19.6.18

Společná východiska Unie CZESHA a Asociace ředitelů gymnázií ke změnám maturitní zkoušky

Předsednictva Unie školských asociací ČR – CZESHA a Asociace ředitelů gymnázií zformulovala 15. června 2018 společné stanovisko k avizované diskusi o „reformě“ maturitní zkoušky.

Společná východiska CZESHA a AŘG k avizované diskusi o „reformě“ maturitní zkoušky

Předsednictvo Unie školských asociací ČR – CZESHA a Asociace ředitelů gymnázií zformulovaly tyto společné požadavky týkající se struktury a organizačního pojetí maturitní zkoušky v souvislosti s avizovaným otevřením diskuse k jejímu budoucímu pojetí:
  1. Zkoušky společné části maturitní zkoušky realizovat ve dvou úrovních obtížnosti podle volby žáka. Základní úroveň obtížnosti osvědčuje znalosti a dovednosti nezbytné k získání stupně vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou a k výkonu povolání a činností, u nichž je tato podmínka stanovena právními předpisy; rozšířená úroveň obtížnosti představuje podmínku pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšších odborných školách a vysokých školách. Maturitní zkouška není jen vstupenkou na vysokou školu, ale má svůj profesní, odborný a společenský význam.
  2. Prostupnost systému v rámci celoživotního vzdělávání je zaručena možností každého, kdo úspěšně vykonal společnou části maturitní zkoušky v základní úrovni obtížnosti, konat následně zkoušky společné části maturitní zkoušky v rozšířené úrovni obtížnosti.
  3. Zkoušky společné části maturitní zkoušky konat pouze v podobě didaktických testů.
  4. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek (český jazyk, cizí jazyk a matematika (matematická gramotnost)).
  5. V profilové části maturitní zkoušky konat 3 až 4 zkoušky v režimu školy s případnými závaznými mezemi uvedenými v RVP příslušného oboru vzdělání.
  6. Provést revizi kvalifikačních právních předpisů (živnostenského zákona atd.) z pohledu optimálního nastavení nezbytných kvalifikačních předpokladů a s tím spojenou revizi soustavy oborů vzdělání z pohledu stupně v nich dosahovaného vzdělání.

S výše uvedenými východisky jsme připraveni vstoupit a aktivně se zúčastnit odborné diskuse s MŠMT, Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a dalších relevantních partnerů.

V Praze dne 15. 6. 2018

PhDr. Renata Schejbalová, v.r. za Radu AŘG ČR

Ing. Jiří Zajíček, v.r. za Unii školských asociací ČR - CZESHA


24 komentářů:

Jiri Janecek řekl(a)...

No, ma to trochu vic logiky nez uroven ciste podle volby zaka, ale furt mi obtiznost diferencovana podle typu skoly prijde lepsi...PS: Proc je u matematiky v zavorce jeste "matematicka gramotnost" a u CJ a cestiny zadna "cizojazykova gramotnost" neni?

Vladimír Stanzel řekl(a)...

"Zkoušky společné části maturitní zkoušky konat pouze v podobě didaktických testů." - tak to je imo pitomost největšího kalibru - s ohledem na komplexnost ČJ a CJ. To už raději celý ten cirkus zabalme a zrušme státní maturitu (nebo celou maturitu) jako takovou. A hned bude zase v Česku bílý den a plno růží kolem. Na mnoha školách se opět přestane vyučovat jazyková a slohově-komunikační složka ČJ (jako tomu bylo před r. 2012), přesto skoro všichni zvládnou úspěšně absolvovat SŠ, "vzdělanost" nám tabulkově poroste a budeme s plácat po ramenou, jací jsme to čačtí junáci.

Radek Sárközi řekl(a)...

Dvě úrovně maturit jsou nesmysl. Nelze to ani legislativně ošetřit.

Ondřej Šteffl řekl(a)...

Návrh je o hodně logičtější než mnoho předchozích. Mám ovšem dojem, že podceňuje dva problémy.
1. Složitost zavedení dvouúrovňové maturity
2. Bariéry, které by něco takového vytvořilo pro celoživotní vzdělávání
Hlavní otázkou ovšem je, jaký že problém tento návrh vlastně řeší, a jak přispěje k vyšší vzdělanosti v ČR. Zejména tedy k čemu vlastně je dobré mít "rozšířenou úroveň obtížnosti".

Ondřej Šteffl řekl(a)...

