3.7.18

ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. července 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.


Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy, vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích částí.

Kritéria jsou zpracována v modifikacích pro mateřské školy, základní školy, střední školy – gymnázia, střední odborné školy, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, domovy mládeže se školou a internáty, střediska volného času, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy se školou a střediska výchovné péče a pro školská poradenská zařízení. S kritérii je možné pracovat také v rámci autoevaluačních aktivit jednotlivých škol a školských zařízení a také v rámci hodnocení škol a školských zařízení ze strany jejich zřizovatelů.

Hodnocení škol a školských zařízení je na základě těchto kritérií prováděno na čtyřstupňové hodnoticí škále stanovené a schválené Českou školní inspekcí, jejíž jednotlivé úrovně jsou označeny jako výborná, očekávaná, vyžadující zlepšení a nevyhovující. Vodítkem pro hodnocení jsou pak popisy jednotlivých úrovní u každého kritéria a interní metodické instrukce specifikující a sjednocující pohled na dílčí aspekty jednotlivých kritérií.

Ve zveřejněném dokumentu jsou kromě znění jednotlivých oblastí tzv. kvalitní školy a na ně navázaných hodnoticích kritérií k dispozici také popisy těchto kritérií (reflektující nejvyšší, tedy výbornou úroveň).

4 komentáře:

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Pedagogové podporují občanskou angažovanost! Není to odněkud "opsáno"

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pedagogové podporují především světový mír.
'Plány revanšistů zhatí inspektoří boubelatí.'

Pedagogové využívají široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií pro naplnění stanovených cílů

Samo naplnění stanovených cílů je strategií.
K jejímu dosažení pak slouží široké spektrum výchovně-vzdělávacích taktik.
Trochu filmové klasiky z vojenského prostředí by to chtělo.
Slovy klasika, klasika je klasika.

Ferda44 řekl(a)...

Nehledě na systémově nesprávnou pravomoc ze zákona, že orgánu státní správy je vedle logické pravomoci kontroly dodržování obecně závazných právních předpisů dovoleno i tzv. hodnotit činnosti, které zákon neupravuje. Takto je tímto dokumentem jakoby legalizována možnost subjektivně se vyjadřovat k tomu, co je nad rámec zákona podle add hoc názoru inspektora tzv. správné a co nikoliv. Výsledkem je je jediné - inspekční svévole.

Výňatek z textu a poznámky, které možná měl učinit ministr než dokument podepsal...
1 Koncepce a rámec školy
1.1 Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které
pedagogové sdílejí a naplňují.
Poznámka:
a) jak je měřitelně definována jasnost a její kritéria
b) jak je měřitelně definována realistická strategie
c) jak se pozná, že pedagogové opravdu, ale opravdu něco sdílejí
1.2 Škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie
rozvoje školy a je v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou
srozumitelné pro pedagogy i rodiče.
Poznámka:
a) jak se měří srozumitelnost ŠVP pro rodiče
1.3 Škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní
komunikaci všech aktérů (vedení, pedagogové, rodiče) a jejich participaci
na chodu školy.
Poznámka:
a) jak je obecně a měřitelně definována jasnost pravidel
b) jaká je jednoznačná definice konstruktivnosti komunikace všech aktérů
1.4 Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče i pedagogy.
Poznámka:
a) jak je objektivně definována vstřícnost
1.5 Škola spolupracuje s vnějšími partnery.
Poznámka:
a) je spoluprací s partnerem i úspěšná manipulace s výběrovým řízením?
b) poťouchle se ptám, zda nemůže být za negativum označeno, když škola přestala spolupracovat s partnerem (dodavatelem koksu do školní kotelny) poté, kdy přešla na plyn

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A takových blábolů je tam plno

Žáci projevují občanské hodnoty

A proto soudím, že ČŠI musí být zničena. Pro svoji nepotřebnost, ba škodlivost.

Okomentovat