28.6.18

Miloslava Rutová: V programovém prohlášení vlády je, že během čtyř let zvýší mzdy učitelům na 150 %

Z projevu při projednávání návrhu poslanců poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (příplatky pedagogických pracovníků), v Poslanecké sněmovně ve čtvrtek 27. června 2018, vybíráme: "Předložený návrh směřuje k obcházení koncepce odměňování v Zákoníku práce, je v rozporu s § 109 odst. 4 a § 110 pardon 110 odst. 3 až 5 a s § 129 Zákoníku práce a jeho přijetí by znamenalo nebezpečný precedens pro navyšování platů dalších skupin zaměstnanců v rozporu s kritérii stanovými zákonnou úpravou. Kdybychom to vzali jako zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie, tato úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu s mezinárodními smlouvami. Návrh zákona není s právem EU v rozporu. Horší je tedy s dopadem na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty."


Poslankyně Miloslava Rutová: Krásný podvečer, dámy a pánové, pane předsedající a ctěná vládo. Nejprve než přečtu svou zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 159, bych chtěla předeslat, že jsem celý život pracovala ve školství. A nikdo by mě nemohl podezírat z toho, že kantorům chci upřít nějaké peníze. Naopak jsem velice ráda, protože programové prohlášení vlády jsem si přečetla a je to vlastně i prioritou našeho hnutí vzdělanost naší nové generace. Ale tady k tomu sněmovnímu tisku 159 bych si dovolila přečíst moje vyjádření.

Navrhovatelé předkládají změnu v příplatcích pedagogických pracovníků. Navýšení příplatků za výkon specializovaných činností pedagogickému pracovníku, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 2 500 až 3 500 měsíčně. Slyšeli jsme, že zavedení příplatků za výkon práce třídního učitele a určení jeho rozsahu učiteli za výkon práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole přísluší příplatek ve výši 2 500 až 3 500 měsíčně.

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy jsme tady slyšeli. Výše příplatků za výkon specializovaných činností že je určena v § 133 zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 korun měsíčně. Výše tohoto příplatku se od jeho zavedení v roce 2004 dlouhá léta nenavyšovala, přestože tarifní část platů i průměrné platy pedagogů výrazně rostly. Výkon specializovaných činností si vyžádá průměrně 20 hodin práce měsíčně navíc oproti práci pedagogů, kteří specializovanou činnost nevykonávají. To jsou ty specializované činnosti.

Pak tu máme ještě příplatek za výkon práce třídního učitele. V současnosti není součástí zákoníku práce. Třídní učitelé pobírají zvláštní příplatek, jehož výši určuje nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Jeho současná výše je 400 až 1 300 korun měsíčně. Výkon práce třídního učitele si vyžádá průměrně 20 hodin práce měsíčně navíc oproti práci učitele, který není třídním učitelem. Proto se navrhuje, aby byl příplatek za výkon práce třídního učitele navýšen na 2 500 až 3 500 korun měsíčně. Tohle všechno je hrozně krásné. Ale když si vezmeme, jak nám tady pan navrhovatel řekl, že si to vyžádá nejméně dvě miliardy ze státního rozpočtu, tak mě to tedy velice zarazilo.

Doporučuji tedy nesouhlasit s tímto a zamítnout to, protože víte, že vlastně v programovém prohlášení vlády je, že během čtyř let zvýší mzdy učitelům na 150 %.

A já si myslím, že tedy v tomto zvýšení se odrazí i tyto příplatky specializovaných činností, protože navrhovaná novela § 133 zákoníku práce obchází platný systém a jednoznačně směřuje k navýšení platů pedagogických pracovníků, aniž by byl návrh kariérně podložen a bylo provedeno srovnání s dalšími příplatky poskytovanými zaměstnancům ve veřejných službách a správě, pokud jde o podmínky a výši. Změny, které má návrh zákona přinést, jsou nekoncepční. V praxi mohou přinést jak aplikační problémy, tak nutnost dalších novelizací, se kterými návrh nepočítá. Systém hodnocení a oceňování prací ve veřejných službách a správě je vymezen hledisky pro odměňování, které vyplývají z § 109 odst. 4 zákoníku práce. Tato hlediska a podmínky jejich posuzování, které jsou uvedeny v § 110 zákoníku práce, vytváří jednotný systém hodnocení a oceňování prací včetně ocenění případných ztěžujících vlivů vyplývajících ze zvláštních režimů práce, vnějších vlivů prostředí, ve kterém jsou práce konány, například z charakteru některých konkrétních prací.

