skol (EDUin, ČOSIV)


Podporujeme ředitele
Dobrý ředitel dokáže změnit školu ve vašem městě nebo obci k nepoznání. Dobrý ředitel je dobrá investice. A dobrá komunikace s ním je základ oboustranně prospěšného vztahu škola x zřizovatel.
Dbáme na pečlivý a transparentní výběr ředitelů jakožto pedagogických leaderů s vizí školy a manažerskými dovednostmi. Dbáme na doporučení odborníků ve výběrových komisích (EDUin).
Komunikujeme se svými školami a podporujeme vzájemnou komunikaci mezi školami, například společnými výjezdními zasedáními ředitelů. Takové výjezdy pořádáme jednou měsíčně. Otevřeně na nich řešíme veškerou problematiku včetně rozdělení financí. Usilujeme o to, aby místo konkurence panovala mezi školami spolupráce a tím, že u každé školy najdeme a vyzdvihneme její unikátní výhodu. (Praha 1, Tábor).
Podporujem školy například zřízením pozice “školského superintendanta” jehož náplní práce je individuálně podporovat ředitele několika škol (Ontario).
Zajišťujeme hospitační pobyty našich ředitelů škol v partnerským městech v zahraničí. Viděná dobrá praxe a pocit, že to jde, je motorem změn našich škol (Psáry, Kolín).
Podporujeme ředitele, aby vzděláváním rozvíjeli své kvality  leadershipu a strategického managementu. Programy pro podporu  ředitelů škol mohou být například: Akademie pro ředitele, Ředitel naživo (vzdělávání pro ředitele připravují na rok 2019), Škola v kondici. (Liga lidských práv, EDUin, Učitel naživo, ČOSIV)

Pečujeme o nejmenší a jejich rodiče
Děti vstupují do systému vzdělávání a péče často již ve dvou letech. Nějakou formu podpory ocení rodiče i mladších dětí. Nezapomínáme na ně a nevysvětlujeme jim, že jsou špatnými rodiči, když se na pár hodin týdně uvolní od rodičovské péče.
Myslíme na péči od děti ve věku 0 - 3 roky pro všechny rodiče, kteří to potřebují, v časovém rozvrhu podle jejich potřeb, i o prázdninách. Vytváříme místa v mikrojeslích, dětských skupinách a v MŠ i pro děti od dvou let (Psáry). Podporujeme vznik obecních lesních mateřských škol (Srbská Kamenice).

Komunikujeme s rodiči
Rodiče jsou nejen voliči, ale také často hybná síla změny. Je dobré vědět, co chtějí a potřebují. Jak si představují kvalitu. Je dobré s nimi vést dialog. Je dobré je informovat a vzdělávat.
Nabízíme občanům informace o tom, jaké jsou moderní metody ve vzdělávání, kultivujeme povědomí o vzdělávání, budujeme komunitu, např. formou tematických večerů věnovaných vzdělávání EDUpoint (EDUin) či workshopů (ČOSIV).
Hledáme dobré příklady  na zapojování obce do života školy (EDUin + města z projektu Extra třída http://www.extratrida.cz/).
Respektujeme volbu rodičů a právo dítěte na vzdělávání ve spádové základní škole. Využíváme nového systému podpor, aby každé dítě mohlo co nejlépe naplňovat svůj individuální vzdělávací potenciál. (Rodiče za inkluzi, Nadace OSF, ČOSIV)
Používáme Rodiče vítáni, nástroj EDUin, pomocí kterého si škola sama hledá cestu, jak se více otevřít rodičům http://www.rodicevitani.cz/dotaznik/

Podporujeme celoživotní vzdělávání, neformální vzdělávání  a komunitní život škol
Už dávno se vzdělávání děje nejen ve škole, ale čím dál tím více  mimo ni. Pamatujte na to při svých vzdělávacích strategiích.
Podporujeme (především finančně) vznik školních klubů. Když není v dostupné vzdálenosti DDM, podporujeme školu ve vytváření nabídky zájmových kroužků a sportovních aktivit / otevřeme školní sportoviště pro veřejnost (EDUin).
Jsme v kontaktu i se školami v naší obci, které přímo nezřizujeme (např. speciální a některé střední školy) a zapojujeme je do místní činnosti (např. projekt Příběhy našich sousedů, Extra třída atd.) (Kolín).
Podporujeme celoživotního vzdělávání: máme univerzitu třetího věku, kterou realizujeme ve spolupráci s místní knihovnou. Pořádáme zde například kurzy počítačové gramotnosti a jiné (Kolín). V rámci naší ZUŠ realizujeme výuku i pro seniory (Akademie seniorů ZUŠ Hostivař při Praze 15).
Podporujeme komunitní přesah školy (např. Škola jako místo setkávání při sezónních oslavách a akcích) (Psáry).
Máme podnikatelský inkubátor (Kolín).
Dotahujeme do konce projekty na školní hřiště a další vybavení z evropských peněz. Školní hřiště otevíráme k užívání i veřejnosti a na jejich provoz a údržbu pamatujeme v rozpočtech. (Praha 15)
Vytvořili jsme kartu pro žáky na bázi jednoduchého platebního čipu, se kterou mají přístup do systému sdíleného všemi žáky všech škol ve městě. S kartou se dají např. platit obědy, vstupovat na sportoviště a do knihovny, navštěvovat kulturní akce, nakoupit v knihkupectví, koupit svačinu atd. Záleží jen na zřizovateli, co vše s podporou této karty žákům otevře, zpřístupní a umožní a tím podpoří návštěvu těchto míst žáky (Kolín).