Ad 1. Jen málokdo si uvědomuje, jak rozsáhlé dopady by více úrovní maturity mělo. O maturitě nebo o úplném středním vzdělání (s maturitou) už v roce 2006 mluvilo více než 250 platných zákonných normách, jen namátkou: o stanovení kvalifikačních předpokladů odborných lesních hospodářů, o silniční dopravě, o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, o Bezpečnostní informační službě, o vyšších soudních úřednících, v řádu zdravotní a odborné způsobilosti na dráze, o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy. Některé jsou i zábavné, kdo by řekl, že se i v zákonu o lihu hovoří o maturitní zkoušce. Klíčové je ovšem:
Nařízení vlády 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady. Zde se v § 4 odstavci (1) praví: „Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách jsou: 6., 7. a 8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou“.

Na můj dotaz podle zákona o svobodném přístupu k informacím, u kterých profesí se vyžaduje maturitní zkouška, mi MŠMT odpovědělo, že to nesledují a tudíž neví.

Otázkou také je, jak se vypořádáme s cca 6 milióny maturitních vysvědčení, která lidé už mají. Budou některá mít platnost základní úrovně? Asi ne. A proč by to tak mělo by budoucnu?

Ondřej Šteffl řekl(a)...

Ad 2. Je sice pěkné, že "Prostupnost systému v rámci celoživotního vzdělávání je zaručena možností každého, kdo úspěšně vykonal společnou části maturitní zkoušky v základní úrovni obtížnosti, konat následně zkoušky společné části maturitní zkoušky v rozšířené úrovni obtížnosti." Ale reálně to nemůže fungovat. Na SOU s maturitou, nástavbách a mnohých SOŠ se nepochybně soustředí jen na základní úroveň, a tudíž žák takové školy reálně nebude mít šanci splnit úroveň rozšířenou. A to ani na konci studia, ale s velkými obtížemi i v dospělosti, když se rozhodne v "v rámci celoživotního vzdělávání" např. pokračovat ve studiu na vysoké škole. Jinými slovy navržený systém dramaticky posiluje selekci na konci záklaní školy. O osudu jednotlivce se tak bude ještě více rozhodovat v jeho 15 letech, a to často ještě jen na základě výsledku jediného testu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dvě úrovně maturity?
A není to málo, Antone Pavloviči?

Ze všeho úplně nejvíc úplná prostupnost systému bude tehdy, když nikdo nebude omezen v ničem a ničím, a bude si moci studovat cokoli, co uzná za vhodné.
S možností vykonat jakoukoli zkoušku a získat kterýkoli kvalifikační certifikát, aniž by kdy jako trubka do nějaké školy docházel.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Místo diferenciace podle jakési obtížnosti by se spíše mělo diferencovat podle smyslu. Ať každý obor maturuje podle své vlastní potřeby, ne podle představy nějakého centrálního určovatele. Místo jednoho klacku budou nad studenty viset klacky dva. A bude dvojnásob problémů, nejistot a zmatků.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Maturitní zkouška není jen vstupenkou na vysokou školu, ale má svůj profesní, odborný a společenský význam.

Jalové fráze. Jaký profesní význam pro (třeba) ajťáka má rozbor literárního díla a slohovka o palačinkách?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Maturitní zkouška je především společenská událost značně slavnostního rázu.
Tedy bývávala... Než se toho chopili plytcí hlupci a začalo se k ní chodit v keckách.

Josef Soukal řekl(a)...

"Ať každý obor maturuje podle své vlastní potřeby, ne podle představy nějakého centrálního určovatele."
Takže nepotřebujeme, aby maturant např. ovládal alespoň základy cizího jazyka? Nebo byl schopen napsat jednoduchý text, který má hlavu a patu?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ale jo, ať píší texty, co mají hlavu a patu, ale na odborné téma. Palačinky nebo fiktivní reportáže jsou stavařům, zdravotním sestrám nebo ajťákům k čemu? K ničemu. Stejně tak literatura. Dějepis nebo teorie. K čemu těm stavařům, zdravotním sestrám nebo ajťákům je? K ničemu. To všem si prošli ve výuce. U maturity je to ztráta času.

Josef Soukal řekl(a)...

Jde především o obecnou schopnost vytvořit text adekvátní komunikační situaci. To se myslím hodí všem, nechceme přece, aby se neuměli postavit k problému.
Dějiny literatury jsou u téhle masy středoškoláků skutečně nadbytečné. Dotáhli jsme to k takovým maturantům, že nemohou zvládnout ani všechny části daného oboru.

