25.6.18

Róbert Chovanculiak: Slobodnejšie školy: Odluka vzdelávania od politiky

Väčšina vzdelávacích systémov vo svete je dnes spolitizovaných a fungujú v rámci verejného sektora. Slovenská republika nie je výnimkou. Takéto fungovanie vzdelávania v rámci verejného sektora však so sebou prináša určité systémové nedostatky, ktoré sa prejavujú predovšetkým pri snahe o jeho reformovanie. Výsledkom sú problémy, ktorých sme svedkami aj na Slovensku.

V prvej časti analýzy popisujeme súčasný stav slovenského školstva a identifikujeme kľúčové zmeny, ktoré stoja za jeho súčasnou podobou. Pritom sa zameriavame predovšetkým na obsah a formu vzdelávania, ktorá je upravená v štátnych vzdelávacích programoch.

V druhej časti porovnávame dva prístupy k realizovaniu reforiem: centralizovaný a decentralizovaný. Porovnávame náročnosť prípravy a priebehu reformy, možnosti získavať spätnú väzbu a motivácie, ktorým sú vystavení aktéri zodpovední za reformu, či už centralizovanú alebo decentralizovanú.

Záverom tejto časti je poukázanie na lepšie schopnosti decentralizovanej reformy prispôsobiť sa rýchlo sa meniacemu prostrediu a „držať krok s dobou“. Na rozdiel od centralizovanej reformy, ktorá má tendenciu zachovávať status quo a roztvárať tak priepasť medzi potrebami rýchlo sa meniaceho sveta a stagnujúceho obsahu vzdelávania.

V tretej časti navrhujeme inštitucionálne zmeny, ktoré by mali byť prijaté v Slovenskej republike, aby sa vzdelávanie priblížilo k fungovaniu decentralizovaného systému. V skratke, slovenské školstvo potrebuje:

  • Slobodnejšie prostredie pre školy a zrušenie centralizovanej tvorby obsahu a formy vzdelávania. To neznamená, že všetky povinnosti definujúce dnešný centralizovaný prístup v zákonoch by sa mali zo dňa na deň zrušiť. Preferujeme ich zdobrovoľnenie.
  • Ak chce štát vytvoriť nejaký rámec základných požiadaviek pre vzdelávanie, nemalo by sa tak diať ex ante, detailným nadiktovaním školských osnov, ale ex post testovaním minimálnych štandardov.
  • Taktiež je potrebné zvýšiť motiváciu rodičov a detí uvážene pristupovať k výberu školy. To sa dá dosiahnuť zavedením vzdelávacích poukážok, cez ktoré by boli školy financované. Rodičia a deti by sa tak dostali z pozície pasívnych účastníkov do úlohy aktívnych spotrebiteľov.

Tieto zmeny je potrebné zaviesť spolu a nedeliteľne. Len ich vzájomná kombinácia vytvorí inštitucionálne prostredie, ktoré zabezpečí správne fungovanie decentralizovanej reformy.

Zdroj: INNES

Žádné komentáře:

Okomentovat