28.6.18

Marek Výborný: Navrhujeme, aby byl specializační příplatek navýšen na 2500 až 3500 korun měsíčně podle rozhodnutí ředitele školy

Z projevu při projednávání návrhu poslanců poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (příplatky pedagogických pracovníků), v Poslanecké sněmovně ve čtvrtek 27. června 2018, vybíráme: "Zavedení a zvýšení příplatku za výkon práce třídního učitele také Poslanecká sněmovna již v minulosti odhlasovala ve třetím čtení ve stejné novele zákona o pedagogických pracovnících. Na základě návrhu senátora Václava Homolky došlo k navýšení tohoto příplatku na 3000 korun měsíčně, ale Poslanecká sněmovna tuto Senátem vrácenou předlohu neschválila. Opět považujeme za rozumnější, než jít cestou zákona o pedagogických pracovnících, toto zakomponovat, protože se jedná o součást platu, do zákoníku práce."


Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Už jsem se obával, že se na tento sněmovní tisk nedostane. Skoro se mi chce říci, že dáme prostor Hnutí ANO na reparát v této věci v rámci toho hlasování, ale pojďme k tomu, o co se jedná.

Předkládáme novelu zákoníku práce, která se dotýká jediné věci, a to je platu, respektive příplatku pedagogických pracovníků. Navrhujeme úpravu § 133 zákoníku práce....

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším, pane poslanče, a poprosím trochu o klid. Já vím, že debata byla vzrušená a ne všichni mohli vystoupit. Ale teď již probíráme jiný tisk a já bych chtěl poprosit všechny, kteří probírají něco jiného než současný tisk, aby ztišili své hlasy nebo se přesunuli mimo. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Jako pedagog jsem vždycky mlčel a čekal, až se žáci zklidní, ale vím, že tady nejsem za katedrou. Zpátky tedy k té věci.

Předkládáme úpravu příplatku pedagogických pracovníků, kterou bychom rádi po zkušenosti z minulého volebního období zapracovali do zákoníku práce. Jedná se o příplatek pedagogického pracovníka, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také činnosti specializované, a dále příplatek pedagogického pracovníka, který vykonává práci třídního učitele a analogicky podobné funkce na jiných typech škol. Protože to jsou dvě trochu odlišné věci, dovolte mi, abych je představil zvlášť.

Pokud jde o příplatek za výkon specializovaných činností, tak ten je určen v § 133 zákoníku práce už dnes, a sice ve výši tisíc až dva tisíce korun měsíčně. Výše tohoto příplatku od jeho zavedení v roce, zdůrazňuji, 2004 se dlouhá léta nenavyšovala, přestože samozřejmě platy učitelů alespoň v posledních letech zásluhou vlády rostly. Výkon specializovaných činností si vyžádá, vycházíme z jakéhosi vnitřního průzkumu, týká se to jak těch činností specializovaných, tak potom činnosti třídního učitele, v průměru cirka 20 hodin práce měsíčně navíc. A tady i v kontextu stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí bych rád uvedl, že kromě specializované činnosti metodika IT, tam je skutečně snížena přímá pedagogická činnost, u všech ostatních specializovaných činností je to nad rámec, čili navíc oproti přímé pedagogické činnosti učitelů.

Přepočteno na hodinu práce tedy obdrží v současnosti pedagog vykonávající některou z těch specializovaných činností, jenom pro vaši informaci jedná se nejenom o koordinaci v oblasti informačních a komunikačních technologií, jedná se také o tvorbu a následnou koordinaci školních a vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol, jedná se o pracovníka, který se zabývá prevencí sociálně patologických jevů, dále pracovníka koordinujícího činnost v oblasti environmentální výchovy, dále školního logopeda a také specializovanou činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených. Podotýkám, že pedagogové vykonávající...

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych znovu chtěl poprosit všechny kolegy ve sněmovně, aby se zklidnili nebo svá jednání přesunuli do kuloárů. Děkuji. Prosím, pokračujte.

Poslanec Marek Výborný: Podotýkám, že pedagogové vykonávající tyto specializované činnosti, k nim musí vykonat zvláštní studium, které není úplně jednoduché a je zákonem stanoveno v délce minimálně 250 vyučovacích hodin. A ta odměna za tuto specializovanou činnost ve škole činí dnes pouze 50 - 100 korun, přičemž samozřejmě ředitelé v rámci svých pravomocí přiznávají zpravidla tu částku na dolní hranici sazby.

My proto navrhujeme, aby byl specializační příplatek navýšen na 2500 až 3500 korun měsíčně podle rozhodnutí ředitele školy, což přepočteno na hodinu práce znamená 125 až 175 korun. Ano, to není ani dnes průměrný hodinový plat učitele, aby bylo zřejmo a jasno.