Valíková řekl(a)...

Jedna úroveň. Ta vyšší by opět sklouzla k teorii - k čemu ismy a literárně - jazykové termíny budoucím lékařům a inženýrům.

Pouze testy - klouzavé by umožnily horším studentům včas přejít na nematuritní formu vzdělání.
Tam může být nižší úroveň, učňovská zkouška s jednoduššími testy.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nejde o ismy, proč by budoucí lékaři a inženýři měli rozebírat literární díla?

Ygrain řekl(a)...

Povinné a jednotné maturitní minimum Z ČJ, CIJ a MAT ve formě připouštěcího testu - opravdu základní znalosti a jejich aplikace v základních situacích (jinými slovy - našrotitelné). Ústní maturita pak libovolné dva z těchto tří (ano, klidně ANJ + MAT bez češtiny). Hm. Případně by se dalo slevit na jeden, ale v tom případě by si dotyčný musel vzít místo toho dva odborné předměty navíc (a tím nemyslím občanku nebo tělocvik :D) A pro další studium, případně výkon pracovní činnosti, by pak byly nastavené požadavky na konkrétní předměty, aby na techniku nelezl nikdo, kdo nedokáže vypočítat 1+1.

- Jo, já vím, nepochybně pitomé a neproveditelné. Ale když mně se ta idea "maturity na míru" vždycky strašně líbila, hlavně proto, že sama jsem z přírodovědné větve gymnázia maturovala pouze z humanitních předmětů. - Ne že by mě vědy nebavily nebo mi nešly, ale bylo mi jasné, že se jimi dál zabývat nebudu, takže jsem si vybrala předměty, které jsem hodlala dále upotřebit a které mě zajímaly.

Nicka Pytlik řekl(a)...

jsem si vybrala předměty, které jsem hodlala dále upotřebit a které mě zajímaly

Pytlici dřívávějc doporučovali žákům, aby z informatiky maturovali především ti, kteří se v této oblasti do budoucna nehodlají certifikačně nijak zvlášť významně angažovat.
S jistou mírou nadsázky říkávali ti pytlici, že například význam maturity z matematiky zlikviduje na matfyzu první zápočet dejmetomu z tělocviku.l

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/475668-alzirsko-vypnulo-v-cele-zemi-internet-aby-studenti-nepodvadeli-u-maturit.html

U nás je to podobné. Studenty nenecháme na počítači ani psát slohovku.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Povinné a jednotné maturitní minimum Z ČJ, CIJ a MAT ve formě připouštěcího testu

A nestačí jako připouštěcí podmínka ty 3,5 roku studia?

Ygrain řekl(a)...

V ideální podobě by mělo. Za sebe vím, že student, který se přes mě dostane k maturitě, je odmaturovat schopen, ale bohužel víme, že takto to všude nefunguje.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ale mělo by. Proč se nezaměřit právě sem? Maturitní klacek tohle nevyřeší.

Ygrain řekl(a)...

Ano, mělo. Říkala jsem to už před víc jak deseti lety - probíhá-li kvalitní, přiměřeně náročná výuka, pak student má dostatečné základy i bez toho, aby musel skládat příslušnou zkoušku. Ale nemám nejmenší ponětí, jak toto zajistit - skutečně zajistit, ne jen na papíře. Chtělo by to obrovskou spoustu kvalitních učitelů, aby si školy nemusely nechávat učitele nekvalitní jen proto, že by už nemusely sehnat jiného; kvalitní ředitele, kteří by se nechovali jak kohouti na kupce hnoje a jednali skutečně ve prospěch školy, ne své kapsy nebo kamarádíčků; ministerstvo, které by vědělo, co vlastně dělá, a skutečně dbalo o to, o co má dbát... Ne, fakt nevím, jak to zařídit.

krtek řekl(a)...

A jak naložit s těmi žáky, kteří se učí průběžně, ale opakovací práci za čtvrtrok/půlrok/rok nezvládají. Ty současná maturita rozdělí na úspěšné (naučí se nakonec dlouhodobě) a neúspěšné (menšina). Jak ale s nimi průběžně? Dávat jim psát pololetní písemky tak dlouho, až projdou?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ty současná maturita rozdělí

Současná? Nebo každá?

Problém maturity není přece problém jen té současné (státní).

Okomentovat