9.7.18

CERMAT: Očekávání k jednotlivým zadáním (Český jazyk a literatura, MZ 2018 jarní termín)

Z materiálu vybíráme: "Pokud se v práci objeví v menší míře subjektivní prvky, není to důvod k penalizaci, pokud však budou subjektivní prvky zřetelně převažovat nad objektivními, penalizujeme až na 1 bod (podle četnosti výskytu takových prvků, způsobu pojetí a úrovně zpracování). Zpráva musí obsahovat základní informace dané výchozím textem: co, kdy, kde a za kolik. Při absenci těchto informací penalizujeme až na 1 bod, není to však důvod k udělení 0 bodů. Součástí textu může být rozhovor, např. s návštěvníkem festivalu, organizátorem akce. Funkční zapojení přímé řeči do textu je důvodem k bonifikaci."


Prague Food Festival 2018


VÝCHOZÍ TEXT

Prague Food Festival 2018 je určen všem lidem, kteří se zajímají o gastronomii. Kdy: pátek 16. března – neděle 18. března 2018

Kde: areál výstaviště v pražských Letňanech

Vstupné: 450 Kč v předprodeji, 550 Kč na místě Z programu vybíráme:
• výroba pralinek z pravé belgické čokolády
• degustace jídel světové kuchyně

(www.praguefoodfestival.cz, upraveno)

Zpracování: zpráva do časopisu Vaříme s láskou o průběhu akce představené ve výchozím textu

Téma, obsah zadání (kritérium 1A): tématem je akce představená ve výchozím textu, tj. Prague Food Festival 2018. Pisatel by měl představit náplň akce a její průběh: může se zaměřit např. na popis výroby čokoládových pralinek nebo na zhodnocení kvality nabízených jídel (tedy na body programu představené ve výchozím textu) nebo může vymyslet jakékoli jiné aktivity, které s jídlem či pitím souvisí a které lze na tomto typu festivalu očekávat (např. beseda se šéfkuchařem či baristou, různé workshopy). Oba tyto přístupy jsou rovnocenné. Skutečnost, kolik aktivit žák v textu představí, nesouvisí s bodovým ohodnocením 1A. Vždy záleží na úrovni zpracování tématu.

Pokud pisatel se zaměří výhradně na aktivity související s nápoji (barmanská show, vaření piva aj.), nebo výhradně s pokrmy, nelze ho za tento přístup penalizovat. Může také stručně představit čtenářům organizátory festivalu, shrnout jeho přínos, popsat prostředí, v němž se akce konala, aj. Pokud pisatel výchozí text funkčním způsobem rozvine a zapojí do textu vhodné aktivity související s festivalem (adresát současně na základě textu získá požadované informace o akci), je to důvod k bonifikaci. Úkolem hodnotitele není posuzovat správnost uvedených údajů či jmen, které nejsou uvedeny ve výchozím textu. Pro hodnocení tedy např. není podstatné, o kolikátý ročník festivalu se dle pisatele jedná (v tomto roce se koná 12. ročník, pisatel to však nemusí vědět; v písemné práci může uvést, že se jedná o 1. či 20. ročník) ani zda pisatel uvádí pravdivá jména osobností přítomných na festivalu (Gordon Ramsay × Vendelín Vařečka) či jejich skutečnou funkci (šéfkuchař × autor kuchařek). Důvodem k penalizaci není ani spojování zdánlivě neslučitelných skutečností (např. že na akci dorazil Jamie Oliver, protože se chtěl setkat se svým vzorem Jiřím Babicou).

Pokud je zřejmé, že pisatel zcela nepochopil slovo gastronomie, ale další údaje uvedené ve výchozím textu jsou respektovány, hodnotíme text maximálně 2 body (podle úrovně zpracování a míry odklonu od tématu). V tomto případě však alespoň část textu musí být spojena s jídlem či pitím (např. popis nabídky rautu, popis doprovodné barmanské show). Pokud pisatel nerespektuje skutečnost, že se festival pořádá v pražských Letňanech (místo toho uvede jako místo konání např. brněnské obchodní centrum), ale zohlední všechny ostatní informace uvedené ve výchozím textu, snižujeme hodnocení kritéria o 1 bod. Stejně postupujeme i v případě, že se akce koná v jiném termínu. (Znamená to tedy, že pokud žák píše o akci, která se konala v únoru v Brně, snižujeme hodnocení o 2 body.) Pokud je v písemné práci popisována zcela jiná akce (např. putovní výstava moderního umění, festival sportu), nelze zadání považovat za splněné, a text je tedy hodnocen 0 body.

Netradičně pojaté práce, na něž nelze aplikovat výše uvedená pravidla, je nutné konzultovat s VHT.

Komunikační situace, slohový útvar (kritérium 1B): zpráva, komunikační situace je dána určením do časopisu Vaříme s láskou, očekáváme tedy text publicistického stylu. Vzhledem k tomu, že není jasně určeno zaměření časopisu, hodnotitel musí respektovat jak odbornější pojetí zprávy určené úzké skupině znalců v oboru gastronomie, tak text určený široké veřejnosti. Za podstatné znaky zprávy považujeme věcnost, objektivitu, převládající informační postup. Pokud se v práci objeví v menší míře subjektivní prvky, není to důvod k penalizaci, pokud však budou subjektivní prvky zřetelně převažovat nad objektivními, penalizujeme až na 1 bod (podle četnosti výskytu takových prvků, způsobu pojetí a úrovně zpracování). Zpráva musí obsahovat základní informace dané výchozím textem: co, kdy, kde a za kolik. Při absenci těchto informací penalizujeme až na 1 bod, není to však důvod k udělení 0 bodů. Součástí textu může být rozhovor, např. s návštěvníkem festivalu, organizátorem akce. Funkční zapojení přímé řeči do textu je důvodem k bonifikaci.

Texty koncipované jako oznámení o akci, která se teprve bude konat, se hodnotí maximálně 2 body (podle úrovně zpracování). V tomto konkrétním případě totiž pisatel nezohlednil podstatný aspekt zadání – nepředal čtenářům informace o průběhu akce. Texty koncipované jako reportáž hodnotíme maximálně 3 body (podle úrovně zpracování).

V písemné práci by neměl chybět titulek. Pisatel může použít titulek určený zadáním písemné práce, nebo si vymyslet vlastní (zajímavý vlastní titulek je důvodem k bonifikaci). Pokud bude v textu chybět titulek, který je významným stavebním prvkem publicistických textů, snižujeme hodnocení kritéria o 1 bod (neplatí pro texty, které jsou hodnoceny 1 bodem, protože vykazují značné nedostatky vzhledem k zadanému útvaru – v tomto případě nelze hodnotit 0 body). Obsahuje-li text základní prvky zprávy (informace co, kdo, kdy, kde; titulek; kontaktové prostředky), hodnotíme minimálně 3 body. Pokud text navíc obsahuje i funkčně začleněnou přímou řeč, hodnotíme minimálně 4 body.

Funkce výchozího textu: informativní, výchozí text poskytuje informace, s nimiž musí pisatel ve svém textu pracovat. Všechny informace uvedené ve výchozím textu však není nutné využít. Pasáže opsané z výchozího textu se nezapočítávají do celkového rozsahu práce.


Žádné komentáře:

Okomentovat