Navýšení tohoto příplatku mimochodem Poslanecká sněmovna v minulosti už odhlasovala ve třetím čtení v rámci komplexní novely zákona o pedagogických pracovnících. Senát odhlasoval pozměňovací návrh senátora Zdeňka Papouška. V něm došlo oproti původní verzi k navýšení tohoto příplatku na 2000 až 3000 korun měsíčně. Nakonec ale nebyla ta senátní verze zde v Poslanecké sněmovně schválena.

Považujeme za nevhodné spojovat novelizaci zákoníku práce s novelizací zákona o pedagogických pracovnících, a proto předkládáme samostatně novelu čistě zákoníku práce. Tolik tedy příplatek za výkon specializovaných činností.

Druhá část se věnuje příplatku za výkon práce třídního učitele. Ta v současnosti není součástí zákoníku práce. Třídní učitelé pobírají takzvaný zvláštní příplatek, který určuje nařízení vlády číslo 341/2017 Sb. A současná výše příplatku za třídnictví činí 400 až 1300 korun měsíčně. Zase lze velmi jednoduše na základě průzkumu na školách, a kdo jste pedagogové, učitelé či ředitelé, tak to můžete potvrdit, že činnost třídních učitelů, pokud je vykonávána s plnou zodpovědností a vážností, tak není jednoduchá, a v průměru nám vyšlo opět cirka těch 20 hodin měsíčně. Záleží také na měsíci, kterého se to dotýká.

A pokud budeme pracovat s touto průměrnou časovou náročností 20 hodin, tak přepočteno na hodinu obdrží dnes třídní učitel, pokud je na té nejnižší hranici, 20 korun na hodinu. Přátelé, 20 korun na hodinu je odměna za práci třídního učitele dnes.

Proto navrhujeme, aby byl příplatek za výkon práce třídního učitele navýšen, a to poměrně razantně a skokově, protože třídní učitelé si to zaslouží, a to na 2 500 až 3 500 korun měsíčně, tak jako tomu je u specializovaných činností. Přepočteno na hodinu práce to je 125 až 175 korun. Ano, opět to nedosahuje ani té hodinové platové výše platu učitelů.

Zavedení a zvýšení příplatku za výkon práce třídního učitele také Poslanecká sněmovna již v minulosti odhlasovala ve třetím čtení ve stejné novele zákona o pedagogických pracovnících. Na základě návrhu senátora Václava Homolky došlo k navýšení tohoto příplatku na 3 000 korun měsíčně, ale Poslanecká sněmovna tuto Senátem vrácenou předlohu neschválila. Opět považujeme za rozumnější, než jít cestou zákona o pedagogických pracovnících, toto zakomponovat, protože se jedná o součást platu, do zákoníku práce.

Dámy a pánové, rád bych taky ocitoval dokument, který jsme obdrželi všichni poslanci dnes do mailové pošty, je to programové prohlášení dnes jmenované vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem. V kapitole vzdělávání, věda a výzkum se uvádí, cituji, kdo jste to ještě nečetli, toto: Resort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální. Prosadíme - a teď je to důležité - prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, náš návrh nemíří nikam jinam, než ocenit práci, která dnes je hluboce podhodnocena, pokud jde o finanční odměny. Víme, že to je zásah do státního rozpočtu. Nicméně v kontextu toho, čeho jsme svědky, kdy premiér Andrej Babiš slibuje na různé investiční i neinvestiční akce, tak věřím, že nalézt cca 2,1 miliardy, protože tak jak nám bylo vyčteno ve stanovisku Ministerstva financí, že nepracujeme s reálnými čísly, tak samozřejmě statistiky existují. Ministerstvo školství je má. Pro vaši informaci dnes máme v České republice 65 289 třídních učitelů. Vycházím ze statistické ročenky, která je k dispozici na webu Ministerstva školství. Pokud budeme pracovat s nějakým mediánem, středovou hodnotou, tak se skutečně dostáváme na tu částku cca dvě miliardy korun. Věřím, že toto je jistě v zájmu nás všech.

Když se podívám na programy, s kterými jsme kandidovali do Poslanecké sněmovny, odleva od KSČM až po pravicové strany TOP 09, ODS a další, všichni jsme tam měli jako jednu z priorit vzdělávání. Já věřím, dámy a pánové, že tady máme první možnost, jak slova z volebních programů přetavit v reálnou podporu. Věřím, že návrh, který má neutrální, tedy řekněme vlastně kladné stanovisko vlády, podpoříte. Děkuji.

1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Pokud s tímto návrhem na zvýšení příplatků souhlasíte, napište prosím poslancům ze svého kraje, co všechno dělá třídní učitel navíc: https://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?kr=1

Okomentovat