Připravujeme včas strategie i cesty k jejich naplnění
Lidé se musí domluvit na plánu a zapsat si ho. A také připravit realizaci a sledovat, jestli se naplňuje .
Vytváříme vize města/obce a následné plány/strategie  rozvoje vzdělávání, do kterých vtahujemevšechny lokální aktéry ve vzdělávání (kroužky, ddm, školy, firmy, atd.)  a aktivně podporujeme jejich spolupráci. Ve strategiích je i plán implementace a evaluace (Dvůr Králové).
Jako radnice tyto vize reflektujeme i v investičních strategiích a programovém prohlášení radnice (Kolín).
Využíváme MAP (Místní akční plány) a MAS (Místní akční skupiny) jako nástroj účinné podpory změny ve vzdělávání. Místní akční plán je šance ke zlepšení a změně, nikoliv pouhý nástroj k dalšímu čerpání prostředků (MAP Sedlčansko).
Sledujeme demografii v regionu a matriky, abychom se včas přizpůsobili počtům potřebných budoucích míst v zařízeních (péče 0-3), MŠ, ZŠ (např. Trutnov, Psáry a celá řada dalších obcí).
Maximálně se snažíme podporou veřejných škol  (zejména jejich 2. stupně), aby rodiče byli motivovaní zůstat v systému veřejného školství. Nicméně aktivně nebráníme vzniku nových inovativních škol. Pokud je zájem a potřeba, snažíme se podporovat v rámci stávajících škol  vznik tříd s inovativními postupy (Kolín, Tábor, Trutnov).
Máme školskou komisi, která je složená z lokálních osobností ve vzdělávání a funguje jako poradní orgán (Psáry).
Pokud máme v regionu znevýhodněnou školu, řešíme toto systémově, např. vytvoříme  promyšlený systém přespádování, nabídneme ostatním školám podporu při vzdělávání žáků z této znevýhodněné školy (např. předškolní přípravou, sdílenou poradnou pro školy, podporou podpůrných profesí a úzce spolupracujeme se sociálním odborem při podpoře vytváření dobrého sociálního zázemí rodin dětí). (Krnov, Chomutov, Sokolov).
Efektivně propojujeme činnosti v sociální a vzdělávací oblasti při řešení komplexních problémů jako je třeba záškoláctví (Krnov).
Máme zpracovaná kritéria kvalitní školy, podle kterých odměňujeme ředitele (EDUin).
Spolupracujeme s ostatními obcemi na úrovni ORP, pomáháme si navzájem (větší pomáhají menším, např. s rekonkurzy, sdílíme navzájem příklady dobré praxe). (Otrokovice)
Podporujeme funkční a efektivní školské rady. Prostřednictvím školských rad také komunikujeme se školou představy zřizovatele o obsahu a cílech vzdělávání (Psáry)..
V malých obcích podporujeme vznik malotřídních škol (Jihočeský kraj).

Na závěr inspirace navíc
Inspirace Města vzdělávání http://mestavzdelavani.cz/inspirace/ Chuťovky pro starosty ukazují, co dokážou mladí lidé udělat pro své okolí http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2014/05/CHUTOVKY_int02.pdf
Extra Třída je možnost, jak aktivizovat studenty pro svoji obec s využitím příspěvku zřizovatele nebo místních podnikatelů http://www.extratrida.cz/


Uvítáte konzultace či dlouhodobější podporu na klíč? Zapojte se do Klubu zřizovatelů http://mestavzdelavani.cz/klub-zrizovatelu/.

náš příběh:

Jsme lidé, kteří pevně věří, že vzdělání je základní hodnotou společnosti, proto usilujeme o zachování zdravých principů v našem školství a zároveň o účinné změny ve stávajícím systému: jsme iniciativa VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDE-VŠÍM a jsme připraveni napomoci systémovým změnám svojí odbornou expertízou.


(členové: Aliance pro otevřené vzdělávání, Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ), Asociace malých inovativních škol (MIŠ), Asociace pedagogů volného času, Centrum občanského vzdělávání FHS UK (COV), Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), Česká středoškolská unie, EDUin, Liga lidských práv, Nadace OSF, NaZemi, Otevřeno, Pavučina - síť středisek ekologické výchovy, Rodiče za inkluzi, Skutečně zdravá škola, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Step by step ČR, Škola Můj projekt, Učitelská platforma)

Kontakt:Olga Žáková (tel. 603 169 425, e-mail: olga.zakova@eduin.cz)

Tamara Kováčová (tel. 603 942 437, e-mail: tamara.kovacova@eduin.cz)EDUin, o.p.s. - Vzdělávání je i naše věc (http://www.eduin.cz/)


3 komentáře:

Radek Sárközi řekl(a)...

Jedná se hlavně o organizace, které jsou už ve SKAV. V něm je ovšem organizací mnohem více... Všechny velké organizace učitelů či ředitelů zde chybí. Je to velmi nereprezentativní skupina, která nemá mandát cokoliv s politiky v oblasti školství vyjednat...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

komunikujeme se školou představy zřizovatele o obsahu a cílech vzdělávání (Psáry)..

No nazdar.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Myslíme na péči od děti ve věku 0 - 3 roky pro všechny rodiče, kteří to potřebují

No nazdar.
To jakože vzdělávací pogram pro kojence? Sací a vyměšovací gramotnost...

Okomentovat