Poskytování specializačního příplatku pedagogickým pracovníkům představuje trvalý zásah do jednotného systému odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, protože už žádné z dalších profesí není potřeba dalších kvalifikačních předpokladů paragraf zvlášť oceněna (?). V této souvislosti je podstatné, že pedagogičtí pracovníci nevykonávají specializované činnosti nad rámec přímé pedagogické činnosti, ale naopak jim je s ohledem na výkon specializovaných činností míra přímé pedagogické činnosti snížena.

Předložený návrh směřuje k obcházení koncepce odměňování v Zákoníku práce, je v rozporu s § 109 odst. 4 a § 110 pardon 110 odst. 3 až 5 a s § 129 Zákoníku práce a jeho přijetí by znamenalo nebezpečný precedens pro navyšování platů dalších skupin zaměstnanců v rozporu s kritérii stanovými zákonnou úpravou. Kdybychom to vzali jako zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie, tato úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu s mezinárodními smlouvami. Návrh zákona není s právem EU v rozporu. Horší je tedy s dopadem na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.

Jak už jsem řekla, tak navrhovaným opatřením dojde v případě specializačního příplatku ke zdvojnásobení nákladů oproti současnosti a výdaje státního rozpočtu bude tudíž potřeba navýšit o 50 mil. korun ročně. U příplatků za výkon práce třídního učitele bude potřeba navýšit rozpočet kapitoly školství o 2 mld. ročně. Navrhované změny nemají žádné relevantní ani negativní dopady na rozpočty krajů a obcí, protože se jedná o přímo určené prostředky ze státního rozpočtu.

Po přečtení mé zprávy a prostudování návrhu poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, si dovoluji navrhnout zamítnutí. Děkuji.

7 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Jen pro ilustraci vybírám dva názory poslanců:

1. „A já si myslím, že tedy v tomto zvýšení (řeč je o slibech zvýšení platů na 150 %) se odrazí i tyto příplatky specializovaných činností, …“

A já si myslím, že se toto zvýšení u specializovaných činností těžko projeví, pokud v paragrafu 133 bude dále uvedeno, že příplatek má být mezi 1000 a 2000 Kč.

2. „Takže nemyslím si, že by přišli třídní učitelé o nějaké finanční prostředky. Na druhou stranu si myslím, oproti automatickému navyšování je dobré, aby o tom rozhodoval ředitel školy, kolik svému třídnímu učiteli přidá.“

Třídní učitelé o nic nemohou přijít, protože vlastně oficiálně neexistují a příplatky za třídnictví jsou mizerné. Vzhledem k tomu, že je jich skoro 70 000, je jejich přehlédnutí podivné a snad i záměrné. A s těmi řediteli je trošku problém, ne každý na to má peníze, takže současná praxe je taková, že třídní učitelé na malých školách, i když mají ke třiceti žákům ve třídě, mají příplatek 400 Kč, kdežto na velkých školách několikanásobek.

No a pak už schůze probíhala tak, že poslanci z jednotlivých stran kydali špínu jeden na druhého, a na to, o čem se vlastně jedná, se už zapomnělo

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici se obávají, že všechny ty dobré oumysly zhatí podrazáčtí koaliční partneři či zlovolná opozice zprava, zleva, shoradola. Také katastrofální sucho, a nebo povodně...

Vít Tomis řekl(a)...

Případně jaro, léto, podzim nebo zima.

Radek Sárközi řekl(a)...

Zpravodajka k novele z ANO bohužel použila nepravdivá tvrzení, která vznikla na MPSV a MF... Například, že pedagogové vykonávající specializované činnosti mají zkrácenu míru přímé vyučovací činnosti. To mají jen koordinátoři ICT. Nebo že navýšení není rozpočtově kryto - je, protože z 15% zvýšení v roce 2019 má jít 10 % do tarifů a 5 % do netarifní části platů, kam vyšší příplatky patří.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

10 % do tarifů a 5 % do netarifní části platů, kam vyšší příplatky patří.

Takže těch 5 % se rozpustí ve zvýšených specializačních příplatcích? Zvyšovat příplatky bez toho, aby na ně přitekly peníze navíc, je blbost.

Radek Sárközi řekl(a)...

Takže třídní učitelé mají dál dostávat 400 až 750 Kč měsíčně? Na Slovensku mají třídní učitelé ze zákona 5 % navíc k tarifu. U nás to vychází na necelá 2 %. Podle mého názoru je lepší netarifní navýšení prostředků pro školy dát třídním učitelům než ho rozpustit v inkluzi, jak tomu bylo doposud...

Eva Adamová řekl(a)...

A to je to rozpuštění v inkluzi ještě dobrá varianta.

Okomentovat